25.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 669/2009

z 24. júla 2009,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5 a článok 63 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 882/2004 sa na úrovni Spoločenstva vytvára harmonizovaný rámec všeobecných pravidiel na organizáciu úradných kontrol vrátane úradných kontrol pri dovoze potravín a krmív z tretích krajín. Okrem toho sa v ňom ustanovuje zostavenie zoznamu krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré by mali podliehať zvýšenej miere úradných kontrol v každom mieste vstupu na územia uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“). Takouto zvýšenou mierou kontrol by sa mal umožniť účinnejší boj proti známemu alebo vznikajúcemu riziku a zároveň zber presných údajov z monitorovania o výskyte a rozšírení nepriaznivých výsledkov laboratórnej analýzy.

(2)

Pri vypracúvaní zoznamu by sa mali zohľadňovať určité kritériá, ktoré by umožnili identifikáciu známeho alebo vznikajúceho rizika súvisiaceho s určitým krmivom alebo potravinou neživočíšneho pôvodu.

(3)

Do prijatia štandardizovanej metodiky a kritérií na zostavenie zoznamu by sa na účely jeho vypracovania a aktualizácie mali zohľadňovať údaje získané z oznámení prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (SRVPK) zriadeného na základe nariadenia (ES) č. 178/2002, správy Potravinového a veterinárneho úradu, správy získané od tretích krajín, výmena informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a vedecké hodnotenia.

(4)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa ustanovuje, že členské štáty majú na účely organizácie zvýšenej miery kontrol určiť osobitné miesta vstupu, v ktorých sú k dispozícii vhodné kontrolné zariadenia pre rôzne typy krmív a potravín. Vzhľadom na to je vhodné stanoviť v tomto nariadení minimálne požiadavky na určené miesta vstupu v záujme zabezpečenia určitého stupňa jednotnosti, pokiaľ ide o účinnosť kontrol.

(5)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa ustanovuje, že členské štáty majú na účely organizácie zvýšenej miery kontrol od prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov, ktorí sú zodpovední za zásielky, vyžadovať, aby vopred oznamovali príchod takých zásielok a ich povahu. Vzhľadom na to by sa mal ustanoviť vzor jednotného vstupného dokladu (JVD) na dovoz krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v záujme zabezpečenia jednotného prístupu v celom Spoločenstve. JVD by sa mal predložiť colným orgánom, keď sú zásielky deklarované na prepustenie do voľného obehu.

(6)

Navyše v záujme zabezpečenia určitej miery jednotnosti na úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol, je vhodné ustanoviť v tomto nariadení, že tieto kontroly by mali zahŕňať kontrolu dokladov, kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu.

(7)

Na to, aby sa úradné kontroly mohli organizovať vo zvýšenej miere, by mali byť k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Členské štáty by preto mali vyberať poplatky potrebné na pokrytie nákladov vzniknutých v dôsledku takýchto kontrol. Pri výpočte týchto poplatkov by sa malo postupovať v súlade s kritériami stanovenými v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(8)

V rozhodnutí Komisie 2005/402/ES z 23. mája 2005 o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa paprík čili, výrobkov z nich, kurkumy a palmového oleja (3) sa ustanovuje, že k všetkým zásielkam týchto výrobkov sa má priložiť analytická správa, ktorou sa preukazuje, že výrobok neobsahuje žiadnu z týchto látok: Sudan I (číslo CAS 842-07-9), Sudan II (číslo CAS 3118-97-6), Sudan III (číslo CAS 85-86-9) alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6). Od prijatia uvedených opatrení sa znížila frekvencia oznámení do SRVPK, čo svedčí o výraznom zlepšení situácie, pokiaľ ide o prítomnosť farbív Sudán v príslušných výrobkoch. Preto je vhodné zrušiť požiadavku poskytovania analytickej správy v prípade každej zásielky dovážaných výrobkov, ktorá je stanovená v rozhodnutí 2005/402/ES, a namiesto toho zaviesť jednotnú a zvýšenú mieru kontrol takýchto zásielok v mieste vstupu do Spoločenstva. Rozhodnutie 2005/402/ES by sa preto malo zrušiť.

(9)

V rozhodnutí Komisie 2006/504/ES z 12. júla 2006 o osobitných podmienkach vzťahujúcich sa na určité potraviny dovezené z určitých tretích krajín v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi (4) sa ustanovuje zvýšená frekvencia kontrol (50 % všetkých zásielok) na prítomnosť aflatoxínov v arašidoch s pôvodom z Brazílie. Od prijatia uvedených opatrení sa znížila frekvencia oznámení do SRVPK v súvislosti s aflatoxínmi v arašidoch z Brazílie. Preto je vhodné zrušiť opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2006/504, pokiaľ ide o tieto komodity, ktoré by namiesto toho mali podliehať jednotnej a zvýšenej miere kontrol v mieste vstupu do Spoločenstva. Rozhodnutie 2006/504/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Uplatňovanie minimálnych požiadaviek na určené miesta vstupu môže členským štátom spôsobovať praktické problémy. Preto by sa malo v tomto nariadení stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého možno tieto požiadavky postupne zavádzať. Vzhľadom na uvedené by malo byť príslušným orgánom členských štátov umožnené, aby počas tohto prechodného obdobia vykonávali požadované kontroly totožnosti a fyzické kontroly na iných kontrolných miestach ako určené miesta vstupu. V takýchto prípadoch by takéto kontrolné miesta mali spĺňať minimálne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na určené miesta vstupu stanovené v tomto nariadení.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 882/2004 stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú v mieste vstupu na územia uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu uplatňovať na dovoz krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedené na zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Aktualizácie prílohy I

V záujme zostavenia a pravidelných aktualizácií zoznamu v prílohe I sa zohľadňujú aspoň tieto zdroje informácií:

a)

údaje získané z oznámení prijatých prostredníctvom SRVPK;

b)

správy a informácie získané z činnosti Potravinového a veterinárneho úradu;

c)

správy a informácie získané od tretích krajín;

d)

výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín;

e)

vedecké posudky (v prípade potreby).

Zoznam v prílohe I sa pravidelne, najmenej raz za štvrťroka, preskúmava.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„jednotným vstupným dokladom (JVD)“ sa rozumie doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe II a ktorý vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca, ako sa uvádza v článku 6, a príslušný orgán, ktorý potvrdzuje vykonanie úradných kontrol;

b)

„určeným miestom vstupu (UMV)“ sa rozumie miesto vstupu uvedené v prvej zarážke článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 do jedného z území uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu; v prípade zásielok dovážaných po mori, ktoré sa vykladajú na účely prekládky na iné plavidlo v záujme ďalšej prepravy do prístavu v inom členskom štáte, je určeným miestom vstupu tento druhý prístav;

c)

„zásielkou“ sa rozumie množstvo akýchkoľvek krmív alebo potravín neživočíšneho pôvodu uvedených na zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré patria do tej istej triedy alebo zodpovedajú tomu istému opisu, na ktoré sa vzťahuje ten istý doklad, resp. doklady, ktoré sa prevážajú tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajú z tej istej tretej krajiny alebo časti tejto krajiny.

Článok 4

Minimálne požiadavky na určené miesta vstupu

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 19, v určených miestach vstupu musí byť k dispozícii aspoň:

a)

dostatočný počet pracovníkov s vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami na vykonávanie predpísaných kontrol zásielok;

b)

vhodné kancelárske priestory pre príslušný orgán na vykonávanie potrebných kontrol;

c)

podrobné pokyny týkajúce sa odberu vzoriek na analýzu a zasielania takýchto vzoriek na analýzu do laboratória určeného v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 (ďalej len „určené laboratórium“);

d)

zariadenia na skladovanie zásielok (a zásielok v kontajneroch) vo vhodných podmienkach počas prípadného obdobia zadržania, kým nebudú k dispozícii výsledky analýzy uvedenej v písm. c), a dostatočný počet skladovacích priestorov vrátane chladiarenských skladov v prípadoch, keď si povaha zásielky vyžaduje kontrolovanú teplotu;

e)

vykladacie zariadenie a vhodné vybavenie na odber vzoriek na účely analýzy;

f)

v prípade potreby možnosť vykonať vykládku a odber vzoriek na účely analýzy na zastrešenom mieste;

g)

určené laboratórium, ktoré môže vykonávať analýzu, ako je uvedené v písm. c), nachádzajúce sa na mieste, do ktorého môžu byť vzorky prepravené za krátky čas.

Článok 5

Zoznam určených miest vstupu

Členské štáty vedú a na internete uverejňujú aktualizovaný zoznam určených miest vstupu pre každý výrobok uvedený v prílohe I. Členské štáty oznámia Komisii internetové adresy, na ktorých možno nájsť tieto zoznamy.

Komisia uvedie na svojej webovej stránke na informačné účely odkazy na takéto zoznamy jednotlivých štátov.

Článok 6

Oznamovanie zásielok vopred

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia v náležitom časovom predstihu oznamujú predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do určeného miesta vstupu a povahu zásielky.

Na tento účel vyplnia Časť I jednotného vstupného dokladu a tento doklad predložia príslušnému orgánu na určenom mieste vstupu najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky.

Článok 7

Jazyk jednotných vstupných dokladov

Jednotné vstupné doklady sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza určené miesto vstupu.

Členský štát však môže súhlasiť s vyhotovením jednotného vstupného dokladu v inom úradnom jazyku Spoločenstva.

Článok 8

Zvýšená miera úradných kontrol na určených miestach vstupu

1.   Príslušný orgán na určenom mieste vstupu bez zbytočného odkladu vykonáva:

a)

kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok do 2 pracovných dní od momentu ich príchodu do UMV okrem prípadu, že nastanú mimoriadne a nezvratné okolnosti;

b)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly vrátane laboratórnej analýzy vo frekvenciách stanovených v prílohe I a takým spôsobom, aby prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia nemohli predvídať, či určitá konkrétna zásielka bude podrobená takýmto kontrolám; výsledky fyzických kontrol musia byť k dispozícii ihneď, ako to je technicky možné.

2.   Po ukončení kontrol uvedených v odseku 1 príslušný orgán:

a)

vyplní príslušnú časť Časti II jednotného vstupného dokladu a zodpovedný úradník príslušného orgánu označí odtlačkom pečiatky a podpíše originál daného dokladu;

b)

vyhotoví a uchová kópiu jednotného vstupného dokladu opatreného podpisom a odtlačkom pečiatky.

Originál jednotného vstupného dokladu sprevádza zásielku pri jej ďalšej preprave až do jej miesta určenia uvedeného v JVD.

Príslušný orgán v UMV môže povoliť ďalšiu prepravu zásielky v čase, kým ešte nie sú známe výsledky fyzických kontrol. Ak sa udelí takéto povolenie, príslušný orgán v UMV o tom informuje príslušný orgán v mieste určenia a vykonajú sa príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zásielka zostala pod nepretržitým dohľadom príslušných orgánov a aby sa zamedzilo akejkoľvek neoprávnenej manipulácii s ňou do času, kým nebudú známe výsledky fyzických kontrol.

V prípadoch, ak je zásielka prepravovaná v čase, kým ešte nie sú známe výsledky fyzických kontrol, vydá sa na tento účel overená kópia originálu JVD.

Článok 9

Osobitné okolnosti

1.   Na požiadanie dotknutého členského štátu môže Komisia povoliť príslušným orgánom určitých určených miest vstupu pôsobiacich v rámci osobitných zemepisných obmedzení, aby fyzické kontroly vykonávali v priestoroch prevádzkovateľa krmivárskeho a potravinárskeho podniku za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

nemá to nepriaznivý vplyv na účinnosť kontrol vykonávaných v UMV;

b)

priestory v prípade potreby spĺňajú požiadavky uvedené v článku 4 a sú na tento účel schválené členským štátom;

c)

sú zavedené vhodné opatrenia, ktorými sa zaručuje, že zásielky sú od momentu príchodu do UMV pod nepretržitým dohľadom príslušných orgánov UMV a počas všetkých kontrol s nimi nemožno neoprávnene manipulovať.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 1 možno za mimoriadnych okolností v rozhodnutí o zaradení nového výrobku do zoznamu v prílohe I ustanoviť, že kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásielok tohto výrobku môže príslušný orgán miesta určenia uvedeného v JVD v prípade potreby vykonať v priestoroch prevádzkovateľa krmivárskeho a potravinárskeho podniku, ak sú splnené podmienky stanovené v ods. 1 písm. b) a c) a tieto podmienky:

a)

ide o taký výrobok rýchlo podliehajúci skaze alebo také balenie s osobitnými vlastnosťami, že v dôsledku výkonu odberu vzoriek v UMV by nevyhnutne došlo k závažnému ohrozeniu bezpečnosti potravín alebo k poškodeniu výrobku v neprijateľnej miere;

b)

príslušné orgány v UMV a príslušné orgány vykonávajúce fyzické kontroly zaviedli vhodné opatrenia v záujme spolupráce, aby sa zabezpečilo, že:

i)

so zásielkou nemožno nijakým spôsobom neoprávnene manipulovať v priebehu všetkých kontrol;

ii)

sú plne splnené požiadavky na podávanie správ stanovené v článku 15.

Článok 10

Prepustenie do voľného obehu

Aby bolo možné zásielku prepustiť do voľného obehu, musí prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca predložiť colným orgánom po vykonaní všetkých kontrol vyžadovaných podľa článku 8 ods. 1 a po oznámení priaznivých výsledkov fyzických kontrol jednotný vstupný doklad riadne vyplnený príslušným orgánom (aj v elektronickej forme).

Článok 11

Povinnosti prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov

Ak si to vyžadujú osobitné vlastnosti zásielky, prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca poskytne príslušnému orgánu k dispozícii:

a)

dostatočný počet pracovníkov a logistické zariadenia na vykládku zásielky v záujme umožnenia výkonu úradných kontrol;

b)

vhodné vybavenie na odber vzoriek na účely analýzy, pokiaľ ide o zvláštny druh prepravy a/alebo zvláštne druhy balenia, pokiaľ reprezentatívny odber vzoriek nemožno vykonať pomocou štandardného vybavenia na odber vzoriek.

Článok 12

Rozdelenie zásielok

Zásielky sa nerozdeľujú, kým nie sú úplne vykonané úradné kontroly v predpísanej zvýšenej miere a kým príslušný orgán nevyplní jednotný vstupný doklad, ako je uvedené v článku 8.

V prípade následného rozdelenia zásielky sa ku každej časti zásielky priloží overená kópia jednotného vstupného dokladu, ktorá ju sprevádza až do jej prepustenia do voľného obehu.

Článok 13

Nedodržiavanie ustanovení

Ak sa úradnými kontrolami zistí nedodržiavanie ustanovení, zodpovedný úradník príslušného orgánu vyplní Časť III jednotného vstupného dokladu a prijmú sa opatrenia podľa článkov 19, 20 a 21 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 14

Poplatky

1.   Členské štáty zabezpečia vyberanie poplatkov vzniknutých v súvislosti so zvýšenou mierou úradných kontrol stanovených v tomto nariadení v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 a s kritériami ustanovenými v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

2.   Poplatky uvedené v odseku 1 platia prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov zodpovední za zásielku alebo ich zástupcovia.

Článok 15

Podávanie správ Komisii

1.   Členské štáty predkladajú Komisii správy o zásielkach na účely nepretržitého hodnotenia krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených na zozname v prílohe I:

Táto správa sa predkladá štvrťročne do konca každého mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

2.   Správa zahŕňa tieto informácie:

a)

údaje o každej zásielke vrátane:

i)

veľkosti vyjadrenej čistou hmotnosťou zásielky;

ii)

krajiny pôvodu každej zásielky;

b)

počet zásielok, z ktorých boli odobraté vzorky na účely analýzy;

c)

výsledky kontrol stanovených v článku 8 ods. 1.

3.   Komisia spracuje správy predložené podľa odseku 2 a dá ich k dispozícii členským štátom.

Článok 16

Zmena a doplnenie rozhodnutia 2006/504/ES

Rozhodnutie 2006/504/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 písm. a) sa vypúšťajú body iii), iv) a v);

2.

v článku 5 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza týmto:

„a)

každej zásielky potravín z Brazílie“;

3.

v článku 7 sa vypúšťa odsek 3.

Článok 17

Zrušenie rozhodnutia 2005/402/ES

Rozhodnutie Komisie 2005/402/ES sa zrušuje.

Článok 18

Uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. januára 2010.

Článok 19

Prechodné opatrenia

1.   Ak určené miesto vstupu nie je vybavené zariadeniami požadovanými na výkon fyzických kontrol, ako je stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b), môžu sa v období piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia takéto kontroly vykonávať na inom kontrolnom mieste v tom istom členskom štáte, ktoré je na ten účel schválené príslušným orgánom, pred tým, ako je tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, za predpokladu, že takéto kontrolné miesto spĺňa minimálne požiadavky ustanovené v článku 4.

2.   Členské štáty uverejnia v elektronickej forme na ich webových stránkach zoznam kontrolných miest schválených v súlade s odsekom 1.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 135, 28.5.2005, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 21.


PRÍLOHA I

A.   Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti (2)

(%)

Podzemnica olejná (arašidy) a z nej vyrobené výrobky (krmivá a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentína

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy) a z nej vyrobené výrobky (krmivá a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazília

aflatoxíny

50

Mikroprvky (krmivá a potraviny) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Čína

kadmium a olovo

50

Podzemnica olejná (arašidy) a z nej vyrobené výrobky (krmivá a potraviny), najmä arašidové maslo (potraviny)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

aflatoxíny

50

Koreniny (potraviny)

Capsicum spp (sušené plody, celé alebo mleté, vrátane čili papriky, čili prášku, kajenského korenia a papriky)

Myristica fragrans (muškátový orech)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

India

aflatoxíny

50

Podzemnica olejná (arašidy) a z nej vyrobené výrobky (krmivá a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

India

aflatoxíny

10

Jadrá melónov (egusi) a z nich vyrobené výrobky (5) (potraviny)

ex 1207 99

Nigéria

aflatoxíny

50

Sušené plody viniča (potraviny)

0806 20

Uzbekistan

ochratoxín A

50

Čili paprika, výrobky z čili papriky, kurkuma a palmový olej (potraviny)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Všetky tretie krajiny

farbivá Sudan

20

Podzemnica olejná (arašidy) a z nej vyrobené výrobky (krmivá a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

aflatoxíny

10

Ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu (potraviny)

ex 1006 30

Pakistan

aflatoxíny

50

Ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu (potraviny)

ex 1006 30

India

aflatoxíny

10

Mango, vigna (Vigna sesquipedalis), horké tekvičky (Momordica charantia), fľaškovec (Lagenaria siceraria), paprika a baklažán (potraviny)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS (1)

50

Banány

0803 00 11

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS (1)

10

Zelenina, čerstvá, chladená alebo mrazená (paprika, uhorka a paradajka)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turecko

pesticídy: metomyl a oxamyl

10

hrušky

0808 20 10

Turecko

pesticíd: amitraz

10

Zelenina, čerstvá, chladená alebo mrazená (potraviny)

vigna (Vigna sesquipedalis)

baklažány

hlúbová zelenina

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thajsko

rezíduá organofosforového pesticídu

50

B.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„čili paprikami“ sa rozumejú plody rodu Capsicum, sušené, drvené alebo mleté, patriace pod kód KN 0904 20 90, a to v akejkoľvek forme, určené na ľudskú spotrebu;

b)

„výrobkami z čili paprík“ sa rozumie prášok karí patriaci pod kód KN 0910 99 60 v akejkoľvek forme, určený na ľudskú spotrebu;

c)

„kurkumou“ sa rozumie kurkuma, sušená, drvená alebo mletá, patriaca pod kód KN 0910 30 00 v akejkoľvek forme, určená na ľudskú spotrebu;

d)

„palmovým olejom“ sa rozumie palmový olej patriaci pod kód KN 1511 10 90 určený na priamu ľudskú spotrebu;

e)

„farbivami Sudan“ sa rozumejú tieto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9),

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9),

iv)

šarlátová červeň alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).


(1)  Najmä rezíduá: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu, CS2 (ditiokarbamáty), diafentiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(2)  V prípade, že sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý kód a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód je označený predponou „Ex“ (napríklad Ex20079997: mali by byť zahrnuté len výrobky obsahujúce lieskové orechy).

(3)  Mikroprvky uvedené v tejto položke sú mikroprvky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov uvedenej v prílohe I bod 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).

(4)  Referenčnými hodnotami na prijatie opatrení sú najvyššie prípustné obsahy stanovené pre olovo a kadmium v doplnkových látkach patriacich do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10). Ak sú mikroprvky označené ako potravinové doplnky v zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51), uplatňujú sa maximálne hodnoty obsahu stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006.

(5)  Referenčnými hodnotami na prijatie opatrení sú maximálne hodnoty obsahu aflatoxínov v podzemnici olejnej a výrobkoch z nej vyrobených stanovené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).


PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ VSTUPNÝ DOKLAD (JVD)

Image

Image

Pokyny k Jednotnému vstupnému dokladu

Všeobecne

:

Doklad vyplňte veľkými písmenami. Poznámky sa vzťahujú k príslušnému číslu kolónky.

Časť I

Tento oddiel vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca, pokiaľ nie je uvedené inak.

Kolónka I.1.

Odosielateľ: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorá zásielku odosiela. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.2.

Túto kolónku vypĺňajú orgány určeného miesta vstupu (UMV) v zmysle článku 2.

Kolónka I.3.

Príjemca: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorej je zásielka určená. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.4.

Osoba zodpovedná za zásielku (tiež zástupca, deklarant alebo prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku): osoba, ktorá je zodpovedná za zásielku predkladanú na určenom mieste vstupu a ktorá v mene dovozcu vykonáva potrebné vyhlásenia pred príslušnými orgánmi. Uveďte meno a úplnú adresu. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.5.

Krajina pôvodu: krajina, z ktorej komodita pochádza, v ktorej bola dopestovaná, zozbieraná alebo vyrobená.

Kolónka I.6.

Krajina odoslania: krajina, v ktorej bola zásielka naložená na dopravný prostriedok na účely konečnej prepravy do Spoločenstva.

Kolónka I.7.

Dovozca: meno a úplná adresa. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.8.

Miesto určenia: adresa dodania v Spoločenstve. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.9.

Príchod do určeného miesta vstupu: uveďte predpokladaný dátum príchodu zásielky na určené miesto vstupu.

Kolónka I.10.

Doklady: uveďte dátum vydania a číslo prípadných úradných dokladov priložených k zásielke.

Kolónka I.11.

Uveďte všetky údaje o privážajúcom dopravnom prostriedku: v prípade lietadla číslo letu, v prípade plavidla názov lode, v prípade cestných vozidiel poznávaciu značku a v prípade potreby aj číslo prípojného vozidla, v prípade železničnej prepravy označenie vlaku a číslo vagónu. Odkazy na doklady: číslo leteckého nákladného listu, nákladného listu alebo obchodné číslo v prípade železničnej prepravy alebo nákladného vozidla.

Kolónka I.12.

Opis komodity: uveďte prosím podrobný opis komodity (v prípade krmív aj druh).

Kolónka I.13.

Komodita alebo kód HS Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie.

Kolónka I.14.

Hrubá hmotnosť: celková hmotnosť v kg. Rozumie sa ňou súhrnná hmotnosť výrobkov a ich bezprostredného balenia so všetkými obalmi, nie však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia.

Čistá hmotnosť: hmotnosť vlastného výrobku bez obalu v kg. Rozumie sa ňou hmotnosť samotných výrobkov bez ich bezprostredného balenia alebo akýchkoľvek obalov.

Kolónka I.15.

Počet balení.

Kolónka I.16.

Teplota: označte vhodnú prepravnú/skladovaciu teplotu.

Kolónka I.17.

Druh balenia: uveďte druh balenia výrobku.

Kolónka I.18.

Komodita určená na: označte príslušnú kolónku v závislosti od toho, či je komodita určená na ľudskú spotrebu bez predchádzajúceho triedenia alebo iného fyzického ošetrenia (v tomto prípade označte „ľudskú spotrebu“) alebo je určená na ľudskú spotrebu po takom ošetrení (v tomto prípade označte „ďalšie spracovanie“) alebo je určená na použitie ako „krmivá“ (v tomto prípade označte „krmivá“).

Kolónka I.19.

V prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov.

Kolónka I.20.

Presun na kontrolné miesto: počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17 označí určené miesto vstupu túto kolónku v záujme umožnenia ďalšieho presunu na iné kontrolné miesto.

Kolónka I.21.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.22.

Na dovoz: táto kolónka sa označí v prípade, že zásielka je určená na dovoz (pozri. článok 8).

Kolónka I.23.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.24.

Označte príslušný dopravný prostriedok.

Časť II

Tento oddiel vypĺňa príslušný orgán.

Kolónka II.1.

Uveďte rovnaké referenčné číslo ako v kolónke I.2.

Kolónka II.2.

V prípade potreby vyplnia colné orgány.

Kolónka II.3.

Kontrola dokladov: vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok.

Kolónka II.4.

Orgán určeného miesta vstupu uvedie, či bola zásielka vybraná na fyzické kontroly, ktoré možno počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17 vykonať na inom kontrolnom mieste.

Kolónka II.5.

Orgán určeného miesta vstupu uvedie, na ktoré kontrolné miesto môže byť zásielka počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17 prepravená po uspokojivej kontrole dokladov/totožnosti na účely fyzickej kontroly.

Kolónka II.6.

Jasne uveďte opatrenie, ku ktorému sa má pristúpiť v prípade zamietnutia zásielky z dôvodu neuspokojivého výsledku kontroly dokladov alebo totožnosti. Adresa zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ a „použitia na iný účel“ by mala byť uvedená v kolónke II.7.

Kolónka II.7.

Podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.

Kolónka II.8.

Tu umiestnite odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu určeného miesta vstupu.

Kolónka II.9.

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu určeného miesta vstupu.

Kolónka II.10.

Neuplatňuje sa.

Kolónka II.11.

Tu uvedie orgán určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, príslušný orgán kontrolného miesta výsledky kontrol totožnosti.

Kolónka II.12.

Tu uvedie orgán určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, príslušný orgán kontrolného miesta výsledky fyzických kontrol.

Kolónka II.13.

Tu uvedie orgán určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, príslušný orgán kontrolného miesta výsledky laboratórnej skúšky. V tejto kolónke uveďte kategóriu látky alebo patogénu, ktorých prítomnosť sa zisťuje laboratórnou skúškou.

Kolónka II.14.

Táto kolónka sa používa v prípade všetkých zásielok, ktoré sa majú prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve.

Kolónka II.15.

Neuplatňuje sa.

Kolónka II.16.

Jasne uveďte opatrenie, ku ktorému sa má pristúpiť v prípade zamietnutia zásielky z dôvodu neuspokojivého výsledku fyzických kontrol. Adresa zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ a „použitia na iný účel“ sa musí uviesť v kolónke II.18.

Kolónka II.17.

Dôvody zamietnutia: v prípade potreby doplňte relevantné informácie. Označte príslušnú kolónku.

Kolónka II.18.

Podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.

Kolónka II.19.

Táto kolónka sa použije v prípade, že pri otvorení kontajneru dôjde k zničeniu pôvodnej plomby pripojenej k zásielke. Musí sa viesť súhrnný zoznam všetkých plomb, ktoré boli na tento účel použité.

Kolónka II.20.

Tu umiestnite odtlačok úradnej pečiatky orgánu určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, príslušného orgánu kontrolného miesta.

Kolónka II.21.

Podpis zodpovedného úradníka orgánu určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, príslušného orgánu kontrolného miesta.

Časť III

Tento oddiel vypĺňa príslušný orgán.

Kolónka III.1.

Údaje o spätnom odoslaní: orgán určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, príslušný orgán kontrolného miesta uvedie použité dopravné prostriedky, ich identifikáciu, krajinu určenia a dátum spätného odoslania hneď, ako sú tieto údaje známe.

Kolónka III.2.

Ďalší postup: uveďte miestnu jednotku príslušného orgánu, ktorá má prípadne vykonávať dohľad v prípade „zničenia“ alebo „transformácie“ zásielky alebo jej „použitia na iný účel“. Tento príslušný orgán podá v tejto kolónke správu o príchode zásielky a jej zhode.

Kolónka III.3.

Podpis zodpovedného úradníka orgánu určeného miesta vstupu alebo, počas prechodného obdobia uvedeného v článku 17, kontrolného miesta v prípade „spätného odoslania“. Podpis zodpovedného úradníka miestneho príslušného orgánu v prípade „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.