24.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 206/2009

z 5. marca 2009

o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 3 ods. 5, článok 16 ods. 3 a článok 17 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (2), a najmä na jej článok 8 ods. 5 tretiu zarážku,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3), a najmä na jeho článok 25 ods. 2 písm. c) a d),

keďže:

(1)

Smernicou 97/78/ES sa stanovujú veterinárne kontroly zásielok určitých výrobkov živočíšneho pôvodu uvádzaných do Spoločenstva z tretích krajín.

(2)

Podľa článku 3 ods. 1 a 2 uvedenej smernice majú členské štáty zabezpečiť, aby žiadna zásielka z tretej krajiny nebola dovezená do Spoločenstva bez toho, aby bola podrobená príslušným veterinárnym kontrolám (systematické kontroly), a aby sa zásielky do Spoločenstva uvádzali cez hraničnú inšpekčnú stanicu.

(3)

Podľa článku 16 smernice 97/78/ES sa tieto požiadavky nevzťahujú na výrobky, ktoré sa dovážajú v osobnej batožine cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu, pokiaľ ich množstvo nepresahuje množstvo, ktoré sa má stanoviť v súlade s postupom opísaným v predmetnej smernici. Takisto sa tieto požiadavky nevzťahujú na výrobky zasielané ako malé zásielky súkromným osobám, pokiaľ sa tieto výrobky nedovážajú na obchodné účely a ich množstvo nepresahuje množstvo, ktoré sa má stanoviť v súlade s postupom opísaným v uvedenej smernici.

(4)

V rozhodnutí Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (4), sa uvádza zoznam výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré sa musia podrobiť veterinárnym kontrolám na hraničných inšpekčných staniciach.

(5)

V článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 136/2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (5), sa stanovuje hmotnostný limit 1 kg, do ktorého sú výrobky určené na ľudskú spotrebu, pochádzajúce zo schválených krajín, alebo ich časti vyňaté zo systematických veterinárnych kontrol. V danom článku sa tiež ustanovujú hmotnostné limity pre iné špecifické výrobky živočíšneho pôvodu dovážané do Dánska okrem iného z Grónska a Faerských ostrovov, ako aj v prípade určitých rýb dovážaných do Fínska a Švédska z Ruska.

(6)

V prílohe II k rozhodnutiu 2007/275/ES sa uvádza zoznam zložených výrobkov, ktoré sú vyňaté z veterinárnych kontrol. Tieto výrobky by preto mali byť vyňaté aj zo systematických veterinárnych kontrol, ak sa dovážajú v batožine cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu alebo ak sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám.

(7)

Požiadavky, a najmä hmotnostné limity vzťahujúce sa na dovoz zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu sú preto stanovené v niekoľkých právnych predpisoch. Tieto požiadavky však musia byť ľahko zrozumiteľné pre vykonávacie orgány, cestujúcich a širokú verejnosť Preto je vhodné zjednodušiť ustanovenia, ktoré upravujú druh a množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré možno vyňať z veterinárnych kontrol stanovených pre dovoz na obchodné účely, a zlúčiť ich do jedného nariadenia.

(8)

Pri stanovovaní opatrení upravujúcich dovoz výrobkov živočíšneho pôvodu by sa vždy malo zvažovať možné riziko zavedenia chorôb zvierat do Spoločenstva prostredníctvom takéhoto dovozu. Miera rizika pre zdravie zvierat sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako napr. druh výrobku, druh zvieraťa, z ktorého bol výrobok získaný, a pravdepodobnosť výskytu patogénov.

(9)

Jednou z najnebezpečnejších chorôb, ktorá by potenciálne mohla byť zavlečená do Spoločenstva, je slintačka a krívačka. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziko zavlečenia slintačky a krívačky do Spoločenstva. Z vyhodnotenia jasne vyplýva, že dovoz mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov predstavuje potenciálny spôsob preniknutia vírusu slintačky a krívačky do Spoločenstva.

(10)

S cieľom zabrániť zavlečeniu takých chorôb Spoločenstvo už mnoho rokov uplatňuje celý rad pravidiel upravujúcich dovoz živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu na obchodné účely.

(11)

Nariadením Komisie (ES) č. 745/2004 (6) sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa dovozu mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov na osobnú spotrebu. Podľa uvedeného nariadenia cestujúci do Spoločenstva nesmú dovážať mäso a mäsové výrobky a mlieko a mliečne výrobky, pokiaľ takéto výrobky plne nespĺňajú dovozné podmienky Spoločenstva na účely dovozu.

(12)

Táto zásada by mala platiť aj v budúcnosti v záujme toho, aby si Spoločenstvo zachovalo status územia bez výskytu slintačky a krívačky. Množstvo mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov prenášaných cestujúcimi, ktoré je v zmysle smernice 97/78/ES vyňaté zo systematických veterinárnych kontrol na hraniciach, by sa preto malo stanoviť na nulu.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať bez toho, aby tým boli dotknuté veterinárne právne predpisy Spoločenstva, ktorých cieľom je kontrola a eradikácia chorôb zvierat alebo ktoré sa týkajú určitých ochranných opatrení.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy, ktorými sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (7).

(15)

Takisto je vhodné zabezpečiť, aby sa informácie o veterinárnych kontrolách a pravidlách uplatniteľných na dovoz výrobkov živočíšneho pôvodu poskytovali cestujúcim a širokej verejnosti.

(16)

Určité tretie krajiny možno pre ich zemepisnú blízkosť a veterinárnu situáciu považovať za krajiny, ktoré pre Spoločenstvo predstavujú z veterinárneho hľadiska minimálne riziko. Obmedzené množstvá mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov z takýchto krajín by preto naďalej mali byť vyňaté zo systematických veterinárnych kontrol.

(17)

Okrem toho určité susediace tretie krajiny uzavreli so Spoločenstvom dohody v súvislosti s relevantnými aspektmi veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva.

(18)

Príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (8) bola zmenená a doplnená, pokiaľ ide obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. V dôsledku týchto zmien a doplnení bolo od 1. januára 2009 ukončené vykonávanie veterinárnych kontrol príslušných zásielok pochádzajúcich zo Švajčiarska.

(19)

Podľa rozhodnutia Rady 2007/658/ES o uzatvorení Dodatkovej dohody medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (9), bolo tiež od 1. januára 2009 ukončené vykonávanie veterinárnych kontrol príslušných zásielok pochádzajúcich z Lichtenštajnska.

(20)

Osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu v množstvách pod určitým limitom z tých tretích krajín, ktoré majú osobitné dohody so Spoločenstvom, vrátane Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska, by preto mali byť naďalej vyňaté zo systematických veterinárnych kontrol ustanovených smernicou 97/78/ES. V záujme toho, aby cestujúcim boli poskytnuté presné informácie, mala by sa na všetkých príslušných propagačných materiáloch uviesť skutočnosť, že na tieto krajiny sa nevzťahujú také kontroly.

(21)

Možno usúdiť, že veterinárna situácia v Chorvátsku vo všeobecnosti predstavuje pre Spoločenstvo z veterinárneho hľadiska minimálne riziko. Výrobky živočíšneho pôvodu v množstvách pod určitým limitom, ktoré sa dovážajú v batožine cestujúcich alebo sú zasielané z Chorvátska ako malé zásielky pre spotrebiteľov, by mali byť aj naďalej vyňaté zo systematických veterinárnych kontrol ustanovených smernicou 97/78/ES. V záujme toho, aby cestujúcim boli poskytnuté presné informácie, mala by sa na všetkých príslušných propagačných materiáloch uviesť skutočnosť, že na Chorvátsko sa nevzťahujú také kontroly.

(22)

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Chorvátsku by však bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa mohli prípadne predstavovať pre EÚ riziko z veterinárneho hľadiska. Chorvátsko v záujme riešenia tohto problému súhlasilo s prijatím náležitých opatrení na zabezpečenie toho, že také výrobky, ktoré sú určené do Spoločenstva a prevážané cestujúcimi alebo odosielané poštou súkromným osobám, neopustia jeho územie v prípade výskytu ohniska klasického moru ošípaných.

(23)

Okrem toho je potrebné objasniť, že ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na určité výrobky živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu, by sa takisto mali vzťahovať na výrobky živočíšneho pôvodu určené na kŕmenie spoločenských zvierat, aby sa cestujúcim alebo spotrebiteľom zabránilo v obchádzaní pravidiel stanovených v tomto nariadení.

(24)

Aj naďalej by mali existovať odrádzajúce opatrenia, ktorými sa má zabrániť tomu, aby sa zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu neobchodného charakteru, ktoré nespĺňajú zdravotné požiadavky Spoločenstva, dovážali do Spoločenstva bez toho, aby boli podrobené požadovanému veterinárnemu schváleniu. Členské štáty by preto mali podľa potreby ukladať nutné sankcie osobám, ktoré sú zodpovedné za porušenie pravidiel týkajúcich sa dovozu výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva, a vyžadovať od nich úhradu vzniknutých nákladov vrátane nákladov na likvidáciu výrobkov.

(25)

Členské štáty by mali aj naďalej Komisii poskytovať príslušné informácie o mechanizmoch, ktoré zaviedli na presadzovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení. Okrem toho by sa poskytované informácie mohli potom použiť na účely preskúmania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

(26)

Aby sa zabezpečilo, že cestujúci a široká verejnosť sú účinným spôsobom oboznamovaní s informáciami o požiadavkách vzťahujúcich sa na dovoz výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva, členské štáty a prevádzkovatelia osobnej dopravy by mali dať tieto požiadavky do pozornosti širokej verejnosti a cestujúcich prepravovaných do Spoločenstva.

(27)

Vzhľadom na ťažkosti pri zhromažďovaní informácií týkajúcich sa stredísk triedenia poštových zásielok malo by sa členským štátom poskytnúť viac času na predloženie týchto informácií.

(28)

V záujme konzistentnosti a zrozumiteľnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné zmeniť a doplniť článok 8 nariadenia (ES) č. 136/2004 a zrušiť nariadenie (ES) č. 745/2004.

(29)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Toto nariadenie stanovuje pravidlá pre dovoz osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu neobchodného charakteru, ktoré sa dovážajú v batožine cestujúcich alebo sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám alebo sa objednávajú na diaľku (napríklad poštou, telefónom alebo cez internet) a doručujú spotrebiteľovi.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na osobné zásielky z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska. Okrem toho sa toto nariadenie nevzťahuje na osobné zásielky produktov rybolovu z Faerských ostrovov a Islandu. V záujme toho, aby boli cestujúcim poskytované presné informácie, uvedie sa na všetkých príslušných propagačných materiáloch, že na tieto krajiny sa nevzťahujú príslušné kontroly.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté veterinárne právne predpisy Spoločenstva, ktorých cieľom je kontrola a eradikácia chorôb zvierat alebo ktoré sa týkajú určitých ochranných opatrení.

4.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné pravidlá o osvedčovaní, ktoré sú obsiahnuté v právnych predpisoch na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Článok 2

Pravidlá týkajúce sa dovozu osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva

1.   Na osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu podľa článku 16 ods. 1 písm. a), b) a d) a článku 16 ods. 4 smernice 97/78/ES sa nevzťahujú pravidlá vymedzené v kapitole I uvedenej smernice, pokiaľ patria do týchto kategórií:

a)

výrobky uvedené v časti 1 prílohy I a nevzťahuje sa na ne článok 6 ods. 1 rozhodnutia 2007/275/ES a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 0 kilogramov;

b)

výrobky uvedené v časti 1 prílohy II a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy;

c)

vypitvané čerstvé alebo upravené produkty rybolovu alebo spracované produkty rybolovu v zmysle bodov 3.5, 3.6 alebo 7.4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia;

d)

výrobky iné ako výrobky uvedené v písmenách a), b) c) alebo v článku 6 ods. 1 rozhodnutia 2007/257/ES a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy.

2.   Na osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na kŕmenie spoločenských zvierat, sa nevzťahujú pravidlá stanovené v kapitole I smernice 97/78/ES, pokiaľ patria do týchto kategórií:

a)

výrobky uvedené v časti 2 prílohy I a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 0 kilogramov;

b)

výrobky uvedené v časti 2 prílohy II a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. a) a odseku 2 sa na osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu nevzťahujú pravidlá stanovené v kapitole I uvedenej smernice, pokiaľ patria do týchto kategórií:

a)

výrobky uvedené v prílohe I a nevzťahuje sa na ne článok 6 ods. 1 rozhodnutia 2007/275/ES a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov;

b)

výrobky uvedené v prílohe II a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov;

c)

výrobky iné ako výrobky uvedené v odseku 1 písm. c), odseku 3 písm. a), odseku 3 písm. b) tohto článku alebo v článku 6 ods. 1 rozhodnutia 2007/257/ES a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov.

Článok 3

Informácie, ktoré majú členské štáty poskytnúť cestujúcim a širokej verejnosti

1.   Členské štáty zabezpečia, aby všetci cestujúci prichádzajúci z tretích krajín boli na všetkých miestach vstupu na územie Spoločenstva upozornení na veterinárne podmienky vzťahujúce sa na dovoz osobných zásielok do Spoločenstva.

2.   Informácie poskytované cestujúcim podľa odseku 1 musia zahŕňať aspoň informácie uvedené na jednom z plagátov uvedených v prílohe III a musia byť zobrazené na nápadných oznámeniach umiestnených na dobre viditeľných miestach.

3.   Členské štáty môžu tieto informácie doplniť o ďalšie informácie vrátane:

a)

informácií uvedených v prílohe IV;

b)

informácií prispôsobených miestnym podmienkam, ako aj informácií týkajúcich sa ich vnútroštátnych predpisov prijatých na základe smernice 97/78/ES.

4.   Informácie stanovené v odsekoch 2 a 3 sa vyhotovujú:

a)

aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu dovozu do Spoločenstva;

b)

v druhom jazyku, ktorý príslušné orgány považujú za vhodný; týmto druhým jazykom môže byť jazyk používaný v susediacej krajine alebo v prípade, že ide o letiská alebo prístavy, jazyk, ktorému s najväčšou pravdepodobnosťou rozumejú cestujúci prichádzajúci na dané letisko alebo do prístavu.

Členské štáty zabezpečia, aby bola široká verejnosť informovaná o požiadavkách týkajúcich sa dovozu výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva, ktoré sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám alebo ktoré si koneční spotrebitelia objednávajú na diaľku.

Článok 4

Informácie, ktoré majú svojim klientom poskytnúť prevádzkovatelia prepravy osôb a poštových služieb

Prevádzkovatelia medzinárodnej prepravy osôb vrátane prevádzkovateľov letísk a prístavov a cestovných kancelárií, ako aj poskytovatelia poštových služieb musia svojich zákazníkov upozorniť na pravidlá stanovené v tomto nariadení najmä tak, že im poskytnú informácie stanovené v prílohách III a IV, ako je uvedené v článku 3.

Článok 5

Kontroly

1.   Príslušný orgán alebo orgány, rovnako ako aj tie orgány, ktoré vykonávajú úradné kontroly, organizujú v spolupráci s prevádzkovateľmi prístavov a letísk a prevádzkovateľmi zodpovednými za iné miesta vstupu osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu účinné kontroly v miestach vstupu do Spoločenstva.

2.   Cieľom kontrol stanovených v odseku 1 je zistiť výskyt osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu a overiť, či sú splnené podmienky stanovené v článku 2.

3.   Kontroly stanovené v odseku 1 môžu byť organizované pomocou prístupu orientovaného na riziko, pričom ak to príslušný orgán členského štátu uzná za nevyhnutné, možno použiť účinné detekčné pomôcky, akými sú napríklad snímacie zariadenia a pátracie psy, na preskúmanie veľkých objemov osobnej batožiny, či v nich nie sú prítomné osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu.

Článok 6

Sankcie

1.   Príslušný orgán alebo orgány, ktoré vykonávajú úradné kontroly:

a)

identifikujú osobné zásielky, ktoré nespĺňajú pravidlá stanovené v tomto nariadení;

b)

zhabú a zničia také zásielky v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

2.   Príslušný orgán alebo orgány, ktoré vykonávajú úradné kontroly, môžu uložiť povinnosť uhradiť náklady alebo sankcie osobe zodpovednej za osobnú zásielku, ktorá nespĺňa pravidlá stanovené v tomto nariadení.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby vo vnútroštátnych právnych predpisoch uplatniteľných na konfiškáciu a likvidáciu osobných zásielok bola vymedzená fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za uhradenie nákladov na likvidáciu všetkých zhabaných osobných zásielok.

Článok 7

Povinnosť podávať správy

1.   Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správu, v ktorej sú zhrnuté všetky relevantné informácie o opatreniach prijatých v záujme oboznámenia verejnosti s pravidlami ustanovenými v tomto nariadení a ich uplatňovania, ako aj výsledky týchto opatrení.

2.   Správa sa podáva vo forme vyplnenej tabuľky uvedenej v prílohe V a predkladá sa do prvého dňa mesiaca mája v roku bezprostredne nasledujúcom po konci každého jednoročného vykazovaného obdobia. Vykazované obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra.

Článok 8

Zmena a doplnenie

Článok 8 nariadenia (ES) č. 136/2004 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Osobitné pravidlá pre produkty, ktoré sa dovážajú v batožine cestujúcich alebo sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám

Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa dovážajú v batožine cestujúcich alebo sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám, musia spĺňať požiadavky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 206/2009 (10).

Článok 9

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 745/2004 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 10

Prechodné ustanovenia

Členské štáty môžu za vykazované obdobia predchádzajúce 1. januáru 2011 Komisii do prvého dňa mesiaca marca v roku bezprostredne nasledujúcom po konci každého jednoročného vykazovaného obdobia predložiť vyplnenú tabuľku stanovenú v prílohe VI namiesto tabuľky stanovenej v prílohe V, ako sa vyžaduje v článku 7. Vykazované obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9.

(5)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ L 122, 26.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(9)  Ú. v. EÚ L 270, 13.10.2007, s. 5.

(10)  Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1.“


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

Zoznam výrobkov živočíšneho pôvodu podľa článku 2 ods. 1 písm. a)

Kód KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

ex kapitola 2

(0201 – 0210)

Mäso a jedlé droby

Okrem žabacích stehienok (kód KN 0280 90 70)

0401 – 0406

Mliečne výrobky

Všetko

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

Všetko okrem čriev

1501 00

Prasačí tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako položky 0209 alebo 1503

Všetko

1502 00

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503

Všetko

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané, alebo inak upravené

Všetko

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Všetko

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov

Všetko

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

Všetko

1702 11 00

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

Všetko

ex 1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 1905 90

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

Len prípravky, ktoré obsahujú mlieko

ex 2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko


ČASŤ 2

Zoznam výrobkov živočíšneho pôvodu podľa článku 2 ods. 2 písm. a)

Kód KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

0511

Výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

 

ex 2309

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá

Len krmivo pre spoločenské zvieratá, žuvačky pre psov a zmesi krmív, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko

Poznámky:

1.

Stĺpec 1: Ak sa v rámci veterinárnych kontrol majú skúmať iba určité výrobky patriace pod niektorý kód a v nomenklatúre tovaru nie je žiadne špecifické členenie v rámci tohto kódu, kód je označený skratkou „ex“ (napríklad ex 1901: mali by sa zahrnúť len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko).

2.

Stĺpec 2: Opis tovaru je stanovený v deskriptívnom stĺpci prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Bližšie vysvetlenie k výrobkom zaradeným v Spoločnom colnom sadzobníku je uvedené v poslednej zmenenej a doplnenej verzii uvedenej prílohy.

3.

Stĺpec 3: Tento stĺpec uvádza podrobnosti o zaradených výrobkoch.


PRÍLOHA II

ČASŤ 1

Osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu podľa článku 2 ods. 1 písm. b)

Sušené mlieko pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov pod podmienkou, že:

i)

tieto výrobky sa nemusia pred otvorením uchovávať v chlade;

ii)

ide o balené značkové výrobky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi a

iii)

ich balenie je neporušené, ak sa práve nekonzumujú.

ČASŤ 2

Osobné zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu podľa článku 2 ods. 2 písm. b)

Špeciálne krmivo pre spoločenské zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov pod podmienkou, že:

i)

tieto výrobky sa nemusia pred otvorením uchovávať v chlade;

ii)

ide o balené značkové výrobky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi a

iii)

ich balenie je neporušené, ak sa práve nekonzumujú.


PRÍLOHA III

(Tieto oznámenia možno nájsť na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


PRÍLOHA IV

Informácie uvedené v článkoch 3 a 4

Časť 1 – leták

Image

Zabráňte prenikaniu infekčných chorôb zvierat na územie EÚ!

Výrobky živočíšneho pôvodu môžu obsahovať patogény zapríčiňujúce infekčné choroby zvierat

Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu do EÚ podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 27 členskými štátmi EÚ ani na výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska.

Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásenie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie.

1.   Malé množstvá mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov)

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov), len ak pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť nepresahuje 10 kilogramov na osobu.

2.   Sušené mlieko pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny alebo špeciálne krmivo pre spoločenské zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak:

pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a:

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

ide o balený značkový výrobok a

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva,

pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a:

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

ide o balený značkový výrobok a

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

3.   Krmivo pre zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov, len ak:

pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a:

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

ide o balený značkový výrobok a

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva,

pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a že:

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

ide o balený značkový výrobok a

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

4.   Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak:

sú čerstvé ryby vypitvané,

hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu.

5.   Malé množstvá iných výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, ak:

pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu,

pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že môžete doniesť malé množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu z niekoľkých z uvedených kategórií (body 1 až 5), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v každom príslušnom bode.

6.   Väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na obchodné zásielky, ku ktorým patria:

požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Európskeho spoločenstva,

povinnosť predložiť tovar pri príchode do EÚ schválenej hraničnej inšpekčnej stanici pre veterinárnu kontrolu.

7.   Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel

Ďalej uvedené výrobky sú vyňaté z vysvetlených pravidiel:

chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,

potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa,

výťažky a koncentráty z mäsa,

olivy plnené rybami,

cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,

polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa,

akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky obsahujúce menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov.

8.   Výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov

Pre určité chránené druhy môžu platiť ďalšie obmedzenia. Napríklad na kaviár jeseterových rýb sa vzťahuje hmotnostný limit maximálne 125 gramov na osobu.

Časť 2 – video

Informácie stanovené v časti 1 možno oznámiť prostredníctvom videa, akým je napríklad video uverejnené Európskou komisiou na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


PRÍLOHA V

Údaje o výsledkoch uplatňovania pravidiel pre dovoz osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu

Image

Image

Image

Image

Tieto údaje treba predložiť Európskej komisii najneskôr 1. mája v roku, ktorý bezprostredne nasleduje po skončení každého jednoročného vykazovaného obdobia.

Vykazované obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra.

Zhromaždené a zosumarizované informácie možno nájsť na webovej stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.


PRÍLOHA VI

Údaje o uplatňovaní predpisov pre osobný dovoz mäsa a mlieka na osobnú spotrebu

Image

Image

Tieto údaje treba predložiť Európskej komisii najneskôr 1. marca v roku, ktorý bezprostredne nasleduje po skončení každého jednoročného vykazovaného obdobia.

Vykazované obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra.


PRÍLOHA VII

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 745/2004

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 2

článok 2

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 3 písm. a)

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 1 a článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 4

článok 4 ods. 1

článok 5

článok 4 ods. 2

článok 6 ods. 1

článok 4 ods. 3

článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 7

článok 5 ods. 2

prílohy V a VI

článok 6

článok 7 ods. 1

článok 11

článok 7 ods. 2

článok 11

článok 7 ods. 3

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

prílohy V a VI

príloha V

príloha I