8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 723/2009

z 25. júna 2009

o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 171 a článok 172 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

keďže:

(1)

Podľa článku 171 zmluvy môže Spoločenstvo zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry potrebné pre účinné vykonanie výskumných, rozvojových a demonštračných programov Spoločenstva.

(2)

Podpora a rozvoj výskumných infraštruktúr v Európe predstavuje dlhodobý cieľ Spoločenstva, ako to bolo naposledy vyjadrené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4), a najmä v rozhodnutí Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Kapacity (5).

(3)

Zatiaľ čo tradičná podpora pre využitie a rozvoj európskych výskumných infraštruktúr má v podstate formu grantov v prospech už zriadených výskumných infraštruktúr v členských štátoch, za posledné roky sa ukázala nutnosť ďalšieho úsilia na stimulovanie rozvoja nových štruktúr prostredníctvom vytvorenia vhodného právneho rámca, ktorý by uľahčil ich zriaďovanie a prevádzku na úrovni Spoločenstva.

(4)

Túto nutnosť vyjadrili pri mnohých príležitostiach tak členské štáty a inštitúcie Spoločenstva na politickej úrovni, ako aj mnohí aktéri európskeho výskumu, ako sú podniky, výskumné centrá a univerzity, a najmä Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI).

(5)

Zatiaľ čo ústredná úloha infraštruktúr vedeckého výskumu svetovej triedy z hľadiska dosiahnutia cieľov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja stanovených v článku 163 zmluvy bola už dávno uznaná v rámci rámcových programov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja, pravidlá, ktorými sa riadi zriaďovanie, financovanie a prevádzka týchto štruktúr, sú stále roztrieštené a líšia sa podľa regiónov. Vzhľadom na to, že európske výskumné infraštruktúry súťažia s výskumnými štruktúrami partnerov Spoločenstva vo svete, ktorí významne investujú a budú investovať do rozsiahlych moderných výskumných infraštruktúr, a že tieto infraštruktúry sa stávajú stále zložitejšími a drahšími, čím sa často dostávajú mimo dosah jednotlivého členského štátu alebo dokonca kontinentu, je v súčasnosti nutné v plnom rozsahu využiť a rozvinúť možnosti článku 171 zmluvy tým, že sa vytvorí rámec stanovujúci postupy a podmienky pre zriaďovanie a prevádzku európskych výskumných infraštruktúr na úrovni Spoločenstva, ktoré sú potrebné pre efektívnu realizáciu programov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja. Tento nový rámec by dopĺňal ostatné právne formy ustanovené v rámci vnútroštátneho práva, medzinárodného práva alebo práva Spoločenstva.

(6)

Na rozdiel od spoločných technologických iniciatív (STI) vytvorených ako spoločné podniky, ktorých je Spoločenstvo členom a ktorým poskytuje finančné príspevky, Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ďalej len „ERIC“) by sa nemalo chápať ako orgán Spoločenstva v zmysle článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), ale ako právny subjekt, pričom Spoločenstvo nemusí byť nevyhnutne jeho členom a neposkytuje mu finančné príspevky v zmysle článku 108 ods. 2 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(7)

Vzhľadom na úzku spoluprácu členských štátov a Spoločenstva pri komplementárnej tvorbe programov a realizácii svojich výskumných činností, ako je to ustanovené v článkoch 164 a 165 zmluvy, by členské štáty, ktoré majú záujem, mali samostatne alebo v spolupráci s inými kvalifikovanými subjektami definovať svoje potreby, pokiaľ ide o zriadenie výskumných infraštruktúr v tejto právnej forme, na základe svojich činností v oblasti výskumu a technického rozvoja a podľa požiadaviek Spoločenstva. Z rovnakých dôvodov by členstvo v ERIC malo byť otvorené pre členské štáty, ktoré majú záujem, s možnou účasťou krajín pridružených k rámcovému programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (ďalej len „pridružené štáty“) a tretích krajín, ktoré spĺňajú požadované podmienky, ako aj špecializovaných medzivládnych organizácií. Okrem plného členstva by členské štáty mali mať možnosť stať sa pozorovateľmi v ERIC za podmienok uvedených v jeho stanovách.

(8)

Hlavnou úlohou konzorcia ERIC zriadeného na základe tohto nariadenia by malo byť vytvorenie a prevádzka výskumnej infraštruktúry na nekomerčnom základe a tejto hlavnej úlohe by malo venovať podstatnú časť svojich zdrojov. S cieľom podporiť inováciu a prenos poznatkov a technológií by sa malo konzorciu ERIC umožniť, aby za určitých podmienok vykonávalo isté obmedzené hospodárske činnosti, ak sú úzko prepojené s jeho hlavnou úlohou a nebránia jej plneniu. Zriadenie výskumných infraštruktúr so štatútom ERIC nevylučuje možnosť, aby výskumné infraštruktúry celoeurópskeho záujmu, ktoré majú inú právnu formu, boli takisto uznané za infraštruktúry, ktoré prispievajú k pokroku v európskom výskume, a to aj k plneniu plánu, ktorý vypracovalo fórum ESFRI. Komisia by mala zabezpečiť, aby členovia ESFRI a iné zainteresované strany boli informovaní o týchto alternatívnych právnych formách.

(9)

Výskumné infraštruktúry by mali prostredníctvom účinnej podpory európskych výskumných činností prispieť na základe strednodobých a dlhodobých predpovedí k zachovaniu európskej vedeckej excelentnosti a hospodárskej konkurencieschopnosti Spoločenstva. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali byť skutočne otvorené pre európske výskumné komunity v širšom slova zmysle v súlade s pravidlami stanovenými v ich stanovách a mali by mať za cieľ rozvoj európskych vedeckých spôsobilostí nad rámec súčasného stavu, a tým by mali prispieť k rozvoju Európskeho výskumného priestoru.

(10)

Aby postup zriaďovania ERIC bol efektívny, je potrebné, aby subjekty, ktoré ho chcú zriadiť, podali žiadosť Komisii, ktorá by mala za pomoci nezávislých expertov, medzi ktoré môže patriť ESFRI, zhodnotiť, či je navrhovaná výskumná infraštruktúra v súlade s týmto nariadením. Takáto žiadosť by mala obsahovať vyhlásenie hostiteľského členského štátu o uznaní konzorcia ERIC za medzinárodnú organizáciu na účely uplatňovania smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (7) a smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (8). ERIC by mal ako medzinárodná organizácia tiež využívať určité oslobodenia na účely uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (9), v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.

(11)

Rozhodnutie o zriadení ERIC by malo byť z dôvodov transparentnosti uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Z rovnakých dôvodov by sa k takýmto rozhodnutiam mali pripojiť základné prvky stanov ERIC.

(12)

Aby konzorcium ERIC mohlo vykonávať svoje činnosti čo najefektívnejším spôsobom, malo by mať odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zriadení právnu subjektivitu a čo najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť. Aby bolo možné určiť uplatniteľné právo, konzorcium ERIC by malo mať svoje štatutárne sídlo na území jedného zo svojich členov, ktorý je členským štátom alebo pridruženou krajinou.

(13)

Členmi konzorcia ERIC by mali byť aspoň tri členské štáty; môžu sa k nim pripojiť pridružené krajiny a tretie krajiny, ktoré nie sú pridruženými krajinami, ale spĺňajú požadované podmienky, ako aj špecializované medzivládne organizácie.

(14)

Vzhľadom na to, že toto nariadenie má rozmer Spoločenstva, by na zhromaždení členov konzorcia ERIC mali mať členské štáty spolu väčšinu hlasov.

(15)

Na účely uplatňovania tohto rámca je potrebné, aby sa v stanovách uviedli podrobnejšie ustanovenia, na základe ktorých by Komisia mala preskúmať súlad žiadostí s rámcom ustanoveným v tomto nariadení.

(16)

Je potrebné zabezpečiť na jednej strane, aby konzorcium ERIC malo potrebnú voľnosť meniť a dopĺňať svoje stanovy, a na druhej strane, aby si Spoločenstvo ako zriaďovateľ konzorcia ERIC ponechalo kontrolu nad určitými základnými prvkami. Ak sa zmena a doplnenie týka základného prvku stanov pripojených k rozhodnutiu o zriadení konzorcia ERIC, mala by ju pred tým, ako nadobudne účinnosť, schváliť Komisia rozhodnutím prijatým rovnakým postupom, akým sa zriadilo toto konzorcium ERIC. Akúkoľvek inú zmenu a doplnenie je potrebné oznámiť Komisii, ktorá by mala mať možnosť podať námietku, ak usúdi, že zmena a doplnenie je v rozpore s týmto nariadením.

(17)

Je potrebné, aby si konzorcium ERIC vytvorilo svoje vlastné orgány na účinné riadenie svojich činností. V stanovách sa určí spôsob, akým budú tieto orgány konzorcium ERIC zákonne zastupovať.

(18)

Je potrebné, aby sa konzorcium ERIC vzhľadom na svoju finančnú zodpovednosť pri svojich činnostiach pridŕžalo zásad riadneho rozpočtového hospodárenia.

(19)

Konzorcium ERIC sa môže financovať v súlade s hlavou VI nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bolo by možné aj financovanie v rámci politiky súdržnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

(20)

S cieľom splniť svoje úlohy čo najefektívnejším spôsobom a ako logický dôsledok svojej právnej subjektivity by konzorcium ERIC malo niesť zodpovednosť za svoje dlhy. S cieľom umožniť členom nájsť vhodné riešenie, pokiaľ ide o ich zodpovednosť, by malo byť možné ustanoviť v stanovách rôzne režimy zodpovednosti, ktoré presahujú rámec zodpovednosti obmedzenej na príspevky každého člena.

(21)

Keďže konzorcium ERIC je zriadené podľa práva Spoločenstva, malo by sa okrem práva štátu, v ktorom má svoje štatutárne sídlo, riadiť právom Spoločenstva. Konzorcium ERIC však môže vykonávať svoju činnosť aj v inom štáte. Právo tohto iného štátu by sa malo uplatňovať v špecifických otázkach vymedzených v stanovách ERIC. Okrem toho by sa konzorcium ERIC malo riadiť pravidlami uplatňovania, ktoré sú v súlade s jeho stanovami.

(22)

Členské štáty môžu uplatniť alebo prijať akýkoľvek zákon, nariadenie alebo správne opatrenie, ak nie je v rozpore s rozsahom pôsobnosti alebo cieľmi tohto nariadenia.

(23)

Aby sa zabezpečila dostatočná kontrola súladu s týmto nariadením, konzorcium ERIC by malo zasielať Komisii a príslušným verejným orgánom svoju výročnú správu, ako aj akékoľvek informácie o okolnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť plnenie jeho úloh. Ak Komisia na základe výročnej správy alebo iným spôsobom nadobudne podozrenie, že konzorcium ERIC svojím konaním závažne porušuje toto nariadenie alebo iný uplatniteľný právny predpis, mala byť požiadať konzorcium ERIC a/alebo jej členov o vysvetlenie a/alebo prijatie opatrení. V mimoriadnych prípadoch a ak nebude prijaté nápravné opatrenie, Komisia by mohla zrušiť rozhodnutie o zriadení konzorcia ERIC, čím sa začne proces jeho likvidácie.

(24)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie rámca pre európske výskumné infraštruktúry zriadené viacerými členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov v rámci ich národných ústavných systémov, ale z dôvodu nadnárodného charakteru tohto problému ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(25)

Keďže toto nariadenie sa ustanovuje najmä na účely efektívnej realizácie programov Spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností a vzhľadom na to, že opatrenia potrebné na jeho vykonanie sú predovšetkým riadiace opatrenia, tieto opatrenia by sa mali prijať v súlade s riadiacim postupom ustanoveným v článku 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje právny rámec stanovujúci požiadavky a postupy na zriadenie Konzorcia pre konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ďalej len „ERIC“) a jeho účinky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„výskumná infraštruktúra“ sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu na vysokej úrovni vo svojich príslušných odboroch. Toto vymedzenie zahŕňa základné vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje poznatkov, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, hardvér, softvér a nástroje komunikácie; akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre dosiahnutie špičkovej úrovne. Takéto výskumné infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov);

b)

„tretia krajina“ je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie;

c)

„pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá s Európskym spoločenstvom uzavrela medzinárodnú dohodu, na základe ktorej plne alebo čiastočne peňažne prispieva na výskumné, technicko-rozvojové a demonštračné programy Spoločenstva.

Článok 3

Úloha a iné činnosti

1.   Hlavnou úlohou ERIC je zriadiť a prevádzkovať výskumnú infraštruktúru.

2.   ERIC plní svoju hlavnú úlohu ako nezisková organizácia. Môže však vykonávať obmedzené hospodárske činnosti za predpokladu, že sú úzko späté s jeho hlavnou úlohou a neohrozia jej dosiahnutie.

3.   ERIC zaznamenáva oddelene náklady a príjmy späté s jeho hospodárskymi činnosťami a účtuje za ne trhové ceny, alebo ak ich nie je možné určiť, celkové náklady plus primeranú maržu.

Článok 4

Požiadavky na infraštruktúru

Výskumná infraštruktúra, ktorú má ERIC zriadiť, spĺňa tieto požiadavky:

a)

je potrebná na realizáciu európskych výskumných programov a projektov, ako aj na efektívne vykonávanie výskumných, technicko-rozvojových a demonštračných programov Spoločenstva;

b)

predstavuje pridanú hodnotu v rámci posilnenia a štrukturácie Európskeho výskumného priestoru (EVP) a významné zlepšenie na medzinárodnej úrovni v príslušnom vedeckom a technologickom odbore;

c)

v súlade s pravidlami stanovenými v jej stanovách poskytuje skutočný prístup výskumným pracovníkom z členských štátov a pridružených krajín;

d)

prispieva k mobilite znalostí a/alebo výskumných pracovníkov v rámci Európskeho výskumného priestoru (EVP) a zvyšuje využitie intelektuálneho potenciálu všetkých členských štátov Únie a

e)

prispieva k šíreniu a optimalizácii výsledkov činností v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností Spoločenstva.

Článok 5

Žiadosť o zriadenie ERIC

1.   Subjekty, ktoré žiadajú o zriadenie ERIC (ďalej len „žiadatelia“), predložia žiadosť Komisii. Žiadosť sa predloží písomne v jednom z úradných jazykov inštitúcií Únie a bude obsahovať:

a)

žiadosť o zriadenie ERIC adresovanú Komisii;

b)

návrh stanov ERIC uvedených v článku 10;

c)

technický a odborný opis výskumnej infraštruktúry, ktorú má ERIC zriadiť a prevádzkovať, najmä so zreteľom na požiadavky stanovené v článku 4;

d)

vyhlásenie hostiteľského členského štátu o uznaní konzorcia ERIC odo dňa jeho zriadenia za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 143 písm. g) a článku 151 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES a za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 23 ods. 1 druhej zarážky smernice 92/12/EHS. Rozsah a podmienky oslobodení uvedených v týchto ustanoveniach sa ustanovia v dohode medzi členmi ERIC.

2.   Komisia vyhodnotí žiadosť v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Pri posudzovaní musí požiadať o stanovisko nezávislých expertov najmä v odbore zamýšľaných činností ERIC. Výsledok takého posúdenia sa oznámi žiadateľom, ktorí budú v prípade potreby vyzvaní, aby žiadosť doplnili alebo upravili.

Článok 6

Rozhodnutie o žiadosti

1.   Komisia po zohľadnení výsledkov posúdenia uvedeného v článku 5 ods. 2 a v súlade s postupom uvedeným v článku 20:

a)

prijme rozhodnutie o zriadení ERIC, ak dospeje k záveru, že sú splnené požiadavky stanovené v tomto nariadení, alebo

b)

zamietne žiadosť, ak dospeje k záveru, že nie sú splnené požiadavky stanovené tomto nariadení, a to aj vtedy, keď chýba vyhlásenie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. d).

2.   Rozhodnutie o žiadosti sa oznámi žiadateľom. V prípade zamietnutia sa rozhodnutie musí žiadateľom jasne a presne vysvetliť.

Rozhodnutie o zriadení ERIC sa tiež uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie.

3.   K rozhodnutiu o zriadení ERIC sa pripoja základné prvky stanov uvedené v článku 10 písm. b) až f) a článku 10 písm. g) bodoch i) až vi) a obsiahnuté v žiadosti.

Článok 7

Stanovy ERIC

1.   ERIC má právnu subjektivitu odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o jeho zriadení.

2.   ERIC má v každom členskom štáte najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť, akú vnútroštátne právo daného členského štátu priznáva právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať, vlastniť a nakladať s hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom a duševným vlastníctvom, uzatvárať zmluvy a byť účastníkom súdnych konaní.

3.   ERIC je medzinárodnou organizáciou v zmysle článku 15 písm. c) smernice 2004/18/ES.

Článok 8

Sídlo a názov

1.   ERIC má štatutárne sídlo, ktoré sa nachádza na území jedného z členov, ktorý je členským štátom alebo krajinou pridruženou k výskumnému, technicko-rozvojovému a demonštračnému programu Spoločenstva.

2.   ERIC má názov obsahujúci skratku „ERIC“.

Článok 9

Podmienky členstva

1.   Členmi ERIC sa môžu stať tieto subjekty:

a)

členské štáty;

b)

pridružené krajiny;

c)

iné tretie krajiny ako pridružené krajiny;

d)

medzivládne organizácie.

2.   Členmi ERIC sú aspoň tri členské štáty. Ďalšie členské štáty môžu k ERIC pristúpiť ako členovia kedykoľvek za rovnakých a primeraných podmienok uvedených v stanovách a ako pozorovatelia bez hlasovacích práv za podmienok uvedených v stanovách. Ďalšie pridružené krajiny a iné tretie krajiny ako pridružené krajiny, ako aj medzivládne organizácie môžu tiež pristúpiť k ERIC za podmienky, že s tým súhlasí zhromaždenie členov uvedené v článku 12 písm. a) a v súlade s podmienkami a postupmi nadobudnutia postavenia člena ustanovenými v stanovách.

3.   Členské štáty majú na zhromaždení členov spoločne väčšinu hlasovacích práv.

4.   Pokiaľ ide o uplatňovanie stanovených práv a plnenie stanovených záväzkov člena ERIC, členský štát, pridružená krajina alebo tretia krajina môžu byť zastúpené jedným alebo viacerými verejnými subjektmi vrátane regiónov alebo súkromných subjektov s úlohou poskytovania verejných služieb.

5.   Pridružené krajiny, ktoré pristúpia k ERIC, ako aj tretie krajiny a medzivládne organizácie, ktoré chcú zriadiť ERIC alebo žiadajú o členstvo v ERIC, uznávajú, že ERIC má právnu subjektivitu a spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 a že podlieha pravidlám určeným v súlade s článkom 15.

6.   Pridružené krajiny a tretie krajiny, ktoré chcú zriadiť ERIC alebo žiadajú o členstvo v niektorom ERIC, zaobchádzajú s ERIC spôsobom rovnocenným tomu, ktorý vyplýva z článku 5 ods. 1 písm. d) a článku 7 ods. 3.

Článok 10

Stanovy

Stanovy ERIC obsahujú aspoň tieto údaje:

a)

zoznam členov, pozorovateľov a podľa potreby subjektov, ktoré zastupujú členov, a podmienky a postup pre zmeny v zložení ERIC a zastúpenia v ňom v súlade s článkom 9;

b)

úlohy a činnosti ERIC;

c)

štatutárne sídlo v súlade s článkom 8 ods. 1;

d)

názov ERIC v súlade s článkom 8 ods. 2;

e)

čas trvania ERIC a postup pri likvidácii v súlade s článkom 16;

f)

režim zodpovednosti podľa článku 14 ods. 2;

g)

základné zásady zahŕňajúce:

i)

politiku prístupu užívateľov;

ii)

politiku vedeckého hodnotenia;

iii)

politiku šírenia informácií;

iv)

politiku práv duševného vlastníctva;

v)

politiku zamestnanosti vrátane rovnosti príležitostí;

vi)

politiku obstarávania, rešpektujúcu zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže;

vii)

postup prípadného vyradenia z prevádzky;

viii)

dátovú politiku;

h)

práva a povinnosti členov vrátane povinnosti prispievať k vyváženému rozpočtu a hlasovacích práv;

i)

orgány ERIC, ich úlohy, povinnosti, zloženie a rozhodovacie postupy, najmä pokiaľ ide o zmeny a doplnenia stanov, v súlade s článkami 11 a 12;

j)

pracovné jazyky;

k)

odkazy na pravidlá uplatňovania stanov.

Stanovy musia byť verejne dostupné na webovej stránke ERIC a v jej štatutárnom sídle.

Článok 11

Zmeny a doplnenia stanov

1.   Akúkoľvek zmenu a doplnenie stanov, ktorá sa týka záležitostí uvedených v článku 10 písm. b) až f) a článku 10 písm. g) bodoch i) až vi) predkladá ERIC na schválenie Komisii. Takáto zmena a doplnenie nesmie nadobudnúť účinnosť pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia poskytujúceho súhlas. Komisia mutatis mutandis uplatňuje článok 5 ods. 2 a článok 6.

2.   Akúkoľvek inú zmenu a doplnenie stanov, ako je uvedená v odseku 1, predloží ERIC Komisii do desiatich dní od jej prijatia.

3.   Komisia môže vzniesť námietku voči takejto zmene a doplneniu do šesťdesiatich dní od predloženia, pričom uvedie dôvody, prečo zmena a doplnenie nespĺňa požiadavky tohto nariadenia.

4.   Zmena a doplnenie nadobudne účinok uplynutím obdobia na predloženie námietok, alebo ak sa Komisia zriekne možnosti namietať, alebo stiahnutím vznesenej námietky.

5.   Žiadosť o zmenu a doplnenie obsahuje:

a)

navrhované prípadne prijaté znenie zmeny a doplnenia vrátane dátumu nadobudnutia účinnosti;

b)

zmenenú a doplnenú konsolidovanú verziu stanov.

Článok 12

Organizácia ERIC

V stanovách sa ustanovia aspoň nasledujúce orgány, ktoré majú tieto právomoci:

a)

zhromaždenie členov ako orgán s plnou rozhodovacou právomocou vrátane schvaľovania rozpočtu;

b)

riaditeľ alebo správna rada vymenovaní zhromaždením členov ako výkonný orgán a právny zástupca ERIC.

V stanovách sa uvádza spôsob, akým členovia správnej rady právne zastupujú ERIC.

Článok 13

Rozpočtové zásady, účtovné výkazy a audit

1.   Do predbežných kalkulácií, ktoré sa zostavujú pre každý rozpočtový rok a uvádzajú v rozpočte, sa zahŕňajú všetky položky príjmov a výdajov ERIC. Rozpočtové príjmy a výdavky sú v rovnováhe.

2.   Členovia ERIC zabezpečia, aby sa rozpočtové prostriedky používali v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

3.   Rozpočet sa zostavuje a plní a účtovné výkazy sa zostavujú v súlade so zásadou transparentnosti.

4.   K účtovným výkazom ERIC sa pripojí správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas roka.

5.   ERIC podlieha požiadavkám uplatniteľného vnútroštátneho práva v súvislosti s prípravou, evidenciou, auditom a zverejnením účtovných výkazov.

Článok 14

Zodpovednosť a poistenie

1.   ERIC zodpovedá za svoje dlhy.

2.   Členovia zodpovedajú za dlhy ERIC do výšky ich príslušných príspevkov poskytnutých ERIC. Členovia môžu uviesť v stanovách, že preberajú pevne stanovenú zodpovednosť nad rámec svojich príslušných príspevkov alebo neobmedzenú zodpovednosť.

3.   Za predpokladu, že finančná zodpovednosť členov nie je neobmedzená, ERIC uzavrie príslušné poistenia na krytie rizík spojených s budovaním a fungovaním infraštruktúry.

4.   Spoločenstvo nezodpovedá za žiaden dlh ERIC.

Článok 15

Rozhodné právo a súdna právomoc

1.   Zriadenie a vnútorné fungovanie ERIC sa spravuje:

a)

právom Spoločenstva, najmä týmto nariadením a rozhodnutiami uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a v článku 11 ods. 1;

b)

právom štátu, v ktorom má ERIC štatutárne sídlo, v prípade záležitostí, ktoré nie sú, alebo sú len čiastočne upravované zákonmi uvedenými v písmene a);

c)

stanovami a ich vykonávacími predpismi.

2.   Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc rozhodovať súdne spory medzi členmi, pokiaľ ide o ERIC, medzi členmi a ERIC a akékoľvek súdne spory, ktorých účastníkom je Spoločenstvo.

3.   Na spory medzi ERIC a tretími stranami sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva o súdnej právomoci. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy Spoločenstva, sa súd s právomocou rozhodovať takéto spory určuje podľa práva štátu, v ktorom má ERIC svoje štatutárne sídlo.

Článok 16

Likvidácia a platobná neschopnosť

1.   Stanovy určujú postup, ktorý sa uplatní v prípade likvidácie ERIC po rozhodnutí zhromaždenia členov. Likvidácia môže viesť k prenosu činností na iný právny subjekt.

2.   ERIC informuje Komisiu o prijatí rozhodnutia o likvidácii zhromaždením členov bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní od prijatia. Komisia uverejní príslušný oznam v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

3.   ERIC informuje Komisiu o ukončení postupu likvidácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní od ukončenia. Komisia uverejní príslušný oznam v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. ERIC zaniká dňom uverejnenia oznamu.

4.   Vždy, keď ERIC nie je schopné splácať svoje dlhy, ihneď o tom informuje Komisiu. Komisia uverejní príslušný oznam v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 17

Podávanie správ a vykonávanie kontrol

1.   ERIC vypracuje výročnú správu o činnosti, v ktorej zhrnie najmä svoje vedecké, prevádzkové a finančné činnosti, ktoré sú uvedené v článku 3. Túto správu musí schváliť zhromaždenie členov a musí sa zaslať Komisii, ako aj príslušným orgánom verejnej moci do šiestich mesiacov od konca príslušného rozpočtového roku. Táto správa sa zverejní.

2.   ERIC a dotknuté členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť riadne plnenie úloh ERIC alebo narušiť jeho schopnosť spĺňať podmienky stanovené v tomto nariadení.

3.   Ak sa Komisia môže opodstatnene obávať, že ERIC vážne porušuje toto nariadenie alebo rozhodnutia prijaté na základe tohto nariadenia alebo iného uplatniteľného právneho predpisu, požiada ERIC a/alebo jeho členov o vysvetlenie.

4.   Ak Komisia po tom, ako ERIC a/alebo jeho členom poskytne primeranú lehotu na vyjadrenie, dospeje k záveru, že ERIC svojím konaním vážne porušuje toto nariadenie alebo rozhodnutia prijaté na základe tohto nariadenia alebo iného uplatniteľného právneho predpisu, môže ERIC a jeho členom navrhnúť nápravné opatrenia.

5.   Ak sa neprijme žiadne nápravné opatrenie, Komisia môže zrušiť rozhodnutie o zriadení ERIC v súlade s postupom ustanoveným v článku 20. Toto rozhodnutie sa oznámi ERIC a uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie. Jeho dôsledkom je likvidácia ERIC.

Článok 18

Príslušné ustanovenia

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 19

Podávanie správ a preskúmanie

Najneskôr 27. júla 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní a v prípade potreby návrhy na jeho zmeny a doplnenia.

Článok 20

Výbor

1.   Komisii pomáha riadiaci výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2009

Za Radu

predseda

L. MIKO


(1)  Stanovisko z 19. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 76, 31.3.2009, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 101.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.