27.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1010/2009

z 22. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 3, článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 1, článok 12 ods. 4, článok 12 ods. 5, článok 13 ods. 1, článok 16 ods. 1, článok 16 ods. 3, článok 17 ods. 3, článok 20 ods. 4, článok 49 ods. 1 a článok 52,

po porade s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1005/2008 sa ustanovuje, že sa majú prijať podrobné pravidlá a opatrenia na vykonávanie ustanovení, ktoré sa v ňom uvádzajú.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 lehota troch pracovných dní stanovená na predbežné oznámenie vykládok alebo prekládok v prístave a na predloženie osvedčení o úlovku pred predpokladaným časom príchodu produktov rybolovu na miesto vstupu na územie Spoločenstva sa môže upraviť so zreteľom na určité činitele. K týmto činiteľom patrí: druh produktu rybolovu; vzdialenosť medzi loviskami, miestami vykládky a prístavmi, kde sú príslušné plavidlá zaregistrované alebo zaznamenané; vzdialenosť od miesta vstupu na územie Spoločenstva; použité dopravné prostriedky. Pri čerstvých produktoch rybolovu a zásielkach dopravených letecky, cestnou alebo železničnou dopravou sa vyžaduje lehota kratšia ako tri pracovné dni.

(3)

Mala by sa zabezpečiť konzistentnosť dokumentov, ktoré sa posielajú v súvislosti s predbežným oznámením vykládok a prekládok, vyhlásení o vykládke a prekládke a správ o pozorovaní. Z tohto dôvodu sa musia formáty týchto dokumentov stanoviť v súlade s článkom 6 ods. 1, článkom 8 ods. 3 a článkom 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

(4)

V článku 9 ods. 1 a článku 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa ustanovuje, že členské štáty vykonávajú prístavné inšpekcie najmenej 5 % operácií vykládky a prekládky rybárskymi plavidlami tretích krajín, ako aj overovania, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení uvedeného nariadenia, v súlade s referenčnými hodnotami určenými na základe manažmentu rizika a na základe vnútroštátnych kritérií manažmentu rizika alebo takýchto kritérií na úrovni Spoločenstva. Je vhodné stanoviť spoločné kritériá manažmentu rizika pre kontrolné, inšpekčné a overovacie činnosti s cieľom umožniť včasné analýzy rizika a celkové posúdenia príslušných kontrolných informácií. Účelom spoločných kritérií je zabezpečiť harmonizovaný prístup k inšpekcii a overovaniu vo všetkých členských štátoch a vytvoriť rovnaké pravidlá hry pre všetky hospodárske subjekty.

(5)

V článku 52 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa ustanovuje, že opatrenia potrebné na vykonávanie ustanovení uvedeného nariadenia sa majú prijať v súlade s postupom výboru. Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločenstvo by malo z dôvodu riadneho vykonávania systému osvedčovania zohľadniť možné kapacitné obmedzenia, považuje sa za potrebné, aby sa tento systém prispôsobil na niektoré produkty rybolovu získané malými rybárskymi plavidlami a aby sa zaviedla možnosť zjednodušeného osvedčenia o úlovku. So zreteľom na absenciu všeobecného vymedzenia maloobjemového rybolovu by sa mali ustanoviť určité osobitné kritériá, podľa ktorých by vývozca mohol požadovať potvrdenie zjednodušeného osvedčenia o úlovku. Týmito kritériami by sa v prvom rade mala zohľadniť obmedzená kapacita príslušných rybárskych plavidiel, v súvislosti s ktorou by povinnosť uplatňovať štandardný systém osvedčovania úlovkov predstavovala neprimeranú záťaž.

(6)

V článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa ustanovuje, že dohodnuté systémy dokumentácie úlovku, ktoré sa uplatňujú v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (ďalej len „RFMO“), sa uznávajú, pokiaľ spĺňajú požiadavky uvedeného nariadenia. Niektoré z týchto systémov sa môžu uznať ako systémy spĺňajúce požiadavky nariadenia (ES) č. 1005/2008, kým iné podliehajú doplňujúcim podmienkam.

(7)

Hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú podmienky na získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu, by mali mať možnosť využívať zjednodušený postup pri dovoze produktov rybolovu na územie Spoločenstva. Je nevyhnutné, aby sa vo všetkých členských štátoch ustanovili spoločné podmienky na udelenie, zmenu a doplnenie alebo odňatie osvedčení schválených hospodárskych subjektov alebo na pozastavenie alebo zrušenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu, ako aj spoločné pravidlá podávania žiadostí o osvedčenia schválených hospodárskych subjektov a vydávania týchto osvedčení.

(8)

V článku 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa ustanovuje administratívna spolupráca medzi Komisiou a tretími krajinami v oblastiach, ktoré sa týkajú vykonávania ustanovení o osvedčovaní úlovkov. Na základe dohody s vlajkovými štátmi možno v rámci článku 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008 osvedčenia o úlovku vystavovať, potvrdzovať alebo predkladať elektronicky alebo ich možno nahradiť elektronickými systémami sledovateľnosti, ktoré zabezpečujú rovnakú úroveň kontroly zo strany orgánov. Tieto administratívne dohody s vlajkovými štátmi sa pravidelne aktualizujú a včas sa oznamujú členským štátom a verejnosti.

(9)

Podľa článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa má vytvoriť systém vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi, tretími krajinami a Komisiou. Táto administratívna spolupráca je nevyhnutná na zabezpečenie možnosti správne uplatňovať systém Spoločenstva na osvedčovanie úlovkov a dôsledne vyšetriť a potrestať NNN rybolov. Preto by sa mali navrhnúť pravidlá v súvislosti so systematickou výmenou informácií na požiadanie alebo spontánne a v súvislosti s možnosťou vyžiadať si od iného členského štátu vynucovacie opatrenia a administratívne oznámenie. Mali by sa stanoviť praktické postupy výmeny informácií a požiadania o pomoc. Tieto ustanovenia by však nemali ovplyvniť uplatňovanie pravidiel justičnej spolupráce v trestných veciach v členských štátoch.

(10)

Ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2). Ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov Komisiou sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3), najmä pokiaľ ide o požiadavky na dôvernosť a bezpečnosť spracovania, prenos osobných údajov z vnútroštátnych systémov členských štátov Komisii, zákonnosť spracovania a práva osôb, ktorých údaje sa spracúvajú, na informácie, prístup k ich osobným údajom a ich opravu.

(11)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1005/2008, v ktorej sa uvádza zoznam produktov vyňatých z vymedzenia pojmu „produkty rybolovu“, sa môže v súlade s článkom 12 ods. 5 každoročne preskúmať na základe informácií zhromaždených podľa kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII. Na základe informácií zhromaždených v rámci spolupráce ustanovenej v článku 20 ods. 4 by sa preto príloha I mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

INŠPEKCIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN V PRÍSTAVOCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

KAPITOLA I

Podmienky vstupu rybárskych plavidiel tretích krajín do prístavu

Článok 1

Predbežné oznámenie

Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 plavidlá, ktoré vykladajú druhy produktov rybolovu uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, podliehajú predbežnému oznámeniu v lehote 4 hodín.

Článok 2

Formulár predbežného oznámenia

1.   Formulár predbežného oznámenia uvedeného v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa stanovuje v prílohe IIA k tomuto nariadeniu.

2.   Ak je ku všetkým úlovkom pripojené potvrdené osvedčenie o úlovku, môže sa použiť formulár zjednodušeného predbežného oznámenia stanovený v prílohe IIB.

Článok 3

Postupy a formuláre pre predbežné vyhlásenie o vykládke a predbežné vyhlásenie o prekládke

1.   Formulár predbežného vyhlásenia o vykládke uvedený v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa stanovuje v prílohe IIIA k tomuto nariadeniu.

2.   Formulár predbežného vyhlásenia o prekládke uvedený v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa stanovuje v prílohe IIIB k tomuto nariadeniu.

3.   Rybárske plavidlo tretej krajiny môže predložiť predbežné vyhlásenie o vykládke alebo prekládke v elektronickom formáte, ak sa členský štát, v ktorom chce využiť zariadenia určených prístavov vykládky a prekládky, a vlajkový štát plavidla dohodli na elektronickej výmene údajov.

4.   Ak nie je v dohode uvedenej v odseku 3 ustanovené inak, rybárske plavidlo tretej krajiny predkladá predbežné vyhlásenie o vykládke alebo prekládke:

a)

v úradnom jazyku členského štátu vykládky alebo prekládky alebo

b)

v angličtine, ak to akceptuje členský štát vykládky alebo prekládky.

5.   Predbežné vyhlásenie o vykládke alebo prekládke sa predkladá najmenej 4 hodiny pred zamýšľanou vykládkou alebo prekládkou.

KAPITOLA II

Prístavné inšpekcie

Článok 4

Referenčné hodnoty prístavných inšpekcií

Referenčné hodnoty prístavných inšpekcií uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 pozostávajú z týchto kritérií:

a)

príslušný druh je predmetom plánu riadenia alebo obnovy;

b)

rybárske plavidlo je podozrivé z nevykonávania uplatniteľných ustanovení systému monitorovania plavidiel v súlade s kapitolou IV nariadenia Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (4);

c)

rybárske plavidlo nebolo kontrolované v prístave prístavného členského štátu najmenej 3 mesiace;

d)

rybárske plavidlo nebolo kontrolované prístavným členským štátom najmenej 6 mesiacov;

e)

rybárske plavidlo sa nenachádza na zozname prevádzkarní, z ktorých sa povoľujú dovozy konkrétnych produktov živočíšneho pôvod, ustanovenom v článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (5);

f)

dovoz, vývoz alebo obchod s produktmi rybolovu získanými z druhov s vysokou trhovou hodnotou;

g)

uvádzanie nových druhov produktov rybolovu na trh alebo odhaľovanie nových obchodných štruktúr;

h)

rozpory medzi obchodnými štruktúrami a známymi rybolovnými činnosťami vlajkového štátu, najmä so zreteľom na lovené druhy a objemy, ako aj vlastnosti jeho rybárskej flotily;

i)

rozpory medzi obchodnými štruktúrami a známymi činnosťami tretej krajiny v súvislosti s rybolovom, najmä so zreteľom na vlastnosti jej spracovateľského priemyslu alebo jej obchodu s produktmi rybolovu;

j)

obchodná štruktúra neopodstatnená z hľadiska ekonomických kritérií;

k)

zapojenie novovzniknutého hospodárskeho subjektu;

l)

významný a náhly nárast objemu obchodu s určitým živočíšnym druhom;

m)

predkladanie kópií osvedčení o úlovku pripojených k vyhláseniam o spracovaní podľa prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1005/2008, napríklad, ak sa úlovok počas výroby rozdelil;

n)

predbežné oznámenie vyžadované podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1005/2008 neposlané v správnom čase alebo neúplné informácie;

o)

rozpory medzi údajmi o úlovku predloženými hospodárskym subjektom a inými informáciami, ktoré má príslušný orgán k dispozícii;

p)

plavidlo alebo majiteľ plavidla podozrivý zo súčasnej alebo minulej účasti na činnostiach NNN rybolovu;

q)

plavidlo, ktoré nedávno zmenilo názov, vlajku alebo registračné číslo;

r)

vlajkový štát nebol oboznámený podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo k dispozícii sú informácie o možných nezrovnalostiach pri potvrdzovaní osvedčení o úlovku zo strany príslušného vlajkového štátu (napríklad pečiatky alebo potvrdzujúca pečať príslušného orgánu bola stratená, ukradnutá alebo sfalšovaná);

s)

predpokladané nedostatky kontrolného systému vlajkového štátu;

t)

príslušné hospodárske subjekty, ktoré už boli zapojené do nelegálnych činností a ktoré predstavujú potenciálne riziko v súvislosti s NNN rybolovom.

Článok 5

Podávanie správ o uplatňovaní referenčných hodnôt

1.   Členské štáty podávajú správu o uplatňovaní referenčných hodnôt uvedených v článku 4, ktorú podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 zasielajú Komisii každé dva roky.

2.   Komisia na základe týchto správ a vlastných pozorovaní vykoná hodnotenie a prípadnú úpravu referenčných hodnôt.

HLAVA II

SYSTÉM OSVEDČOVANIA ÚLOVKOV NA ÚČELY DOVOZU A VÝVOZU PRODUKTOV RYBOLOVU

KAPITOLA I

Osvedčenia o úlovku

Článok 6

Zjednodušené osvedčenie o úlovku

1.   Tento článok sa vzťahuje na rybárske plavidlá tretích krajín:

a)

s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov bez vlečeného výstroja alebo

b)

s celkovou dĺžkou menej ako 8 metrov s vlečeným výstrojom alebo

c)

bez nadstavby alebo

d)

s hrubou nosnosťou menšou ako 20 GT.

2.   K úlovkom z rybárskych plavidiel tretích krajín uvedených v odseku 1, ktoré sa vykladajú iba vo vlajkovom štáte týchto plavidiel a ktoré spolu tvoria jednu zásielku, sa môže pripojiť zjednodušené osvedčenie o úlovku namiesto osvedčenia o úlovku uvedeného v článku 12 nariadenia (ES) č. 1005/2008. Zjednodušené osvedčenie o úlovku obsahuje všetky informácie špecifikované vo vzore uvedenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu a potvrdí ho verejný orgán vlajkového štátu s potrebnou právomocou potvrdzovať presnosť informácií.

3.   Potvrdenie zjednodušeného osvedčenia o úlovku si vývozca zásielky vyžiada po predložení všetkých informácií uvedených vo vzore v prílohe IV verejnému orgánu.

Článok 7

Systémy dokumentácie úlovku uznané v RFMO

1.   Systémy dokumentácie úlovku prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva uvedenými v časti I prílohy V k tomuto nariadeniu sa uznávajú na účely článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 za systémy spĺňajúce požiadavky uvedeného nariadenia bez doplňujúcich podmienok.

2.   Systémy dokumentácie úlovku prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva uvedenými v časti II prílohy V k tomuto nariadeniu sa uznávajú na účely článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 za systémy spĺňajúce požiadavky uvedeného nariadenia za doplňujúcich podmienok.

Článok 8

Lehota na predkladanie osvedčení o úlovku

Odchylne od článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 predkladanie osvedčení o úlovku pri dovoze produktov rybolovu v zásielkach dopravnými prostriedkami uvedenými v prílohe VI k tomuto nariadeniu podliehajú kratším lehotám stanoveným v uvedenej prílohe.

KAPITOLA II

Schválené hospodárske subjekty

Oddiel 1

Podmienky udelenia osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

Hospodárskym subjektom sa môže po podaní žiadosti udeliť osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu (ďalej len „osvedčenie APEO“) na účely článku 16 nariadenia (ES) č. 1005/2008 iba vtedy, ak:

a)

sú držiteľmi osvedčenia oprávneného hospodárskeho subjektu (ďalej len „osvedčenie AEO“) v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/1993 (6) (ďalej len „vykonávacie predpisy Colného kódexu Spoločenstva“) a

b)

spĺňajú kritériá ustanovené v článku 16 ods. 3 písm. a) až písm. g) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a podrobne opísané v článkoch 10 až 13 tohto nariadenia.

Článok 10

Dostatočný dovoz

1.   Dostatočný počet a objem dovozných operácií uvedený v článku 16 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa musí dosiahnuť v členskom štáte usadenia.

2.   Každý členský štát určí minimálnu prahovú hodnotu počtu a objemu dovozných operácií a oboznámi s ňou Komisiu.

Článok 11

Záznam o splnení požiadaviek

1.   Záznam o splnení požiadaviek ochranných a riadiacich opatrení uvedený v článku 16 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa považuje za vyhovujúci, ak sa žiadateľ v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti:

a)

nedopustil vážneho porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

b)

nedopustil opakovaného porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

c)

priamo ani nepriamo nepodieľal na činnostiach plavidiel alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zapojené do NNN rybolovu alebo ktoré sa v súčasnosti v tejto súvislosti vyšetrujú, ani takéto činnosti nepodporoval a

d)

priamo ani nepriamo nepodieľal na činnostiach plavidiel uvedených v zoznamoch plavidiel NNN rybolovu prijatých RFMO, ani takéto činnosti nepodporoval.

2.   Aj napriek odseku 1 sa môže záznam o splnení požiadaviek ochranných a riadiacich opatrení považovať za vyhovujúci, ak príslušný orgán členského štátu považuje porušenie pravidiel, ktorého sa žiadateľ dopustil, za:

a)

porušenie, ktoré nie je závažné, a

b)

porušenie zanedbateľného kvantitatívneho významu vo vzťahu k počtu alebo veľkosti dovozných operácií vykonaných žiadateľom.

Článok 12

Správa záznamov

Systém správy osvedčení o úlovku a v prípade potreby spracovateľských záznamov uvedený v článku 16 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa považuje za uspokojivý, ak zabezpečuje:

a)

spracovanie osvedčení o úlovku spojené s obchodom s produktmi rybolovu;

b)

archiváciu záznamov a informácií žiadateľa a

c)

ochranu proti strate údajov.

Článok 13

Prostriedky

Prostriedky žiadateľa uvedené v článku 16 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa považujú za vyhovujúce, ak:

a)

bránia neoprávnenému vstupu do skladových priestorov, expedičných priestorov, priestorov nakladacích rámp a úložných priestorov;

b)

zabezpečujú spracovanie produktov rybolovu vrátane ochrany proti manipulácii s nákladovými jednotkami;

c)

zabezpečujú spracovanie dovozných a/alebo vývozných licencií v spojení so zákazmi a obmedzeniami a odlišujú produkty rybolovu, na ktoré sa vzťahujú osvedčenia o úlovku, od produktov rybolovu, na ktoré sa osvedčenia o úlovku nevzťahujú.

Oddiel 2

Žiadosť o osvedčenie APEO

Článok 14

Podanie žiadosti

1.   Žiadosť o osvedčenie APEO sa podáva na príslušný orgán členského štátu, na ktorého území je dovozca usadený, v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VII.

2.   Žiadosť musí obsahovať záznamy a dokumentáciu, ktorá umožní príslušnému orgánu členského štátu overiť a monitorovať plnenie kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13 tohto nariadenia vrátane kópie osvedčenia AEO vydaného v súlade s vykonávacími predpismi Colného kódexu Spoločenstva. Žiadatelia predkladajú potrebné údaje príslušnému orgánu členského štátu.

3.   Ak sa časť príslušných záznamov a dokumentácie nachádza v inom členskom štáte, uplatňuje sa konzultačný postup uvedený v článku 17.

4.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí, že žiadosť neobsahuje všetky požadované informácie, do tridsiatich kalendárnych dní od prijatia žiadosti vyzve žiadateľa, aby príslušné informácie poskytol.

5.   Ak orgán prijme všetky potrebné informácie, informuje žiadateľa, že sa žiadosť považuje za kompletnú, a uvedie dátum, od ktorého začínajú plynúť lehoty stanovené v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

6.   Hospodársky subjekt, ktorý získal štatút schváleného hospodárskeho subjektu v jednom členskom štáte, pripája pri podávaní žiadosti o rovnaký štatút v ďalšom členskom štáte k žiadosti kópiu osvedčenia APEO, ktoré mu udelil prvý členský štát.

Článok 15

Neprípustnosť žiadostí

Žiadosť uvedená v článku 14 je neprípustná v týchto prípadoch:

a)

ak nespĺňa ustanovenia článku 14 alebo

b)

ak sa podáva do troch rokov od odňatia osvedčenia APEO uvedeného v článku 27 ods. 1 písm. a), b) a d).

Oddiel 3

Postup pri vydávaní osvedčení APEO

Článok 16

Preskúmanie žiadosti

1.   Vydávajúci orgán členského štátu preskúma, či sú splnené kritériá ustanovené v článkoch 9 až 13. Príslušný orgán členského štátu dokumentuje toto preskúmanie a jeho výsledky.

2.   Ak je žiadateľ držiteľom „osvedčenia AEO bezpečnosť a ochrana“ alebo „osvedčenia AEO zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana“, ako sa uvádza v článku 14a vykonávacích predpisov Colného kódexu Spoločenstva, kritériá ustanovené v článku 13 sa nemusia preskúmať.

3.   V prípadoch, ak bol žiadateľovi už skôr udelený štatút schváleného hospodárskeho subjektu v inom členskom štáte, vydávajúci orgán preskúma, či sú splnené tieto kritériá:

a)

kritériá ustanovené v článkoch 12 a 13;

b)

prípadne kritériá ustanovené v článkoch 10 a 11.

4.   Vydávajúci orgán môže akceptovať závery poskytnuté expertom v príslušných oblastiach uvedených v článkoch 12 a 13, pokiaľ ide o kritériá uvedené v týchto článkoch. Medzi týmto expertom a žiadateľom nesmie existovať žiaden vzťah.

Článok 17

Konzultácie s inými členskými štátmi

1.   Vydávajúci orgán konzultuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nemôže vykonať preskúmanie splnenia jedného alebo viacerých kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13 buď pre nedostatok informácií, alebo pre nemožnosť ich kontroly. Príslušné orgány členských štátov, s ktorými sa konzultuje, majú na odpoveď 60 kalendárnych dní odo dňa oznámenia žiadosti vydávajúcim orgánom členského štátu.

2.   Ak príslušný orgán, s ktorým sa konzultuje, neodpovie v lehote 60 kalendárnych dní uvedenej v odseku 1, vydávajúci orgán môže predpokladať, že žiadateľ spĺňa kritériá, v súvislosti s ktorými sa uskutočnila konzultácia.

Článok 18

Vydanie osvedčenia APEO

1.   Vydávajúci orgán vydá osvedčenie APEO v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VIII.

2.   Osvedčenie APEO sa vydá do 90 kalendárnych dní odo dňa prijatia všetkých potrebných informácií v súlade s článkom 14.

3.   Lehota 90 kalendárnych dní ustanovená v odseku 2 sa môže predĺžiť o ďalšiu lehotu 30 kalendárnych dní, ak príslušný orgán nedokáže lehotu dodržať. V takýchto prípadoch príslušný orgán členského štátu pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 2 informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia.

4.   Lehota ustanovená v odseku 2 sa takisto môže predĺžiť, ak v priebehu skúmania splnenia kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13 žiadateľ vykonáva úpravy s cieľom splniť tieto kritériá a oznámi ich príslušnému orgánu.

Článok 19

Zamietnutie žiadosti

1.   V prípade, že výsledok preskúmania vykonaného v súlade s článkami 16 a 17 pravdepodobne povedie k zamietnutiu žiadosti, vydávajúci orgán oznámi zistené skutočnosti žiadateľovi a pred zamietnutím žiadosti mu poskytne možnosť vyjadriť sa do 30 kalendárnych dní. Lehota stanovená v odseku 2 sa primerane pozastaví.

2.   Ak sa žiadosť zamietne, príslušný orgán informuje žiadateľa o dôvodoch, na ktorých sa toto rozhodnutie zakladá. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti sa žiadateľovi oznámi v lehotách stanovených v odsekoch 2, 3 a 4 článku 18 a odseku 1 tohto článku.

3.   Vydávajúci orgán čo najskôr informuje Komisiu, že sa žiadosť zamietla. Komisia elektronicky poskytne tieto informácie príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Oddiel 4

Štatút schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 20

Overovania

1.   Ak držiteľ osvedčenia APEO upovedomil príslušný orgán členského štátu o príchode produktov rybolovu, uvedený orgán môže pred príchodom zásielky do tohto členského štátu oznámiť schválenému hospodárskemu subjektu, že uvedená zásielka bola na základe analýzy rizika v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1005/2008 vybraná na ďalšie overovanie. Toto oznámenie sa poskytne jedine vtedy, pokiaľ neohrozí overenie, ktoré sa má vykonať.

2.   Držiteľ osvedčenia APEO podlieha menšiemu počtu fyzických overovaní a overovaní dokladov ako iní dovozcovia, ak príslušný orgán členského štátu nerozhodne inak s cieľom zohľadniť osobitné riziko alebo kontrolné povinnosti ustanovené v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

3.   Ak po analýze rizika príslušný orgán členského štátu vyberie na ďalšie preskúmanie zásielku, ku ktorej je pripojené osvedčenie o úlovku vydané schváleným hospodárskym subjektom, vykoná potrebné overenia prioritne. Na požiadanie schváleného hospodárskeho subjektu a na základe dohody s dotknutým príslušným orgánom členského štátu sa tieto overenia môžu vykonať na mieste inom, ako je miesto kancelárie príslušného orgánu členského štátu.

Oddiel 5

Právne účinky osvedčení APEO

Článok 21

Všeobecné ustanovenia

1.   Osvedčenie APEO nadobúda účinnosť desiatym pracovným dňom od dátumu vydania. Dĺžka jeho platnosti nie je obmedzená.

2.   Osvedčenie APEO je platné iba v členskom štáte vydávajúceho orgánu.

3.   Príslušné orgány monitorujú plnenie kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13.

4.   V prípade osvedčenia APEO vydaného žiadateľovi, ktorého spoločnosť bola založená pred menej ako tromi rokmi, sa počas prvého roka po vydaní vykonáva dôkladné monitorovanie.

5.   Vydávajúci orgán vykoná opätovné posúdenie splnenia kritérií uvedených v článkoch 9 až 13 v týchto prípadoch:

a)

v prípade podstatných zmien príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b)

v prípade odôvodneného náznaku, že schválený hospodársky subjekt už nespĺňa príslušné kritériá.

6.   Na opätovné posúdenie sa uplatňuje článok 16 ods. 4.

7.   Vydávajúci orgán čo najskôr informuje Komisiu o výsledkoch opätovného posúdenia. Komisia elektronicky poskytne tieto informácie príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Článok 22

Pozastavenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu

1.   Vydávajúci orgán pozastaví štatút schváleného hospodárskeho subjektu v týchto prípadoch:

a)

ak sa zistilo nesplnenie kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13;

b)

ak majú príslušné orgány členského štátu dostatočný dôvod sa domnievať, že schválený hospodársky subjekt spáchal skutok, pre ktorý sa začalo súdne konanie v súvislosti s porušením pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo nariadenia (ES) č. 1005/2008;

c)

ak sa štatút oprávneného hospodárskeho subjektu pozastavil v súlade s vykonávacími predpismi Colného kódexu Spoločenstva;

d)

ak o pozastavenie štatútu požiada schválený hospodársky subjekt, ktorý dočasne nedokáže splniť ktorékoľvek kritérium ustanovené v článkoch 9 až 13.

2.   Predtým, ako príslušné orgány členského štátu prijmú rozhodnutie v súlade s odsekom 1 písm. a), písm. b) a písm. c), oznámia svoje zistenia príslušnému hospodárskemu subjektu. Hospodárske subjekty sú oprávnené vyjadriť svoj názor do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia.

3.   Ak si to však vyžaduje povaha alebo stupeň hrozby pre ochranné opatrenia týkajúce sa určitej populácie alebo populácií, k pozastaveniu sa pristúpi okamžite. Orgán, ktorý rozhodol o pozastavení, bezodkladne informuje Komisiu s cieľom umožniť ďalším členským štátom prijať primerané opatrenia.

4.   Pozastavenie uvedené v odseku 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho oznámení schválenému hospodárskemu subjektu. Pozastavenie však nemá vplyv na dovozný postup, ktorý sa začal už pred dňom pozastavenia a ešte sa neskončil.

Článok 23

Pozastavenie v prípade nesplnenia príslušných kritérií

1.   Ak schválený hospodársky subjekt v prípade uvedenom v článku 22 ods. 1 písm. a) nenapraví situáciu v lehote uvedenej v odseku 2 uvedeného článku, štatút schváleného hospodárskeho subjektu sa pozastavuje na obdobie 30 kalendárnych dní. Príslušný orgán členského štátu o tomto pozastavení bezodkladne informuje dotknutý hospodársky subjekt a príslušné orgány ostatných členských štátov.

2.   Ak príslušný hospodársky subjekt nebol schopný napraviť situáciu počas obdobia trvania pozastavenia v dĺžke 30 kalendárnych dní uvedeného v odseku 1, ale môže poskytnúť dôkazy, že podmienky môže splniť, ak sa obdobie trvania pozastavenia predĺži, vydávajúci orgán pozastaví štatút schváleného hospodárskeho subjektu na ďalších 30 kalendárnych dní. Toto predĺženie obdobia trvania pozastavenia sa oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov.

3.   Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote stanovenej v odseku 1 alebo 2 prijal opatrenia potrebné na splnenie kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13, vydávajúci orgán zruší pozastavenie a informuje o tom príslušný hospodársky subjekt a Komisiu. Pozastavenie je možné zrušiť pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 alebo 2.

Článok 24

Pozastavenie v prípade súdneho konania

1.   V prípade uvedenom v článku 22 ods. 1 písm. b) vydávajúci orgán pozastaví štatút schváleného hospodárskeho subjektu na obdobie trvania konania. Oznámi to schválenému hospodárskemu subjektu. Oznámenie pošle aj príslušným orgánom ostatných členských štátov.

2.   Príslušný orgán členského štátu však môže rozhodnúť, že štatút schváleného hospodárskeho subjektu nepozastaví, ak porušenie pravidiel považuje za porušenie zanedbateľného kvantitatívneho významu vo vzťahu k počtu alebo objemu dovozných operácií vykonaných týmto subjektom.

Článok 25

Pozastavenie týkajúce sa štatútu oprávneného hospodárskeho subjektu

V prípade uvedenom v článku 22 ods. 1 písm. c) vydávajúci orgán pozastaví štatút schváleného hospodárskeho subjektu, kým sa nezruší pozastavenie štatútu oprávneného hospodárskeho subjektu. Oznámi to schválenému hospodárskemu subjektu. Oznámi to aj príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Článok 26

Pozastavenie na požiadanie

1.   V prípade uvedenom v článku 22 ods. 1 písm. d) schválený hospodársky subjekt oznámi vydávajúcemu orgánu svoju dočasnú neschopnosť splniť kritériá ustanovené v článkoch 9 až 13 a uvedie dátum, do ktorého opäť splní príslušné kritériá. Schválený hospodársky subjekt oznámi vydávajúcemu orgánu aj všetky plánované opatrenia a ich časový harmonogram.

2.   Vydávajúci orgán zašle toto oznámenie Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov.

3.   Ak schválený hospodársky subjekt nenapraví situáciu v lehote stanovenej v oznámení, vydávajúci orgán môže poskytnúť primerané predĺženie lehoty za predpokladu, že schválený hospodársky subjekt konal v dobrej viere. Predĺženie lehoty sa oznámi Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Článok 27

Odňatie osvedčenia APEO

1.   Osvedčenie APEO sa odníme v týchto prípadoch:

a)

ak schválený hospodársky subjekt neprijme opatrenia potrebné na splnenie kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13 v súlade s článkom 23 ods. 3;

b)

ak sa zistilo, že schválený hospodársky subjekt sa dopustil závažného porušenia alebo opakovaného porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo nariadenia (ES) č. 1005/2008 a nemá ďalšie právo odvolať sa;

c)

ak schválený hospodársky subjekt neprijme opatrenia potrebné na splnenie kritérií ustanovených v článkoch 9 až 13 v súlade s článkom 26;

d)

ak sa odňal štatút oprávneného hospodárskeho subjektu predtým udelený v súlade s vykonávacími predpismi Colného kódexu Spoločenstva;

e)

na požiadanie schváleného hospodárskeho subjektu.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) môže príslušný orgán rozhodnúť neodňať osvedčenie APEO, ak ide o porušenia zanedbateľného kvantitatívneho významu vo vzťahu k počtu alebo veľkosti dovozných operácií vykonaných týmto subjektom.

3.   Odňatie nadobúda účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho oznámenia schválenému hospodárskemu subjektu.

4.   Vydávajúci orgán bezodkladne informuje Komisiu o odňatí osvedčenia APEO.

Oddiel 6

Výmena informácií

Článok 28

Žiadosti o informácie

1.   Schválený hospodársky subjekt informuje vydávajúci orgán o všetkých okolnostiach, ktoré vzniknú po udelení osvedčenia a môžu ovplyvniť jeho ďalšiu platnosť.

2.   Všetky príslušné informácie, ktoré má vydávajúci colný orgán k dispozícii v súvislosti s hospodárskymi subjektmi, ktoré schválil, sa na požiadanie poskytnú Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov, v ktorých schválené hospodárske subjekty vykonávajú dovozné činnosti.

Článok 29

Zdieľanie informácií o schválených hospodárskych subjektoch

1.   Komisia a príslušné orgány vo všetkých členských štátoch uchovávajú počas troch rokov alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi tieto informácie a majú k nim prístup:

a)

elektronicky prenášané údaje uvedené v žiadostiach;

b)

osvedčenia APEO a v prípade potreby ich zmenu a doplnenie alebo odňatie, alebo pozastavenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu.

2.   Informačný systém o NNN rybolove uvedený v článku 51 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa môže používať v informačnom a komunikačnom procese medzi príslušnými orgánmi a na informovanie Komisie a hospodárskych subjektov, ako sa stanovuje v tejto kapitole.

3.   Komisia môže zoznam schválených hospodárskych subjektov zverejniť prostredníctvom internetu po získaní súhlasu príslušných schválených hospodárskych subjektov. Tento zoznam sa udržiava v aktualizovanom stave.

Článok 30

Oznamovacia povinnosť a hodnotenie

1.   Členské štáty uvádzajú informácie o uplatňovaní systému schválených hospodárskych subjektov ustanoveného v tejto kapitole vo svojej správe, ktorú Komisii odovzdávajú každé dva roky podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

2.   Na základe týchto správ a vlastných pozorovaní Komisia vykoná hodnotenie a prípadnú úpravu systému schválených hospodárskych subjektov.

KAPITOLA III

Overovanie týkajúce sa osvedčení o úlovku

Článok 31

Kritériá Spoločenstva na overovanie

Overovanie s cieľom zabezpečiť plnenie ustanovení nariadenia (ES) č. 1005/2008 podľa článku 17 uvedeného nariadenia sa zameriava na riziká zistené na základe týchto kritérií Spoločenstva:

a)

dovoz, vývoz alebo obchod s produktmi rybolovu získanými z druhov s vysokou trhovou hodnotou;

b)

uvádzanie nových druhov produktov rybolovu na trh alebo odhaľovanie nových obchodných štruktúr;

c)

rozpory medzi obchodnými štruktúrami a známymi rybolovnými činnosťami vlajkového štátu, najmä so zreteľom na lovené druhy a objemy, ako aj vlastnosti jeho rybárskej flotily;

d)

rozpory medzi obchodnými štruktúrami a známymi činnosťami tretej krajiny v súvislosti s rybolovom, najmä so zreteľom na vlastnosti jej spracovateľského priemyslu alebo jej obchodu s produktmi rybolovu;

e)

obchodná štruktúra neopodstatnená z hľadiska ekonomických kritérií;

f)

zapojenie novovzniknutého hospodárskeho subjektu;

g)

významný a náhly nárast objemu obchodu s určitým živočíšnym druhom;

h)

predkladanie kópií osvedčení o úlovku pripojených k vyhláseniam o spracovaní v súlade s prílohou IV k nariadeniu (ES) č. 1005/2008, napríklad, ak sa úlovok počas výroby rozdelil;

i)

predbežné oznámenie vyžadované podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1005/2008 neposlané v správnom čase alebo neúplné informácie;

j)

rozpory medzi údajmi o úlovku predloženými hospodárskym subjektom a inými informáciami, ktoré má príslušný orgán k dispozícii;

k)

plavidlo alebo majiteľ plavidla podozrivý zo súčasnej alebo minulej účasti na činnostiach NNN rybolovu;

l)

plavidlo, ktoré nedávno zmenilo názov, vlajku alebo registračné číslo;

m)

vlajkový štát nebol oboznámený podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo k dispozícii sú informácie o možných nezrovnalostiach pri potvrdzovaní osvedčení o úlovku zo strany príslušného vlajkového štátu (napríklad pečiatky alebo potvrdzujúca pečať príslušného orgánu bola stratená, ukradnutá alebo sfalšovaná);

n)

predpokladané nedostatky kontrolného systému vlajkového štátu;

o)

príslušné hospodárske subjekty, ktoré už boli zapojené do nelegálnych činností a ktoré predstavujú potenciálne riziko v súvislosti s NNN rybolovom.

Článok 32

Oznamovacia povinnosť a hodnotenie

1.   Členské štáty podávajú správy o uplatňovaní kritérií Spoločenstva uvedených v článku 31, ktoré podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 zasielajú Komisii každé dva roky.

2.   Komisia na základe týchto správ a vlastných pozorovaní vykoná hodnotenie a prípadnú úpravu kritérií Spoločenstva.

KAPITOLA IV

Spolupráca s tretími krajinami

Článok 33

Administratívna spolupráca s tretími krajinami v súvislosti s osvedčeniami o úlovku

1.   Administratívne opatrenia, ktoré sa zavádzajú v rámci administratívnej spolupráce ustanovenej v článku 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008 a v rámci ktorých sa osvedčenie o úlovku vystavuje, potvrdzuje alebo predkladá elektronickými prostriedkami alebo sa nahrádza elektronickými systémami sledovateľnosti zabezpečujúcimi rovnakú úroveň kontroly zo strany orgánov, sa uvádzajú v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

2.   Komisia do 15 pracovných dní od zavedenia nového administratívneho opatrenia v súvislosti s vykonávaním ustanovení nariadenia (ES) č. 1005/2008 o osvedčovaní úlovkov o tom informuje príslušné orgány členského štátu, čo najskôr umiestni informácie na svojej webovej stránke a aktualizuje prílohu IX k tomuto nariadeniu.

HLAVA III

SPOZOROVANIE

Článok 34

Formulár na predkladanie informácií týkajúcich sa spozorovaných rybárskych plavidiel

1.   Formulár na predkladanie informácií týkajúcich sa spozorovaných rybárskych plavidiel uvedených v článku 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa uvádza v prílohe XA k tomuto nariadeniu.

2.   Pokyny na vyplnenie formulára uvedeného v odseku 1 sa uvádzajú v prílohe XB k tomuto nariadeniu.

HLAVA IV

VZÁJOMNÁ POMOC

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 35

Rozsah

1.   V tejto hlave sa ustanovujú podmienky, podľa ktorých majú členské štáty, tretie krajiny, Komisia a orgán ňou určený navzájom spolupracovať na administratívnej úrovni s cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1005/2008 a tohto nariadenia.

2.   Ustanovenia tejto hlavy nezaväzujú členské štáty, aby si navzájom poskytovali pomoc, ak by bolo pravdepodobné, že sa ňou poruší ich vnútroštátny právny systém, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné základné záujmy. Pred zamietnutím žiadosti o pomoc požiadaný členský štát konzultuje s požadujúcim členským štátom s cieľom zistiť, či je možné pomoc poskytnúť po častiach podľa osobitných podmienok. Ak sa žiadosti o pomoc nemôže vyhovieť, táto skutočnosť sa spolu s dôvodmi bezodkladne oznámi požadujúcemu členskému štátu a Komisii.

3.   Táto hlava nemá vplyv na uplatňovanie predpisov o trestnom konaní a vzájomnej pomoci v trestných veciach v členských štátoch vrátane tých, ktoré sa týkajú utajenia súdnych vyšetrovaní.

Článok 36

Ochrana osobných údajov

1.   Toto nariadenie ponecháva úroveň ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov podľa ustanovení právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, v nezmenenom stave a nemá na ňu žiadny vplyv, a najmä sa ním nemenia ani povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice 95/46/ES, ani povinnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 pri plnení si úloh. Členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby sa všetky uplatniteľné ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001 a smernice 95/46/ES dodržiavali.

2.   Práva osôb v súvislosti so spracovaním ich registračných údajov vo vnútroštátnych systémoch sa uplatňujú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktorý ich osobné údaje uložil, a najmä s vykonávajúcimi ustanoveniami smernice 95/46/ES a v súvislosti s ich registračnými údajmi spracovanými v systémoch Spoločenstva sa uplatňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 37

Použitie informácií a ochrana profesionálneho a obchodného tajomstva

1.   Požadujúci členský štát využíva informácie oznámené podľa tejto hlavy výhradne na účely vykonávania nariadenia (ES) č. 1005/2008 a vždy v súlade so smernicou 95/46/ES. Použitie týchto informácií na iné účely podlieha predchádzajúcim písomným konzultáciám s požiadaným členským štátom, ktorý informácie poskytol. Takéto použitie potom podlieha všetkým podmienkam, ktoré stanoví požiadaný členský štát v súvislosti s nesprístupnením informácií v súlade so smernicou 95/46/ES. Na iné účely sa osobné údaje používajú v súlade s podmienkami ustanovenými v smernici 95/46/ES.

2.   Požadujúci členský štát zváži osobitné nároky týkajúce sa sprístupnenia informácií, ako sú napríklad bezpečnosť a súkromie osôb identifikovaných alebo identifikovateľných na základe týchto informácií.

3.   Tieto informácie majú rovnakú ochranu, aká sa poskytuje podobným údajom prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie prijíma, a v prípade, že ich prijíma inštitúcia Spoločenstva, prostredníctvom zodpovedajúcich ustanovení platných pre túto inštitúciu. Členský štát prijímajúci tieto informácie ich môže použiť ako dôkaz v administratívnom alebo trestnom konaní v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.

4.   Informácie oznámené akoukoľvek formou osobám pracujúcim pre vnútroštátne orgány verejnej moci a Komisiu podliehajú povinnostiam zachovania dôvernosti a profesionálneho tajomstva, ak by ich sprístupnenie ohrozilo:

a)

ochranu súkromia a integrity jednotlivca, najmä v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany osobných údajov;

b)

komerčné záujmy fyzickej alebo právnickej osoby vrátane duševného majetku;

c)

súdne konania a právne poradenstvo alebo

d)

účel inšpekcií alebo vyšetrovaní.

5.   Odsek 4 sa neuplatňuje, ak je sprístupnenie informácií nevyhnutné pre zastavenie NNN rybolovu alebo závažných porušení uvedených v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a orgán oznamujúci tieto informácie súhlasí s ich sprístupnením.

Článok 38

Náklady

Členské štáty znášajú vlastné náklady spojené s vykonaním žiadosti o pomoc a zriekajú sa všetkých nárokov na náhradu výdavkov, ktoré vzniknú na základe uplatňovania tejto hlavy.

Článok 39

Jediný orgán

1.   Každý členský štát určí jediný kontaktný úrad zodpovedný za uplatňovanie tejto hlavy.

2.   Každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom identitu jediného kontaktného úradu a tieto informácie aktualizuje.

3.   Komisia zverejňuje a aktualizuje zoznam jediných kontaktných úradov v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 40

Nadväzné opatrenia

1.   Ak sa vnútroštátne orgány v odpovedi na žiadosť o pomoc na základe tejto hlavy alebo v nadväznosti na spontánnu výmenu informácií rozhodnú prijať opatrenia, ktoré je možné vykonať iba na základe schválenia alebo na požiadanie súdneho orgánu, oznámia príslušnému členskému štátu a Komisii všetky informácie o týchto opatreniach súvisiacich s NNN rybolovom alebo so závažnými porušeniami uvedenými v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo s porušeniami tohto nariadenia.

2.   Akékoľvek takéto oznámenie musí najskôr schváliť súdny orgán, ak sa takéto schválenie vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

KAPITOLA II

Informácie bez predchádzajúcej žiadosti

Článok 41

Informácie bez predchádzajúcej žiadosti

1.   Ak členský štát spozoruje akúkoľvek potenciálnu NNN rybolovnú činnosť alebo závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo má odôvodnené podozrenie, že sa takáto činnosť alebo porušenie môžu vyskytnúť, bezodkladne to oznámi ostatným dotknutým členským štátom a Komisii. Toto oznámenie musí obsahovať všetky potrebné informácie a poskytuje sa prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 39.

2.   Ak členský štát prijíma vynucovacie opatrenia v súvislosti s NNN rybolovnou činnosťou alebo porušením uvedeným v odseku 1, oznámi to ostatným dotknutým členským štátom a Komisii prostredníctvom jediného orgánu tak, ako sa uvádza v článku 39.

3.   Všetky oznámenia podľa tohto článku sa predkladajú písomne.

KAPITOLA III

Žiadosti o pomoc

Článok 42

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy „žiadosť o pomoc“ je žiadosť, s ktorou sa jeden členský štát obracia na druhý členský štát s cieľom získať:

a)

informácie;

b)

vynucovacie opatrenia alebo

c)

administratívne oznámenie.

Článok 43

Všeobecné požiadavky

1.   Požadujúci členský štát zabezpečí, aby všetky žiadosti o pomoc obsahovali dostatočné informácie, ktoré umožnia požiadanému členskému štátu splniť žiadosť, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať na území požadujúceho členského štátu.

2.   Žiadosti o pomoc sa obmedzujú na opodstatnené prípady, keď existuje dôvodné podozrenie, že došlo k NNN rybolovu alebo závažným porušeniam uvedeným v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a keď požadujúci členský štát nedokáže získať požadované informácie alebo vykonať požadované opatrenia vlastnými prostriedkami.

Článok 44

Prenos žiadostí a odpovedí

1.   Žiadosti posiela výlučne jediný orgán požadujúceho členského štátu alebo Komisia jedinému orgánu požiadaného členského štátu. Všetky odpovede na žiadosť sa oznamujú tým istým spôsobom.

2.   Žiadosti o vzájomnú pomoc a príslušné odpovede sa predkladajú písomne.

3.   Na jazykoch žiadostí a oznamovania informácií sa dohodnú príslušné jediné orgány pred predložením žiadosti. Ak sa nedohodnú, žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch požadujúceho členského štátu a odpovede sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch požiadaného členského štátu.

Článok 45

Žiadosti o informácie

1.   Požiadaný členský štát poskytne na žiadosť požadujúceho členského štátu alebo Komisie všetky súvisiace informácie potrebné na to, aby sa zistilo, či došlo k NNN rybolovu alebo závažným porušeniam uvedeným v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo či existuje dôvodné podozrenie, že k nim môže dôjsť. Tieto informácie sa poskytnú prostredníctvom jediného orgánu, ako sa uvádza v článku 39.

2.   Požiadaný členský štát na žiadosť požadujúceho členského štátu alebo Komisie vykoná primerané administratívne vyšetrenie v súvislosti s operáciami, ktoré predstavujú alebo podľa zdania požadujúceho členského štátu predstavujú NNN rybolov alebo závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008. Požiadaný členský štát oznámi výsledky takéhoto administratívneho vyšetrenia požadujúcemu členskému štátu a Komisii.

3.   Na žiadosť požadujúceho členského štátu alebo Komisie môže požiadaný členský štát povoliť príslušnému úradníkovi požadujúceho členského štátu, aby sprevádzal úradníkov požiadaného členského štátu alebo Komisie počas administratívneho vyšetrovania uvedeného v odseku 2. Pokiaľ vnútroštátne právne predpisy o trestnom konaní obmedzujú vykonanie určitých úkonov na úradníkov osobitne určených na základe vnútroštátnych právnych predpisov, úradníci požadujúceho členského štátu sa na takýchto úkonoch nezúčastňujú. V žiadnom prípade sa nezúčastňujú na prehliadkach priestorov alebo na formálnom vypočúvaní osôb podľa trestného práva. Úradníci požadujúcich členských štátov prítomní v požiadanom členskom štáte musia byť po celý čas schopní sa preukázať písomným poverením s uvedením ich totožnosti a úradných funkcií.

4.   Na žiadosť požadujúceho členského štátu mu požiadaný členský štát poskytne všetky dokumenty alebo overené kópie, ktoré má k dispozícii, súvisiace s NNN rybolovom alebo závažnými porušeniami uvedenými v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008.

5.   Štandardný formulár na výmenu informácií na požiadanie sa uvádza v prílohe XI.

Článok 46

Žiadosti o vynucovacie opatrenia

1.   Požiadaný členský štát na základe dôkazov uvedených článku 43 a na žiadosť požadujúceho členského štátu alebo Komisie prijme všetky potrebné vynucovacie opatrenia s cieľom bezodkladne zastaviť na svojom území alebo v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje jeho suverenita alebo jurisdikcia, akýkoľvek NNN rybolov alebo závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008.

2.   Požiadaný členský štát môže počas prijímania vynucovacích opatrení uvedených v odseku 1 konzultovať s požadujúcim členským štátom a Komisiou.

3.   Požiadaný členský štát oznámi prijaté opatrenia a ich účinok požadujúcemu členskému štátu, ostatným dotknutým členským štátom a Komisii prostredníctvom jediného orgánu, ako sa uvádza v článku 39.

Článok 47

Lehota na odpovede na žiadosti o informácie a vynucovacie opatrenia

1.   Požiadaný členský štát poskytne informácie uvedené v článku 45 ods. 1 a článku 46 ods. 3 čo najrýchlejšie, ale najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia žiadosti. Požiadaný a požadujúci členský štát alebo Komisia sa môžu dohodnúť na iných lehotách.

2.   Ak požiadaný členský štát nie je schopný odpovedať na žiadosť v lehote, bezodkladne písomne oznámi požadujúcemu členskému štátu alebo Komisii dôvod, pre ktorý nemôže odpovedať a uvedie, kedy bude môcť odpovedať podľa svojho odhadu.

Článok 48

Žiadosti o administratívne oznámenie

1.   Požiadaný členský štát na žiadosť požadujúceho členského štátu a v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi oznamovanie podobných nástrojov a rozhodnutí oznámi adresátovi všetky nástroje a rozhodnutia prijaté v oblasti, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1005/2008, ktoré pochádzajú od správnych orgánov požadujúceho členského štátu a ktoré sa majú uplatniť na území požiadaného členského štátu.

2.   Žiadosti o oznámenie sa predkladajú prostredníctvom štandardného formulára pripojeného k tomuto nariadeniu v prílohe XII.

3.   Požiadaný členský štát pošle svoju odpoveď požadujúcemu členskému štátu ihneď po oznámení prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 39. Odpoveď sa posiela prostredníctvom štandardného formulára pripojeného k tomuto nariadeniu v prílohe XII.

KAPITOLA IV

Vzťahy s Komisiou

Článok 49

Komunikácia medzi členskými štátmia Komisiou

1.   Hneď ako sú dostupné, každý členský štát Komisii oznámi všetky informácie, ktoré považuje za významné v súvislosti s metódami, postupmi alebo odhalenými sklonmi používanými pri NNN rybolove alebo pri závažných porušeniach uvedených v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že boli použité na uvedené účely.

2.   Hneď ako sú dostupné, Komisia členským štátom oznámi všetky informácie, ktoré by im pomohli presadiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 1005/2008.

Článok 50

Koordinácia Komisiou

1.   Ak členský štát spozoruje operácie, ktoré predstavujú, alebo pri ktorých sa zdá, že predstavujú NNN rybolov alebo závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a ktoré majú značný význam na úrovni Spoločenstva, čo najskôr oznámi Komisii akékoľvek súvisiace informácie potrebné na zistenie faktov. Komisia tieto informácie sprostredkuje ostatným dotknutým členským štátom.

2.   Na účely odseku 1 sa operácie, ktoré predstavujú NNN rybolov alebo závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008, posudzujú ako operácie s osobitným významom na úrovni Spoločenstva najmä vtedy:

a)

ak majú, alebo by mohli mať spojenia v iných členských štátoch; alebo

b)

ak je podľa členského štátu pravdepodobné, že došlo k podobným operáciám aj v iných členských štátoch.

3.   Ak sa Komisia nazdáva, že operácie, ktoré predstavujú NNN rybolov alebo závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008, sa uskutočnili v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, oznámi to dotknutým členským štátom, ktoré čo najskôr vykonajú vyšetrovanie. Príslušné členské štáty Komisii čo najskôr oznámia zistenia tohto vyšetrovania.

KAPITOLA V

Vzťahy s tretími krajinami

Článok 51

Výmena informácií s tretími krajinami

1.   Ak členský štát prijme od tretej krajiny informácie relevantné pre zabezpečenie účinného uplatňovania nariadenia (ES) č. 1005/2008 a tohto nariadenia, oznámi tieto informácie ostatným dotknutým členským štátom prostredníctvom jediného orgánu, ak mu to umožňujú dvojstranné dohody o pomoci s uvedenou treťou krajinou.

2.   Informácie prijaté podľa tejto hlavy môže členský štát oznámiť tretej krajine prostredníctvom jediného orgánu v rámci dvojstrannej dohody o pomoci s uvedenou treťou krajinou. Toto oznámenie sa uskutoční po konzultáciách s členským štátom, ktorý pôvodne tieto informácie oznámil a ktoré sa v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajú ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

3.   V rámci dohôd o rybolove uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími krajinami alebo v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva alebo podobných dohôd, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou alebo spolupracujúcou nezmluvnou stranou, Komisia môže oznámiť významné informácie týkajúce sa NNN rybolovu alebo závažných porušení uvedených v článku 42 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008 iným stranám týchto dohôd, organizácií alebo dohovorov na základe súhlasu členského štátu, ktorý informácie poskytol.

KAPITOLA VI

Prechodné ustanovenie

Článok 52

Zriadenie informačného systému o NNN rybolove

Do zriadenia „informačného systému o NNN rybolove“ uvedeného v článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008 budú príslušné orgány členských štátov spolupracovať podľa tejto hlavy medzi sebou a s Komisiou prostredníctvom existujúcich dohôd o výmene informácií.

HLAVA V

ZMENY A DOPLNENIA

Článok 53

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1005/2008

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1005/2008, ktorá obsahuje zoznam produktov vyňatých z vymedzenia pojmu „produkty rybolovu“ v článku 2 ods. 8 uvedeného nariadenia, sa mení a dopĺňa podľa prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2009

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Lehota predbežného oznámenia pri určitých typoch produktov rybolovu uvedených v článku 1

Lehota predbežného oznámenia 4 hodiny

Vykládky čerstvých produktov rybolovu rybárskymi plavidlami v určených prístavoch Spoločenstva


PRÍLOHA IIA

Formulár predbežného oznámenia pre rybárske plavidlá tretích krajín uvedený v článku 2 ods. 1

Image


PRÍLOHA IIB

Formulár predbežného oznámenia pre rybárske plavidlá tretích krajín uvedený v článku 2 ods. 2

Image


PRÍLOHA IIIA

Formulár predbežných vyhlásení o vykládke uvedený v článku 3 ods. 1

Image


PRÍLOHA IIIB

Formulár predbežných vyhlásení o prekládke uvedený v článku 3 ods. 2

(vyžaduje sa od odovzdávajúceho plavidla aj od prijímajúceho plavidla)

Image


PRÍLOHA IV

OSVEDČENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O ÚLOVKU

Zjednodušený formulár pre produkty rybolovu spĺňajúce požiadavky v článku 6 tohto nariadenia

Image

Image

Dodatok

Údaje o preprave

Image


PRÍLOHA V

Systémy dokumentácie úlovkov prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva a uznané ako systémy vyhovujúce požiadavkám nariadenia (ES) č. 1005/2008

Časť I

Systémy dokumentácie úlovkov uznané ako systémy vyhovujúce požiadavkám nariadenia (ES) č. 1005/2008:

Systém dokumentácie úlovkov pre druhy Dissostichus ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 1035/2001 z 22. mája 2001 ustanovujúcom systém dokumentácie výlovu na druhy Dissostichus  (1).

Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ICCAT ustanovený v odporúčaní ICCAT 08–12, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie 07–10 o programe dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ICCAT.

Časť II

Systémy dokumentácie úlovkov uznané ako systémy vyhovujúce požiadavkám nariadenia (ES) č. 1005/2008 podliehajúce doplňujúcim podmienkam:

CCSBT (Komisia na ochranu tuniaka južného) – Uznesenie o vykonávaní systému dokumentácie úlovkov CCSBT (prijaté na 15. výročnom zasadnutí – 14. až 17. októbra 2008). Okrem dokumentov o úlovkoch a všetkých súvisiacich dokumentov potvrdených v súlade so systémom dokumentácie úlovkov CCSBT predkladá dovozca orgánom členských štátov dovozu informácie o preprave uvedené v dodatku o údajoch o preprave, ktorý je súčasťou prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1005/2008.


(1)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 1.


PRÍLOHA VI

Lehoty na predkladanie osvedčení o úlovku v prípade zásielok uvedených v článku 8

Lehota na predkladanie osvedčenia o úlovku pred vstupom do Spoločenstva v dĺžke 4 hodín

Zásielky produktov rybolovu, ktoré vstupujú do Spoločenstva nákladnou leteckou dopravou

Lehota na predkladanie osvedčenia o úlovku pred vstupom do Spoločenstva v dĺžke 2 hodín

Zásielky produktov rybolovu, ktoré vstupujú do Spoločenstva cestnou dopravou

Lehota na predkladanie osvedčenia o úlovku pred vstupom do Spoločenstva v dĺžke 4 hodín

Zásielky produktov rybolovu, ktoré vstupujú do Spoločenstva železničnou dopravou


PRÍLOHA VII

Image

Image

Image


PRÍLOHA VIII

Image


PRÍLOHA IX

Administratívna dohoda s vlajkovými štátmi vzťahujúca sa na vykonávanie ustanovení o osvedčovaní úlovkov (článok 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008)


PRÍLOHA XA

Formulár na predkladanie informácií týkajúcich sa spozorovaných rybárskych plavidiel

Image


PRÍLOHA XB

Pokyny na vyplnenie formulára ustanoveného v prílohe XA

UVEĎTE ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ

1.

Potrebné je získať názov plavidla, volací znak, vlajku a podľa možnosti registráciu a číslo Lloyd IMO na základe pozorovania plavidla alebo rádiového kontaktu s plavidlami (potrebné je oznámiť zdroj týchto informácií).

2.

Rozlišovacie znaky: uveďte, či bol viditeľný názov a prístav registrácie plavidla. Zaznamenajte farby trupu a nadstavby plavidla, počet sťažňov, polohu kapitánskeho mostíka a dĺžku lodného komína atď.

3.

Typ plavidla: opíšte typ spozorovaného plavidla a jeho výstroja (napr. longliner, trawler, spracovateľská loď, nákladná loď).

4.

Poloha: zaznamenajte počiatočnú polohu plavidla pri spozorovaní vrátane rybolovnej oblasti/podoblasti/divízie.

5.

Činnosť spozorovaného plavidla: zaznamenajte čas spozorovania, činnosť plavidla v príslušnom čase a kurz (stupne). Zaznamenajte, či plavidlo lovilo, nastavovalo rybársky výstroj, vlieklo siete, vyťahovalo siete, alebo vykonávalo inú činnosť. Priestor vystačí najviac na päť spozorovaní jedného plavidla, ak potrebujete viac miesta, doplňte údaje tejto časti na druhej strane formulára alebo na osobitnom hárku papiera. Zaznamenajte prítomnosť/neprítomnosť zariadenia na plašenie.

6.

Záznam spozorovania: uveďte, či sa spozorovanie plavidla zaznamenalo na video alebo fotografie (v poznámkach uveďte, kde sú dokumenty uložené).

7.

Poznámky: uveďte kurz plavidla pri tranzite. Uveďte zhrnutie priebehu rádiového rozhovoru a meno, štátnu príslušnosť, polohu, ktorú uviedli kontaktované osoby na palube spozorovaného plavidla.

8.

Nákres plavidla: načrtnite profil plavidla a uveďte rozlišovacie znaky, ktoré sa môžu použiť pri identifikácii.


PRÍLOHA XI

Štandardný formulár na výmenu informácií na požiadanie podľa článku 45

Image

Image


PRÍLOHA XII

Štandardný formulár žiadosti o administratívne oznámenie podľa článku 48

Image

Image


PRÍLOHA XIII

Zoznam produktov vyňatých z vymedzenia pojmu „produkty rybolovu“ ustanoveného v bode 8 článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

Sladkovodné produkty rybolovu vrátane:

0301 91 – Ostatné živé ryby: pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Ostatné živé ryby: úhory (Anguilla spp.)

0301 93 – Ostatné živé ryby: kapry

ex 0301 99 – Ostatné: sladkovodné ryby (KN 0301 99 11 a 0301 99 19)

0302 11 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304: pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304: lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

0302 66 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304: úhory (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304: sladkovodné ryby (KN 0302 69 11 a 0302 69 19)

0303 11 – Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304: lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), okrem pečene, ikier a mliečia)

0303 21 – Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304: pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304: losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

0303 76 – Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304: úhory (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Ostatné ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304: sladkovodné ryby (KN 0303 79 11 a 0303 79 19)

ex 0304 19 – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené: sladkovodné ryby (KN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 a 0304 19 91)

ex 0304 29 – Mrazené filé: zo sladkovodných rýb: (KN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 a 0304 29 19)

ex 0304 99 – Ostatné mrazené rybie mäso: zo sladkovodných rýb: (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 – Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené: z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho), solené alebo v slanom náleve (KN 0305 30 30); zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster; z kaprov (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Údené ryby, vrátane filé: lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Údené ryby, vrátane filé: pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45); úhory (Anguilla spp.) (KN 0305 49 50); kapry (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 – Sušené ryby, tiež solené, ale nie údené: pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster); kapry (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 – Ryby solené, nie však sušené alebo údené a ryby v slanom náleve: lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho) (KN 0305 69 50); pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster); kapry (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Ostatné kôrovce, vrátane práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu, mrazené: sladkovodné raky (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Ostatné kôrovce, vrátane práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu, nemrazené: sladkovodné raky (KN 0306 29 10)

1604 11 00 – Pripravené alebo konzervované ryby, celé alebo ich časti, ale nie mleté: lososy

ex 1604 19 – Pripravené alebo konzervované ryby, celé alebo ich časti, ale nie mleté: lososovité, iné ako lososy (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Ostatné pripravené alebo konzervované ryby: z lososov (KN 1604 20 10); z lososovitých rýb, iných ako lososov (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Ostatné kôrovce, pripravené alebo konzervované: sladkovodné raky varené s kôprom, mrazené

Produkty akvakultúry získané z plôdika alebo lariev

0301 10 – Živé ozdobné ryby

0307 10 – Ustrice, tiež bez lastúr, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten

0307 21 – Živé, čerstvé alebo chladené (KN 0307 21 00)

0307 29 – Ostatné

Slávky

0307 31 – Živé, čerstvé alebo chladené

0307 39 – Ostatné

ex 1605 90 – Ostatné (KN 1605 90 11 a 1605 90 19)

0307 60 00 – Slimáky, iné ako morské slimáky

0305 10 00 – Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

ex 1605 90 30 – Ostatné kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované: hrebenatky, ustrice, slimáky

1605 90 00 – Ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované


(1)  Číselné znaky KN podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1031/2008 (Ú. v. EÚ L 291, 31.10.2008).