1.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/29


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005

( Úradný vestník Európskej únie L 211 zo 14. augusta 2009 )

Na strane 49 v článku 32 druhom odseku:

namiesto:

„Uplatňuje sa od 3. septembra 2009.“

má byť:

„Uplatňuje sa od 3. marca 2011.“