21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 412/2009

z 18. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Saudskej Arábii, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2852/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Kórejskej republike, a ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie v súvislosti s takými dovozmi s pôvodom na Taiwane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 233,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

V októbri 1999 Komisia začala prešetrovanie (2), pokiaľ ide o dovoz polyesterových strižových vlákien (ďalej len „PSV“) s pôvodom v Kórejskej republike (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“). V júli 2000 boli nariadením Komisie (ES) č. 1472/2000 (3) uložené dočasné antidumpingové clá a v decembri 2000 nariadením Rady (ES) č. 2852/2000 (4) uložené konečné antidumpingové clá.

(2)

Podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia, v decembri 2003 Komisia začala (5) predbežné preskúmanie (ďalej len „revízne prešetrovanie“) antidumpingového cla na dovoz PSF s pôvodom, inter alia, v Kórejskej republike. Clo na dovoz z Kórejskej republiky bolo zmenené nariadením Rady (ES) č. 428/2005 (6), ďalej len „nariadenie (ES) č. 428/2005“.

(3)

Dňa 10. júna 2005 spoločnosť Huvis Corporation (ďalej len „spoločnosť Huvis“) podala na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev žiadosť (7) o zrušenie článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 týkajúcu sa antidumpingovej colnej sadzby, pokiaľ ide o spoločnosť Huvis.

(4)

Dňa 8. júla 2008 Súd prvého stupňa (8) zrušil článok 2 nariadenia (ES) č. 428/2005, pokiaľ ide o spoločnosť Huvis.

(5)

Súd prvého stupňa zistil, inter alia, že inštitúcie dostatočne nezdôvodnili použitie odlišných metodík v pôvodnom prešetrovaní na jednej strane a v revíznom prešetrovaní na strane druhej pri výpočte individuálnej colnej sadzby pre spoločnosť Huvis. Zistenia inštitúcií boli preto v tejto súvislosti v rozpore s článkom 11 ods. 9 základného nariadenia.

(6)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 bol v dôsledku toho zrušený v takom rozsahu, v akom antidumpingové clo uložené na vývoz tovaru vyrobeného a vyvážaného spoločnosťou Huvis do Európskeho spoločenstva presiahlo clo, ktoré by sa uplatnilo, ak by sa použila metóda použitá v pôvodnom prešetrovaní.

(7)

Súdy (9) uznávajú, že v prípadoch, kde konanie pozostáva z niekoľkých krokov, sa zrušením jedného z týchto krokov neruší celé konanie. Antidumpingové konanie je príkladom takého konania, ktoré pozostáva z viacerých krokov. V dôsledku toho zrušenie častí nariadenia o uložení konečného antidumpingového cla neznamená zrušenie celého postupu pred prijatím príslušného nariadenia. Na druhej strane, podľa článku 233 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sú inštitúcie Spoločenstva povinné vyhovieť rozsudku súdov Európskych spoločenstiev. V súlade s týmto inštitúcie Spoločenstva, s cieľom vyhovieť rozsudku, majú možnosť odstrániť nedostatky sporného nariadenia, ktoré viedli k jeho zrušeniu, zatiaľ čo nezrušené časti, ktoré nie sú rozsudkom dotknuté (10), sa ponechajú nezmenené.

(8)

Cieľom tohto nariadenia je náprava aspektov nariadenia (ES) č. 428/2005, o ktorých sa zistilo, že sú v rozpore so základným nariadením a ktoré viedli k zrušeniu častí uvedeného nariadenia. Tiež vyvodzuje dôsledky z článku 9 ods. 6 základného nariadenia, pokiaľ ide o vývozcov v Kórejskej republike, ktorí boli ochotní spolupracovať v prešetrovaní, ktoré viedlo k nariadeniu (ES) č. 428/2005. Všetky ostatné zistenia uvedené v nariadení (ES) č. 428/2005, voči ktorým neboli v stanovenej lehote vznesené námietky a Súd prvého stupňa ich teda nezohľadnil a neviedli k zrušeniu sporného nariadenia, zostávajú v platnosti.

(9)

Preto v súlade s článkom 233 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva bola antidumpingová colná sadzba pre spoločnosť Huvis prepočítaná na základe rozsudku Súdu prvého stupňa.

B.   NOVÉ POSÚDENIE ZISTENÍ NA ZÁKLADE ROZSUDKU SÚDU PRVÉHO STUPŇA

(10)

V tomto nariadení je posudzovaným aspektom rozsudku výpočet dumpingového rozpätia, konkrétnejšie výpočet úpravy normálnej hodnoty vykonanej s cieľom zohľadniť rozdiely medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou, pokiaľ ide o dovozné prirážky v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia.

(11)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 127 a 128 nariadenia (ES) č. 428/2005, na výpočet úpravy normálnej hodnoty bola použitá odlišná metodika v pôvodnom prešetrovaní a odlišná metodika v uvedenom predbežnom preskúmaní.

(12)

Bez preskúmania zákonnosti metódy použitej v predbežnom preskúmaní na výpočet už uvedenej úpravy, Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku uviedol, že inštitúcie Spoločenstva nepreukázali, že došlo k takej zmene okolností, ktorá by odôvodňovala použitie metódy odlišnej od metódy použitej v pôvodnom prešetrovaní, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 9 základného nariadenia. Preto zrušil článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2005 v takom rozsahu, v akom antidumpingové clo uložené na vývoz tovaru vyrobeného a vyvážaného spoločnosťou Huvis do Spoločenstva presiahlo clo, ktoré by sa uplatnilo, ak by sa použila metóda použitá v pôvodnom prešetrovaní na výpočet úpravy normálnej hodnoty pre dovozné prirážky.

(13)

Preto bola úprava normálnej hodnoty dovozných ciel prepočítaná na základe metódy použitej v pôvodnom prešetrovaní.

(14)

Porovnanie takto vypočítanej váženej priemernej normálnej hodnoty s váženou priemernou vývoznou cenou zo závodu podľa druhu výrobku, zistenou počas predbežného preskúmania, preukázalo existenciu dumpingu. Stanovené dumpingové rozpätie vyjadrené ako percentuálny podiel dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, je 3,9 %.

(15)

Individuálna sadzba vypočítaná pre spoločnosť Huvis bola súčasťou základu na výpočet váženého priemerného cla, ktoré by sa malo uplatniť na spolupracujúcich kórejských vývozcov, ktorí neboli zaradení do vzorky. Preto bolo dumpingové rozpätie pre spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli zaradené do vzorky, prepočítané. Nové dumpingové rozpätie pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, bolo stanovené na základe váženého priemerného dumpingového rozpätia na 4,4 %.

(16)

Jedna spoločnosť, Woongjin Chemical Co., Ltd. (predtým Saehan Industries Inc.), kontaktovala Komisiu a požadovala, aby jej clo bolo tiež upravené. Keďže však uvedená spoločnosť nepožiadala o zrušenie svojho cla Súd prvého stupňa, jej clo sa stalo konečným.

C.   ZVEREJNENIE

(17)

Všetky zainteresované strany, ktorých sa vykonávanie rozsudku týka, boli informované o návrhu týkajúcom sa zmeny antidumpingových colných sadzieb uplatniteľných na spoločnosť Huvis a spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli zaradené do vzorky. V súlade s ustanoveniami základného nariadenia im bolo poskytnuté obdobie, počas ktorého mohli po zverejnení týchto informácií predložiť pripomienky. Pripomienky, ktoré boli dostatočne podložené a oprávnené, Komisia posúdila.

D.   ZÁVER

(18)

Na základe uvedených skutočností by sa mala colná sadzba uplatniteľná na spoločnosť Huvis a spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmenené sadzby by sa mali uplatniť so spätnou účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 428/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 týkajúca sa konečných antidumpingových colných sadzieb uplatniteľných na dovoz syntetických strižových vlákien z polyesteru, nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie, patriacich pod číselný kód KN 5503 20 00 s pôvodom v Kórejskej republike, sa nahrádza takto:

Spoločnosť

Clo (%)

Doplnkový kód TARIC

Huvis Corporation,

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd.

(predtým Saehen Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Všetky ostatné spoločnosti

10,6

A999

Článok 2

Výška cla, zaplateného alebo zaúčtovaného podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 v jeho pôvodnom znení a presahujúca výšku cla stanoveného na základe článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 zmeneného a doplneného týmto nariadením, sa vráti alebo odpustí.

Žiadosti o vrátenie alebo odpustenie cla predložia vnútroštátne colné orgány v súlade s platnými colnými právnymi predpismi. V náležite odôvodnených prípadoch sa lehota troch rokov ustanovená v článku 236 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (11), predĺži o dva roky.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 18. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2009

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 285, 7.10.1999, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 166, 6.7.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 17.

(5)  Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2003, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ L 71, 17.3.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2005, s. 38.

(8)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008, s. 44.

(9)  IPS/Rada [1998] Zb. s. II-3939.

(10)  Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-458/98 P IPS/Rada, Zb. s. I-08147.

(11)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.