9.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 473/2009

z 25. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí 11. a 12. decembra 2008 schválila európsky plán na oživenie hospodárstva (EERP), ktorý počíta so začatím prioritných činností, aby sa hospodárstva členských štátov mohli rýchlejšie prispôsobiť súčasným výzvam. EERP sa zakladá na rozpočtových výdavkoch na oživenie hospodárstva zodpovedajúcich celkovo približne 1,5 % HDP Európskej únie, čo predstavuje približne 200 miliárd EUR.

(2)

Z uvedenej sumy by sa malo všetkým členským štátom prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) poskytnúť k dispozícii 1,020 miliardy EUR na rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach a posilnenie operácií súvisiacich s prioritami ustanovenými v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 (2) (ďalej len „nové výzvy“).

(3)

Na stanovenie právneho rámca umožňujúceho členským štátom využívať sumu 1,020 miliardy EUR sú potrebné viaceré zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1698/2005 v nadväznosti na zmeny a doplnenia zavedené nariadením (ES) č. 74/2009 (3), ktoré umožňuje členským štátom využívanie súm pochádzajúcich zo zvýšenej povinnej modulácie a nevyužitých rozpočtových prostriedkov vytvorených podľa článku 136 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (4), na operácie súvisiace s „novými výzvami“.

(4)

Vzhľadom na osobitnú závažnosť, ktorú má vo všeobecnom rozpočte Európskych spoločenstiev zdroj uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (5), je vhodné vo výnimočných prípadoch umožniť Rade, uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, aby prijala potrebné rozhodnutie o výške podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej ročnom rozdelení a minimálnej sume, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa konvergenčného cieľa.

(5)

Keďže dodatočné zdroje majú byť dostupné vo forme podpory Spoločenstva poskytnutej na rozvoj vidieka na základe EERP, je potrebné, aby členské štáty preskúmali svoje národné strategické plány (NSP). Keďže od roku 2009 budú dodatočné rozpočtové prostriedky dostávať všetky členské štáty, musí sa od nich požadovať, aby svoje NSP zrevidovali do 15. júla 2009.

(6)

V záveroch zo zasadnutia Európskej rady z 12. decembra 2008 sa uvádza, že Európska rada podporuje v rámci EERP predovšetkým rozvoj širokopásmového internetu, a to aj v oblastiach, ktoré sú slabo pokryté. Keďže vidiecke oblasti často trpia nedostatočným prístupom k internetu, mala by sa podpora širokopásmových infraštruktúr vo vidieckych oblastiach v rámci podpory z EPFRV posilniť. Vzhľadom na význam tejto priority by členské štáty v súlade so svojimi potrebami mali do konca roku 2009 vo svojich programoch zabezpečiť operácie súvisiace s touto prioritou. Mal by sa zostaviť zoznam druhov operácií súvisiacich so širokopásmovými infraštruktúrami, aby členské štáty mohli určiť príslušné operácie v súvislosti s právnym rámcom pre rozvoj vidieka.

(7)

Keďže dodatočné rozpočtové prostriedky z EERP budú v rokoch 2009 a 2010 dostupné všetkým členským štátom, všetky členské štáty by mali už v roku 2009 vo svojich programoch rozvoja vidieka stanoviť druhy operácií súvisiacich s novými výzvami.

(8)

Povinnosť predložiť zrevidované programy rozvoja vidieka do 15. júla 2009 by sa preto mala vzťahovať na všetky členské štáty.

(9)

Vzhľadom na dodatočné, osobitné a záväzné využívanie finančných zdrojov vyplývajúcich z uplatňovania povinnej modulácie podľa nariadenia (ES) č. 73/2009, súm vytvorených podľa článku 136 uvedeného nariadenia a súm, ktoré sa majú poskytnúť vo forme podpory Spoločenstva na rozvoj vidieka v rámci EERP, by stanovená rovnováha medzi cieľmi podpory rozvoja vidieka nemala byť týmito zdrojmi ovplyvnená.

(10)

Vidieckym oblastiam často chýba malá, ako aj rozsiahlejšia širokopásmová infraštruktúra. Rozsiahlejšia širokopásmová infraštruktúra môže mať mimoriadny význam pre pripojenie menej prístupných vidieckych oblastí. V snahe zabezpečiť najefektívnejšie využívanie dostupných prostriedkov a umožniť podstatný rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach by sa mali príslušné operácie považovať za oprávnené bez obmedzenia veľkosti súvisiacej infraštruktúry. Existujúce obmedzenie veľkosti infraštruktúry v prípade základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo by sa preto nemalo vzťahovať na operácie súvisiace so širokopásmovými infraštruktúrami.

(11)

S cieľom dosiahnuť osobitné ciele politiky, a to posilnenie operácií súvisiacich s novými výzvami a rozvoj širokopásmových internetových infraštruktúr, je potrebné zabezpečiť, aby sa finančné zdroje, ktoré budú dostupné vo forme podpory Spoločenstva na rozvoj vidieka v rámci EERP, použili na určité osobitné účely, a túto povinnosť skombinovať s existujúcou povinnosťou súvisiacou so sumami vyplývajúcimi z povinnej modulácie a sumami vytvorenými podľa článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(12)

Vzhľadom na význam operácií spojených so širokopásmovým pripojením na úrovni Spoločenstva by sa malo zvýšenie príspevku z EPFRV, s ktorým sa počíta v nariadení (ES) č. 74/2009, vzťahovať aj na takéto druhy operácií, aby sa uľahčilo ich vykonávanie.

(13)

S cieľom pomôcť členským štátom, ktoré sú mimoriadne postihnuté hospodárskou krízou a ktoré majú problémy s poskytnutím vnútroštátnych finančných zdrojov na využitie dostupných rozpočtových prostriedkov z EPFRV, by sa mala v roku 2009 výnimočne povoliť vyššia miera spolufinancovania.

(14)

Keďže opatrenia ustanovené v navrhovaných zmenách a doplneniach nemajú vplyv na oprávnené očakávania hospodárskych prevádzkovateľov a mali by sa vzťahovať na rok 2009, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2009.

(15)

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(16)

S cieľom zabezpečiť, aby sa EERP vzal do úvahy pri rozpočtovej disciplíne, je potrebné upraviť ustanovenia týkajúce sa rozpočtového stropu výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) uvedeného v článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (6) tak, že sa zohľadnia aj sumy stanovené v okruhu 2 pre rozvoj vidieka v rámci balíka na oživenie hospodárstva v súlade s rozhodnutím Rady č. 2009/434/ES z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/493/ES, ktorým sa stanovuje suma podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej ročné rozdelenie a minimálna suma, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa konvergenčného cieľa (7) a sumy pre projekty v oblasti energetiky, o ktorých by sa mohlo rozhodnúť v súlade s postupom uvedeným vo Vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o financovaní projektov v oblasti energetiky a širokopásmového internetu, ako aj preskúmania stavu SPP v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva (8). Nariadenie (ES) č. 1290/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 12a sa nahrádza takto:

„Článok 12a

Revízia

1.   Po revízii strategických usmernení Spoločenstva uvedených v článku 10 zrevidujú členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 1 svoj národný strategický plán.

2.   Zrevidovaný národný strategický plán uvedený v odseku 1 sa zašle Komisii najneskôr do 15. júla 2009.“

2.

Článok 16a sa nahrádza takto:

„Článok 16a

Osobitné operácie súvisiace s niektorými prioritami

1.   Do 31. decembra 2009 členské štáty v súlade so svojimi osobitnými potrebami stanovia vo svojich programoch rozvoja vidieka druhy operácií s týmito prioritami, ktoré sú opísané v strategických usmerneniach Spoločenstva a ďalej špecifikované v národných strategických plánoch:

a)

zmena klímy;

b)

energie z obnoviteľných zdrojov;

c)

hospodárenie s vodou;

d)

biodiverzita;

e)

opatrenia v súvislosti s reštrukturalizáciou sektoru mlieka a mliečnych výrobkov;

f)

inovácie súvisiace s prioritami uvedenými v písmenách a) až d),

g)

širokopásmová internetová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach.

Druhy operácií, ktoré majú súvisieť s prioritami uvedenými v prvom pododseku písm. a) až f), sú zamerané na dosiahnutie takých účinkov, ako sú napríklad potenciálne účinky spresnené v prílohe II. Orientačný zoznam takýchto druhov operácií a ich potenciálnych účinkov sa uvádza v prílohe II. Zoznam druhov operácií súvisiacich s prioritou uvedenou v prvom pododseku písm. g) sa uvádza v prílohe III.

Zrevidované programy rozvoja vidieka týkajúce sa operácií uvedených v tomto odseku sa predložia Komisii najneskôr do 15. júla 2009.

2.   V prípade druhov operácií uvedených v odseku 1 písm. a) až f) sa miera intenzity pomoci stanovená v prílohe I môže od 1. januára 2009 zvýšiť o 10 percentuálnych bodov.

3.   Každý program rozvoja vidieka zahŕňa do 31. decembra 2009 aj:

a)

zoznam druhov operácií a informácie uvedené v článku 16 písm. c) o osobitných druhoch operácií uvedených v odseku 1 tohto článku;

b)

tabuľku, v ktorej sa na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013 stanovuje pre každé opatrenie príspevok Spoločenstva na druhy operácií uvedené v odseku 1 písm. a) až f) a príspevok Spoločenstva na druhy operácií uvedené v odseku 1 písm. g).“;

3.

V článku 17 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Sumy rovnajúce sa sumám vyplývajúcim z uplatňovania povinnej modulácie podľa článku 69 ods. 5a spolu od roku 2011 so sumami vytvorenými podľa článku 136 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (9) a sumou uvedenou v článku 69 ods. 2a tohto nariadenia sa nezohľadňujú v celkovom príspevku z EPFRV, z ktorého sa vypočíta minimálny finančný príspevok Spoločenstva na os ustanovený v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

4.

V článku 56 sa dopĺňa táto veta:

„Obmedzenie veľkosti infraštruktúry sa nevzťahuje na operácie uvedené v článku 16a ods. 1 písm. g).“

5.

Článok 69 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa nový odsek:

„2a.   Časť sumy uvedenej v odseku 1 tohto článku vyplývajúca z nárastu globálnych záväzkov stanovených rozhodnutím Rady 2006/493/ES z 19. júna 2006, ktorým sa stanovuje suma podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej ročné rozdelenie a minimálna čiastka, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa konvergenčného cieľa (10) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/434/ES (11), sa použije na druhy operácií, ktoré súvisia s prioritami stanovenými v článku 16a ods. 1 tohto nariadenia.

b)

odseky 5a a 5b sa nahrádzajú takto:

„5a.   Členské štáty vynaložia sumu rovnajúcu sa sumám vyplývajúcim z uplatňovania povinnej modulácie podľa článku 9 ods. 4 a článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 a od roku 2011 aj spolu so sumami vytvorenými podľa článku 136 uvedeného nariadenia v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 výhradne ako pomoc Spoločenstva v rámci aktuálnych programov rozvoja vidieka na druhy operácií uvedené v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) tohto nariadenia.

Pre nové členské štáty vymedzené v článku 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 73/2009 je obdobím uvedeným v prvom pododseku tohto článku obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015.

Prvé dva pododseky sa nevzťahujú na Bulharsko a Rumunsko.

Členské štáty vynaložia svoj podiel zo sumy uvedenej v odseku 2a v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2015 výhradne ako podporu Spoločenstva v rámci aktuálnych programov rozvoja vidieka na druhy operácií uvedené v článku 16a ods. 1.

5b.   Ak je pri ukončení programu skutočná výška príspevku Spoločenstva vynaloženého na operácie uvedené v článku 16a ods. 1 nižšia ako celková suma uvedená v odseku 5a tohto článku, členský štát uhradí rozdiel do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev až do sumy, o ktorú boli prekročené celkové pridelené finančné prostriedky na iné operácie, ako sú operácie uvedené v článku 16a ods. 1.

Okrem toho, ak je pri ukončení programu skutočná výška príspevku Spoločenstva vynaloženého na operácie uvedené v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) nižšia ako suma uvedená v odseku 5a prvom pododseku tohto článku, členský štát uhradí rozdiel do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev až do sumy, o ktorú výška príspevku Spoločenstva vynaloženého na operácie uvedené v článku 16a ods. 1 písm. g) prekročila finančné prostriedky pridelené na základe odseku 5a štvrtého pododseku tohto článku. Ak je však skutočná výška príspevku Spoločenstva vynaloženého na iné operácie, než sú operácie uvedené v článku 16a ods. 1, nižšia ako finančné prostriedky pridelené na príslušné druhy operácií, suma, ktorá sa má uhradiť, sa zníži o tento rozdiel.“

6.

Článok 70 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Bez ohľadu na stropy stanovené v odseku 3 možno príspevok z EPFRV zvýšiť na 90 % v prípade konvergenčných a na 75 % v prípade nekonvergenčných regiónov pre druhy operácií uvedené v článku 16a ods. 1 až do sumy vyplývajúcej z uplatnenia povinnej modulácie podľa článku 9 ods. 4 a článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, sumy uvedenej v článku 69 odsek 2a tohto nariadenia a od roku 2011 súm vytvorených podľa článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„4b.   Odchylne od stropov stanovených v odsekoch 3 a 4 sa miera príspevku z EPFRV môže zvýšiť maximálne o ďalších 10 percentuálnych bodov na výdavky, ktoré majú členské štáty zaplatiť v priebehu roku 2009. V prípade celkových verejných výdavkov vynaložených počas programového obdobia sa však dodržia stropy stanovené v odsekoch 3 a 4.“

7.

V prílohe II sa nadpis nahrádza takto:

8.

Dopĺňa sa nová príloha, ktorej znenie sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 sa mení a dopĺňa takto:

V článku 12 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy stanovené preň viacročným finančným rámcom ustanoveným v medziinštitucionálnej dohode znížené o sumy uvedené v odseku 2 a:

a)

o sumu na podporu rozvoja vidieka doplnenú rozhodnutím Rady 2009/434/ES z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/493/ES, ktorým sa stanovuje suma podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej ročné rozdelenie a minimálna suma, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa konvergenčného cieľa (12), ktorá nie je pokrytá rezervou v rámci kapitoly 2 finančného rámca medziinštitucionálnej dohody existujúcou mimo stropu pre výdavky EPZF;

b)

o akékoľvek možné zníženie stropu kapitoly 2 v súvislosti s financovaním projektov v oblasti energetiky, o ktorých je možné rozhodnúť v súlade s postupom stanoveným vo vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o financovaní projektov v oblasti energetiky a širokopásmového internetu, ako aj preskúmania stavu SPP v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva (13).

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2009

Za Radu

predseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko zo 6. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 100.

(4)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. EÚ C 108, 12.5.2009, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.“

(10)  Ú. v. EÚ L 195, 15.7.2006, s. 22.

(11)  Ú. v. EÚ L 144, 9.6.2009, s. 25.“;

(12)  Ú. v. EÚ L 144, 9.6.2009, s. 25.

(13)  Ú. v. EÚ C 108, 12.5.2009, s. 1.“.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Zoznam druhov operácií súvisiacich s prioritou podľa článku 16a ods. 1 písm. g)

Priorita: Širokopásmová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach

Druhy operácií

Články a opatrenia

Vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií)

článok 56: základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

Zlepšovanie existujúcej širokopásmovej infraštruktúry

článok 56: základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

Budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske práce, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napríklad neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.)

článok 56: základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo“