6.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 444/2009

zo 28. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 potvrdila, že v EÚ je potrebný komplexný prístup k biometrickým identifikátorom alebo biometrickým údajom pre doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, pasy občanov EÚ a informačné systémy (VIS a SIS II).

(2)

V tejto súvislosti Rada prijala nariadenie (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (2), ktoré predstavuje významný krok smerom k využívaniu nových prvkov, na základe ktorých sú pasy a cestovné doklady bezpečnejšie a ktoré vytvárajú spoľahlivejšiu väzbu medzi pasom alebo cestovným dokladom a jeho držiteľom, čím významne prispieva k zabezpečeniu ochrany pasov a cestovných dokladov pred podvodným použitím.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2252/2004 stanovuje všeobecnú povinnosť poskytovať odtlačky prstov, ktoré budú uložené na bezkontaktnom čipe v pase alebo cestovnom doklade. Skúsenosti z testovania však potvrdili potrebu výnimiek. V priebehu pilotných projektov v niektorých členských štátoch sa zistilo, že kvalita odtlačkov prstov detí vo veku menej ako 6 rokov nebola dostatočná pre overenie totožnosti. Navyše tieto odtlačky prechádzajú podstatnými zmenami, čo sťažuje ich kontrolu v priebehu celého obdobia platnosti pasu alebo cestovného dokladu.

(4)

Harmonizácia výnimiek zo všeobecnej požiadavky poskytovania odtlačkov prstov je potrebná kvôli zachovaniu jednotných bezpečnostných noriem a z dôvodu uľahčenia kontrol na hraniciach. Z právnych, ako aj bezpečnostných dôvodov by sa výnimky z povinnosti poskytovať odtlačky prstov do pasov a cestovných dokladov vydávaných členskými štátmi nemali definovať na úrovni vnútroštátnych právnych predpisov.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2252/2004 vyžaduje zber a ukladanie biometrických údajov na pamäťové médium pasov a cestovných dokladov na účely vydávania takýchto dokladov. Tým nie je dotknuté akékoľvek iné použitie alebo ukladanie týchto údajov v súlade s právnymi predpismi členských štátov. Nariadenie (ES) č. 2252/2004 neposkytuje právny základ na zriaďovanie alebo spravovanie databáz na ukladanie týchto údajov v členských štátoch, keďže to je prísne záležitosť vnútroštátneho práva.

(6)

Okrem toho, ako doplňujúce bezpečnostné opatrenie a v rámci zabezpečenia ďalšej ochrany detí, by mala byť zavedená zásada „jedna osoba – jeden pas“. Táto zásada zabezpečuje, že pas a biometrické znaky prináležia iba osobe, ktorá je držiteľom pasu, a takisto ju odporúča Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Je určite bezpečnejšie, ak má každá osoba svoj vlastný pas.

(7)

Vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty budú povinné vydať individuálne pasy maloletým osobám a že medzi právnymi predpismi členských štátov, ktoré sa týkajú prechodu detí cez vonkajšie hranice členských štátov, môžu byť výrazné rozdiely, Komisia by mala preskúmať potrebu opatrení s cieľom zaistiť spoločný prístup, pokiaľ ide o pravidlá na ochranu detí pri prechode cez vonkajšie hranice členských štátov.

(8)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(9)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže toto nariadenie vychádza zo schengenského acquis podľa ustanovení tretej časti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko by sa v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu malo v lehote do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia rozhodnúť, či ho bude uplatňovať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

(10)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa nezúčastňuje Spojené kráľovstvo, v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(11)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa nezúčastňuje Írsko, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (4). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(12)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (6).

(13)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8) a 2008/149/SVV (9).

(14)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES (10).

(15)

Nariadenie (ES) č. 2252/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2252/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Pasy a cestovné doklady vydávané členskými štátmi musia spĺňať minimálne bezpečnostné normy ustanovené v prílohe.

Vydávajú sa ako individuálne doklady.

Komisia najneskôr do 26. júna 2012 predloží správu o požiadavkách týkajúcich sa detí cestujúcich samostatne alebo v sprievode, ktoré prechádzajú cez vonkajšie hranice členských štátov, a v prípade potreby navrhne vhodné iniciatívy na zabezpečenie spoločného prístupu k pravidlám na ochranu detí prechádzajúcich cez vonkajšie hranice členských štátov.

2.   Pasy a cestovné doklady musia obsahovať vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré obsahuje zobrazenie tváre. Členské štáty doň tiež začlenia dva plošne odobraté odtlačky prstov v interoperabilných formátoch. Údaje musia byť zabezpečené a pamäťové médium musí mať dostatočnú kapacitu a schopnosť zaručiť integritu, pravosť a dôvernosť údajov.

2a.   Od požiadavky poskytovania odtlačkov prstov sú oslobodené tieto osoby:

a)

deti vo veku menej ako 12 rokov.

Veková hranica 12 rokov je dočasná. V správe podľa článku 5a sa veková hranica posúdi a v prípade potreby sa navrhne jej zmena.

Bez toho, aby boli dotknuté dôsledky uplatňovania článku 5a, členské štáty, ktoré vo svojich právnych predpisoch prijatých pred 26. júna 2009 stanovujú nižšiu vekovú hranicu ako 12 rokov, môžu uplatňovať túto hranicu počas prechodného obdobia 4 rokov od 26. júna 2009. Táto veková hranica však počas prechodného obdobia nesmie byť nižšia ako 6 rokov;

b)

osoby, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.

2b.   V prípade, že odobratie odtlačkov určených prstov je dočasne nemožné, členské štáty umožnia odobratie odtlačkov iných prstov. Ak je dočasne nemožné aj odobratie odtlačkov iných prstov, môžu vydať dočasný pas s platnosťou najviac 12 mesiacov.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

1.   Biometrické identifikačné znaky odoberajú kvalifikovaní a riadne oprávnení pracovníci vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vydávanie pasov a cestovných dokladov.

2.   Členské štáty získavajú biometrické identifikačné znaky od žiadateľa v súlade so zárukami stanovenými v Dohovore Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Členské štáty zabezpečia zavedenie vhodných postupov, ktoré zaručia dôstojnosť dotknutých osôb v prípade ťažkostí pri registrácii.“

3.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

V súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 sa pre pasy a cestovné doklady zavedú dodatočné technické špecifikácie zodpovedajúce medzinárodným normám vrátane odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) týkajúce sa:

a)

dodatočných ochranných prvkov a požiadaviek vrátane posilnenia noriem zamedzujúcich napodobovanie, pozmeňovanie a falšovanie;

b)

technických špecifikácií pre pamäťové médium biometrických znakov a ich zabezpečenia vrátane zamedzenia neoprávneného prístupu;

c)

požiadaviek na kvalitu a spoločných technických noriem zobrazenia tváre a odtlačkov prstov.“

4.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Biometrické údaje sa zbierajú a ukladajú na pamäťové médium pasov a cestovných dokladov na účely vydávania takýchto dokladov. Na účely tohto nariadenia sa biometrické znaky v pasoch a cestovných dokladoch používajú iba na overovanie:

a)

pravosti pasu alebo cestovného dokladu;

b)

totožnosti držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov, ak sa podľa zákona vyžaduje predloženie pasu alebo cestovného dokladu.

Kontrola dodatočných ochranných prvkov sa uskutočňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (11). Ich nesúlad sám o sebe nemá vplyv na platnosť pasu alebo cestovného dokladu na účely prekročenia vonkajších hraníc.

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

Komisia predloží najneskôr do 26. júna 2012 Európskemu parlamentu a Rade správu založenú na rozsiahlej a podrobnej štúdii uskutočnenej nezávislým orgánom a pod dohľadom Komisie, v ktorej sa preskúma spoľahlivosť a technická uskutočniteľnosť používania odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na identifikáciu a overovanie, a to aj prostredníctvom vyhodnotenia presnosti používaných systémov, a ktorá bude zahŕňať aj porovnanie miery neoprávnených odmietnutí v každom členskom štáte, a v nadväznosti na výsledky tejto štúdie analýzu potreby spoločných pravidiel postupu ich porovnávania. V prípade potreby sa k správe pripoja návrhy na úpravu tohto nariadenia.“

6.

V článku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uplatňujú toto nariadenie:

a)

pokiaľ ide o zobrazenie tváre: najneskôr 18 mesiacov;

b)

pokiaľ ide o odtlačky prstov: najneskôr 36 mesiacov,

po prijatí dodatočných technických špecifikácií uvedených v článku 2. Platnosť už vydaných pasov a cestovných dokladov však nie je dotknutá.

Článok 1 ods. 1 druhý pododsek sa začne uplatňovať najneskôr 26. júna 2012. Pôvodná platnosť pre držiteľa dokladu však nie je dotknutá.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Štrasburgu 6. mája 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. apríla 2009.

(2)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50.

(10)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(11)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.“