11.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 828/2009

z 10. septembra 2009,

ktorým sa na hospodárske roky 2009/2010 až 2014/2015 ustanovujú podrobné uplatňovacie pravidlá na dovoz a rafináciu výrobkov z cukru položky colného sadzobníka 1701 v rámci preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 156 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (2), a najmä na jeho článok 9 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 (3), a najmä na jeho článok 11 ods. 7,

keďže:

(1)

Článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa od 1. októbra 2009 rušia dovozné clá na výrobky patriace do položky colného sadzobníka 1701 pre regióny a štáty uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Ak dovoz dosiahne dvojnásobok prahového množstva uvedeného v článku 9 nariadenia (ES) č. 1528/2007, môže sa toto preferenčné zaobchádzanie pozastaviť pre regióny a štáty uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré nie sú najmenej rozvinutými krajinami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008. V súlade s článkom 9 ods. 2 by sa mal stanoviť regionálny ochranný prah.

(2)

Článkom 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 732/2008 sa od 1. októbra 2009 úplne pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka na výrobky položky 1701 pre krajiny, ktoré podľa prílohy I k uvedenému nariadeniu využívajú osobitný režim pre najmenej rozvinuté krajiny.

(3)

V súlade s článkom 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 732/2008 sa v období od 1. októbra 2009 do 30. septembra 2015 na dovoz výrobkov položky 1701 požaduje dovozné povolenie.

(4)

V záujme zjednodušiť postup vydávania povolení by malo byť každé referenčné číslo priradené krajine uvedenej v prílohe I k tomuto nariadeniu. S cieľom zamedziť podvodným žiadostiam by sa tento zoznam mal obmedziť na krajiny, ktoré boli uznané ako súčasní alebo potenciálni vývozcovia cukru do Európskej únie. Každá krajina, ktorá sa momentálne neuvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu, ale je uvedená buď v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 alebo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008, môže byť zapísaná do prílohy I k tomuto nariadeniu. Na tento účel táto krajina požiada Komisiu o začlenenie do prílohy I k tomuto nariadeniu.

(5)

Na dovozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia by sa malo uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

(6)

S cieľom zaistiť jednotné a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi by sa malo určiť obdobie, v ktorom sa môžu podávať žiadosti o povolenia a vydávať povolenia.

(7)

V súlade s článkom 5 nariadenia Komisie 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5), by hospodárske subjekty mali predložiť v členských štátoch, v ktorých sú zaregistrované na účely DPH, dôkaz o tom, že počas určitého obdobia obchodovali s cukrom. Hospodárske subjekty schválené v súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (6) by však mali byť oprávnené zúčastniť sa obchodovania s preferenčným cukrom.

(8)

Cukor dovážaný na rafináciu musia členské štáty osobitne monitorovať. Hospodárske subjekty preto musia už na žiadosti o dovozné povolenie uviesť, či je dovážaný cukor určený na rafináciu.

(9)

S cieľom zamedziť špekuláciám a obchodovaniu s dovoznými povoleniami a zaistiť, že žiadateľ má obchodné kontakty s vývoznou treťou krajinou, mal by sa k žiadostiam o dovozné povolenie prikladať vývozný doklad vydaný príslušným orgánom vývoznej tretej krajiny na rovnaké množstvo, ako je množstvo uvedené na žiadosti o dovozné povolenie.

(10)

V súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 732/2008 a článku 8 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa dovozca musí zaviazať nakúpiť výrobky patriace pod číselný znak KN 1701 za cenu, ktorá nebude nižšia ako 90 % referenčnej ceny (na základe c.i.f.) ustanovenej v článku 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(11)

V prípade, keď množstvá vyplývajúce zo žiadostí o dovozné povolenia prevyšujú množstvá uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1528/2007, malo by vydávanie povolení členskými štátmi podliehať úprave prideľovacím koeficientom, ktorý má stanoviť Komisia podobne, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1301/2006. V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 by sa tento koeficient mal vypočítať na regionálnej úrovni.

(12)

Článkom 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa zvyšuje možnosť prekročenia množstiev uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1528/2007. Komisia by preto mala predložiť správu o uplatňovaní prechodného ochranného mechanizmu pre cukor a predložiť prípadne príslušné návrhy. Táto správa by mala obsahovať prehľad dovozných tokov počas prvých hospodárskych rokov uplatňovania tohto nariadenia, analýzu budúceho vývoja obchodu a hodnotenie všetkých prípadných rizík prekročenia a príslušné množstvá.

(13)

Prahové množstvá pre riadenie prechodného ochranného mechanizmu pre cukor sú založené na dovozoch počas konkrétneho hospodárskeho roka. Dovozné povolenia by preto mali platiť od 1. októbra do 30. septembra.

(14)

Článkom 8 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa obmedzuje výhodu zrušenia dovozných ciel na tých dovozcov, ktorí platia cenu, ktorá nie je nižšia ako 90 % referenčnej ceny na základe c.i.f. V medzinárodnom obchode z takýchto zmlúv vyplýva, že dovozca preberá plnú zodpovednosť za cukor od dátumu naloženia. V prípade povolení platných do 30. septembra, pri ktorých sa cukor naloží najneskôr do 15. septembra by mohli malé meškania v logistickom reťazci z iných dôvodov ako z dôvodov vyššej moci viesť k reálnemu dovozu po 30. septembri. Aby sa zabránilo riziku, že dovozcovia zaplatia plné dovozné clo 419 EUR na tonu a že prepadne ich zábezpeka, mali by dostať možnosť doviezť cukor naložený najneskôr 15. septembra hospodárskeho roku na základe dovozného povolenia vydaného na uvedený hospodársky rok. Členské štáty by preto mali predĺžiť platnosť dovozného povolenia, ak dovozca predloží dôkaz o tom, že sa cukor naložil najneskôr 15. septembra.

(15)

Rozdelenie na „cukor určený na rafináciu“ a na „cukor neurčený na rafináciu“ nesúvisí s rozdelením na „biely“ a „surový“ cukor, ako sú definované v bodoch 1 a 2 časti II prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1234/2007. Treba preto určiť číselné znaky KN povolené na dovoz v rámci každej skupiny dovozných povolení.

(16)

Na účely riadnej správy dohôd by Komisia mala dostávať všetky náležité informácie včas.

(17)

Článkom 153 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa počas prvých troch mesiacov každého hospodárskeho roku a v rámci obmedzení uvedených v článku 153 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vydávanie dovozných povolení obmedzuje na rafinérie s celoročnou výrobou cukru. V uvedenom období môžu o dovozné povolenia na cukor na rafináciu požiadať len rafinérie s celoročnou prevádzkou. Tieto povolenia platia do konca hospodárskeho roka, na ktorý sa vzťahujú.

(18)

Členské štáty by mali overiť dodržiavanie povinnosti rafinovať cukor. Ak pôvodný držiteľ dovozného povolenia nie je schopný poskytnúť zodpovedajúci dôkaz, mala by sa udeliť pokuta.

(19)

Všetok dovezený cukor rafinovaný schváleným subjektom by mal mať základ v dovoznom povolení pre cukor na rafináciu. Na množstvá, na ktoré nie je možné predložiť takýto dôkaz, by sa mala uplatniť pokuta.

(20)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa na hospodárske roky 2009/2010 až 2014/2015 ustanovujú podrobné uplatňovacie pravidlá na dovoz výrobkov položky colného sadzobníka 1701 uvedené:

a)

v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1528/2007;

b)

v článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 732/2008.

2.   Dovozy z tretích krajín, ktoré sú najmenej rozvinutými krajinami (ďalej len LDC, least-developed countries) uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008, či patria do skupiny krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria (ďalej len ACP, African Caribbean Pacific) alebo nie (NON-ACP), sú oslobodené od cla a neuplatňujú sa na ne kvóty a majú referenčné čísla uvedené v časti I prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.   Dovozy z krajín ACP, ktoré nie sú najmenej rozvinutými krajinami (ďalej len NON-LDC, not least-developed countries) uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008, sú oslobodené od cla v závislosti od prechodného ochranného mechanizmu pre cukor v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 9 nariadenia (ES) č. 1528/2007 a majú referenčné čísla uvedené v časti II prílohy I k tomuto nariadeniu.

V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa regionálny ochranný prah ustanovuje v časti II prílohy I k tomuto nariadeniu na každý hospodársky rok.

4.   Krajina uvedená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 alebo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008 môže byť doplnená do prílohy I k tomuto nariadeniu. Na tento účel táto krajina požiada Komisiu o uvedenie v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

„hmotnosťou ako takou“ rozumieme hmotnosť cukru v prirodzenom stave;

b)

„rafináciou“ rozumieme spracovanie surových cukrov na biele cukry, ako je definované v bodoch 1 a 2 časti II prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ako aj akúkoľvek ekvivalentnú technickú operáciu realizovanú s nebaleným bielym cukrom.

KAPITOLA II

DOVOZNÉ POVOLENIA

Článok 3

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 376/2008

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 376/2008.

Článok 4

Žiadosti o dovozné povolenie a dovozné povolenia

1.   Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú každý týždeň od pondelka do piatku počnúc druhým septembrovým pondelkom pred hospodárskym rokom, na ktorý sa žiadosti vzťahujú.

Od piatku 11. decembra 2009 13.00 hod. (bruselského času) do piatku 1. januára 2010 13.00 hod. (bruselského času) sa nemôžu podať žiadne žiadosti.

2.   Článok 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňuje mutatis mutandis. Predloženie dôkazu podľa uvedeného článku sa nemusí požadovať od subjektov schválených v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 952/2006.

3.   Žiadosti o dovozné povolenie a dovozné povolenia obsahujú tieto záznamy:

a)

v kolónke 8: krajina pôvodu (jedna z krajín uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu).

Slovo „áno“ označené krížikom;

b)

v kolónke 16 jediný osemmiestny číselný znak KN;

c)

v kolónkach 17 a 18: množstvo cukru vyjadreného ako ekvivalent bieleho cukru;

d)

v kolónke 20:

i)

„cukor na rafináciu“ alebo „cukor neurčený na rafináciu“;

ii)

aspoň jeden z údajov uvedených v časti A prílohy V;

iii)

hospodársky rok, na ktorý sa vzťahujú;

e)

v kolónke 24: aspoň jeden z údajov uvedených v časti B prílohy V.

4.   K žiadosti o dovozné povolenie treba priložiť:

a)

dôkaz, že žiadateľ zložil zábezpeku 20 EUR na tonu cukru, ktorého množstvo je uvedené v kolónke 17 povolenia;

b)

originál vývozných povolení, ktoré vydali príslušné orgány vývoznej tretej krajiny v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III na množstvo rovnajúce sa množstvu uvedenému v žiadostiach o povolenie;

c)

v prípade cukru na rafináciu záväzok žiadateľa rafinovať dané množstvá cukru do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynie platnosť príslušného dovozného povolenia;

d)

na hospodárske roky 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 žiadateľov prísľub, že nakúpi cukor za cenu, ktorá nebude nižšia ako 90 % referenčnej ceny (na základe c.i.f.) ustanovenej v článku 8 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007 na príslušný hospodársky rok, ako aj záväzný dokument týkajúci sa transakcie, ktorý podpísal nákupca aj dodávateľ.

Vývozné povolenia uvedené v písmene b) sa môžu nahradiť overenými kópiami dôkazu o pôvode, ktoré vydali príslušné orgány vývoznej tretej krajiny. Dôkaz o pôvode je ustanovený v článku 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 pre krajiny uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu alebo v článkoch 67 až 97 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (7) pre krajiny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007, ale sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008.

5.   Originály vývozných povolení uvedené v ods. 4 písm. b) alebo overené kópie uvedené v druhom pododseku ods. 4 si ponechá príslušný orgán členského štátu.

6.   Ak sa preukáže, že doklad predložený žiadateľom v súlade s odsekom 4 obsahuje nesprávne informácie a ak sú tieto informácie rozhodujúce na udelenie povolení na preferenčný dovoz, vylúčia príslušné orgány členského štátu žiadateľa zo systému žiadostí o povolenia na prebiehajúci aj nasledujúci hospodársky rok, pokiaľ žiadateľ k spokojnosti príslušného orgánu nepreukáže, že sa tak nestalo z dôvodu jeho hrubej nedbalosti alebo že sa tak stalo z dôvodu vyššej moci alebo zjavnej chyby.

Článok 5

Prechodný ochranný mechanizmus pre cukor

1.   V prípade, že celkové množstvo vyplývajúce zo žiadostí o povolenia pre referenčné čísla 09.4231 až 09.4247 presiahne 3,5 milióna ton a celkové množstvo vyplývajúce zo žiadostí o povolenie pre referenčné čísla 09.4241 až 09.4247 presiahne množstvo uvedené v prílohe II na príslušný hospodársky rok, stanoví Komisia prideľovací koeficient pre referenčné čísla 09.4241 až 09.4247, ktorý členské štáty uplatnia na množstvá, na ktoré sa vzťahuje každá žiadosť pre tieto referenčné čísla.

Prideľovací koeficient pre referenčné číslo sa vypočíta v pomere k dostupnému množstvu v regionálnom ochrannom prahu pre toto referenčné číslo a príslušný hospodársky rok.

Ak je po uplatnení prideľovacích koeficientov na týždenné žiadosti množstvo vyplývajúce zo žiadostí o povolenie pre referenčné čísla 09.4231 až 09.4247 menšie ako 3,5 milióna ton alebo množstvo vyplývajúce zo žiadostí o povolenie pre referenčné čísla 09.4241 až 09.4247 menšie ako množstvo uvedené v prílohe II na príslušný hospodársky rok, rozdelí sa väčší rozdiel medzi referenčné čísla 09.4241 až 09.4247 s prideľovacím koeficientom menším ako 100 % v pomere k týždennému množstvu nepridelenému pre dané referenčné číslo. Pre tieto referenčné čísla sa prideľovací koeficient prepočíta vzhľadom na toto zvýšené pridelenie.

Algoritmus použitý na výpočet prideľovacieho koeficientu je ustanovený v prílohe IV.

2.   V prípade, že sa prideľovacie koeficienty stanovia podľa odseku 1, Komisia pozastaví podávanie žiadostí o povolenia do konca hospodárskeho roka pre referenčné čísla, pri ktorých sa dosiahol regionálny ochranný prah. Komisia však odvolá pozastavenie a opätovne povolí podávanie žiadostí, keď budú množstvá znovu k dispozícii podľa oznámení uvedených v článku 9 ods. 3.

3.   Komisia preto predloží do 31. marca 2013 správu o fungovaní prechodného ochranného mechanizmu pre cukor a v prípade potreby predloží príslušné návrhy. V správe zohľadní obchodné toky cukru z tretích krajín uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Vydávanie dovozných povolení

1.   V utorok alebo najneskôr v piatok každý týždeň členské štáty vydávajú povolenia pre žiadosti predložené v predchádzajúcom týždni a oznámené podľa článku 9 ods. 1, pričom prípadne zohľadnia prideľovací koeficient stanovený Komisiou v súlade s článkom 5 ods. 1.

Dovozné povolenia sa nevydávajú na množstvá, ktoré neboli oznámené.

2.   Povolenia platia od dátumu ich vystavenia alebo od 1. októbra hospodárskeho roku, na ktorý sa vydali, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

Povolenia platia do konca tretieho mesiaca po dátume začiatku ich platnosti, najneskôr však do 30. septembra hospodárskeho roka, na ktorý sa vydali.

Článok 7

Obdobie platnosti dovozných povolení

Pokiaľ ide o dovozné povolenia, ktorých platnosť končí 30. septembra hospodárskeho roku a na žiadosť držiteľa dovozného povolenia príslušný orgán členského štátu, ktorý povolenie vydal, predĺži obdobie platnosti dovozného povolenia do 31. októbra, ak oprávnený držiteľ predloží dôkaz, napríklad nákladný list dostatočný pre daný príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa povolenie vydalo, o tom, že sa cukor naložil najneskôr 15. septembra daného hospodárskeho roku. Členské štáty to oznámia Komisii najneskôr prvý pracovný deň v týždni nasledujúcom po predĺžení platnosti.

Článok 8

Prepustenie do voľného obehu

Dovozné povolenia, ktoré v kolónke 20 obsahujú záznam „cukor na rafináciu“, sa môžu použiť na dovoz výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 alebo 1701 99 90.

Dovozné povolenia, ktoré v kolónke 20 obsahujú záznam „cukor neurčený na rafináciu“, sa môžu použiť na dovoz výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 alebo 1701 99 90.

Článok 9

Oznámenie Komisii

1.   Medzi piatkom 13.00 hod. (bruselského času) a nasledujúcim pondelkom 18.00 hod. (bruselského času) členské štáty Komisii oznámia množstvá cukru, na ktoré sa podali žiadosti o povolenia v súlade s článkom 4, vrátane nulových položiek.

2.   Medzi piatkom 13.00 hod. (bruselského času) a nasledujúcim pondelkom 18.00 hod. (bruselského času) členské štáty Komisii oznámia množstvá cukru, na ktoré sa od posledného štvrtku vydali dovozné povolenia v súlade s článkom 6, vrátane nulových položiek.

3.   Medzi piatkom 13.00 hod. (bruselského času) a nasledujúcim pondelkom 18.00 hod. (bruselského času) členské štáty Komisii oznámia množstvá cukru, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne nevyužité dovozné povolenia a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane dovozných povolení a množstvami, na ktoré boli dovozné povolenia vydané.

4.   Množstvá uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa rozdelia podľa referenčného čísla, krajiny pôvodu, osemmiestneho číselného znaku KN, príslušného hospodárskeho roku a toho, či ide o cukor určený na rafináciu alebo nie. Vyjadria sa v kilogramoch ako ekvivalent bieleho cukru.

5.   Členské štáty Komisii oznámia pred 1. marcom množstvá cukru, ktoré sa za predchádzajúci hospodársky rok skutočne rafinovali, pričom sa tieto množstvá rozdelia podľa referenčného čísla a krajiny pôvodu a vyjadria sa v kilogramoch hmotnosti ako takej a ako ekvivalent bieleho cukru.

6.   Oznámenia sa zašlú elektronicky v súlade s predlohami a postupmi, ktoré Komisia poskytne členským štátom.

7.   Členské štáty zašlú podrobné informácie o výrobkoch, ktoré sa prepustili do voľného obehu v súlade s článkom 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA III

TRADIČNÉ POTREBY DODÁVOK

Článok 10

Režim rafinérií s celoročnou výrobou cukru

1.   Len rafinérie s celoročnou výrobou cukru môžu požiadať o dovozné povolenia na cukor určený na rafináciu, ktorých platnosť začína počas prvých troch mesiacov každého hospodárskeho roka. Odchylne od článku 6 ods. 2 druhého pododseku tieto povolenia platia do konca hospodárskeho roka, na ktorý boli vydané.

2.   Ak sú pred 1. januárom každého hospodárskeho roka povolenia na dovozné povolenia na cukor na daný hospodársky rok rovnaké alebo vyššie ako celkové množstvo uvedené v článku 153 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, Komisia informuje členské štáty o dosiahnutí limitu tradičných potrieb dodávok na daný hospodársky rok na úrovni Spoločenstva.

Od dátumu uvedeného oznámenia sa odsek 1 neuplatňuje na príslušný hospodársky rok.

Článok 11

Dôkaz o rafinácii a pokuty

1.   Každý pôvodný držiteľ dovozného povolenia na cukor na rafináciu predloží do šiestich mesiacov od skončenia platnosti príslušného dovozného povolenia členskému štátu, ktorý povolenie vydal, prijateľný dôkaz o jeho rafinácii v období ustanovenom v článku 4 ods. 4 písm. c).

V prípade, že sa taký dôkaz neposkytne, zaplatí žiadateľ pred 1. júnom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku sumu rovnajúcu sa 500 EUR na tonu za príslušné množstvá cukru s výnimkou výnimočných prípadov pripísaných vyššej moci.

2.   Výrobcovia cukru schválení v súlade s článkom 57 nariadenia (ES) č. 1234/2007 podajú príslušnému orgánu členského štátu pred 1. marcom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku vyhlásenie o množstvách cukru, ktoré zrafinovali v rámci uvedeného hospodárskeho roka, pričom uvedú:

a)

množstvá cukru zodpovedajúce dovozným povoleniam na cukor na rafináciu;

b)

množstvá cukru vyrobené v Spoločenstve a referenčné čísla schváleného podniku, ktorý uvedený cukor vyrobil;

c)

ostatné množstvá cukru a ich pôvod.

Pred 1. júnom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku výrobcovia zaplatia sumu rovnajúcu sa 500 EUR na tonu za množstvá cukru uvedené v písm. c) prvého pododseku, pri ktorých nemôžu predložiť dôkaz prijateľný pre členský štát o tom, že boli zrafinované, s výnimkou výnimočných prípadov pripísaných vyššej moci.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 30. septembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

REFERENČNÉ ČÍSLA

Časť I:   Najmenej rozvinuté krajiny

Označenie skupiny

Tretia krajina

Referenčné číslo

NON-ACP-LDC

Bangladéš

Kambodža

Laos

Nepál

09.4221

ACP-LDC

Benin

Konžská demokratická republika

Etiópia

Madagaskar

Malawi

Mozambik

Senegal

Sierra Leone

Sudán

Tanzánia

Togo

Zambia

09.4231


Časť II:   Krajiny, ktoré nepatria k najmenej rozvinutým

Región

Tretia krajina

Referenčné číslo

Regionálny ochranný prah

2009/2010

(v tonách v ekvivalente bieleho cukru)

Regionálny ochranný prah

2010/2011

(v tonách v ekvivalente bieleho cukru)

Regionálny ochranný prah

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(v tonách v ekvivalente bieleho cukru)

centrálna Afrika-NON-LDC

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

západná Afrika-NON-LDC

Pobrežie Slonoviny

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

SADC-NON-LDC

Svazijsko

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

EAC-NON-LDC

Keňa

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

ESA-NON-LDC

Maurícius

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

PACIFIC-NON-LDC

Fidži

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM-NON-LDC

Barbados

Belize

Dominikánska republika

Guyana

Jamajka

Trinidad a Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


PRÍLOHA II

2009/2010

(v tonách v ekvivalente bieleho cukru)

2010/2011

(v tonách v ekvivalente bieleho cukru)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(v tonách v ekvivalente bieleho cukru)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


PRÍLOHA III

Vzor vývozného povolenia podľa článku 4 ods. 4 písm. b)

Image


PRÍLOHA IV

I.   Vymedzenie pojmov:

TACPLDC= celkové množstvo, na ktoré sa vzťahujú týždenné žiadosti pre krajiny ACP-LDC (referenčné číslo 09.4231)

N= referenčné číslo pre krajiny ACP-NON-LDC (09.4241 až 09.4247)

RSTN= regionálny ochranný prah pre referenčné číslo N

WAN= množstvo, na ktoré sa vzťahujú týždenné žiadosti pre referenčné číslo N

CWAN= celkové množstvo, na ktoré sa vzťahujú týždenné žiadosti pre referenčné číslo N bez posledného oznámenia

ACN= prideľovací koeficient pre referenčné číslo N

RESQ= zostávajúce množstvo, ktoré sa má rozdeliť po uplatnení ACN

RESQN= zostávajúce množstvo pre referenčné číslo N

II.   Výpočet prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 5 ods. 1

II.1.

Pre každé N:

ACN = ((RSTN – CWAN)/WAN * 100) %

Ak je ACN záporný, stanoví sa na 0 %.

Ak je ACN rovný 100 % alebo vyšší, stanoví sa na 100 %.

II.2.

Ak

(TACPLDC + Σ (CWAN + ACN * WAN) pre všetky regióny s RST) je menšie ako 3,5 milióna ton

ALEBO

Σ ((CWAN + ACN * WAN) pre všetky regióny s RST) je menšie ako RST

potom:

RESQ = maximálne

3,5 milióna tony – (TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) pre všetky regióny s RST)

a

RST – Σ ((CWAN + ACN * WAN) pre všetky regióny s RST)

Ak je ACN nižší ako 100 %:

RESQN = RESQ * (((1 – ACN) * WAN) / (Σ (((1 – ACN) * WAN) pre referenčné čísla s ACN < 100 %)))

„nový ACN“ = ((„starý ACN“ * WAN) + RESQN)/WAN


PRÍLOHA V

A.   Záznamy uvedené v článku 4 ods. 3 písm. d) bode ii):

:

po bulharsky

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

po španielsky

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

po česky

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

po dánsky

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

po nemecky

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

po estónsky

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

po grécky

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

po anglicky

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

po francúzsky

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

po taliansky

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

po lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

po litovsky

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

po maďarsky

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

po maltsky

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

po holandsky

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

po poľsky

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

po portugalsky

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

po rumunsky

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

po slovensky

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

po slovinsky

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

po fínsky

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

po švédsky

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Záznamy uvedené v článku 4 ods. 3 písm. e):

:

po bulharsky

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

po španielsky

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

po česky

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

po dánsky

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

po nemecky

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

po estónsky

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

po grécky

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

po anglicky

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

po francúzsky

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

po taliansky

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

po lotyšsky

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

po litovsky

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

po maďarsky

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

po maltsky

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

po holandsky

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

po poľsky

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

po portugalsky

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

po rumunsky

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

po slovensky

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

po slovinsky

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

po fínsky

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

po švédsky

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009