18.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 517/2009

zo 17. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 43/2009, pokiaľ ide o obmedzenia výlovu pre rybolov piesočnicovitých vo vodách ES zóny ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Obmedzenia výlovu piesočnicovitých vo vodách ES zóny ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV sú predbežne stanovené v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 43/2009.

(2)

Podľa bodu 6 prílohy IID k nariadeniu (ES) č. 43/2009 Komisia zreviduje celkový povolený výlov (TAC) a kvóty na rok 2009 pre piesočnice v týchto zónach na základe odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF).

(3)

TAC pre zóny ICES IIa a IV by sa mal stanoviť podľa vzorca uvedeného v druhom pododseku bodu 6 prílohy IID k nariadeniu (ES) č. 43/2009. Podľa tohto vzorca by TAC predstavoval 435 000 ton.

(4)

Podľa bodu 7 prílohy IID k nariadeniu (ES) č. 43/2009 TAC pre zóny ICES IIa a IV nesmie presiahnuť 400 000 ton.

(5)

Piesočnicovité sú zásoby rýb v Severnom mori, ktoré sa využívajú spoločne s Nórskom, ale v súčasnosti s nimi obidve strany nehospodária spoločne. Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s konzultáciami s Nórskom podľa ustanovení schváleného záznamu záverov konzultácií o rybolove medzi Európskou komisiou a Nórskom z 10. decembra 2008. V dôsledku toho by podiel Spoločenstva na TAC, ktorý sa môže uloviť vo vodách zón ICES IIa a IV, mal byť stanovený na 90 % zo 400 000 ton.

(6)

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo odporúča, aby sa TAC zvýšil o 4,23 % s cieľom pokryť vody ES zóny ICES IIIa.

(7)

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 43/2009 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 43/2009 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2009

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 43/2009 sa údaje o piesočniciach vo vodách ES zóny IIIa a vodách ES zón IIa a IV nahrádzajú takto:

„Druh

:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna

:

vody ES zón IIIa; vody ES zón IIa a IV (1)

SAN/2A3A4.

Dánsko

327 249 (2)

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

501 (3)

Švédsko

12 017 (4)

Spojené kráľovstvo

7 153 (5)

ES

346 920 (6)

Nórsko

27 500 (7)

Faerské ostrovy

2 500

TAC

376 920


(1)  Okrem vôd do 6 míľ od pobrežných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)  Z toho najviac 311 289 ton sa môže uloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšné množstvo sa môže uloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa (SAN/*03A.).

(3)  Z toho najviac 476 ton sa môže uloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšné množstvo sa môže uloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa (SAN/*03A.).

(4)  Z toho najviac 11 431 ton sa môže uloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšné množstvo sa môže uloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa (SAN/*03A.).

(5)  Z toho najviac 6 804 ton sa môže uloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšné množstvo sa môže uloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa. (SAN/*03A.).

(6)  Z toho najviac 330 000 ton sa môže uloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšné množstvo sa môže uloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa. (SAN/*03A.).

(7)  Vyloví sa v zóne ICES IV.“