26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 557/2009

z 25. júna 2009

o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 412/2008 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 412/2008 zo 8. mája 2008 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (3) sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4057. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť stanovením koeficientu(-ov) pridelenia, ktorý(-é) sa má (majú) uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu prideliť dovozné práva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v zmysle nariadenia (ES) č. 412/2008 sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 18,957513 % pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4057.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 9.5.2008, s. 7.