18.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 516/2009

zo 17. júna 2009,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o zápis názvu „Pagnotta del Dittaino“ bola na základe článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 283, 7.11.2008, s. 15.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.4.   Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, sušienky a iné pekárske výrobky

TALIANSKO

Pagnotta del Dittaino (CHOP)