12.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 494/2009

z 3. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 10. januára 2008 zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (ďalej len „zmeny a doplnenia IAS 27“). V zmenách a doplneniach IAS 27 sa bližšie uvádza, za akých podmienok musí účtovná jednotka zostavovať konsolidované účtovné závierky, ako materské účtovné jednotky musia zaúčtovávať zmeny vo svojich vlastníckych podieloch v dcérskych spoločnostiach a ako sa musia straty dcérskej spoločnosti alokovať medzi kontrolný a nekontrolný podiel.

(3)

Konzultácia so skupinou expertov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IAS 27 spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Následkom prijatia zmien a doplnení IAS 27 sú zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 a interpretácie 7 Stáleho výboru pre interpretáciu (SIC) s cieľom zaistiť konzistentnosť medzi medzinárodnými účtovnými štandardmi.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka sa mení a dopĺňa, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 a interpretácia 7 Stáleho výboru pre interpretáciu (SIC) sa menia a dopĺňajú v súlade so zmenami a doplneniami IAS 27, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IAS 27, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka začínajúceho sa po 30. júni 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júna 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IAS 27

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 27

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka

ROZSAH PÔSOBNOSTI

1

Tento štandard sa uplatňuje pri príprave a prezentácii konsolidovanej účtovnej závierky za skupinu účtovných jednotiek ovládaných materskou spoločnosťou.

2

Tento štandard sa nezaoberá metódami účtovania podnikových kombinácií a ich vplyvov na konsolidáciu, vrátane goodwillu, ktorý vzniká pri podnikových kombináciách (pozri IFRS 3 Podnikové kombinácie).

3

Tento štandard sa uplatňuje aj na účtovanie investícií do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov, keď sa účtovná jednotka rozhodne, alebo je podľa miestnych právnych predpisov povinná, prezentovať individuálnu účtovnú závierku.

DEFINÍCIE

4

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch:

Konsolidovaná účtovná závierka je účtovná závierka skupiny prezentovaná ako účtovná závierka jedinej ekonomickej jednotky.

Ovládanie je právomoc riadiť finančnú a prevádzkovú politiku účtovnej jednotky s cieľom získať úžitky z jej činností.

Skupina je materská spoločnosť so všetkým svojimi dcérskymi spoločnosťami.

Nekontrolný podiel je vlastné imanie v dcérskej spoločnosti, ktoré nie je priamo alebo nepriamo priraditeľné materskej spoločnosti.

Materská spoločnosť je účtovná jednotka, ktorá má jednu alebo viac dcérskych spoločností.

Individuálna účtovná závierka je účtovná závierka prezentovaná materskou spoločnosťou, investorom v pridruženom podniku alebo spoločníkom v spoluovládanej účtovnej jednotke, v ktorej sa investície zaúčtujú skôr na základe priameho podielu na vlastnom imaní, ako na základe vykázaných výsledkov a čistých aktív spoločnosti, do ktorej sa investuje.

Dcérska spoločnosť je účtovná jednotka, vrátane účtovnej jednotky nezapísanej v obchodnom registri, ako je partnerstvo, ktorá je ovládaná inou účtovnou jednotkou (označovanou ako materská spoločnosť).

5

Materská alebo jej dcérska spoločnosť môže byť investorom s podielom v pridruženom podniku alebo spoločníkom v spoluovládanej účtovnej jednotke. V takýchto prípadoch sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje a prezentuje v súlade s týmto štandardom pripravuje tak, aby bola v súlade aj so štandardom IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a štandardom IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní.

6

Pre účtovnú jednotku opísanú v odseku 5 je individuálnou účtovnou závierkou tá závierka, ktorá bola zostavená a prezentovaná spolu s účtovnou závierkou podľa odseku 5. Individuálna účtovná závierka nemusí byť priložená alebo pripojená k tejto závierke.

7

Účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorá nemá dcérsku spoločnosť, pridružený podnik alebo spoločnícky podiel v spoluovládanej účtovnej jednotke, nie je individuálnou účtovnou závierkou.

8

Materská spoločnosť, ktorá je vyňatá v súlade s odsekom 10 z prezentovania konsolidovanej účtovnej závierky, môže prezentovať individuálnu účtovnú závierku ako svoju jedinú účtovnú závierku.

PREZENTÁCIA KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

9

Materská spoločnosť, s výnimkou materskej spoločnosti opísanej v odseku 10, prezentuje konsolidovanú účtovnú závierku, v ktorej konsoliduje svoje investície do dcérskych spoločností, v súlade s týmto štandardom.

10

Materská spoločnosť nemusí prezentovať konsolidovanú účtovnú závierku vtedy a len vtedy, ak:

a)

materská spoločnosť je sama úplne vlastnenou dcérskou spoločnosťou alebo čiastočne vlastnenou dcérskou spoločnosťou inej účtovnej jednotky a jej ostatní vlastníci, vrátane tých, ktorí inak nie sú oprávnení hlasovať, boli informovaní, že materská spoločnosť neprezentuje konsolidovanú účtovnú závierku a nemajú proti tomu námietky,

b)

dlhové nástroje alebo nástroje vlastného imania materskej spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné (na domácej alebo zahraničnej burze alebo na OTC trhu vrátane miestnych a regionálnych trhov),

c)

materská spoločnosť nepodala a ani práve nepodáva svoju účtovnú závierku komisii pre cenné papiere alebo inej regulačnej organizácii na účely vydania akéhokoľvek druhu nástrojov na verejnom trhu a

d)

materská spoločnosť najvyššej úrovne alebo akákoľvek materská spoločnosť na medzistupni danej materskej spoločnosti zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku na verejné použitie, ktorá je v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.

11

Materská spoločnosť, ktorá sa v súlade s odsekom 10 rozhodne neprezentovať konsolidovanú účtovnú závierku a prezentuje iba individuálnu účtovnú závierku, koná v súlade s odsekmi 38 až 43.

ROZSAH PÔSOBNOSTI KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

12

Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa všetky dcérske spoločnosti materskej spoločnosti  (1).

13

Predpokladá sa, že ovládanie existuje, ak materská spoločnosť vlastní, priamo alebo nepriamo prostredníctvom dcérskych spoločností, viac ako polovicu hlasovacích práv účtovnej jednotky, pokiaľ sa vo výnimočných prípadoch jasne nepreukáže, že takéto vlastníctvo nie je ovládaním. Ovládanie existuje aj vtedy, keď materská spoločnosť vlastní polovicu alebo menej hlasovacích práv účtovnej jednotky, ak má: (2)

a)

právomoc nad viac ako polovicou hlasovacích práv na základe zmluvy s inými investormi,

b)

právomoc riadiť finančné a prevádzkové zámery účtovnej jednotky podľa stanov alebo dohody,

c)

právomoc vymenovať alebo odvolať väčšinu členov predstavenstva alebo ekvivalentného riadiaceho orgánu a účtovná jednotka je ovládaná týmto predstavenstvom alebo orgánom, alebo

d)

právomoc uplatniť väčšinu hlasov na zasadnutiach predstavenstva alebo ekvivalentného riadiaceho orgánu a účtovná jednotka je ovládaná týmto predstavenstvom alebo orgánom.

14

Účtovná jednotka môže vlastniť oprávnenie na akcie, kúpne opcie na akcie, dlhové nástroje, alebo nástroje vlastného imania, ktoré sú konvertibilné na kmeňové akcie, alebo iné podobné nástroje, ktoré majú potenciál, pokiaľ sú uplatnené alebo konvertované, dať účtovnej jednotke právomoc hlasovať, alebo obmedziť právomoc inej strany hlasovať o finančných a prevádzkových zámeroch inej účtovnej jednotky (potenciálne hlasovacie práva). Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú aktuálne uplatniteľné alebo prevoditeľné, vrátane potenciálnych hlasovacích práv držaných inou účtovnou jednotkou, sa zvažuje pri posudzovaní toho, či účtovná jednotka má právomoc riadiť finančné a prevádzkové zámery inej účtovnej jednotky. Potenciálne hlasovacie práva nie sú aktuálne uplatniteľné alebo prevoditeľné, ak sa napríklad nemôžu uplatniť alebo previesť až do nejakého budúceho dátumu, alebo až do okamihu, keď nastane nejaká budúca udalosť.

15

Pri posudzovaní, či potenciálne hlasovacie práva prispievajú k ovládaniu, účtovná jednotka skúma všetky skutočnosti a okolnosti (vrátane podmienok uplatnenia potenciálnych hlasovacích práv a iných zmluvných dohôd posudzovaných individuálne alebo v kombinácii), ktoré majú vplyv na potenciálne hlasovacie práva, s výnimkou zámeru manažmentu a finančnej schopnosti uplatniť alebo previesť také práva.

16

Dcérska spoločnosť nie je vylúčená z konsolidácie len preto, že investor je organizáciou s rizikovým kapitálom, spoločným fondom, podielovým fondom, alebo podobnou účtovnou jednotkou.

17

Dcérska spoločnosť nie je vylúčená z konsolidácie preto, že jej podnikateľské aktivity sú odlišné od podnikateľských aktivít iných účtovných jednotiek v skupine. Relevantné informácie sa poskytnú konsolidovaním takýchto dcérskych spoločností a zverejnením dodatočných informácií v konsolidovanej účtovnej závierke o odlišných podnikateľských aktivitách dcérskych spoločností. Napríklad zverejnenia požadované štandardom IFRS 8 Prevádzkové segmenty pomáhajú vysvetliť význam odlišných podnikateľských aktivít v rámci danej skupiny.

POSTUPY KONSOLIDÁCIE

18

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky účtovná jednotka kombinuje účtovnú závierku materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností riadok po riadku spočítaním podobných položiek majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov a nákladov. Aby konsolidovaná účtovná závierka prezentovala finančné informácie o skupine ako finančné informácie o jedinej ekonomickej jednotke, treba uskutočniť tieto kroky:

a)

eliminovať účtovnú hodnotu investície materskej spoločnosti v každej dcérskej spoločnosti a podiel materskej spoločnosti na vlastnom imaní každej dcérskej spoločnosti (pozri štandard IFRS 3, v ktorom sa opisuje riešenie výsledného goodwillu),

b)

identifikovať nekontrolné podiely na zisku alebo strate konsolidovaných dcérskych spoločností za obdobie vykazovania a

c)

identifikovať nekontrolné podiely na čistých aktívach konsolidovaných dcérskych spoločností oddelene od vlastníckych podielov materskej spoločnosti na nich. Nekontrolné podiely na čistých aktívach pozostávajú z:

i)

hodnoty týchto nekontrolných podielov k dátumu pôvodnej kombinácie, vypočítanej v súlade s IFRS 3; a

ii)

z podielu nekontrolných podielov na zmenách vo vlastnom imaní od dátumu kombinácie.

19

Keď existujú potenciálne hlasovacie práva, podiely na zisku alebo strate a na zmenách vo vlastnom imaní alokované materskej spoločnosti a nekontrolným podielom sú určované na základe aktuálnych vlastníckych podielov a neodzrkadľujú možné uplatnenie alebo prevod potenciálnych hlasovacích práv.

20

Vnútroskupinové zostatky účtov, transakcie, výnosy a náklady sa eliminujú v plnom rozsahu.

21

Vnútroskupinové zostatky účtov a transakcie, vrátane výnosov, nákladov a dividend, sa eliminujú v plnom rozsahu. Zisky a straty, ktoré sú výsledkom vnútroskupinových transakcií a sú vykázané v majetku, ako sú zásoby a dlhodobý majetok, sa eliminujú v plnom rozsahu. Vnútroskupinové straty môžu naznačovať zníženie hodnoty, ktoré vyžaduje vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke. Štandard IAS 12 Dane z príjmov sa uplatňuje na dočasné rozdiely, ktoré vznikajú pri eliminácii ziskov a strát plynúcich z vnútroskupinových transakcií.

22

Účtovné závierky materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností použité pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky sa zostavujú k rovnakému dátumu. Ak je koniec obdobia vykazovania materskej spoločnosti odlišný od konca obdobia vykazovania dcérskej spoločnosti, dcérska spoločnosť zostaví na účely konsolidácie dodatočnú účtovnú závierku k rovnakému dátumu, ako je účtovná závierka materskej spoločnosti, pokiaľ to nie je nevykonateľné.

23

Keď je v súlade s odsekom 22 pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky použitá účtovná závierka dcérskej spoločnosti zostavená k inému dátumu, ako je dátum účtovnej závierky materskej spoločnosti, vykonajú sa úpravy účinkov podstatných transakcií alebo udalostí, ktoré nastanú medzi týmto dátumom a dátumom účtovnej závierky materskej spoločnosti. V každom prípade nesmie byť rozdiel medzi koncom obdobia vykazovania dcérskej spoločnosti a koncom obdobia vykazovania materskej spoločnosti dlhší ako tri mesiace. Dĺžka období vykazovania a akýkoľvek rozdiel medzi koncami období vykazovania musia byť v jednotlivých obdobiach rovnaké.

24

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky sa použijú rovnaké účtovné zásady na podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností.

25

Ak člen skupiny používa odlišnú účtovnú politiku od tej, ktorá je prijatá v konsolidovanej účtovnej závierke pre podobné transakcie a udalosti za podobných okolností, vykonajú sa pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky vhodné úpravy v jeho účtovnej závierke.

26

Výnosy a náklady dcérskej spoločnosti sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky od dátumu nadobudnutia v súlade s definíciou v štandarde IFRS 3. Výnosy a náklady dcérskej spoločnosti sa zakladajú na hodnotách majetku a záväzkov vykázaných v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti k dátumu nadobudnutia. Napríklad odpisy vykázané v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku po dátume nadobudnutia sa zakladajú na reálnych hodnotách príslušného odpisovaného majetku vykázaného v konsolidovanej účtovnej závierke k dátumu nadobudnutia. Výnosy a náklady dcérskej spoločnosti sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky až do dátumu, keď materská spoločnosť prestane ovládať dcérsku spoločnosť.

27

Nekontrolné podiely sa prezentujú v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii v rámci vlastného imania, oddelene od vlastného imania vlastníkov materskej spoločnosti.

28

Hospodársky výsledok a každá zložka ostatných súčastí komplexného výsledku sa priradia vlastníkom materskej spoločnosti a nekontrolným podielom. Celkový komplexný výsledok sa priradí vlastníkom materskej spoločnosti a nekontrolným podielom, i keď to má za následok mínusový zostatok nekontrolných podielov.

29

Ak dcérska spoločnosť má nesplatené kumulované prioritné akcie, ktoré sú klasifikované ako vlastné imanie a sú držané nekontrolnými podielmi, materská spoločnosť vypočítava svoj podiel na hospodárskom výsledku po úprave o dividendy z takýchto akcií bez ohľadu na to, či sa dividendy deklarovali alebo nie.

30

Zmeny vo vlastníckom podiele materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, sa účtujú ako transakcie vo vlastnom imaní (t. j. transakcie s vlastníkmi konajúcimi v rámci svojich právomocí ako vlastníci).

31

Za takýchto okolností sa účtovné hodnoty kontrolných a nekontrolných podielov upravia tak, aby odzrkadľovali zmeny v ich relatívnych podieloch v dcérskej spoločnosti. Akýkoľvek rozdiel medzi sumou, o ktorú sú nekontrolné podiely upravené a reálnou hodnotou zaplateného alebo prijatého plnenia, sa vykáže priamo vo vlastnom imaní a priradí sa vlastníkom materskej spoločnosti.

STRATA OVLÁDANIA

32

Materská spoločnosť môže stratiť ovládanie dcérskej spoločnosti so zmenou alebo bez zmeny v absolútnych alebo relatívnych úrovniach vlastníctva. To môže nastať napríklad vtedy, keď sa dcérska spoločnosť dostane pod kontrolu vlády, súdu, správneho alebo regulačného orgánu. Môže to byť aj výsledkom zmluvnej dohody.

33

Materská spoločnosť by mohla stratiť ovládanie dcérskej spoločnosti na základe dvoch alebo viacerých dohôd (transakcií). Niekedy však okolnosti naznačujú, že viacnásobné dohody by sa mali účtovať ako jediná transakcia. Pri určení toho, či účtovať dohody ako jedinú transakciu, materská spoločnosť posúdi každú z požiadaviek a podmienok dohôd a ich ekonomické účinky. Jedna alebo viacero z týchto okolností môže naznačovať, že materská spoločnosť by mala účtovať viacnásobné dohody ako jedinú transakciu:

a)

Dohody sú uzatvorené v rovnakom čase alebo v tesnom slede po sebe.

b)

Dohody tvoria jedinú transakciu navrhnutú tak, aby sa dosiahol celkový komerčný účinok.

c)

Uzatvorenie jednej dohody závisí od uzatvorenia najmenej jednej ďalšej dohody.

d)

Jedna dohoda sama osebe sa považuje za ekonomicky opodstatnenú len vtedy, keď sa posudzuje spoločne s inými dohodami, ale nie samostatne. Príkladom je, keď vyradenie akcií je ocenené cenou nižšou, ako je trhová cena, a je kompenzované následným vyradením akcií za cenu vyššiu, ako je trhová cena.

34

Ak materská spoločnosť stratí ovládanie dcérskej spoločnosti:

a)

ukončí vykazovanie majetku (vrátane akéhokoľvek goodwillu) a záväzkov dcérskej spoločnosti v ich účtovných hodnotách k dátumu straty ovládania,

b)

ukončí vykazovanie účtovnej hodnoty akýchkoľvek nekontrolných podielov v bývalej dcérskej spoločnosti k dátumu straty ovládania (vrátanie všetkých zložiek ostatných súčastí komplexného výsledku k nim priraditeľným),

c)

vykazuje:

i)

reálnu hodnotu prijatého plnenia, ak nejaké je, z transakcie, udalosti alebo okolností, ktoré viedli k strate ovládania; a

ii)

v prípade, že transakcia, ktorá má za následok stratu ovládania, zahŕňa rozdelenie akcií dcérskej spoločnosti vlastníkom konajúcim v rámci svojej právomoci ako vlastníci, toto rozdelenie;

d)

vykáže každú investíciu ponechanú v bývalej dcérskej spoločnosti v jej reálnej hodnote k dátumu straty ovládania,

e)

reklasifikuje do hospodárskeho výsledku alebo prevedie priamo do nerozdelených ziskov, ak sa to požaduje v súlade s inými IFRS, sumy identifikované v odseku 35, a

f)

vykáže akýkoľvek výsledný rozdiel ako zisk alebo stratu v hospodárskom výsledku priraditeľnom materskej spoločnosti.

35

Ak materská spoločnosť stratí ovládanie dcérskej spoločnosti, zaúčtuje všetky sumy vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku vo vzťahu k tejto dcérskej spoločnosti na rovnakom základe ako by sa požadovalo v prípade, keď materská spoločnosť priamo vyradí súvisiaci majetok alebo záväzky. Preto v prípade, keď by bol zisk alebo strata z vyradenia súvisiaceho majetku alebo záväzkov, predtým vykázaný v ostatných súčastiach komplexného výsledku, reklasifikovaný do hospodárskeho výsledku, reklasifikuje materská spoločnosť zisk alebo stratu z vlastného imania do hospodárskeho výsledku (ako reklasifikačná úprava) vtedy, keď stratí ovládanie dcérske spoločnosti. Napríklad v prípade, keď dcérska spoločnosť má finančné aktíva k dispozícii na predaj a materská spoločnosť stratí ovládanie dcérskej spoločnosti, materská spoločnosť reklasifikuje zisk alebo stratu súvisiace s týmito aktívami, predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, do hospodárskeho výsledku. Podobne v prípade, ak by sa prebytok z precenenia z vyradenia majetku, predtým vykázaný v ostatných súčastiach komplexného výsledku, previedol priamo do nerozdelených ziskov, materská spoločnosť prevedie prebytok z precenenia priamo do nerozdelených ziskov, keď stratí ovládanie dcérskej spoločnosti.

36

Pri strate ovládania dcérskej spoločnosti sa každá investícia ponechá v bývalej dcérskej spoločnosti a všetky sumy dlžné pôvodnou dcérskou spoločnosťou alebo dlžné bývalej dcérskej spoločnosti sa zaúčtujú v súlade s inými IFRS odo dňa straty ovládania.

37

Reálna hodnota každej investície ponechanej v bývalej dcérskej spoločnosti k dátumu straty ovládania sa považuje za reálnu hodnotu pri prvotnom vykázaní finančného aktíva v súlade so štandardom IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie alebo, ak je to vhodné, za obstarávaciu cenu pri prvotnom vykázaní investície v pridruženom podniku alebo v spoluovládanej účtovnej jednotke.

ÚČTOVANIE INVESTÍCIÍ DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLUOVLÁDANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV V INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

38

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, investície do dcérskych podnikov, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov účtuje:

a)

v obstarávacej cene alebo

b)

v súlade so štandardom IAS 39.

Účtovná jednotka uplatňuje rovnaké účtovanie pri každej kategórii investícií. Investície zaúčtované v obstarávacej cene sa zaúčtujú v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti, keď sú klasifikované ako držané na predaj (alebo boli zaradené do skupiny na vyradenie, ktorá je klasifikovaná ako držaná na predaj) v súlade s IFRS 5. Oceňovanie investícií zaúčtovaných v súlade s IAS 39 nie je za týchto okolností zmenené.

38A

Účtovná jednotka vykazuje dividendu od dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku v hospodárskom výsledku vo svojej individuálnej účtovnej závierke, ak je ustanovené jej právo dostávať dividendu.

38B

Keď materská spoločnosť reorganizuje štruktúru svojej skupiny ustanovením novej účtovnej jednotky za svoju materskú spoločnosť spôsobom, ktorý spĺňa tieto kritéria:

a)

nová materská spoločnosť dosiahne ovládanie pôvodnej materskej spoločnosti vydaním nástrojov vlastného imania výmenou za nástroje vlastného imania pôvodnej materskej spoločnosti,

b)

majetok a záväzky novej skupiny a pôvodnej skupiny sú tie isté bezprostredne pred reorganizáciou a po nej a

c)

vlastníci pôvodnej materskej spoločnosti pred reorganizáciou majú tie isté absolútne a relatívne podiely na čistom majetku pôvodnej skupiny a novej skupiny bezprostredne pred reorganizáciou a po nej

a nová materská spoločnosť zaúčtuje svoju investíciu do pôvodnej materskej spoločnosti v súlade s odsekom 38 písm. a) vo svojej individuálnej účtovnej závierke, nová materská spoločnosť stanoví obstarávaciu cenu v účtovnej hodnote svojho podielu na položkách vlastného imania vykázaných v individuálnej účtovnej závierke pôvodnej materskej spoločnosti k dátumu reorganizácie.

38C

Podobne účtovná jednotka, ktorá nie je materskou spoločnosťou, by mohla založiť novú účtovnú jednotku ako svoju materskú spoločnosť spôsobom, ktorý vyhovuje kritériám uvedeným v odseku 38B. Požiadavky uvedené v odseku 38B sa rovnako uplatňujú na takéto reorganizácie. V takýchto prípadoch sú odkazy na „pôvodnú materskú spoločnosť“ a „pôvodnú skupinu“ odkazmi na „pôvodnú účtovnú jednotku“.

39

V tomto štandarde sa neurčuje, ktoré účtovné jednotky zostavujú individuálnu účtovnú závierku na verejné použitie. Odseky 38 a 40 až 43 platia, keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, ktorá je v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Účtovná jednotka zostavuje aj konsolidovanú účtovnú závierku na verejné použitie, ako sa to vyžaduje v odseku 9, pokiaľ sa neuplatňuje oslobodenie uvedené v odseku 10.

40

Investície do spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov, ktoré sa účtujú v súlade so štandardom IAS 39 v konsolidovanej účtovnej závierke, sa účtujú rovnako v individuálnej závierke investora.

ZVEREJŇOVANIE

41

V konsolidovanej účtovnej závierke sa vykonajú tieto zverejnenia:

a)

povaha vzťahu medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou, keď materská spoločnosť nevlastní, priamo alebo nepriamo prostredníctvom dcérskych spoločností, viac ako polovicu hlasovacích práv,

b)

dôvody, prečo vlastníctvo, priame alebo nepriame prostredníctvom dcérskych spoločností, viac ako polovice hlasovacích alebo potenciálnych hlasovacích práv v spoločnosti, do ktorej sa investuje, nedáva základ vzniku ovládania,

c)

koniec obdobia vykazovania účtovnej závierky dcérskej spoločnosti, keď je takáto účtovná závierka použitá pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky a má dátum, alebo obdobie iné, ako má účtovná závierka materskej spoločnosti, spolu s dôvodom použitia iného dátumu alebo obdobia,

d)

povaha a rozsah všetkých významných obmedzení (napríklad vyplývajúcich z úverových zmlúv alebo regulačných požiadaviek) schopnosti dcérskych spoločností previesť prostriedky materskej spoločnosti vo forme peňažných dividend alebo splatenia úverov alebo záloh,

e)

tabuľka, ktorá znázorňuje účinky všetkých zmien vo vlastníckom podiele materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania vlastného imania priraditeľného vlastníkom materskej spoločnosti a

f)

ak došlo k strate ovládania dcérskej spoločnosti, materská spoločnosť zverejní zisk alebo stratu, ak nejaké boli, vykázané v súlade s odsekom 34, a:

i)

podiel na uvedenom zisku alebo strate priraditeľný k vykázaniu každej investície ponechanej v bývalej dcérskej spoločnosti v jej reálnej hodnote k dátumu, kedy došlo k strate ovládania; a

ii)

riadkovú položku (riadkové položky) vo výkaze komplexného výsledku, v ktorom sú zisk alebo strata vykázané (ak nie sú prezentované oddelene vo výkaze komplexného výsledku).

42

Keď sa individuálna účtovná závierka zostaví pre materskú spoločnosť, ktorá sa v súlade s odsekom 10 rozhodne nezostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, v tejto individuálnej účtovnej závierke sa zverejní:

a)

skutočnosť, že účtovná závierka je individuálna účtovná závierka; že bola použitá výnimka z konsolidácie; názov a krajina založenia alebo sídla účtovnej jednotky, ktorej konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva je k dispozícii na verejné použitie; a adresa, kde možno túto konsolidovanú účtovnú závierku získať,

b)

zoznam podstatných investícií do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov vrátane názvu, krajiny založenia alebo sídla, vlastníckeho podielu, ak je odlišný, aj podielu držaných hlasovacích právomocí a

c)

opis metódy použitej na účtovanie investícií uvedených v písmene b).

43

Keď materská spoločnosť (iná ako materská spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje odsek 42), spoločník s podielom v spoluovládanej účtovnej jednotke alebo investor s podielom v pridruženom podniku zostavujú individuálnu účtovnú závierku, v tejto individuálnej účtovnej závierke zverejnia:

a)

skutočnosť, že účtovná závierka je individuálna účtovná závierka a dôvod, prečo sa zostavuje, ak to nevyžadujú právne predpisy,

b)

zoznam významných investícií do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov vrátane názvu, krajiny založenia alebo sídla, vlastníckeho podielu a, ak je odlišný, podielu držaných hlasovacích právomocí, a

c)

opis metódy použitej na účtovanie investícií uvedených v písmene b)

a identifikuje účtovnú závierku zostavenú v súlade s odsekom 9 tohto štandardu alebo podľa IAS 28 a IAS 31, na ktoré sa vzťahuje.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

44

Účtovná jednotka uplatní tento štandard na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na obdobie, ktoré sa začína pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.

45

Účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia IAS 27, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008 v odsekoch 4, 18, 19, 26 až 37 a 41 písm. e) a f) pre účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Účtovná jednotka však neuplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú pred 1. júlom 2009, pokiaľ súčasne neuplatňuje IFRS 3 (v znení revízie, ktorú urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008). Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia pred 1. júlom 2009, zverejní túto skutočnosť. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia retrospektívne s týmito výnimkami:

a)

zmena a doplnenie odseku 28 o priradení celkového komplexného výsledku vlastníkom materskej spoločnosti a nekontrolným podielom, i keď to má za následok mínusový zostatok nekontrolných podielov. Preto účtovná jednotka neupraví priradenie zisku alebo straty za obdobia vykazovania pred uplatnením zmeny a doplnenia;

b)

požiadavky v odsekoch 30 a 31 o účtovaní zmien vo vlastníckych podieloch v dcérskej spoločnosti po dosiahnutí ovládania. Preto sa požiadavky v odsekoch 30 a 31 neuplatňujú na zmeny, ktoré nastali predtým, ako účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia;

c)

požiadavky v odsekoch 34 až 37 týkajúce sa straty ovládania dcérskej spoločnosti. Účtovná jednotka neupraví účtovnú hodnotu investície v bývalej dcérskej spoločnosti, ak došlo k strate ovládania predtým, ako sa uplatnia tieto zmeny a doplnenia. Okrem toho účtovná jednotka neprepočítava zisk alebo stratu zo straty ovládania dcérskej spoločnosti, ku ktorým došlo predtým, ako sa zmeny a doplnenia uplatnili.

45A

Odsek 38 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr, prospektívne od dátumu, ku ktorému prvýkrát uplatnila IFRS 5. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

45B

Dokumentom Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27) vydaným v máji 2008 sa vypustila definícia nákladovej metódy z odseku 4 a pridal sa odsek 38A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia IAS 18, IAS 21 a IAS 36.

45C

Dokumentom Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia k IFRS 1 a IAS 27) vydaným v máji 2008 sa pridali odseky 38B a 38C. Účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky prospektívne na reorganizácie, ktoré nastanú v ročných obdobiach, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť uplatňovať odseky 38B a 38C retrospektívne na minulé reorganizácie v rámci rozsahu pôsobnosti týchto odsekov. Ak však účtovná jednotka prehodnotí akúkoľvek reorganizáciu tak, aby bola v súlade s odsekom 38B alebo 38C, prehodnotí všetky neskoršie reorganizácie v rámci rozsahu pôsobnosti týchto odsekov. Ak účtovná jednotka uplatňuje odsek 38B alebo 38C na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

UKONČENIE PLATNOSTI IAS 27 (2003)

46

Týmto štandardom sa nahrádza štandard IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (v znení revízie z roku 2003).


(1)  Ak v čase akvizície dcérska spoločnosť spĺňa kritéria na to, aby bola klasifikovaná ako držaná na predaj v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti, bude ďalej zaúčtovaná v súlade s tým štandardom.

(2)  Pozri aj SIC-12 Konsolidácia – subjekty špeciálneho určenia.

Dodatok

Zmeny a doplnenia iných IFRS

Zmeny a doplnenia v tejto prílohe sa uplatňujú na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia štandardu IAS 27 na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie. Vypustený text je v zmenených a doplnených odsekoch prečiarknutý a nový text je podčiarknutý.

A1

V ďalej uvedených medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva platných k 1. júlu 2009 sú v uvedených odsekoch odkazy na „menšinový podiel“ zmenené a doplnené na odkazy na „nekontrolný podiel“:

IFRS

odsek(y)

IFRS 1

B2 písm. c) bod (i), B2 písm. g) bod (i), B2 písm. k)

IFRS 4

34 písm. c)

IAS 1

54 písm. q), 83 písm. a) bod (i), 83 písm. b) bod (i)

IAS 7

20 písm. b)

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

AG29

IAS 33

A1

IFRS 1    Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

A2

IFRS 1 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Odsek 26 sa mení a dopĺňa takto:

„26

Tento štandard zakazuje retrospektívne uplatňovanie niektorých aspektov iných IFRS týkajúcich sa:

c)

odhadov (odseky 31 až 34),

d)

majetku klasifikovaného ako majetok držaný na predaj a ukončenie činnosti (odseky 34A a 34B) a

e)

niektorých aspektov účtovania nekontrolných podielov (odsek 34C).“

Za odsek 34B sa vkladajú tento nový nadpis a odsek 34C:

34C

Prvouplatňovateľ uplatní tieto požiadavky štandardu IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) prospektívne od dátumu prechodu na IFRS:

a)

požiadavka uvedená v odseku 28, že celkový komplexný výsledok je priradený vlastníkom materskej spoločnosti a nekontrolným podielom, i keď to má za následok mínusový zostatok nekontrolných podielov,

b)

požiadavky uvedené v odsekoch 30 a 31 o účtovaní zmien vo vlastníckom podiele materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, a

c)

požiadavky uvedené v odsekoch 37 až 37 na účtovanie straty ovládania dcérskej spoločnosti a súvisiace požiadavky odseku 8A IFRS 5. [Zmena zavedená každoročnými vylepšeniami]“

Ak sa však prvouplatňovateľ rozhodne uplatňovať IFRS 3 (v znení revízie, ktorú urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) retrospektívne na minulé podnikové kombinácie, uplatní aj štandard IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) v súlade s odsekom B1 tohto IFRS.

Vkladá sa tento odsek 47J:

„47J

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odseky 26 a 34C. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.“

IFRS 5    Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činnosti

A3

IFRS 5 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Odsek 33 sa mení a dopĺňa takto:

„33

Odsek 33 sa mení a dopĺňa takto:

a)

d)

sumu výnosov z pokračujúcich činností a z ukončených činností priraditeľnú vlastníkom materskej spoločnosti. Tieto zverejnenia sa môžu uvádzať buď v poznámkach, alebo vo výkaze komplexného výsledku.“

Pridáva sa tento odsek 44B:

„44B

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) pridal odsek 34 písm. d). Účtovná jednotka uplatní túto zmenu a doplnenie na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedená zmena a doplnenie sa uplatnia na toto skoršie obdobie. Zmena a doplnenie sa uplatnia retrospektívne.“

IAS 1    Prezentácia účtovnej závierky

A4

Odsek 106 štandardu IAS 1 (v znení revízie z roku 2007) sa mení a dopĺňa takto:

„106

Účtovná jednotka prezentuje výkaz zmien vlastného imania, pričom v tomto výkaze zobrazí:

a)

celkový komplexný výsledok za obdobie, pričom sa oddelene uvedú celkové sumy priraditeľné vlastníkom materskej spoločnosti a nekontrolným podielom,

b)

pri každej zložke vlastného imania vplyvy retrospektívneho uplatnenia alebo retrospektívnej zmeny vykazovania, ktoré boli vykázané v súlade so štandardom IAS 8, a

c)

[vypúšťa sa] a

d)

pri každej zložke vlastného imania porovnanie účtovnej hodnoty na začiatku a na konci obdobia, pričom sa oddelene zverejnenia zmeny vyplývajúce z:

i)

hospodárskeho výsledku;

ii)

každej položky v ostatných súčastiach komplexného výsledku; a

iii)

transakcií s vlastníkmi, ktorí konajú v rámci svojich právomocí ako vlastníci, pričom sa oddelene zobrazia plnenia vlastníkmi a rozdelenia vlastníkom a zmeny vo vlastníckych podieloch v dcérskych spoločnostiach, ktoré nemajú za následok stratu ovládania.“

Pridáva sa tento odsek 139A:

„139A

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odsek 106. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu a doplnenie na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedená zmena a doplnenie sa uplatnia na toto skoršie obdobie. Zmena a doplnenie sa uplatnia retrospektívne.“

IAS 7    Výkaz o peňažných tokoch

A5

IAS 7 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Nadpis nad odsekom 39 a odseky 39 až 42 sa menia a dopĺňajú takto:

39

Súhrnné peňažné toky vznikajúce z dosiahnutého alebo zo strateného ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek sa prezentujú oddelene a klasifikujú sa ako investičné činnosti.

40

Účtovná jednotka súhrnne zverejňuje, v súvislosti s dosiahnutím a stratou ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek počas obdobia, všetky tieto údaje:

a)

celkové zaplatené alebo prijaté plnenie,

b)

podiel z plnenia skladajúci sa z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,

c)

sumu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v dcérskych spoločnostiach alebo v iných podnikateľských jednotkách, ktorých ovládanie je dosiahnuté alebo stratené, a

d)

sumu majetku a záväzkov iných ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v dcérskych spoločnostiach alebo v iných podnikateľských jednotkách, ktorých ovládanie je dosiahnuté alebo stratené, sumarizovanú za každú hlavnú kategóriu.

41

Oddelené prezentovanie peňažného toku, spôsobeného dosiahnutím alebo stratou ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek, ako samostatných položiek spolu so samostatným zverejňovaním súm nadobudnutého alebo vyradeného majetku a záväzkov pomáha odlíšiť tieto peňažné toky od peňažných tokov vznikajúcich z ostatných prevádzkových, investičných a finančných činností. Peňažné toky spôsobené stratou ovládania nie sú odpočítané od peňažných tokov z dosiahnutia ovládania.

42

Súhrnná suma peňažných prostriedkov, ktorá bola zaplatená alebo prijatá ako protiplnenie za dosiahnutie alebo stratu ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek, sa vykazuje vo výkaze o peňažných tokoch v čistej výške peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nadobudnutých alebo vyradených ako súčasť takýchto transakcií, udalostí alebo zmien v okolnostiach.“

Pridávajú sa tieto odseky 42A a 42B:

„42A

Peňažné toky vznikajúce zo zmien vo vlastníckych podieloch v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, sa vykazujú ako peňažné toky z finančných činností.

42B

Zmeny vo vlastníckych podieloch v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, ako napríklad následný nákup alebo predaj nástrojov vlastného imania dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou, sa účtujú ako transakcie vo vlastnom imaní [pozri IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008)]. V súlade s tým sa výsledné peňažné toky vykazujú rovnakým spôsobom ako iné transakcie s vlastníkmi opísané v odseku 17. “

Pridáva sa tento odsek 54:

„54

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odseky 39 až 42 a pridal odseky 42A a 42B. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie. Tieto zmeny a doplnenia sa uplatnia retrospektívne.“

IAS 21    Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

A6

IAS 21 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Nadpis pred odsekom 48 mení a dopĺňa a pridávajú sa odseky 48A až 48D:

48

48A

Aj keď si účtovná jednotka ponecháva podiel v pôvodnej dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo spoluovládanej účtovnej jednotke, popri vyradení celého podielu účtovnej jednotky v zahraničnej prevádzke sa účtujú ako vyradenia tieto transakcie:

a)

strata ovládania dcérskej spoločnosti, ktorá zahŕňa zahraničnú prevádzku,

b)

strata významného vplyvu na pridružený podnik, ktorý zahŕňa zahraničnú prevádzku, a

c)

strata spoluovládania v spoluovládanej účtovnej jednotke, ktorá zahŕňa zahraničnú prevádzku.

48B

Pri vyradení dcérskej spoločnosti, ktorá zahŕňa zahraničnú prevádzku, sa kumulovaná suma kurzových rozdielov, ktorá sa vzťahuje na túto zahraničnú prevádzku a ktorá bola priradená nekontrolným podielom, prestane vykazovať, ale sa nereklasifikuje do hospodárskeho výsledku.

48C

Pri čiastočnom vyradení dcérskej spoločnosti, ktorá zahŕňa zahraničnú prevádzku, účtovná jednotka znova určí pomerný podiel kumulovanej sumy kurzových rozdielov, ktorá sa vykazuje v ostatných súčastiach komplexného výsledku, nekontrolným podielom v tejto zahraničnej prevádzke. Pri akomkoľvek inom čiastočnom vyradení zahraničnej prevádzky účtovná jednotka reklasifikuje do hospodárskeho výsledku len pomerný podiel kumulovanej sumy kurzových rozdielov, ktorá sa vykazuje v ostatných súčastiach komplexného výsledku.

48D

Čiastočné vyradenie podielu účtovnej jednotky v zahraničnej prevádzke predstavuje akékoľvek zníženie vlastníckeho podielu účtovnej jednotky v zahraničnej prevádzke, s výnimkou tých znížení v odseku 48A, ktoré sa zaúčtujú ako vyradenia.“

Pridáva sa tento odsek 60B:

„60B

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) pridal odseky 48A až 48D. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.“

IAS 28    Podiely v pridružených podnikoch

A7

IAS 28 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Odseky 18 a 19 sa menia a dopĺňajú takto:

„18

Investor prestane používať metódu vlastného imania odo dňa, kedy stratí významný vplyv nad pridruženým podnikom, a od tohto dňa účtuje investíciu v súlade so štandardom IAS 39, za predpokladu, že sa pridružený podnik nestane dcérskou spoločnosťou alebo spoločným podnikom podľa definície v IAS 31. Pri strate významného vplyvu investor ocení v reálnej hodnote akúkoľvek investíciu, ktorú si ponechá v bývalom pridruženom podniku. Investor vykáže v hospodárskom výsledku akýkoľvek rozdiel medzi:

a)

reálnou hodnotou akejkoľvek ponechanej investície a príjmami z vyradenia časti podielu v pridruženom podniku a

b)

účtovnou hodnotou investície k dátumu, kedy sa stratí významný vplyv.

19

Keď investícia prestane byť pridruženým podnikom a je zaúčtovaná v súlade so štandardom IAS 39, reálna hodnota investície ku dňu, kedy prestáva byť pridruženým podnikom, sa považuje za jej reálnu hodnotu pri prvotnom vykázaní finančného aktíva v súlade so štandardom IAS 39. “

Pridáva sa tento odsek 19A:

„19A

Investor, ktorý stratí významný vplyv na pridružený podnik, účtuje všetky sumy vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku vo vzťahu k tomuto pridruženému podniku na rovnakom základe ako by sa požadovalo, ak by pridružený podnik priamo vyradil súvisiaci majetok alebo záväzky. Preto ak by zisk alebo strata z vyradenia súvisiaceho majetku alebo záväzkov, predtým vykázané pridruženým podnikom v ostatných súčastiach komplexného výsledku, boli reklasifikované do hospodárskeho výsledku, reklasifikuje investor zisk alebo stratu z vlastného imania do hospodárskeho výsledku (ako reklasifikačná úprava) vtedy, keď stratí významný vplyv na pridružený podnik. Napríklad ak má pridružený podnik finančné aktíva k dispozícii na predaj a investor stratí významný vplyv na pridružený podnik, investor reklasifikuje zisk alebo stratu súvisiace s týmito aktívami, predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, do hospodárskeho výsledku. Ak je vlastnícky podiel investora v pridruženom podniku znížený, ale investícia je naďalej pridruženým podnikom, investor reklasifikuje do hospodárskeho výsledku len pomernú sumu zisku alebo straty predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku.“

Pridáva sa tento odsek 41B:

„41B

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odseky 18 a 19 a pridal odsek 19A. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.“

IAS 31    Podiely na spoločnom podnikaní

A8

IAS 31 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Odsek 45 sa mení a dopĺňa takto:

„45

Keď investor prestane spoluovládať účtovnú jednotku, zaúčtuje od tohto dátumu akúkoľvek zostávajúcu investíciu v súlade s IAS 39 za predpokladu, že bývalá spoluovládaná účtovná jednotka sa nestane dcérskou spoločnosťou alebo pridruženým podnikom. Odo dňa, kedy sa spoluovládaná účtovná jednotka stane dcérskou spoločnosťou investora, investor zaúčtuje svoj podiel v súlade so štandardom IAS 27 a IFRS 3 Podnikové kombinácie (v znení revízie, ktorú urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008). Odo dňa, kedy sa spoluovládaná účtovná jednotka stane pridruženým podnikom investora, investor zaúčtuje svoj podiel v súlade so štandardom IAS 28. Pri strate možnosti spoluovládať investor ocení v reálnej hodnote akúkoľvek investíciu, ktorú si ponechá v bývalej spoluovládanej účtovnej jednotke. Investor vykáže v hospodárskom výsledku akýkoľvek rozdiel medzi:

a)

reálnou hodnotou akejkoľvek ponechanej investície a príjmami z vyradenia časti podielu v spoluovládanej účtovnej jednotke a

b)

účtovnou hodnotou investície k dátumu, kedy sa stratí spoluovládanie.“

Pridávajú sa tieto odseky 45A a 45B:

„45A

Keď investícia prestane byť spoluovládanou účtovnou jednotkou a zaúčtuje sa v súlade s IAS 39, reálna hodnota investície ku dňu, kedy prestáva byť spoluovládanou účtovnou jednotkou, sa považuje za jej reálnu hodnotu pri prvotnom vykázaní ako finančného aktíva v súlade so štandardom IAS 39.

45B

Investor, ktorý stratí spoluovládanie účtovnej jednotky, zaúčtuje všetky sumy vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku vo vzťahu k tejto jednotke na rovnakom základe ako by sa požadovalo, ak by spoluovládaná účtovná jednotka priamo vyradila súvisiaci majetok alebo záväzky. Preto ak by zisk alebo strata z vyradenia súvisiaceho majetku alebo záväzkov, predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, boli reklasifikované do hospodárskeho výsledku, reklasifikuje investor zisk alebo stratu z vlastného imania do hospodárskeho výsledku (ako reklasifikačná úprava) vtedy, keď tento investor stratí spoluovládanie účtovnej jednotky. Napríklad ak spoluovládaná jednotka má finančné aktíva k dispozícii na predaj a investor stratí spoluovládanie účtovnej jednotky, investor reklasifikuje zisk alebo stratu súvisiace s týmito aktívami, predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, do hospodárskeho výsledku. Ak je vlastnícky podiel investora v spoluovládanej účtovnej jednotke znížený, ale investícia je naďalej spoluovládanou účtovnou jednotkou, investor reklasifikuje do hospodárskeho výsledku len pomernú sumu zisku alebo straty predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku.“

Pridáva sa tento odsek 58A:

„58A

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odsek 45 a pridal odseky 45A a 45B. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.“

MÚŠ 39    Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

A9

IAS 39 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Znenie poslednej vety odseku 102 sa mení a dopĺňa takto:

„102

… Zisk alebo strata zo zabezpečovacieho nástroja týkajúce sa účinnej časti zabezpečenia, ktoré boli vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, sa reklasifikujú z vlastného imania do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačná úprava [pozri IAS 1 (revidovaný v roku 2007)] v súlade s odsekmi 48 až 49 štandardu IAS 21 o vyradení alebo čiastočnom vyradení zahraničnej prevádzky.“

Pridáva sa tento odsek 103E:

„103E

IAS 27 (v znení zmien a doplnení, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odseky 26 a 34C. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu a doplnenie na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, zmena a doplnenie sa uplatnia na toto skoršie obdobie.“

SIC-7    Zavedenie meny euro

A10

SIC -7 sa mení a dopĺňa podľa opisu uvedeného ďalej.

Do oddielu „Odkazy“ sa pridáva text „IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (v znení zmien a doplnení z roku 2008)“.

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto

„4

Uvedené znamená najmä:

a)

b)

kumulované kurzové rozdiely súvisiace s prepočtom účtovnej závierky prevádzok v zahraničí, vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, sa akumulujú vo vlastnom imaní a reklasifikujú sa z vlastného imania do hospodárskeho výsledku iba pri vyradení alebo čiastočnom vyradení čistej investície do zahraničnej prevádzky, a …“

Pod nadpis „Dátum účinnosti“ sa po odseku, v ktorom sa uvádza dátum účinnosti zmien a doplnení štandardu IAS 1, pridáva tento nový odsek:

„IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008, ktoré urobila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v roku 2008) zmenil a doplnil odsek 4 písm. b). Účtovná jednotka uplatní túto zmenu a doplnenie na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedená zmena a doplnenie sa uplatnia na toto skoršie obdobie.“