8.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 288/2009

zo 7. apríla 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 103h písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 13/2009 (2) sa zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 1234/2007 s cieľom ustanoviť pomoc Spoločenstva v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách zameraného na pravidelné poskytovanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach spravovaných alebo uznávaných príslušnými orgánmi členského štátu.

(2)

Aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie programu podpory konzumácie ovocia v školách, členské štáty, ktoré sa chcú na tomto programe zúčastniť na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, by mali najprv vypracovať stratégiu jeho vykonávania. Aby sa zabezpečila pridaná hodnota programu podpory konzumácie ovocia v školách ustanoveného podľa tohto nariadenia, členské štáty by mali vo svojej stratégii vysvetliť, ako zabezpečia pridanú hodnotu svojho programu, najmä tam, kde sa v rovnakom čase konzumujú jedlá v rámci štandardného školského stravovania a výrobky financované v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách. Ak si členské štáty zvolia vykonávanie viac ako jedného programu, mali by vypracovať stratégiu pre každý takýto program.

(3)

Stratégia členského štátu by mala obsahovať kľúčové prvky uvedené v článku 103ga ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, a to rozpočet programu vrátane príspevku Spoločenstva a vnútroštátneho príspevku, jeho trvanie, cieľovú skupinu, oprávnené výrobky a zapojenie príslušných zainteresovaných strán, ako orgánov školstva a zdravotných orgánov, súkromného sektora alebo rodičov detí. Stratégia členského štátu by mala takisto opisovať sprievodné opatrenia, ktoré by sa mali prijať na zabezpečenie účinnosti programu.

(4)

Podľa článku 152 ods. 1 zmluvy by sa pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých politík Spoločenstva mala zabezpečiť vysoká úroveň zdravia. Aby sa zabezpečilo, že výrobky oprávnené na pomoc poskytujú deťom vysokú úroveň ochrany zdravia a podporujú zdravé stravovacie návyky, členské štáty by mali zo svojej stratégie vylúčiť výrobky s pridaným cukrom, tukom, soľou alebo sladidlami okrem riadne odôvodnených prípadov, keď členské štáty vo svojej stratégii ustanovia, že takéto výrobky môžu byť v rámci ich programu oprávnené. Vo všetkých prípadoch by mal zoznam oprávnených výrobkov členského štátu odsúhlasiť príslušný zdravotný orgán členského štátu.

(5)

Programy podpory konzumácie ovocia v školách si vyžadujú sprievodné opatrenia, aby boli účinné. Sprievodné opatrenia by sa nemali obmedzovať na určité zemepisné oblasti alebo vzdelávacie zariadenia, čím by sa určité deti vylúčili z ich pôsobnosti. Preto by malo byť zámerom členských štátov poskytnúť väčšine detí cieľovej skupiny ich programu prístup k sprievodným opatreniam.

(6)

V záujme dobrého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty vykonávajúce program podpory konzumácie ovocia v školách mali žiadať o pomoc Spoločenstva každý rok.

(7)

V záujme transparentnosti by sa malo ustanoviť orientačné rozdelenie pomoci Spoločenstva na členský štát vypočítané na základe kľúča prideľovania uvedeného v článku 103ga ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Aby sa zohľadnil demografický vývoj, Komisia by mala aspoň každé tri roky posúdiť, či je uvedené rozdelenie stále aktuálne.

(8)

Aby sa maximalizoval úplný potenciál dostupných fondov, pomoc Spoločenstva, ktorá sa orientačne rozdelila členským štátom, ktoré neoznámili svoju stratégiu Komisii včas, by sa mala prerozdeliť medzi zúčastnené členské štáty, ktoré oznámili Komisii svoju ochotu využiť väčšiu časť pôvodne pridelených prostriedkov pomoci Spoločenstva.

(9)

Na pomoc Spoločenstva by nemali byť oprávnené len náklady vzniknuté pri nákupe ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov, ale aj niektoré súvisiace náklady, ktoré sa priamo spájajú s vykonávaním programu podpory konzumácie ovocia v školách, ak sa ustanovujú v stratégii členského štátu. Na tieto súvisiace náklady by sa však mal prideliť len malý percentuálny podiel pomoci, aby sa zachovala účinnosť schémy. Na účely finančného hospodárenia a kontroly by tieto náklady mali predstavovať pevne stanovené sumy vypočítané na základe pro rata.

(10)

V záujme dobrého administratívneho a rozpočtového hospodárenia, ako aj dohľadu, by sa mali špecifikovať podmienky prideľovania pomoci, schvaľovania žiadateľov o pomoc a podmienky platnej žiadosti o pomoc. Pri vyplácaní pomoci by sa mali špecifikovať požiadavky, ktoré majú žiadatelia spĺňať, pravidlá podávania žiadostí, kontrol a sankcií, ktoré majú príslušné orgány uplatňovať, a pravidlá platobného postupu.

(11)

Na ochranu finančných záujmov Spoločenstva by sa mali prijať primerané kontrolné opatrenia na zamedzenie nezrovnalostiam a podvodom. Tieto kontrolné opatrenia by mali zahŕňať úplné administratívne kontroly doplnené kontrolami na mieste. V súvislosti s takými kontrolnými opatreniami by sa mal špecifikovať ich rozsah, obsah, načasovanie a podávanie správ o nich s cieľom zabezpečiť spravodlivý a jednotný prístup v členských štátoch s ohľadom na rozdielnu implementáciu programu.

(12)

Okrem toho by sa mali získať späť neoprávnene vyplatené sumy a ustanoviť sankcie s cieľom odradiť žiadateľov od podvodného konania a vážnej nedbalosti.

(13)

Aby sa posúdila účinnosť programu podpory konzumácie ovocia v školách a aby sa umožnilo partnerské hodnotenie a výmena najlepšej praxe, členské štáty by mali pravidelne monitorovať a hodnotiť vykonávanie svojho programu podpory konzumácie ovocia v školách a zasielať Komisii svoje výsledky a zistenia. V prípade, že sa ovocie a zelenina, spracované ovocie a zelenina a výrobky z banánov nedistribuujú cieľovej skupine ich programu bezplatne, členské štáty by mali posúdiť, aký vplyv by na účinnosť ich programu mal príspevok zo strany rodičov.

(14)

Zo skúseností vyplýva, že príjemcovia v projektoch spolufinancovaných prostredníctvom pomoci Spoločenstva si nie vždy dostatočne uvedomujú úlohu, ktorú Spoločenstvo zastáva v príslušnom projekte. Úloha Spoločenstva v programe podpory konzumácie ovocia v školách by sa preto mala zreteľne uvádzať v každom zúčastnenom vzdelávacom zariadení.

(15)

Aby sa členským štátom poskytol dostatočný čas na zriadenie ich programu podpory konzumácie ovocia v školách alebo na zosúladenie ich existujúcich programov s novými ustanoveniami, členské štáty môžu spolupracovať pri vytvorení stratégie, ktorá obsahuje len kľúčové prvky pre počiatočné obdobie od 1. augusta 2009 do 31. júla 2010. Mali by mať takisto možnosť oddialiť prijatie sprievodných opatrení počas uvedeného prechodného obdobia.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva na poskytovanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách a na určité súvisiace náklady.

2.   Pojmy používané v tomto nariadení majú rovnaký význam ako pri použití v nariadení (ES) č. 1234/2007, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Cieľová skupina

Pomoc uvedená v článku 103ga nariadenia (ES) č. 1234/2007 je zameraná na deti pravidelne navštevujúce akékoľvek vzdelávacie zariadenie spravované alebo uznávané príslušnými orgánmi členského štátu.

Článok 3

Stratégia

1.   Členské štáty, ktoré chcú zriadiť program podpory konzumácie ovocia v školách, vypracujú stratégiu uvedenú v článku 103ga ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Stratégia členského štátu sa nevzťahuje na výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. V riadne odôvodnených prípadoch, napríklad ak členský štát chce v rámci svojho programu zabezpečiť široký výber výrobkov alebo chce svoj program zatraktívniť, sa však v stratégii môže ustanoviť, že takéto výrobky sa môžu stať oprávnenými, ak sa pridáva len obmedzené množstvo látok uvedených v danej prílohe.

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné zdravotné orgány odsúhlasili zoznam výrobkov, ktoré sú v rámci ich programu podpory konzumácie ovocia v školách oprávnené.

3.   Členské štáty vo svojej stratégii vysvetlia, ako zabezpečia pridanú hodnotu svojho programu podpory konzumácie ovocia v školách, najmä tam, kde sa v rovnakom čase konzumujú jedlá v rámci štandardného školského stravovania a výrobky financované v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách. Vo svojej stratégii vysvetlia svoje kontrolné opatrenia.

4.   Členské štáty vo svojej stratégii opíšu sprievodné opatrenia, ktoré príjmu na zabezpečenie úspešného vykonávania svojho programu. Tieto opatrenia sa môžu zamerať na zlepšenie znalostí cieľovej skupiny o odvetví ovocia a zeleniny alebo o zdravých stravovacích návykoch, a to napr. prípravou webových stránok alebo organizovaním návštev poľnohospodárskych podnikov alebo záhradkárskych stretnutí.

5.   Členské štáty si môžu zvoliť príslušnú zemepisnú a administratívnu úroveň, na ktorej chcú program podpory konzumácie ovocia v školách vykonávať. Ak sa rozhodnú pre vykonávanie viac ako jedného programu, pre každý program vypracujú stratégiu. Členský štát, ktorý vykonáva viacero programov, môže zriadiť koordinačný rámec.

Článok 4

Pomoc pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom

1.   Členské štáty zriaďujúce program podpory konzumácie ovocia v školách môžu požiadať o pomoc uvedenú v článku 103ga nariadenia (ES) č. 1234/2007 na obdobie od 1. augusta do 31. júla jedného alebo viacerých rokov, pričom oznámia Komisii svoju stratégiu do 31. januára roku, v ktorom začína dané obdobie.

2.   Členské štáty, ktoré už majú nejaký program podpory konzumácie ovocia v školách alebo iné programy, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie, majú pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia nárok na pomoc Spoločenstva na základe podmienok ustanovených v článku 103ga ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Svoju stratégiu oznámia Komisii v lehote ustanovenej v odseku 1.

3.   V prílohe II k tomuto nariadeniu sa ustanovuje orientačné rozdelenie pomoci Spoločenstva na členský štát vypočítané na základe kľúča prideľovania uvedeného v článku 103ga ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Komisia aspoň každé tri roky posudzuje, či je príloha II stále v súlade s uvedeným kľúčom prideľovania.

4.   Prostriedky pomoci Spoločenstva vyhradené pre členské štáty, ktoré do 31. januára roku, v ktorom začína obdobie uvedené v odseku 1, neoznámili Komisii svoju ochotu využiť väčšiu časť pôvodne pridelených prostriedkov pomoci Spoločenstva alebo požiadali len o časť pôvodne pridelených prostriedkov, sa prerozdelia medzi zúčastnené členské štáty, ktoré v lehote uvedenej v odseku 1 svoju ochotu Komisii oznámili.

Prerozdelenie pomoci Spoločenstva uvedené v prvom pododseku sa vykonáva proporčne k pôvodne prideleným prostriedkom členského štátu vypočítaným na základe kľúča prideľovania uvedeného v článku 103ga ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Komisia rozhodne o konečnom pridelení pomoci Spoločenstva členským štátom do 31. marca roku, v ktorom začína obdobie uvedené v odseku 1.

Článok 5

Oprávnené náklady

1.   Náklady oprávnené na pomoc Spoločenstva uvedenú v článku 103ga nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú tieto:

a)

náklady na ovocie a zeleninu, spracované ovocie a zeleninu a výrobky z banánov, na ktoré sa vzťahuje program podpory konzumácie ovocia v školách uvedený v článku 3 ods. 1 a ktoré bolo dodané do vzdelávacieho zariadenia.

b)

súvisiace náklady, t. j. náklady, ktoré sa priamo spájajú s vykonávaním programu podpory konzumácie ovocia v školách a zahŕňajú výhradne:

i)

náklady na nákup, prenájom a lízing zariadenia, ak sa to ustanovuje v stratégii;

ii)

náklady na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 12, ktoré sa priamo spájajú s programom podpory konzumácie ovocia v školách;

iii)

náklady na komunikáciu, ktoré zahŕňajú náklady na informačný plagát uvedený v článku 14 ods. 1.

Ak sa náklady na prepravu a distribúciu, ktoré pokrýva program podpory konzumácie ovocia v školách, fakturujú osobitne, takéto náklady nepresahujú 3 % nákladov na výrobky.

Ak sa výrobky dodávajú do vzdelávacieho zariadenia bezplatne, členské štáty môžu prijímať faktúry za prepravu a distribúciu do výšky stropu stanoveného v stratégii daného členského štátu.

Náklady na komunikáciu uvedené v prvom pododseku písm. b) bode iii) nemožno financovať v rámci iných schém pomoci Spoločenstva.

2.   Celková suma nákladov podľa odseku 1 prvého pododseku písm. b) bodov i) a iii) predstavuje pevne stanovenú sumu a nepresahuje strop 5 % celkovej pomoci Spoločenstva pre jednotlivé členské štáty po konečnom pridelení pomoci Spoločenstva uvedenom v článku 4 ods. 4.

V roku, v ktorom sa uskutoční hodnotenie podľa článku 12, celková suma nákladov podľa odseku 1 prvého pododseku písm. b) bodov i) a iii) nepresahuje 10 % celkovej pomoci Spoločenstva pre daný členský štát v roku, v ktorom sa hodnotenie uskutočňuje, po konečnom pridelení pomoci Spoločenstva uvedenom v článku 4 ods. 4.

Článok 6

Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci

1.   Členské štáty zabezpečia, že pomoc ustanovená v rámci ich stratégie sa distribuuje žiadateľom o pomoc vtedy, ak príslušným orgánom podali platnú žiadosť o pomoc. Žiadosť o pomoc je platná, ak ju podal žiadateľ schválený na tieto účely príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa nachádza vzdelávacie zariadenie, do ktorého sa výrobky dodávajú.

2.   Členský štát môže vybrať žiadateľa o pomoc z pomedzi týchto orgánov:

a)

vzdelávacie zariadenie;

b)

orgány školstva, pokiaľ ide o výrobky distribuované žiakom v rámci ich územia;

c)

dodávatelia a/alebo distribútori výrobkov;

d)

organizácie pôsobiace v mene jednej alebo viacerých vzdelávacích zariadení alebo jedného či viacerých orgánov školstva a sú osobitne zriadené na tieto účely;

e)

všetky ostatné verejné alebo súkromné subjekty, ktoré riadia:

i)

distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov do vzdelávacích zariadení v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách zriadeného podľa tohto nariadenia alebo zosúladeného s týmto nariadením;

ii)

hodnotenie a/alebo komunikáciu.

Článok 7

Všeobecné podmienky schvaľovania žiadateľov o pomoc

Schválenie sa udelí pod podmienkou, že žiadateľ sa voči príslušnému orgánu písomne zaviaže, že:

a)

výrobky financované v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách zriadeného podľa tohto nariadenia alebo zosúladeného s týmto nariadením sa použijú na spotrebu zo strany žiakov vzdelávacích zariadení, pre ktoré sa o pomoc žiada;

b)

vráti akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na príslušné množstvá v prípade zistenia, že tieto výrobky sa nedistribuovali deťom uvedeným v článku 2, alebo pomoc vyplatenú na výrobky, ktoré nie sú oprávnené podľa tohto nariadenia;

c)

v prípade podvodu alebo vážnej nedbalosti zaplatí sumu, ktorá sa rovná rozdielu medzi pôvodne vyplatenou sumou a sumou, na ktorú má žiadateľ nárok;

d)

sprístupní podporné dokumenty príslušným orgánom na ich požiadanie;

e)

sa podrobí akejkoľvek kontrole, o ktorej rozhodol príslušný orgán členského štátu, najmä preskúmaniu záznamov a fyzickej kontrole.

Členské štáty môžu schválenie podmieniť aj ďalšími záväzkami, ku ktorým sa žiadateľ voči príslušnému orgánu písomne zaviaže.

Článok 8

Osobitné podmienky schválenia určitých žiadateľov

Ak o pomoc žiada žiadateľ uvedený v článku 6 ods. 2 písm. c) až e), písomne sa zaviaže, že okrem záväzkov uvedených v článku 7 bude viesť aj záznamy s názvami a adresami vzdelávacích zariadení alebo v prípade potreby orgánov školstva a záznamy o výrobkoch a množstvách predaných alebo dodaných týmto zariadeniam alebo orgánom.

Článok 9

Pozastavenie a odobratie schválenia

Ak sa zistí, že žiadateľ o pomoc už nespĺňa podmienky ustanovené v článkoch 6, 7 a 8 alebo akékoľvek iné povinnosti podľa tohto nariadenia, schválenie sa v závislosti od vážnosti nezrovnalosti pozastaví na jeden až dvanásť mesiacov alebo sa odoberie. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípadoch vyššej moci, alebo ak členský štát zistí, že táto nezrovnalosť nebola spáchaná úmyselne alebo z nedbalosti, alebo bola menej závažná. Ak sa schválenie odoberie, môže sa na žiadosť žiadateľa obnoviť po uplynutí najmenej 12 mesiacov.

Článok 10

Žiadosti o poskytnutie pomoci

1.   Žiadosti o pomoc sa pripravia spôsobom, ktorý špecifikuje príslušný orgán členského štátu, a obsahujú aspoň tieto informácie:

a)

distribuované množstvá;

b)

názov a adresa alebo identifikačné číslo vzdelávacieho zariadenia alebo orgánu školstva, na ktoré sa informácie uvedené v písmene a) vzťahujú a

c)

počet detí v príslušnom vzdelávacom zariadení cieľovej skupiny určenej v stratégii členského štátu.

2.   Členské štáty špecifikujú frekvenciu prijímania žiadostí v súlade so svojou stratégiou, ale obdobia, na ktoré sa žiadosti o pomoc vzťahujú, nepresahujú 5 mesiacov. Ak program beží počas viac ako 6 mesiacov obdobia uvedeného v článku 4 ods. 1, na dané obdobie sa podávajú spolu aspoň tri žiadosti o pomoc.

3.   Okrem prípadov vyššej moci, aby boli žiadosti o pomoc platné, správne sa vyplnia a podajú najneskôr posledný deň tretieho mesiaca nasledujúceho po konci obdobia, na ktoré sa vzťahujú.

4.   Suma uvedená v žiadosti sa podloží písomnými dokladmi, ktoré sa poskytnú príslušným orgánom. V týchto písomných dokladoch sa uvádza cena dodaných výrobkov a potvrdenie prevzatia výrobkov alebo sa k nim prikladá doklad o platbe.

Článok 11

Platba pomoci

1.   Pokiaľ ide o dodávateľov, organizácie alebo orgány uvedené v článku 6 ods. 2 písm. c) až e), pomoc sa vypláca výhradne:

a)

po predložení potvrdenia o skutočne dodaných množstvách alebo

b)

na základe správy o inšpekcii vykonanej príslušným orgánom pred konečnou platbou pomoci, kde sa konštatuje, že podmienky na platbu boli splnené alebo

c)

v prípade, že to členský štát povolí, po predložení alternatívneho dôkazu, že množstvá dodané na účely tohto nariadenia boli uhradené.

2.   Príslušný orgán vyplatí pomoc do troch mesiacov odo dňa podania správne vyplnenej a platnej žiadosti. Členské štáty určia formu a obsah platnej žiadosti o pomoc.

3.   Ak sa lehota uvedená v článku 10 ods. 3 prekročí o menej ako dva mesiace, pomoc sa takisto vyplatí, ale je znížená:

a)

o 5 %, ak sa lehota prekročila o najviac jeden mesiac;

b)

o 10 %, ak sa lehota prekročí o viac ako jeden mesiac, ale o menej ako dva mesiace.

Ak sa lehota uvedená v článku 10 ods. 3 prekročí o dva mesiace, pomoc sa zníži o 1 % na každý dodatočný deň.

Článok 12

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Členské štáty každoročne monitorujú vykonávanie svojho programu podpory konzumácie ovocia v školách. Pri monitorovaní čerpajú z údajov vyplývajúcich z povinností týkajúcich sa hospodárenia a kontroly vrátane tých, ktoré sa uvádzajú v článkoch 10 a 11. Členské štáty ustanovia primerané štruktúry a formy na zabezpečenie pravidelného monitorovania vykonávania programu.

2.   Členské štáty vyhodnocujú vykonávanie svojho programu podpory konzumácie ovocia v školách a posudzujú jeho účinnosť. Členské štáty do 29. februára 2012 oznámia Komisii výsledky svojho hodnotenia za obdobie od 1. augusta 2010 do 31. júla 2011. Počas nasledujúcich období členské štáty vyhodnotia vykonávanie svojho programu najmenej raz za päť rokov a po tomto dátume svoje výsledky oznámia každých päť rokov.

3.   Ak členský štát neoznámi výsledky svojho hodnotenia do dňa uvedeného v odseku 2 alebo každých päť rokov po uvedenom dátume, výška prostriedkov pridelených počas nasledujúceho rozdeľovania sa zníži takto:

a)

o 5 %, ak sa lehota prekročila najviac o jeden mesiac;

b)

o 10 %, ak sa lehota prekročí viac ako o jeden mesiac, ale menej ako o dva mesiace.

Ak sa lehota uvedená v pododseku 1 prekročí o dva mesiace, pomoc sa zníži o 1 % na každý dodatočný deň.

Článok 13

Kontroly a sankcie

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Tieto opatrenia zahŕňajú úplnú administratívnu kontrolu žiadostí o pomoc, ktorá sa doplní o kontroly na mieste, v súlade s odsekmi 2 až 8.

2.   Administratívne kontroly sa vykonajú pri všetkých žiadostiach o pomoc a zahŕňajú overenie podkladov/podporných dokumentov vyžadovaných členskými štátmi v súvislosti s dodávkou výrobkov. Administratívne kontroly sa doplnia kontrolami na mieste zameranými najmä na:

a)

záznamy uvedené v článku 8 vrátane finančných záznamov, ako sú faktúry za nákup a predaj a bankové výpisy;

b)

použitie dotovaných výrobkov v súlade s týmto nariadením, najmä ak existujú dôvody na podozrenie z nezrovnalosti.

3.   Celkový počet kontrol na mieste vykonaných v každom období, ktoré trvá od 1. augusta do 31. júla, sa vzťahuje najmenej na 5 % pomoci rozdelenej na vnútroštátnej úrovni a najmenej na 5 % všetkých žiadateľov uvedených v článku 6.

V prípade, že počet žiadateľov je v danom členskom štáte nižší ako sto, kontroly na mieste sa vykonajú v priestoroch piatich žiadateľov.

V prípade, že počet žiadateľov v danom členskom štáte je nižší ako 5, vykoná sa kontrola u 100 % žiadateľov.

4.   Kontroly na mieste sa vykonávajú v celom období od 1. augusta do 31. júla a vzťahujú sa na obdobie najmenej dvanástich predchádzajúcich mesiacov.

5.   Žiadateľov, ktorí sa podrobia kontrolám na mieste, vyberie príslušný kontrolný orgán, ktorý vezme do úvahy rôzne zemepisné oblasti a analýzu rizika, v ktorej sa zohľadní najmä opakovaný výskyt chýb a zistenia kontrol vykonaných v minulých rokoch. V analýze rizika sa zohľadní aj rozdielna výška príslušnej pomoci a rôzny typ žiadateľov uvedených v článku 6 ods. 2.

6.   V prípadoch, v ktorých žiadateľ uvedený v článku 6 ods. 2 písm. b), až e) požiada o pomoc, sa kontroly na mieste vykonané v priestoroch žiadateľa doplnia o kontroly na mieste v priestoroch najmenej dvoch vzdelávacích zariadení alebo najmenej 1 % vzdelávacích zariadení uvedených na zozname žiadateľa, podľa toho, ktorý údaj je väčší.

7.   Kontrolu možno ohlásiť vopred za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly, a to v lehote striktne obmedzenej na nevyhnutné minimum.

8.   Príslušný kontrolný orgán vypracuje kontrolnú správu o každej kontrole na mieste. V správe sa presne uvedú jednotlivé kontrolované položky.

Kontrolná správa sa rozdelí na tieto časti:

a)

všeobecnú časť, ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

program, príslušné obdobie, kontrolované žiadosti o pomoc, množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahuje program podpory konzumácie ovocia v školách, zúčastnené vzdelávacie zariadenia, na základe dostupných údajov odhad počtu detí, za ktoré sa pomoc vyplatila, a príslušnú finančnú sumu;

ii)

mená zúčastnených zodpovedných osôb;

b)

časť, v ktorej sú samostatne opísané vykonané kontroly a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

skontrolované dokumenty;

ii)

povaha a rozsah vykonaných kontrol;

iii)

poznámky a zistenia.

9.   Pokiaľ ide o vrátenie neoprávnene vyplatených súm, článok 73 ods. 1, 3, 4 a 8 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (3) sa uplatňuje mutatis mutandis.

10.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, žiadateľ v prípade podvodu alebo vážnej nedbalosti, za ktoré je sám zodpovedný, zaplatí okrem vrátenia neoprávnene vyplatenej sumy v súlade s odsekom 9 tohto článku sumu, ktorá sa rovná rozdielu medzi pôvodne vyplatenou sumou a sumou, na ktorú má žiadateľ nárok.

Článok 14

Informačný plagát európskeho „programu podpory konzumácie ovocia v školách“

1.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe podpory konzumácie ovocia v školách oznámia verejnosti, že program dostal finančnú podporu z Európskeho spoločenstva. Na tieto účely môžu členské štáty použiť informačný plagát vyhotovený v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v prílohe III, ktorý trvale umiestnia na jasne viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do zúčastneného vzdelávacieho zariadenia tak, aby bol zreteľne čitateľný.

2.   V prípade, že sa členské štáty rozhodnú nevyužiť informačný plagát uvedený v odseku 1, vo svojej stratégii jasne vysvetlia, akým spôsobom informujú verejnosť o finančnom príspevku Európskeho spoločenstva k ich programu. Informačné plagáty, webové stránky alebo akékoľvek iné nástroje na informovanie o programe členského štátu na podporu konzumácie ovocia v školách alebo na propagáciu tohto programu v každom prípade uvádzajú Európsku vlajku a túto vetu: „Naše(-a) (druh vzdelávacieho zariadenia) sa zúčastňuje na európskom ‚programe podpory konzumácie ovocia v školách‘ s finančnou podporou Európskeho spoločenstva.“

3.   Odkaz na finančnú podporu z Európskeho spoločenstva je viditeľný aspoň v rovnakej miere ako odkaz na príspevky od iných súkromných alebo verejných subjektov, ktoré podporujú program členského štátu.

Článok 15

Oznámenia

1.   Členské štáty zašlú Komisii oznámenia uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 do 31. januára roku, v ktorom začína obdobie uvedené v článku 4 ods. 1. Tieto informácie sa zasielajú e-mailom na adresu AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu vo formáte, o ktorom rozhodne Komisia.

Počnúc rokom 2010 členské štáty zasielajú Komisii po skončení obdobia uvedeného v článku 4 ods. 1 do 30. novembra roku, v ktorom končí obdobie uvedené v článku 4 ods. 1., tieto informácie:

a)

výsledky monitorovania, ak sa ustanovuje podľa článku 12;

b)

výsledky kontrol na mieste vykonaných podľa článkov 13 a 16 spolu so súvisiacimi zisteniami.

2.   Forma a obsah oznámení uvedených v odseku 1 sa vymedzujú na základe usmernenia, ktoré Komisia poskytne členským štátom. Tieto vzory sa neuplatňujú, pokiaľ nie je informovaný Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

3.   Komisia pravidelne uverejňuje stratégie členských štátov a výsledky ich monitorovania a hodnotenia.

4.   Ak členský štát zmení stratégiu uvedenú v článku 3, bezodkladne svoju novú stratégiu oznámi Komisii e-mailom na adresu uvedenú v prvom pododseku odseku 1.

Článok 16

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty môžu na obdobie od 1. augusta 2009 do 31. júla 2010 vypracovať stratégiu, v ktorej sú obsiahnuté len tieto kľúčové prvky: rozpočet, cieľová skupina a oprávnené výrobky, a odchylne od článku 3 ods. 2 nemusia mať svoj zoznam oprávnených výrobkov odsúhlasený príslušnými zdravotnými orgánmi členského štátu. Majú takisto možnosť oddialiť vykonávanie sprievodných opatrení do konca uvedeného obdobia.

2.   Na obdobie uvedené v odseku 1 a odchylne od článku 4 ods. 1 a 2 môžu členské štáty oznámiť svoju stratégiu do 31. mája 2009, keďže Komisia rozhoduje o konečnom pridelení pomoci Spoločenstva do 31. júla 2009.

3.   Na obdobie uvedené v odseku 1 a odchylne od článku 11 ods. 2 vyplatí príslušný orgán pomoc do štyroch mesiacov odo dňa podania správne vyplnenej a platnej žiadosti, v súlade s článkom 6 ods. 1, pričom sa percentuálny podiel kontrol na mieste uvedený v článku 13 ods. 3 vzťahuje aspoň na 10 % pomoci a 10 % žiadateľov o pomoc.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.


PRÍLOHA I

Zoznam výrobkov vylúčených z programu podpory konzumácie ovocia v školách, ktorý sa spolufinancuje z pomoci Spoločenstva.

Výrobky obsahujúce:

pridaný cukor

pridaný tuk

pridanú soľ

pridané sladidlo


PRÍLOHA II

Orientačné rozdelenie pomoci Spoločenstva na členský štát

Členský štát

Podiel spolufinancovania

v %

Deti 6 – 10

absolútne hodnoty

EUR

Rakúsko

50

439 035

1 320 400

Belgicko

50

592 936

1 782 500

Bulharsko

75

320 634

1 446 100

Cyprus

50

49 723

175 000

Česká republika

73

454 532

1 988 100

Dánsko

50

343 807

1 034 000

Estónsko

75

62 570

282 400

Fínsko

50

299 866

901 200

Francúzsko

51

3 838 940

11 778 700

Nemecko

52

3 972 476

12 488 300

Grécko

59

521 233

1 861 300

Maďarsko

69

503 542

2 077 900

Írsko

50

282 388

849 300

Taliansko

58

2 710 492

9 521 200

Lotyšsko

75

99 689

450 100

Litva

75

191 033

861 300

Luxembursko

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Holandsko

50

985 163

2 962 100

Poľsko

75

2 044 899

9 222 800

Portugalsko

68

539 685

2 199 600

Rumunsko

75

1 107 350

4 994 100

Slovensko

73

290 990

1 276 500

Slovinsko

75

93 042

419 200

Španielsko

59

2 006 143

7 161 900

Švédsko

50

481 389

1 447 100

Spojené kráľovstvo

51

3 635 300

11 148 900

EU 27

58

25 920 489

90 000 000


PRÍLOHA III

Minimálne požiadavky na informačný plagát o „európskom programe podpory konzumácie ovocia v školách“

Veľkosť plagátu

:

A3 alebo väčšia

Písmo

:

1 cm alebo väčšie

Názov

:

„Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách“

Obsah

:

S ohľadom na typ vzdelávacieho zariadenia aspoň toto znenie:

„Naše(-a) [druh vzdelávacieho zariadenia (napr. jasle/predškolské zariadenie/škola)] sa zúčastňuje na európskom ‚programe podpory konzumácie ovocia v školách‘ s finančnou podporou Európskeho spoločenstva.“ Na informačnom plagáte je zobrazený znak Európskeho spoločenstva.