29.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 167/26


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 546/2009

z 18 júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä tretí odsek jej článku 159,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 (4) bol zriadený Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) s cieľom umožniť Spoločenstvu poskytnúť podporu a prejaviť solidaritu pracovníkom, ktorí boli prepustení z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie.

(2)

V oznámení z 2. júla 2008 predložila Komisia Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1927/2006 prvú výročnú správu. Komisia dospela k záveru, že by bolo vhodné posilniť dosah EGF na vytváranie pracovných miest a vzdelávacích príležitostí pre pracovníkov v Európe.

(3)

Dohoda o spoločných zásadách flexiistoty, ktorá bola schválená Európskou radou 14. decembra 2007 a oznámenie Komisie „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta: predvídanie a zosúľaďovanie potrieb trhu práce a zručnosti“ zdôrazňujú cieľ podpory neustálej prispôsobivosti a zamestnateľnosti pracovníkov prostredníctvom lepších vzdelávacích príležitostí na všetkých úrovniach a stratégií rozvoja zručností reagujúcich na potreby hospodárstva vrátane napríklad zručností potrebných na prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého a na znalostnú ekonomiku.

(4)

Komisia prijala 26. novembra 2008 oznámenie o Pláne na ozdravenie európskeho hospodárstva, ktoré sa zakladá na základných zásadách solidarity a sociálnej spravodlivosti. Ako súčasť reakcie na krízu je potrebné zrevidovať pravidlá týkajúce sa EGF, aby sa stanovila výnimka s cieľom dočasne rozšíriť rozsah pôsobnosti EGF a umožniť mu účinnejšie reagovať. Členské štáty žiadajúce o príspevok z EGF na základe tejto výnimky musia preukázať priamu a jasnú súvislosť medzi prepúšťaním a finančnou a hospodárskou krízou.

(5)

V záujme zabezpečenia transparentného uplatňovania intervenčných kritérií by sa malo zaviesť vymedzenie pojmu udalosti, ktorej dôsledkom je prepúšťanie. S cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu pružnosť pri predkladaní žiadostí a lepšie napĺňať cieľ v oblasti solidarity by sa mal znížiť minimálny počet prepustených pracovníkov.

(6)

V súlade s cieľom spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania by všetci pracovníci, ktorí boli prepustení v jednoznačnej súvislosti s tou istou udalosťou, ktorej dôsledkom bolo prepúšťanie, mali byť oprávnení využívať súbor personalizovaných služieb, pre ktoré sa požiada príspevok z EGF.

(7)

Na uľahčenie poskytovania podpory z EGF by mala byť využitá technická pomoc z podnetu Komisie.

(8)

Mala by sa dočasne zvýšiť miera spolufinancovania, aby sa zabezpečila dodatočná podpora z EGF počas obdobia finančnej a hospodárskej krízy.

(9)

V záujme zvýšenia kvality opatrení a poskytnutia dostatočného času na to, aby sa prejavil účinok opatrení zameraných na opätovné začlenenie najzraniteľnejších skupín pracovníkov do pracovného procesu, by sa mala predĺžiť a objasniť doba, v priebehu ktorej sa musia vykonať opatrenia oprávnené na podporu.

(10)

Je vhodné preskúmať činnosť EGF vrátane dočasnej výnimky zameranej na podporu pracovníkov prepustených v dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1927/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1927/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

do článku 1 sa vkladá nový odsek:

„1a.   Odchylne od odseku 1 sa z EGF poskytuje podpora aj pracovníkom prepusteným v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy ak žiadosti spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 písm. a), b) alebo c). Členské štáty žiadajúce o príspevok z EGF na základe tejto výnimky preukážu priamu a jasnú súvislosť medzi prepúšťaním a finančnou a hospodárskou krízou.

Táto výnimka sa vzťahuje na všetky žiadosti podané pred 31. decembrom 2011.“;

2.

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Intervenčné kritériá

Finančný príspevok z EGF sa poskytuje v prípade, že veľké štrukturálne zmeny v usporiadaní svetového obchodu vedú k závažnému narušeniu hospodárstva, najmä k podstatnému nárastu dovozu do Európskej únie, k rýchlemu znižovaniu podielu EÚ na trhu v určitom sektore alebo k premiestneniu do tretích krajín, s týmito dôsledkami:

a)

najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov; alebo

b)

najmenej 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

c)

Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností riadne zdôvodnených príslušným členským štátom môže byť žiadosť o príspevok z EGF považovaná za prijateľnú, aj keď intervenčné kritériá stanovené v písmenách a) alebo b) nie sú v plnej miere splnené, ak má prepúšťanie závažný vplyv na zamestnanosť a miestne hospodárstvo. Členský štát uvedie, že jeho žiadosť nespĺňa v plnej miere intervenčné kritériá stanovené v písmene a) alebo b). Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročnej maximálnej sumy EGF.

Na účely stanovenia počtu prepúšťaných pracovníkov v zmysle uvedených písmen a), b) a c) sa prepustenie považuje za uskutočnené od:

dátumu individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou ukončuje pracovný pomer pracovníka alebo ho prepúšťa,

dátumu ukončenia pracovného pomeru de facto pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý, alebo

dátumu, keď zamestnávateľ v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (5) písomne upovedomí príslušný orgán verejnej moci o plánovanom hromadnom prepúšťaní; v tomto prípade poskytne žiadajúci členský štát, resp. žiadajúce členské štáty poskytnú Komisii pred skončením posúdenia stanoveného v článku 10 tohto nariadenia dodatočné informácie o skutočnom počte prepúšťaných pracovníkov, ktorí boli prepustení v súlade s uvedenými písmenami a), b) a c), a odhadované náklady koordinovaného súboru personalizovaných služieb.

V prípade každého dotknutého podniku určí členský štát, resp. určia členské štáty v žiadosti spôsob, akým sa zisťuje počet prepúšťaných pracovníkov.

3.

vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Oprávnené osoby

Členské štáty môžu poskytnúť personalizované služby, ktoré sú spolufinancované z EGF, pre príslušných pracovníkov, medzi ktorých môžu patriť:

a)

pracovníci, ktorí boli prepustení v lehote stanovenej v článku 2 písm. a), b) alebo c), a

b)

pracovníci, ktorí boli prepustení pred alebo po lehote ustanovenej v článku 2 písm. a) alebo c), v prípade, že žiadosť podľa článku 2 písm. c) nespĺňa kritériá stanovené v článku 2 písm. a), za predpokladu, že k prepúšťaniu došlo po všeobecnom vyhlásení plánovaného prepúšťania a že možno preukázať jednoznačnú príčinnú súvislosť s udalosťou, ktorej dôsledkom bolo prepúšťanie počas referenčného obdobia.“;

4.

v článku 5 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

odôvodnená analýza súvislosti medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou a hospodárskou krízou, dôkaz o počte prepúšťaných pracovníkov, ako aj vysvetlenie nepredvídanej povahy tohto prepúšťania.“;

5.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Technická pomoc z podnetu Komisie

1.

Z podnetu Komisie a maximálne do výšky 0,35 % ročnej maximálnej sumy, ktorá je k dispozícii pre EGF, sa EGF môže použiť na financovanie aktivít v oblasti prípravy, monitorovania, informácií a tvorby vedomostnej základne relevantnej pre poskytovanie podpory z EGF. Môže sa tiež použiť na financovanie administratívnej a technickej podpory, ako aj auditu, kontroly a hodnotenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

2.

Rozpočtový orgán na návrh Komisie vyčlení na začiatku každého roka sumu na technickú pomoc maximálne do výšky uvedenej v odseku 1.

3.

Úlohy uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ako aj s jeho vykonávacími predpismi, ktoré sa vzťahujú na tento spôsob plnenia rozpočtu.

4.

Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom pri používaní, monitorovaní a hodnotení EGF. Komisia môže tiež poskytovať informácie o používaní EGF európskym a vnútroštátnym sociálnym partnerom.“;

6.

v článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa článku 5 ods. 5, a najmä vzhľadom na počet pracovníkov, ktorým je potrebné poskytnúť podporu, čo najrýchlejšie zhodnotí navrhované činnosti a odhadované náklady a navrhne výšku prípadného finančného príspevku, ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov. Suma nesmie presiahnuť 50 % celkových odhadovaných nákladov uvedených v článku 5 ods. 2 písm. d). V prípade žiadostí podaných pred dátumom uvedeným v článku 1 ods. 1a nesmie suma presiahnuť 65 %.“;

7.

do článku 11 dopĺňa sa tento odsek:

„V prípade grantov sú paušálne vykazované nepriame náklady oprávnené na príspevok z EGF až do výšky 20 % priamych nákladov na operáciu pod podmienkou, že nepriame náklady vznikli v súlade s vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovných predpisov.“;

8.

v článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členský štát, resp. členské štáty vykonajú všetky oprávnené činnosti, ktoré sú súčasťou koordinovaného súboru personalizovaných služieb, čo najrýchlejšie, najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa článku 5 alebo odo dňa začatia týchto opatrení za predpokladu, že tento deň nastane najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti.“;

9.

v článku 20 sa za prvý odsek vkladá tento nový odsek:

„Na návrh Komisie môže Európsky parlament a Rada preskúmať toto nariadenie vrátane dočasnej výnimky stanovenej v článku 1 ods. 1a.“.

Článok 2

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky žiadosti o podporu z EGF doručené od 1. mája 2009. Na žiadosti doručené pred týmto dátumom sa počas celej doby trvania podpory z EGF naďalej uplatňujú pravidlá platné v deň podania žiadosti.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18 júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Stanovisko z 24. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 22 apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. júna 2009.

(4)  Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)  Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.“;