26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 552/2009

z 22. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Smernicou Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenie uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (2) sa v jej prílohe I stanovujú obmedzenia pre určité nebezpečné látky a prípravky. Nariadením (ES) č. 1907/2006 sa ruší a nahrádza smernica 76/769/EHS s účinnosťou od 1. júna 2009. Prílohou XVII k uvedenému nariadeniu sa nahrádza príloha I k smernici 76/769/EHS.

(2)

V článku 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006 je stanovené, že látky, zmesi alebo výrobky sa nesmú vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňajú podmienky vyplývajúce z obmedzení, ktoré sú pre tieto látky stanovené v prílohe XVII.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa po 30. raz mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS [perfluóroktánsulfonáty (PFOS)] (3) a smernica Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania zlúčenín arzénu, s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku (4), ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 76/769/EHS, boli prijaté krátko pred prijatím nariadenia (ES) č. 1907/2006 v decembri 2006, avšak dotknuté obmedzenia doposiaľ neboli doplnené do prílohy XVII k danému nariadeniu. Z tohto dôvodu by sa príloha XVII mala zmeniť a doplniť tak, aby obsahovala obmedzenia vyplývajúce zo smerníc 2006/122/ES a 2006/139/ES, inak dôjde 1. júna 2009 k zrušeniu týchto obmedzení.

(4)

Podľa článku 137 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa každá zmena a doplnenie obmedzení prijatých podľa smernice 76/769/EHS od 1. júna 2007 začlení do prílohy XVII k danému nariadeniu s účinnosťou od 1. júna 2009.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (5), bola prijatá 25. septembra 2007. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho (6), bolo prijaté 16. decembra 2008. Dotknuté obmedzenia doposiaľ neboli doplnené do prílohy XVII k danému nariadeniu. Príloha XVII by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby obsahovala obmedzenia pre určité meracie prístroje s obsahom ortuti prijaté v smernici 2007/51/ES a obmedzenia pre 2-(2-metoxyetoxy)etanol, 2-(2-butoxyetoxy)etanol, metyléndifenyl diizokyanát, cyklohexán a dusičnan amónny prijaté v rozhodnutí č. 1348/2008/ES.

(6)

Zohľadniť by sa mali aj príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (7).

(7)

Keďže ustanovenia v hlave VIII nariadenia (ES) č. 1907/2006, a najmä v prílohe XVII sú priamo uplatniteľné od 1. júna 2009, obmedzenia by sa mali sformulovať jasne, aby ich mohli subjekty a orgány dozoru správne uplatňovať. Z tohto dôvodu by sa malo znenie uvedených obmedzení preskúmať. Terminológia použitá v rôznych položkách by sa mala zjednotiť a lepšie zosúladiť s pojmami vymedzenými v nariadení (ES) č. 1907/2006.

(8)

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (8) stanovuje požiadavku čo najskôr dekontaminovať a zneškodniť zariadenie obsahujúce PCB a PCT, ako aj podmienky takejto dekontaminácie zariadenia s obsahom uvedených látok. Z tohto dôvodu by sa v položke týkajúcej sa PCT v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 nemalo uvádzať ustanovenie o zariadeniach obsahujúcich PCT, pretože tieto plne upravuje smernica 96/59/ES.

(9)

Existujúce obmedzenia pre látky 2-naftylamín, benzidín, 4-nitrobifenyl, 4-aminobifenyl sú dvojznačné, keďže nie je jasné, či sa zákaz vzťahuje len na určenie pre širokú verejnosť, alebo aj na určenie pre profesionálov. Táto skutočnosť by sa mala spresniť. Keďže smernicou Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (9) sa zakazuje produkcia, výroba alebo používanie týchto látok pri práci, mali by sa obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktoré sa týkajú uvedených látok, zosúladiť so smernicou 98/24/ES.

(10)

Látky tertrachlórmetán a 1,1,1-trichlóretán sú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (10), prísne zakázané. Na základe nariadenia (ES) č. 2037/2000 podlieha tetrachlórmetán zákazu s výnimkami a 1,1,1-trichlóretán úplnému zákazu. Obmedzenia týkajúce sa tertrachlórmetánu a 1,1,1-trichlóretánu v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sú preto prebytočné a mali by sa vypustiť.

(11)

Keďže ortuť v batériách upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (11), ustanovenia týkajúce sa ortuti v batériách uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sú prebytočné a mali by sa preto vypustiť.

(12)

V zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa odpad nepovažuje za látku, zmes alebo výrobok v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Keďže odpad nepodlieha obmedzeniam stanoveným v danom nariadení, ustanovenia v prílohe XVII k tomuto nariadeniu, ktoré sa týkajú vylúčenia odpadu, sú redundantné, a preto by sa mali vypustiť.

(13)

Niektoré obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa mali upraviť tak, aby zohľadňovali vymedzenia pojmov „použitie“ a „uvedenie na trh“ uvedené v článku 3 tohto nariadenia.

(14)

Položka v prílohe I k smernici 76/79/EHS týkajúca sa azbestových vlákien obsahovala výnimku pre diafragmy obsahujúce chryzotil. Malo by sa upresniť, že sa táto výnimka preskúma po doručení správ, ktoré budú musieť členské štáty využívajúce uvedenú výnimku predkladať. Okrem toho by sa malo členským štátom v zmysle vymedzenia pojmu „uvedenie na trh“ v nariadení (ES) č. 1907/2006 umožniť, aby mohli za osobitných podmienok zaručujúcich vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia povoliť uvedenie na trh určitých výrobkov obsahujúcich tieto vlákna v prípade, že tieto výrobky boli už inštalované príp. sa používali pred 1. januárom 2005.

(15)

Malo by sa ujasniť, že v prípade látok, ktoré boli do prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 zapísané na základe obmedzení prijatých v rámci smernice 76/769/EHS (položky 1 až 58), sa príslušné obmedzenia nevzťahujú na uskladnenie, uchovávanie, zaobchádzanie, plnenie do nádob alebo prenos týchto látok z jednej nádoby do druhej na účely vývozu, ak je ich výroba zakázaná.

(16)

Na rozdiel od smernice 76/769/EHS je v nariadení (ES) č. 1907/2006 vymedzený pojem „výrobok“. V snahe obsiahnuť všetky zápisy stanovené v pôvodnom obmedzení pre kadmium by sa v niektorých ustanoveniach mal doplniť termín „zmesi“.

(17)

Malo by sa ujasniť, že obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť sa nevzťahujú na prístroje používané v Spoločenstve v čase nadobudnutia účinnosti týchto obmedzení.

(18)

V položkách uvedených v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktoré sa týkajú látok difenyletér, pentabrómderiváty a difenyléter, oktabrómderiváty, by sa malo stanoviť, že sa obmedzenia nevzťahujú na výrobky, ktoré sa už používali v deň nadobudnutia účinnosti týchto obmedzení, keďže uvedené látky boli súčasťou výrobkov s dlhým životným cyklom a predávali sa na trhu s použitými výrobkami, ako sú napr. lietadlá a automobily. Navyše, keďže použitie týchto látok v elektrických a elektronických zariadeniach upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (12), nemali by takéto zariadenia podliehať príslušným obmedzeniam.

(19)

V obmedzení, ktoré sa týka nonylfenolu a nonylfenoletoxylátu, by sa malo ujasniť, že platnosť existujúcich vnútroštátnych povolení pre pesticídy alebo biocídne výrobky obsahujúce nonylfenoletoxylát, ako jednu zo zložiek, by mala ostať nedotknutá, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/53/ES z 18. júna 2003, ktorou sa po 26-krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS týkajúca sa obmedzení uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (nonylfenol, nonylfenoletoxylát a cement) (13).

(20)

Malo by sa ujasniť, že obmedzenie uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa perfluóroktánsulfonátov sa nevzťahuje na produkty, ktoré sa v Spoločenstve používali už v čase nadobudnutia účinnosti tohto obmedzenia.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  Ú. v. EÚ L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 24.


PRÍLOHA

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Nadpis sa nahrádza týmto:

2.

Tabuľka, v ktorej sú stanovené označenia látok, skupín látok a zmesí a takisto podmienky obmedzenia, sa nahrádza týmto:

„V prípade látok, ktoré boli do tejto prílohy zapísané na základe obmedzení prijatých v rámci smernice 76/769/EHS (položky 1 až 58), sa obmedzenia nevzťahujú na uskladnenie, uchovávanie, zaobchádzanie, plnenie do nádob alebo prenos týchto látok z jednej nádoby do druhej na účely vývozu, ak je ich výroba zakázaná.


Stĺpec 1

Názov látky, skupiny látok alebo zmesi

Stĺpec 2

Podmienky obmedzenia

1.

Polychlórované terfenyly (PCT)

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:

ako látky,

v zmesiach vrátane odpadových olejov, alebo v zariadeniach, v koncentráciách vyšších ako 50 mg/kg (0,005 % hmotnosti).

2.

Chlóretén (vinylchlorid)

CAS č. 75-01-4

ES č. 200-831-0

Nesmie sa použiť ako pohonná látka (propelant) aerosólov na žiadny účel.

Aerosólové rozprašovače obsahujúce túto látku ako propelant sa nesmú uviesť na trh.

3.

Tekuté látky alebo zmesi, ktoré sa považujú za nebezpečné podľa ustanovení smernice Rady 67/548/EHS a smernice 1999/45/ES.

1.

Nesmú byť použité:

v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívnych lampách a popolníkoch,

v trikových a žartovných predmetoch,

v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v žiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, že sa tento vyznačuje dekoratívnymi prvkami.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani oboje, ak:

hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené R65 alebo H304 a

môžu byť použité ako náplň do dekoratívnych svietidiel a

sú zabalené v krabiciach s kapacitou do 15 litrov.

4.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, aby bolo balenie látok a zmesí uvedených v odseku 3, v prípade, že sa majú používať ako lampy, označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne takto:

‚Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.‘.

4.

Tris(2, 3-dibrómpropyl) fosfát

CAS č. 126-72-7

1.

Nesmie sa použiť v textilných výrobkoch, ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a bielizeň určené na priamy kontakt s pokožkou.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

5.

Benzén

CAS č. 71-43-2

ES č. 200-753-7

1.

Nesmie sa použiť v hračkách alebo súčastiach hračiek, ak koncentrácia benzénu vo voľnom stave prekračuje 5 mg/kg (alebo 0,0005 %) hmotnosti hračky alebo súčasti hračky.

2.

Hračky a súčasti hračiek, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť:

ako látka,

ako zložka iných látok alebo v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

4.

Avšak odsek 3 sa nevzťahuje na:

a)

motorové palivá, na ktoré sa vzťahuje smernica 98/70/EHS;

b)

látky a zmesi určené na použitie v priemyselných procesoch, v ktorých nedochádza k emisii benzénu v množstvách prekračujúcich hodnoty stanovené v platných právnych predpisoch.

6.

Azbestové vlákna

a)

Krokydolit

CAS č. 12001-28-4

b)

Amozit

CAS č. 12172-73-5

c)

Antofylit

CAS č. 77536-67-5

d)

Aktinolit

CAS č. 77536-66-4

e)

Tremolit

CAS č. 77536-68-6

f)

Chryzotil

CAS č. 12001-29-5

CAS č. 132207-32-0

1.

Výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto vlákien a výrobkov obsahujúcich takéto vlákna, ktoré do nich boli zámerne pridané, sa zakazujú.

Členské štáty však môžu udeliť výnimku v súvislosti s uvedením na trh a používaním diafragiem obsahujúcich chryzotil [písmeno f)] v existujúcich zariadeniach na elektrolýzu, až kým sa neskončí ich životnosť alebo kým nebudú dostupné vhodné náhrady bez azbestu, podľa toho, čo nastane skôr.

Členské štáty využívajúce túto výnimku musia do 1. júna 2011 predložiť Komisii správu o dostupnosti bezazbestových náhrad v prevádzkach s elektrolýzou a o krokoch, ktoré sa podnikli v snahe vyvinúť takéto alternatívy, o ochrane zdravia pracovníkov v takýchto prevádzkach, o zdroji a množstvách chryzotilu, zdroji a množstvách diafragiem obsahujúcich chryzotil a o predpokladanom konečnom termíne pre takúto výnimku. Komisia uvedené informácie zverejní.

Po doručení uvedených správ Komisia požiada agentúru o vypracovanie dokumentácie, v súlade s článkom 69, s cieľom zakázať uvádzanie na trh a používanie diafragiem obsahujúcich chryzotil.

2.

Používanie výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna uvedené v odseku 1, ktoré už boli nainštalované a/alebo v prevádzke pred 1. januárom 2005, je povolené aj naďalej, až kým nebudú zneškodnené, príp. sa neskončí ich životnosť. Členské štáty však môžu z dôvodov ochrany zdravia ľudí zakázať, obmedziť alebo určiť osobitné podmienky používania týchto výrobkov aj pred tým, než budú zneškodnené alebo sa skončí ich životnosť.

Členské štáty môžu, za osobitných podmienok zaručujúcich vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia, umožniť uviesť na trh výrobky, v ich celistvosti, obsahujúce azbestové vlákna uvedené v odseku 1, ktoré už boli nainštalované a/alebo v prevádzke pred 1. januárom 2005. Členské štáty takéto vnútroštátne opatrenia oznámia Komisii do 1. júna 2011. Komisia uvedené informácie zverejní.

3.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí, sa uvádzanie na trh alebo používanie výrobkov obsahujúcich tieto vlákna tak, ako to povoľujú predchádzajúce výnimky, povoľuje iba vtedy, ak dodávatelia pred uvedením daných výrobkov na trh zabezpečia, aby boli označené etiketou v súlade s ustanoveniami dodatku 7 k tejto prílohe.

7.

Tri(aziridín-1-yl)fosfánoxid

CAS č. 545-55-1

ES č. 208-892-5

1.

Nesmie sa použiť v textilných výrobkoch, ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a bielizeň určené na priamy kontakt s pokožkou.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

8.

Polybrómbifenyly; Polybrómované bifenyly (PBB)

CAS č. 59536-65-1

1.

Nesmie sa použiť v textilných výrobkoch, ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a bielizeň určené na priamy kontakt s pokožkou.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

9.

a)

Prášok z kôry kviláje mydlovej

(Quillaja saponaria) a jej deriváty obsahujúce saponíny

CAS č. 68990-67-0

ES č. 273-620-4

b)

Prášok z koreňov čemerice zelenej (Helleborus viridis) a čemerice čiernej (Helleborus niger)

c)

Prášok z koreňov kýchavice bielej (Helleborus viridis) a kýchavice čiernej (Helleborus niger)

d)

Benzidín a/alebo jeho deriváty

CAS č. 92-87-5

ES č. 202-199-1

e)

2-nitrobenzaldehyd

CAS č. 552-89-6

ES č. 209-025-3

f)

Drevný prášok

1.

Nesmie sa použiť v žartovných a zábavných predmetoch ani v zmesiach, príp. výrobkoch na to určených, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucich bômb.

2.

Žartovné a zábavné predmety alebo zmesi, príp. výrobky na to určené, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Odseky 1 a 2 sa však nevzťahujú na páchnuce bomby obsahujúce najviac 1,5 ml kvapaliny.

10.

a)

Sulfid amónny

CAS č. 12135-76-1

ES č. 235-223-4

b)

Hydrogénsulfid amónny

CAS č. 12124-99-1

ES č. 235-184-3

c)

Polysulfid amónny

CAS č. 9080-17-5

ES č. 232-989-1

1.

Nesmie sa použiť v žartovných a zábavných predmetoch ani v zmesiach, príp. výrobkoch na to určených, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucich bômb.

2.

Žartovné a zábavné predmety alebo zmesi, príp. výrobky na to určené, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Odseky 1 a 2 sa však nevzťahujú na páchnuce bomby obsahujúce najviac 1,5 ml kvapaliny.

11.

Prchavé estery kyseliny brómoctovej:

a)

Metyl-brómacetát

CAS č. 96-32-2

ES č. 202-499-2

b)

Etyl-brómacetát

CAS č. 105-36-2

ES č. 203-290-9

c)

Propyl-brómacetát

CAS č. 35223-80-4

d)

Butyl-brómacetát

CAS č. 18991-98-5

ES č. 242-729-9

1.

Nesmie sa použiť v žartovných a zábavných predmetoch ani v zmesiach, príp. výrobkoch na to určených, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucich bômb.

2.

Žartovné a zábavné predmety alebo zmesi, príp. výrobky na to určené, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Odseky 1 a 2 sa však nevzťahujú na páchnuce bomby obsahujúce najviac 1,5 ml kvapaliny.

12.

2-Naftylamín

CAS č. 91-59-8

ES č. 202-080-4 a jeho soli

13.

Benzidín

CAS č. 92-87-5

ES č. 202-199-1 a jeho soli

14.

4-nitrobifenyl

CAS č. 92-93-3

EINECS ES č. 202-204-7

15.

Bifenyl-4-ylamín

CAS č. 92-67-1

EINECS ES č. 202-177-1 a jeho soli

Pre položky 12 až 15 platí toto:

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

16.

Uhličitany olova:

a)

Uhličitan olovnatý bezvodý (PbCO3)

CAS č. 598-63-0

ES č. 209-943-4

b)

Dihydroxid-bis(uhličitan) triolovnatý 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS č. 1319-46-6

ES č. 215-290-6

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na použitie ako náter.

Členské štáty však môžu v súlade s ustanoveniami dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) č. 13 o používaní bieleho olova a síranov olova v náteroch povoliť používanie takejto látky alebo zmesi na svojom území pri reštaurovaní a údržbe umeleckých diel a historických budov a ich interiérov.

17.

Sírany olova:

a)

PbSO44

CAS č. 7446-14-2

ES č. 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS č. 15739-80-7

ES č. 239-831-0

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na použitie ako náter.

Členské štáty však môžu v súlade s ustanoveniami dohovoru (ILO) č. 13 o používaní bieleho olova a síranov olova v náteroch povoliť ich používanie látky alebo zmesi na svojom území pri reštaurovaní a údržbe umeleckých diel a historických budov a ich interiérov.

18.

Zlúčeniny ortuti

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na použitie ako:

a)

ochrana proti mikroorganizmom, rastlinám a živočíchom, ktoré znečisťujú:

trupy lodí,

klietky, plaváky, sieťky a všetky ostatné pomôcky alebo zariadenia používané pri chove rýb alebo vodných mäkkýšov,

všetky prístroje alebo zariadenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne ponorené do vody,

b)

pri konzervovaní dreva;

c)

pri impregnácii vysoko odolných priemyselných tkanín a priadze určenej na ich výrobu;

d)

pri úprave úžitkovej vody bez ohľadu na jej použitie.

18a.

Ortuť

CAS č. 7439-97-6

ES č. 231-106-7

1.

Nesmie sa uviesť na trh:

a)

v teplomeroch určených na meranie telesnej teploty;

b)

v iných meracích prístrojoch určených pre širokú verejnosť (napr. manometre, barometre, sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej teploty).

2.

Obmedzenia v odseku 1 sa nevzťahujú na meracie prístroje, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 3. aprílom 2009. Členské štáty však môžu obmedziť, príp. zakázať uvedenie takýchto meracích prístrojov na trh.

3.

Obmedzenie uvedené v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje:

a)

na meracie prístroje, ktoré sú k 3. októbru 2007 staršie ako 50 rokov;

b)

na barometre (s výnimkou barometrov uvedených v písmene a) do 3. októbra 2009.

4.

Do 3. októbra 2009 Komisia uskutoční preskúmanie s cieľom zistiť, či sú k dispozícii spoľahlivé bezpečnejšie a technicky a hospodársky realizovateľné alternatívy sfygmomanometrov a iných meracích prístrojov obsahujúcich ortuť pre použitie v zdravotníctve a pre iné odborné a priemyselné použitie. Na základe tohto prieskumu alebo hneď, keď budú dostupné nové informácie o spoľahlivých bezpečnejších alternatívach sfygmomanometrov a iných meracích prístrojoch obsahujúcich ortuť, Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh na rozšírenie obmedzení uvedených v odseku 1 o sfygmomanometre a iné meracie prístroje v zdravotníctve a na iné odborné a priemyselné použitie, aby sa vždy, keď je to technicky a hospodársky realizovateľné, ortuť z meracích prístrojov postupne vyraďovala.

19.

Zlúčeniny arzénu

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach určených na použitie ako ochrana proti mikroorganizmom, rastlinám a živočíchom, ktoré znečisťujú:

trupy lodí,

klietky, plaváky, sieťky a všetky ostatné pomôcky alebo zariadenia používané pri chove rýb alebo vodných mäkkýšov,

všetky prístroje alebo zariadenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne ponorené do vody.

2.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach, ktoré sú určené na úpravu úžitkovej vody bez ohľadu na jej použitie.

3.

Nesmú sa použiť na konzerváciu dreva. Navyše drevo, ktoré je takto ošetrené, sa nesmie uviesť na trh.

4.

Odchylne od odseku 3:

a)

V súvislosti s látkami a zmesami na konzerváciu dreva: tieto sa môžu používať v priemyselných výrobných zariadeniach používajúcich vákuum alebo tlak na impregnáciu dreva, ak ide o roztoky anorganických zlúčenín medi, chrómu a arzénu (CCA) typu C a pokiaľ sú povolené v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 98/8/ES. Takto ošetrené drevo sa nesmie uviesť na trh pred dokončením fixácie konzervačného prostriedku.

b)

Drevo ošetrené roztokmi CCA v súlade s písmenom a) sa môže uviesť na trh na odborné a priemyselné použitie za predpokladu, že z dôvodu ochrany bezpečnosti ľudí a zvierat sa vyžaduje štrukturálna integrita dreva a nie je pravdepodobné, že by sa počas svojej životnosti dostalo do priameho kožného kontaktu s osobami širokej verejnosti:

ako stavebné drevo vo verejných a poľnohospodárskych budovách, úradných budovách a priemyselných objektoch,

na mostoch a mostových konštrukciách,

ako stavebné drevo v sladkovodných oblastiach a brakických vodách, napr. prístavné hrádze a mosty,

ako protihlukové bariéry,

ako protilavínové zátarasy,

na bezpečnostné oplotenie a bariéry pri diaľniciach,

ako ohrady pre hospodárske zvieratá z guľatiny ihličnatých drevín zbavenej kôry,

v konštrukciách zabraňujúcich zosuvu pôdy,

ako stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia,

ako podvaly podzemnej železnice.

c)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo všetko ošetrené drevo uvádzané na trh samostatne označené: ‚Len na odbornú a priemyselnú aplikáciu a použitie, obsahuje arzén.‘ Okrem toho všetko drevo uvádzané na trh v balení sa musí označiť textom: ‚Pri manipulácii s týmto drevom použite rukavice. Pri rezaní alebo inom opracovávaní tohto dreva použite masku proti prachu a chránič očí. S odpadom z tohto dreva musí autorizovaný podnik zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom‘.

d)

Ošetrené drevo uvedené v písmene a) sa nesmie použiť:

v obytných ani domácich stavbách, bez ohľadu na účel,

pri akomkoľvek použití, kde hrozí riziko opakovaného styku s pokožkou,

v morských vodách,

na iné poľnohospodárske účely, ako sú ohrady pre hospodárske zvieratá, a stavebné použitie v súlade s písmenom b),

pri akomkoľvek použití, kde by ošetrené drevo mohlo prísť do styku s polotovarmi alebo konečnými výrobkami určenými na ľudskú a/alebo živočíšnu spotrebu.

5.

Drevo ošetrené zlúčeninami arzénu, ktoré sa v Spoločenstve používalo pred 30. septembrom 2007 alebo sa uviedlo na trh v súlade s odsekom 4, sa nemusí odstrániť a môže sa naďalej používať, až kým sa mu neskončí životnosť.

6.

Drevo ošetrené CCA typu C, ktoré sa v Spoločenstve používalo pred 30. septembrom 2007 alebo ktoré sa uviedlo na trh v súlade s odsekom 4:

sa môže použiť, príp. opätovne použiť za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d),

sa môže uviesť na trh za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d).

7.

Členské štáty môžu povoliť, aby sa drevo ošetrené inými typmi roztokov CCA, ktoré sa v Spoločenstve používalo pred 30. septembrom 2007:

používalo, príp. opätovne použilo za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d),

uviedlo na trh za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d).

20.

Organické zlúčeniny cínu

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes pôsobí ako biocíd vo voľných spájacích náteroch.

2.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že látka alebo zmes pôsobí ako biocíd na ochranu proti mikroorganizmom, rastlinám a živočíchom, ktoré znečisťujú:

a)

všetky plavidlá bez ohľadu na ich dĺžku, ktoré sú určené na použitie na mori, v pobrežných vodách, v ústiach riek a na vnútrozemských vodných cestách a jazerách,

b)

klietky, plaváky, bóje, siete a akékoľvek iné pomôcky a zariadenia používané na chov rýb a vodných mäkkýšov,

c)

akékoľvek prístroje alebo zariadenia úplne alebo čiastočne ponorené do vody.

3.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že látka alebo zmes je určená na úpravu úžitkovej vody.

21.

Di-μ-oxo-(dibutylstanio)hydroxyborán/ Dibutylstanium-hydrogen borát C8H19BO3Sn (DBB)

CAS č. 75113-37-0

ES č. 401-040-5

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako 0,1 % hmotnosti.

Prvý odsek sa však nevzťahuje na túto látku (DBB) alebo na zmesi, ktoré ju obsahujú, ak sú určené výlučne na konverziu na výrobky, v ktorých táto látka už nebude obsiahnutá v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 %.

22.

Pentachlórfenol

CAS č. 87-86-5

ES č. 201-778-6 a jeho soli a estery

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť:

ako látka,

ako zložka iných látok, ani v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

23.

Kadmium

CAS č. 7440-43-9

ES č. 231-152-8 a jeho zlúčeniny

V prípade tejto položky sú kódy a kapitoly uvedené v hranatých zátvorkách kódmi a kapitolami colnej a štatistickej nomenklatúry v Spoločnom colnom sadzobníku ustanovenom nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

1.

Nesmie sa použiť na farbenie výrobkov vyrábaných z týchto látok a zmesí:

a)

polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyuretán (PUR) [3909 50],

polyetylén nízkej hustoty (ld PE) okrem polyetylénu s nízkou hustotou používaného na výrobu farbenej predzmesi (masterbatch) [3901 10]

acetát celulózy (CA) [3912 11] [3912 12]

acetát-butyrát celulózy (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoxidové živice [3907 30]

melaminoformaldehydové (MF) živice [3909 20]

močovinoformaldehydové (UF) živice [3909 10]

nenasýtené polyestery (UP) [3907 91]

poly(etylén-tereftalát) (PET) [3907 60]

poly(bután-1,2-diyl-tereftalát) (PBT)

transparentný/univerzálny polystyrén [3903 11] [3903 19]

akrylonitril-metyl-metakrylát (AMMA)

sieťovaný polyetylén (VPE)

mechanicky odolný polystyrén,

polypropylén (PP) [3902 10]

b)

náterové farby [3208] [3209].

Ak však majú náterové farby vysoký obsah zinku, ich zvyšková koncentrácia kadmia musí byť čo najnižšia a v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu 0,1 % hmotnosti.

V žiadnom prípade, bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný konečný účel, sa výrobky ani zložky výrobkov vyrobené z uvedených látok a zmesí farbené kadmiom nesmú uviesť na trh, ak obsah kadmia (vyjadrený ako kovové Cd) je väčší ako 0,01 % hmotnosti plastového materiálu.

2.

Prvý odsek sa však nevzťahuje na výrobky farbené z bezpečnostných dôvodov.

3.

Nesmú sa použiť na stabilizáciu týchto zmesí ani výrobkov vyrobených z polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu:

obalové materiály (tašky, obaly, nádoby, fľaše, vrchnáky) [3923 29 10],

kancelárske a školské potreby [3926 10],

príslušenstvo k nábytku, karosériám alebo podobným výrobkom [3926 30],

odevné výrobky a odevné doplnky (vrátane rukavíc) [3926 20],

podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],

impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textilné tkaniny [5903 10],

imitácie kože [4202],

gramofónové platne,

rúry, rúrky, hadice a ich príslušnestvo [3917 23],

výkyvné dvere,

vozidlá cestnej dopravy (interiér, exteriér, podvozok)

povrchová úprava oceľových plechov používaných v stavebníctve alebo priemysle,

izolácia elektrických káblov.

V každom prípade, bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný konečný účel, je zakázané uviesť na trh uvedené zmesi, výrobky alebo zložky výrobkov vyrobených z polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu, ktoré sú stabilizované látkami obsahujúcimi kadmium, ak obsah kadmia (vyjadrený ako kovové Cd) je väčší ako 0,01 % hmotnosti polyméru.

4.

Odsek 3 sa však nevzťahuje na zmesi a výrobky, pri ktorých sa z bezpečnostných dôvodov používajú stabilizátory na báze kadmia.

5.

V zmysle tejto položky znamená ‚,pokovovanie kadmiom‘ nanášanie alebo natieranie kovového kadmia na kovový povrch.

Nesmie sa použiť na pokovovanie kadmiom v prípade kovových výrobkov alebo zložiek výrobkov používaných v nasledovných odvetviach, resp. spôsoboch použitia:

a)

zariadenia a stroje na/pre:

výrobu potravín [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

poľnohospodárstvo [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

chladenie a mrazenie [8418],

tlač a kníhviazačstvo [8440] [8442] [8443];

b)

zariadenia a stroje na výrobu:

úžitkového tovaru [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

sanitárneho tovaru [7324],

zariadení ústredného kúrenia a klimatizácie [7322] [8403] [8404] [8415].

V každom prípade, bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný konečný účel, sa zakazuje uviesť na trh kadmiom pokovované výrobky alebo zložky takýchto výrobkov používaných v odvetviach/použitiach uvedených v predchádzajúcich písmenách a) a b) a výrobkov vyrábaných v odvetviach uvedených v predchádzajúcom písmene b).

6.

Ustanovenia uvedené v odseku 5 sa vzťahujú aj na kadmiom pokovované výrobky alebo zložky takýchto výrobkov, ak sa používajú v odvetviach/použitiach uvedených v nasledujúcich písmenách a) a b), a na výrobky vyrábané v odvetviach uvedených v nasledujúcom písmene b):

a)

zariadenia a stroje na výrobu:

papiera a lepenky [8419 32] [8439] [8441]textílií a odevov [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

zariadenia a stroje na výrobu:

priemyselných manipulačných zariadení a strojov [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

cestných a poľnohospodárskych vozidiel [kapitola 87],

železničných a koľajových vozidiel [kapitola 86]

plavidiel [kapitola 89].

7.

Obmedzenia stanovené v odseku 5 a 6 sa však nevzťahujú na:

výrobky a zložky výrobkov, ktoré sa používajú v odvetviach letectva, kozmonautiky, v ťažobnom priemysle vrátane morských vrtných veží a v jadrovom priemysle, ktorých zariadenia si vyžadujú prísne bezpečnostné normy, ako aj v bezpečnostných prístrojoch cestných a poľnohospodárskych vozidiel, železničných a koľajových vozidiel a plavidiel,

elektrické kontakty v akejkoľvek oblasti použitia, ak sa tým zaručí požadovaná spoľahlivosť prístrojov, v ktorých sú nainštalované.

24.

Monometyltetrachlórdifenyl-metán

Obchodný názov: Ugilec 141

CAS č. 76253-60-6

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látka, ani v zmesiach.

Výrobky obsahujúce túto látku sa nesmú uviesť na trh.

2.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje:

a)

na zariadenia a stroje, ktoré už boli v prevádzke k 18. júnu 1994, a to až do vyradenia týchto zariadení a strojov z prevádzky;

b)

na údržbu vykonávanú na zariadeniach a strojoch, ktoré už boli na území členského štátu v prevádzke k 18. júnu 1994.

Na účely písmena a) môžu členské štáty na svojom území, z dôvodu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, zakázať používanie takýchto zariadení a strojov ešte pred ich vyradením z prevádzky.

25.

Monometyldichlórdifenylmetán

Obchodný názov: Ugilec 121

Ugilec 21

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látka, ani v zmesiach.

Výrobky obsahujúce túto látku sa nesmú uviesť na trh.

26.

Monometyldibrómdifenylmetán (brómbenzylbrómtoluén, zmiešané izoméry)

Obchodný názov: DBBT

CAS č. 99688-47-8

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látka, ani v zmesiach.

Výrobky obsahujúce túto látku sa nesmú uviesť na trh.

27.

Nikel

CAS č. 7440-02-0

ES č. 231-111-4 a jeho zlúčeniny

1.

Nesmú sa použiť:

a)

v žiadnych upínacích predmetoch, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší alebo iných prepichnutých častí ľudského tela, okrem prípadov, keď je miera uvoľňovania niklu z takýchto upínacích predmetov menšia ako 0,2 μg/cm2/týždeň (migračný limit);

b)

vo výrobkoch určených na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou, ako sú napríklad:

náušnice,

náhrdelníky, náramky a retiazky, ozdoby na členky a prstene,

plášte náramkových hodiniek, kovové remienky a upínacie časti hodiniek,

nitované gombíky, pracky, nity, zipsy a kovové značky, ak sú použité na odevoch,

ak je miera uvoľňovania niklu z častí týchto výrobkov prichádzajúcich do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou vyššia ako 0,5 μg/cm2/týždeň;

c)

vo výrobkoch uvedených v písmene b), pokiaľ tieto majú povrchovú úpravu neobsahujúcu nikel, okrem prípadov, keď sú dostatočne upravené tak, aby aspoň počas dvoch rokov bežného používania výrobku miera uvoľňovania niklu z tých častí výrobku, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou, nepresiahla hodnotu 0,5 μg/cm2/týždeň.

2.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa nesmú uviesť na trh v prípade, že nespĺňajú požiadavky stanovené v danom odseku.

3.

Normy prijaté Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) sa použijú ako skúšobné metódy na overenie súladu výrobkov s ustanoveniami v odsekoch 1 a 2.

28.

Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako karcinogény kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo karcinogény kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2) a ktoré sú uvedené takto:

karcinogén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 1,

karcinogén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 2.

29.

Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo mutagény kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2), a ktoré sú uvedené takto:

mutagén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/mutagén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 3,

mutagén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/mutagén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 4.

30.

Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2), a ktoré sú uvedené takto:

reprodukčný toxikant kategórie 1A s nežiaducimi účinkami na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj (tabuľka 3.1) alebo reprodukčný toxikant kategórie 1 s R60 (môže poškodiť plodnosť) alebo R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) (tabuľka 3.2) v dodatku 5,

reprodukčný toxikant kategórie 1B s nežiaducimi účinkami na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj (tabuľka 3.1) alebo reprodukčný toxikant kategórie 2 s R60 (môže poškodiť plodnosť) alebo R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) (tabuľka 3.2) v dodatku 6.

Bez toho, aby boli dotknuté iné časti tejto prílohy sa na položky 28 až 30 vzťahuje toto:

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:

ako látky,

ako zložky iných látok, alebo

v zmesiach,

s určením pre širokú verejnosť, ak sa ich jednotlivá koncentrácia v látke alebo zmesi rovná alebo je vyššia ako:

buď príslušný špecifický koncentračný limit uvedený v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, alebo

príslušná koncentrácia určená v smernici 1999/45/ES.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na obale týchto látok a zmesí viditeľné, čitateľné a nezmazateľné označenie:

‚Len na odborné použitie‘.

2.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na:

a)

humánne alebo veterinárne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b)

kozmetické výrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS;

c)

tieto motorové palivá a ropné produkty:

motorové palivá, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

výrobky z minerálnych olejov určené ako palivo do mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení,

palivá predávané v uzavretých obaloch (napr. fľaše so skvapalneným plynom);

d)

umelecké farby, ktoré upravuje smernica 1999/45/ES.

31.

a)

Kreozot; prací olej

CAS č. 8001-58-9

ES č. 232-287-5

b)

Kreozotový olej; prací olej

CAS č. 61789-28-4

ES č. 263-047-8

c)

Destiláty (uhoľno-dechtové), naftalénové oleje; naftalénový olej

CAS č. 84650-04-4

ES č. 283-484-8

d)

Kreozotový olej, acenafténová frakcia; prací olej

CAS č. 90640-84-9

ES č. 292-605-3

e)

Destiláty (uhoľno-dechtové), vrchné; ťažký antracénový olej

CAS č. 65996-91-0

ES č. 266-026-1

f)

Antracénový olej

CAS č. 90640-80-5

ES č. 292-602-7

g)

Dechtové kyseliny, uhoľné, surové; surové fenoly

CAS č. 65996-85-2

ES č. 266-019-3

h)

Kreozot, drevný

CAS č. 8021-39-4

ES č. 232-419-1

i)

Nízkoteplotný uhoľný decht, alkalický; extrakčné zvyšky (uhoľné), alkalický nízkoteplotný uhoľný decht

CAS č. 122384-78-5

ES č. 310-191-5

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani používať ako látky alebo v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na ošetrovanie dreva. Navyše drevo, ktoré je takto ošetrené, sa nesmie uviesť na trh.

2.

Odchylne od odseku 1:

a)

Tieto látky a zmesi sa môžu použiť na ošetrenie dreva v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane pracovníkov, ako aj na opätovnú úpravu na mieste, iba ak obsahujú:

i)

benzo[a]pyrén s koncentráciou nižšou ako 50 mg/kg (0,005 % hmotnosti) a

ii)

fenoly vylúhovateľné vo vode s koncentráciou nižšou ako 3 % hmotnosti.

Tieto látky a zmesi, používané na ošetrovanie dreva v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi:

sa môžu uvádzať na trh len v baleniach s objemom 20 litrov alebo viac,

nesmú sa predávať bežným spotrebiteľom.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na obale týchto látok a zmesí viditeľné, čitateľné a nezmazateľné označenie:

‚Len na použitie v priemyselných zariadeniach alebo na odborné ošetrovanie dreva.‘.

b)

Drevo ošetrované v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi podľa písmena a), ktoré je prvýkrát uvedené na trh alebo opätovne upravené priamo na mieste, sa môže používať len na odborné alebo priemyselné použitie, napr. na železniciach, pri prenose elektrickej energie alebo v telekomunikáciách, na oplotenie, na poľnohospodárske účely (napr. kolíky na podopretie stromov) a v prístavoch a riečnej preprave.

c)

Zákaz uvádzania na trh uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na drevo, ktoré bolo ošetrené látkami uvedenými v položke 31 písm. a) až i) pred 31. decembrom 2002 a je uvedené na trh s použitými výrobkami ako výrobok na opätovné použitie.

3.

Ošetrené drevo uvedené v odseku 2 písm. b) a c) sa nesmie používať:

v interiéroch budov, bez ohľadu na účel použitia,

v hračkách,

na detských ihriskách,

v parkoch, záhradách, rekreačných zariadeniach a zariadeniach na trávenie voľného času, kde existuje riziko častého kontaktu s pokožkou,

pri výrobe záhradného nábytku, ako napr. stolov na pikniky,

na výrobu a použitie a akékoľvek opakované ošetrenie:

nádob na pestovateľské účely,

obalov, ktoré môžu prísť do kontaktu so surovinami, polotovarmi alebo konečnými výrobkami určenými na ľudskú a/alebo živočíšnu spotrebu,

ostatných materiálov, ktoré by mohli kontaminovať vyššie uvedené výrobky.

32.

Chloroform

CAS č. 67-66-3

ES č. 200-663-8

34.

1,1,2-trichlóretán

CAS č. 79-00-5

ES č. 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachlóretán

CAS č. 79-34-5

ES č. 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachlóretán

CAS č. 630-20-6

37.

Pentachlóretán

CAS č. 76-01-7

ES č. 200-925-1

38.

1,1-dichlóretylén

CAS č. 75-35-4

ES č. 200-864-0

Bez toho, aby boli dotknuté iné časti tejto prílohy sa na položky 32 až 38 vzťahuje toto:

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:

ako látky,

ako zložky iných látok, alebo v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti,

ak je látka alebo zmes určená pre širokú verejnosť a/alebo vo forme difúznych aplikácií, ako napr. pri čistení povrchov alebo čistení tkanín.

2.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na obale látok a zmesí, ktoré ich obsahujú v koncentráciách ekvivalentných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti, viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označený text:

‚Len na použitie v priemyselných zariadeniach‘.

Na základe výnimky sa toto ustanovenie nevzťahuje:

a)

na humánne alebo veterinárne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b)

na kozmetické výrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS.

40.

Látky, ktoré spĺňajú kritériá horľavosti v smernici 67/548/EHS a sú klasifikované ako horľavé, veľmi horľavé alebo mimoriadne horľavé, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, alebo nie.

1.

Nesmú sa použiť ako látky alebo v zmesiach v aerosólových rozprašovačoch určených pre širokú verejnosť na zábavné a ozdobné účely, ako napr.

kovový lesk určený hlavne na ozdobné účely,

umelý sneh a inova,

žartovné vankúšiky,

aerosóly vytvárajúce bláznivé stuhy,

imitácie exkrementov,

trúbky na zábavné stretnutia a večierky,

dekoratívne vločky a peny,

umelé pavučiny,

páchnuce bomby.

2.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bol na obaloch takýchto aerosólových rozprašovačov uvedený viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nápis:

‚Len na odborné použitie‘.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na aerosólové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/EHS (2).

4.

Aerosólové rozprašovače uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú uviesť na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené požiadavky.

41.

Hexachlóretán

CAS č. 67-72-1

ES č. 200-666-4

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na výrobu a spracovanie neželezných kovov.

42.

Alkány, C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

ES č. 287-476-5

CAS č. 85535-84-8

Nesmú sa umiestniť na trh, ani použiť ako látky alebo zložky iných látok, ani v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 1 % hmotnosti v prípade, že látka alebo zmes je určená:

na obrábanie kovov,

pri mazaní usní.

43.

Azofarbivá

1.

Azofarbivá, ktoré môžu v dôsledku redukčného štiepenia jednej alebo viacerých azo skupín uvoľňovať jeden alebo viac aromatických amínov uvedených v dodatku 8, v zistiteľných koncentráciách, t. j. nad 30 mg/kg (0,003 % hmotnosti) vo výrobkoch alebo v ich farbených častiach, podľa skúšobnej metódy stanovenej v dodatku 10, sa nesmú používať v textilných a kožených výrobkoch, ktoré môžu prichádzať do priameho a dlhodobého styku s ľudskou pokožkou alebo ústnou dutinou, ako napríklad:

odevy, lôžkoviny, uteráky, príčesky, parochne, klobúky, plienky a iné hygienické výrobky, spacie vaky,

obuv, rukavice, remienky náramkových hodiniek, tašky, dámske/pánske peňaženky, aktovky, poťahy sedadiel, taštičky na zavesenie na krk,

textilné alebo kožené hračky a hračky s textilnými alebo koženými odevmi,

priadza a textílie určené na použitie konečným spotrebiteľom.

2.

Okrem toho sa textitlné a kožené výrobky uvedené v odseku 1 nesmú uviesť na trh v prípade, že nespĺňajú požiadavky stanovené v danom odseku.

3.

Azofarbivá, ktoré sú uvedené v zozname azofarbív v dodatku 9 sa nesmú uviesť na trh ani použiť ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti, ak je látka alebo zmes určená na farbenie textilných a kožených výrobkov.

44.

Difenyléter, pentabrómderivát

C12H5Br5O

1.

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť:

ako látka,

v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

2.

Výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak samy alebo ich časti upravené retardérmi horenia obsahujú túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

3.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje:

na výrobky, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 15. augustom 2004,

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES (3).

45.

Difenyléter, oktabrómderivát

C12H2Br8O

1.

Nesmie sa uvádzať na trh ani používať:

ako látka,

ako zložka iných látok, ani v zmesiach, v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

2.

Výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak samy alebo ich časti upravené retardérmi horenia obsahujú túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 %hmotnosti.

3.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje:

na výrobky, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 15. augustom 2004,

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

46.

a)

Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

CAS č. 25154-52-3

ES 246-672-0

b)

Nonylfenol-etoxylát

(C2H4O)nC15H24O

Nesmú sa uvádzať na trh, ani používať ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti na tieto účely:

(1)

priemyselné alebo inštiucionálne čistenie, okrem:

kontrolovaných uzatvorených systémov suchého čistenia, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

čistiacich systémov so špeciálnou úpravou, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje;

(2)

čistenie v domácnostiach;

(3)

spracovanie textílií a kože, okrem:

spracovania, pri ktorom nedochádza k ich uvoľňovaniu do odpadových vôd,

systémov so špeciálnou úpravou, kde sa voda z výroby najprv upravuje tak, aby sa úplne odstránili organické frakcie pred biologickým čistením odpadových vôd (odmasťovanie ovčej kože);

(4)

ako antimastitídne emulgačné činidlo v poľnohospodárstve;

(5)

obrábanie kovov, okrem:

použitia v kontrolovaných uzatvorených systémoch, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje;

(6)

výroba buničiny a papiera;

(7)

kozmetické výrobky;

(8)

ostatné výrobky osobnej hygieny, okrem:

spermicídov;

(9)

ako jedna zo zložiek v pesticídoch a biocídoch. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na vnútroštátne povolenia udelené pre pesticídy alebo biocídne výrobky obsahujúce ako zložku nonylfenoletoxyláty pred 17. júlom 2003 až do skončenia ich platnosti.

47.

Zlúčeniny šesťmocného chrómu

1.

Cement a zmesi obsahujúce cement sa nesmú uviesť na trh ani použiť, ak po zmáčaní obsahujú viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného šesťmocného chrómu z hmotnosti celkovej sušiny cementu.

2.

Ak sa používajú redukčné činidlá, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli na obaloch cementu a zmesí obsahujúcich cement viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvedené údaje o dátume balenia, ako aj o skladovacích podmienkach a lehota uskladnenia potrebná na zachovanie činnosti redukčných činidiel a na zachovanie obsahu rozpustného šesťmocného chrómu pod hranicou koncentrácie uvedenej v odseku 1.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na uvádzanie na trh a používanie v kontrolovaných uzatvorených a úplne automatizovaných procesoch, pri ktorých s cementom a so zmesami obsahujúcimi cement manipulujú len stroje a pri ktorých nie je možný žiadny kontakt s pokožkou.

48.

Toluén

CAS č. 108-88-3

ES č. 203-625-9

Nesmie sa uviesť na trh ani používať ako látka, ani v zmesiach, v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti v prípade, že sa látka alebo zmes používa v lepidlách alebo sprejových farbách určených pre širokú verejnosť.

49.

Trichlórbenzén

CAS č. 120-82-1

ES č. 204-428-0

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť ako látka, ani v zmesiach, v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti určených na všetky účely, okrem použitia:

ako medziproduktu syntézy alebo

ako rozpúšťadla v uzavretých chemických použitiach na chlorácie, alebo

pri výrobe 1, 3, 5-trinitro-2, 4, 6-triaminobenzénu (TATB).

50.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)

a)

Benzo[a]pyrén (BaP)

CAS č. 50-32-8

b)

Benzo[e]pyrén (BeP)

CAS č. 192-97-2

c)

Benzo[a]antracén (BaA)

CAS č. 56-55-3

d)

Chryzén (CHR)

CAS č. 218-01-9

e)

Benzo[b]fluorantén (BbFA)

CAS č. 205-99-2

f)

Benzo[j]fluorantén (BjFA)

CAS č. 205-82-3

g)

Benzo[k]fluorantén (BkFA)

CAS č. 207-08-9

h)

Dibenzo[a, h]antracén (DBahA)

CAS č. 53-70-3

1.

Od 1. januára 2010 sa procesné oleje nesmú uvádzať na trh ani používať na výrobu pneumatík či častí pneumatík, ak obsahujú:

viac ako 1 mg/kg (0,0001 % hmotnosti) BaP alebo

viac ako 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) celkového množstva všetkých PAH uvedených v zozname.

Tieto limity sa považujú za dodržané vtedy, keď extrakt polycyklických aromátov (PCA) je menej ako 3 % hmotnosti podľa normy Inštitútu pre ropu IP346: 1998 (stanovenie PCA v nepoužitých základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom), za predpokladu, že dodržiavanie hraničných hodnôt BaP a PAH uvedených v zozname, ako aj vzájomný vzťah meraných hodnôt a výťažku PCA kontroluje výrobca alebo dovozca každých šesť mesiacov alebo po každej významnej prevádzkovej zmene, podľa toho, čo nastane skôr.

2.

Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať pneumatiky a behúne na protektorovanie vyrobené po 1. januári 2010, ak procesné oleje v nich obsiahnuté prekračujú limity uvedené v odseku 1.

Tieto limity sa považujú za dodržané vtedy, keď zmesi vulkanizovanej gumy neprekračujú hranicu 0,35 % ,bay protónov, merané a vypočítané podľa ISO 21461 (zvulkanizovaná guma – stanovenie aromacity oleja vo zvulkanizovanej gume).

3.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje na protektorované pneumatiky, ak ich behúň neobsahuje procesné oleje prekračujúce limity uvedené v odseku 1.

4.

Na účely tejto položky znamenajú“pneumatiky”pneumatiky určené pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami a (5)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (6).

51.

Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a ES vzťahujúce sa na látku):

a)

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP)

CAS č. 117-81-7

ES č. 204-211-0

b)

Dibutyl-ftalát (DBP)

CAS č. 84-74-2

ES č. 201-557-4

c)

Benzyl-butyl-ftalát (BBP)

CAS č. 85-68-7

ES č. 201-622-7

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu v hračkách a výrobkoch pre deti.

2.

Hračky a výrobky pre deti s obsahom týchto ftalátov v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

3.

Do 16. januára 2010 Komisia prehodnotí opatrenia prijaté v súvislosti s touto položkou vo svetle nových vedeckých informácií o takýchto látkach a ich náhradách a v odôvodnených prípadoch tieto opatrenia zodpovedajúcim spôsobom upraví.

4.

Na účely tejto položky sa za“výrobok určený na starostlivosť o dieťa”považuje akýkoľvek výrobok určený na uľahčenie zaspávania, odpočinku, hygieny, kŕmenia alebo cmúľania, či satia detí.

52.

Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a ES vzťahujúce sa na látku):

a)

D-izononyl-ftalát (DINP)

CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

ES č. 249-079-5 a 271-090-9

b)

Di-izodecyl-ftalát (DIDP)

CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1

ES č. 247-977-1 a 271-091-4

c)

Di-n-oktyl-ftalát (DNOP)

CAS č. 117-84-0

ES č. 204-214-7

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti môžu vkladať do úst.

2.

Tieto hračky a výrobky pre deti s obsahom týchto ftalátov v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

3.

Do 16. januára 2010 Komisia prehodnotí opatrenia prijaté v súvislosti s touto položkou vo svetle nových vedeckých informácií o takýchto látkach a ich náhradách a v odôvodnených prípadoch tieto opatrenia zodpovedajúcim spôsobom upraví.

4.

Na účely tejto položky sa za ‚výrobok určený na starostlivosť o dieťa‘ považuje akýkoľvek výrobok určený na uľahčenie zaspávania, odpočinku, hygieny, kŕmenia alebo cmúľania, či satia detí.

53.

Perfluóroktánsulfonáty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 50 mg/kg (0,005 % hmotnosti).

2.

Nesmú sa uvádzať na trh v polotovaroch, ani vo výrobkoch, ani ich častiach, ak sa koncentrácia PFOS rovná alebo je vyššia ako 0,1 % hmotnosti vypočítaných z hmotnosti štrukturálne alebo mikroštrukturálne samostatných častí, ktoré obsahujú PFOS, alebo v prípade textílií či iných materiálov s povrchovou vrstvou, ak sa množstvo PFOS rovná alebo je vyššie ako 1 μg/m2 pokrytého materiálu.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na tieto položky, ani na látky a zmesi potrebné na ich výrobu:

a)

fotorezistenty alebo antireflektívne nátery pre fotolitografické postupy;

b)

fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne;

c)

leskotvorné prísady pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie (šesťmocným chrómom) a zvlhčovače na použitie v kontrolovaných systémoch elektrického pokovovania, v ktorých sa množstvo PFOS uvoľňované do životného prostredia minimalizuje úplným uplatňovaním príslušných najlepších dostupných techník vypracovaných v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (7);

d)

hydraulické kvapaliny pre letectvo.

4.

Odchylne od odseku 1 sa hasiace peny, ktoré boli uvedené na trh pred 27. decembrom 2006, môžu používať do 27. júna 2011.

5.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje na výrobky, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 27. júnom 2008.

6.

Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby tým bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (8).

7.

Komisia preskúma každú odchýlku podľa odseku 3 písm. a) až d) ihneď po sprístupnení nových informácií o podrobnostiach používania a bezpečnejších alternatívnych látkach alebo technológiách použitia, aby:

a)

sa postupne ukončilo používanie PFOS, len čo bude použitie bezpečnejších alternatív technicky a ekonomicky uskutočniteľné;

b)

sa odchýlka mohla naďalej uplatňovať len pre nevyhnutné použitia, pre ktoré neexistujú bezpečnejšie alternatívy, a ak boli oznámené snahy o nájdenie bezpečnejších alternatív;

c)

sa uvoľňovanie PFOS do životného prostredia minimalizovalo uplatňovaním najlepších dostupných techník.

8.

Komisia skúma prebiehajúce činnosti hodnotenia rizík a dostupnosť bezpečnejších alternatívnych látok alebo technológií súvisiacich s používaním kyseliny perfluóroktánovej (PFOA) a príbuzných látok a navrhne všetky opatrenia potrebné na zníženie identifikovaných rizík vrátane obmedzení uvádzania na trh a používania, najmä ak sú dostupné bezpečnejšie alternatívne látky alebo technológie, ktoré sú technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

54.

2-(2-metoxyetoxy)etanol (DEGME)

CAS č. 111-77-3

ES č. 203-906-6

Nesmie sa uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka farieb, odstraňovačov náterov, čistiacich prostriedkov, samoleštiacich emulzií a tmelov na podlahy v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

55.

2-(2-butoxyetoxy)etanol (DEGBE)

CAS č. 112-34-5

ES č. 203-961-6

1.

Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka farieb nanášaných rozprašovaním alebo čistiacich prostriedkoch nanášaných rozprašovaním z aerosólových rozprašovačov v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 3 % hmotnosti.

2.

Farby nanášané rozprašovaním a čistiace prostriedky nanášané rozprašovaním z aerosólových rozprašovačov, ktoré obsahujú DEGBE a ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh s určením pre širokú verejnosť po 27. decembri 2010.

3.

Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli všetky farby, okrem farieb nanášaných rozprašovaním obsahujúcich DEGBE, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 3 % hmotnosti, ktoré sú uvedené na trh s určením pre širokú verejnosť, po 27. decembri 2010 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené takto:

‚Nepoužívajte v nástrojoch na rozprašovanie farieb.‘

56.

Metylénedifenyl diizokynát (MDI)

CAS č. 26447-40-5

ES č. 247-714-0

1.

Nesmie sa uviesť na trh po 27. decembri 2010 ako zložka zmesí v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti MDI s určením pre širokú verejnosť, pokiaľ dodávatelia pred uvedením na trh nezabezpečia, aby balenie spĺňalo tieto podmienky:

a)

obsahuje ochranné rukavice, ktoré spĺňajú požiadavky smernice Rady 89/686/EHS (9);

b)

bez toho, aby boli dotknuté ostatné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, je balenie označené týmto viditeľným, čitateľným a nezmazateľným textom:

‚—

U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.

Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.

V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).‘

2.

Na základe výnimky sa odsek 1 písm. a) nevzťahuje na termoplastické lepidlá.

57.

Cyklohexán

CAS č. 110-82-7

ES č. 203-806-2

1.

Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka kontaktných lepidiel na báze neoprénu v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti v baleniach väčších ako 350 g.

2.

Kontaktné lepidlá na báze neoprénu obsahujúce cyklohexán, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh s určením pre širokú verejnosť po 27. decembri 2010.

3.

Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli po 27. decembri 2010 kontaktné lepidlá na báze neoprénu obsahujúce cyklohexán v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti, ktoré sa uvádzajú na trh s určením pre širokú verejnosť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené takto:

‚—

Tento výrobok sa nesmie používať v slabo vetraných priestoroch.

Tento výrobok nie je určený ako pomôcka pri kladení kobercov.‘.

58.

Dusičnan amónny (AN)

CAS č. 6484-52-2

ES č. 229-347-8

1.

Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 ako látka ani v zmesiach, ktoré obsahujú viac ako 28 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu, s určením na použitie ako jednozložkové alebo viaczložkové tuhé hnojivo, pokiaľ takéto hnojivo nespĺňa technické ustanovenia pre hnojivá s vysokým obsahom dusičnanu amónneho, ktoré sú stanovené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (10).

2.

Nesmie sa uviesť na trh po 27. júni 2010 ako látka ani v zmesiach, ktoré obsahujú viac ako 16 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu, iba ak je určená pre:

a)

následných používateľov a distribútorov vrátane fyzických a právnických osôb s licenciou alebo povolením podľa smernice Rady 93/15/EHS (11);

b)

poľnohospodárov, ktorí vykonávajú poľnohospodárske činnosti na plný alebo polovičný úväzok bez ohľadu na rozlohu pôdy.

Na účely tohto pododseku:

i)

‚poľnohospodár‘ je fyzická alebo právnická osoba, príp. skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právnu formu skupiny a jej členov podľa právnych predpisov v jednotlivých členských štátoch, ktorých poľnohospodársky podnik sa nachádza na území Spoločenstva podľa článku 299 Zmluvy a ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť;

ii)

‚poľnohospodárska činnost‘ je produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu, dojenia, plemenárskej činnosti a chovu zvierat na poľnohospodárske účely alebo udržovanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (12);

c)

fyzické alebo právnicke osoby zapojené do poľnohospodárskych činností ako záhradníctvo, pestovanie v skleníkoch, úprava parkov, záhrad alebo športovísk, lesníctvo alebo iné podobné činnosti.

3.

Na obmedzenia v odseku 2 však členské štáty môžu zo sociálno-ekonomických dôvodov uplatniť do 1. júla 2014 limit až do 20 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu pre látky a zmesi uvádzané na trh na svojom území. Informujú o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

3.

V dodatkoch 1 až 6 sa znenie predslovu nahrádza týmto:

„PREDSLOV

Vysvetlenie záhlaví stĺpcov tabuľky:

Látky:

Názov zodpovedá Medzinárodnej identifikácii chemických látok použitej pre danú látku v časti 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Vždy keď je to možné, sú látky označené aj ich IUPAC názvami. Látky zo zoznamov EINECS (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok), ELINCS (Európsky zoznam nových chemických látok) alebo zo zoznamu látok, ktoré sa už nepovažujú za polyméry (No-longer-polymers) sú označené príslušnými názvami z uvedených zoznamov. V niektorých prípadoch sa uvádzajú aj iné názvy, ako napr. bežné či spoločné názvy. Ak je to možné, prípravky na ochranu rastlín a biocídy sú označené ich príslušnými ISO názvami.

Položky týkajúce sa skupín látok:

V časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 je uvedených niekoľko skupinových položiek. V týchto prípadoch sa požiadavky na klasifikáciu uplatňujú na všetky látky, ktoré zodpovedajú príslušnému opisu.

V niektorých prípadoch sa požiadavky na klasifikáciu uvádzajú osobitne pre niektoré látky, ktoré sú súčasťou skupinovej položky. V takýchto prípadoch sa do časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 zapíše osobitná položka pre danú látku a v skupinovej položke sa dodatočne uvedie poznámka‚okrem látok vymedzených v inej časti prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008‘.

V niektorých prípadoch môžu byť jednotlivé látky zaradené do viacerých skupinových položiek. V takýchto prípadoch zodpovedá klasifikácia látok klasifikácii pre každú z dvoch skupinových položiek. V prípadoch, keď sú pri rovnakom riziku uvedené rozličné klasifikácie, sa uplatňuje klasifikácia podľa najzávažnejšieho rizika.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikačný kód pridelený danej látke v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Látky sú v dodatku uvedené podľa tohto indexového čísla.

Čísla ES:

Číslo ES, napr. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii. Číslo EINECS je možné získať z Európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance). Číslo ELINCS je možné získať z Európskeho zoznamu nových chemických látok (European List of Notified Substances). Číslo NLP je možné získať zo zoznamu látok, ktoré sa už nepovažujú za polyméry (No-longer-polymers). Uvedené zoznamy uverejňuje Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.

Číslo ES je systém sedemmiestnych číslic v tvare XXX-XXX-X, ktorý začína číslom 200-001-8 (EINECS), číslom 400-010-9 (ELINCS) a číslom 500-001-0 (NLP). Toto číslo sa uvádza v stĺpci so záhlavím ‚Číslo ES‘.

Číslo CAS:

Čísla v registri chemických látok CAS (Chemical Abstracts Service) sa chemickým látkam prideľujú z dôvodu ich ľahšej identifikácie.

Poznámky:

Úplné znenie poznámok je uvedené v časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

Poznámky, ktoré sa berú do úvahy na účely tohto nariadenia, sú tieto:

 

Poznámka A:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008, sa názov látky musí uviesť na etikete v jednej z foriem uvedených v časti 3 prílohy VI k danému nariadeniu.

V uvedenej časti sa niekedy používa všeobecný opis, ako napríklad ‚…zlúčeniny‘ alebo ‚…soli‘. V takomto prípade sa od osoby, ktorá takúto látku uvádza na trh, vyžaduje, aby na etikete uviedla správny názov, pričom sa zohľadňuje oddiel 1.1.1.4 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

 

Poznámka C:

Niektoré organické látky sa môžu predávať buď v špecifickej izomérnej forme, alebo ako zmes viacerých izomérov.

 

Poznámka D:

Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle dodávajú na trh v stabilizovanej forme. Práve v tejto forme sú uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

Takéto látky sa však niekedy uvádzajú na trh v nestabilizovanej forme. V takom prípade musí osoba, ktorá uvádza takúto látku na trh, uviesť na etikete názov látky a za ním slovo‚nestabilizovaný/-á‘.

 

Poznámka J:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 % w/w benzénu (ES 200-753-7).

 

Poznámka K:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 % w/w buta-1,3-diénu (ES 203-450-8).

 

Poznámka L:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 3 % extraktu DMSO nameraných podľa IP 346.

 

Poznámka M:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,005 % w/w benzo[a]pyrénu (ES 200-028-5).

 

Poznámka N:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak je známy celý postup rafinácie a je možné preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna.

 

Poznámka P:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 % w/w benzénu (ES 200-753-7).

 

Poznámka R:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, pokiaľ ide o vlákna, ktorých dĺžkou vážený geometrický stredný priemer, od ktorého sa odpočíta dvojnásobok smerodajnej chyby, je väčší ako 6 μm.“;

4.

V dodatkoch 1, 2, 3, 5 a 6, pri položkách a v stĺpci s názvom „poznámky“sa vypúšťajú odkazy na poznámky E, H a S.

5.

V dodatku 1 sa nadpis nahrádza textom„Položka 28 – Karcinogény: kategória 1A (tabuľka 3.1)/kategória 1 (tabuľka 3.2)“;

6.

Dodatok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza textom„Položka 28 – Karcinogény: kategória 1B (tabuľka 3.1)/kategória 2 (tabuľka 3.2)“;

b)

V položkách s indexovými číslami 24-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 a 650-017-00-8 sa slová „Príloha I k smernici 67/548/EHS“ nahradia slovami „Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008“;

c)

Položky s indexovými číslami 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X sa vypúšťajú.

7.

V dodatku 3 sa nadpis nahrádza textom:„Položka 29 – Mutagény: kategória 1A (tabuľka 3.1)/kategória 1 (tabuľka 3.2)“;

8.

V dodatku 4 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 29 – Mutagény: kategória 1B (tabuľka 3.1)/kategória 2 (tabuľka 3.2)“;

9.

V dodatku 5 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 30 – Látky poškodzujúce reprodukciu: kategória 1A (tabuľka 3.1)/kategória 1 (tabuľka 3.2)“;

10.

V dodatku 6 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 30 – Látky poškodzujúce reprodukciu: kategória 1B (tabuľka 3.1)/kategória 2 (tabuľka 3.2)“;

11.

V dodatku 8 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 43 – Azofarbivá – zoznam aromatických amínov“;

12.

V dodatku 9 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 43 – Azofarbivá – zoznam diazénových farbív“;

13.

Dodatok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza textom: „Položka 43 – Azofarbivá – zoznam skúšobných metód“;

b)

V poznámke pod čiarou sa adresy CEN a Cenelec nahrádzajú týmto::

„CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË tel. +32 25500811, fax +32 25500819 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË tel. +32 25196871, fax +32 25196919 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm“


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.“