4.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 35/56


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 81/2009

zo 14. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (2), stanovuje podmienky, kritériá a podrobné pravidlá, ktorými sa riadia kontroly na hraničných priechodoch a dozor na hraniciach vrátane kontrol v Schengenskom informačnom systéme.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (3) má za cieľ zlepšiť realizáciu spoločnej vízovej politiky. Stanovuje tiež, že medzi ciele VIS patrí uľahčenie kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a boj proti podvodom.

(3)

Nariadenie (ES) č. 767/2008 stanovuje pre vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach kritériá vyhľadávania a podmienky prístupu príslušných orgánov k údajom na účely overenia totožnosti držiteľa víza, pravosti víza a či sú splnené podmienky vstupu, ako aj kritériá vyhľadávania a podmienky identifikácie každej osoby, ktorá pravdepodobne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu alebo pobytu na území členských štátov.

(4)

Keďže iba overovanie odtlačkov prstov môže s určitosťou potvrdiť, že osoba, ktorá si želá vstúpiť do schengenského priestoru, je tá osoba, ktorej bolo udelené vízum, malo by sa upraviť používanie VIS na vonkajších hraniciach.

(5)

Na overenie toho, či sú splnené podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretej krajiny, ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 562/2006, a s cieľom úspešne zvládnuť svoje úlohy by príslušníci pohraničnej stráže mali využívať všetky potrebné dostupné informácie vrátane údajov, do ktorých možno nahliadnuť vo VIS.

(6)

Aby sa zabránilo obchádzaniu hraničných priechodov, kde sa VIS môže používať, a aby sa zaručila jeho plná účinnosť, je osobitne potrebné používať VIS harmonizovaným spôsobom pri vykonávaní vstupných kontrol na vonkajších hraniciach.

(7)

Keďže v prípade opakovaných žiadostí o udelenie víza je vhodné, aby sa biometrické údaje použili opakovane a mohli byť prekopírované z prvej žiadosti o udelenie víza do VIS, používanie VIS pri vstupných kontrolách na vonkajších hraniciach by malo byť povinné.

(8)

Používanie VIS by malo zahŕňať systematické vyhľadávanie vo VIS s použitím čísla vízovej nálepky v kombinácii s overovaním odtlačkov prstov. Ak však uvážime možné dôsledky takéhoto vyhľadávania pre čakacie lehoty na hraničných priechodoch, dočasne by malo byť na základe výnimky možné nahliadnuť do VIS za prísne vymedzených okolností aj bez systematického overovania odtlačkov prstov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa táto výnimka používala iba vtedy, ak sú v plnom rozsahu splnené súvisiace podmienky, a aby sa dĺžka trvania a frekvencia uplatňovania tejto výnimky udržiavali na jednotlivých hraničných priechodoch na minimálnej úrovni.

(9)

Nariadenie (ES) č. 562/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to vytvorenie pravidiel uplatniteľných na používanie VIS na vonkajších hraniciach, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj v Charte základných práv Európskej únie.

(12)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (4) patriacich do oblasti uvedenej v článku 1 písm. A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o niektorých opatreniach na uplatňovanie uvedenej dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (5).

(13)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (6) patriacich do oblasti uvedenej v článku 1 písm. A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (7).

(14)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (8) patriacich do oblasti uvedenej v článku 1 písm. A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES (9).

(15)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním preto viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže toto nariadenie je založené na schengenskom acquis v zmysle ustanovení časti tri hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko by sa v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu malo rozhodnúť v lehote šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia, či ho bude vykonávať vo svojom vnútroštátnom práve.

(16)

Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (10). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(17)

Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (11). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(18)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý vychádza zo schengenského acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(19)

Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý vychádza zo schengenského acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 562/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Za písmeno a) sa dopĺňajú tieto písmená:

„aa)

ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom víza uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. b), dôkladné kontroly pri vstupe zahŕňajú aj overovanie totožnosti držiteľa víza a pravosti víza nahliadnutím do vízového informačného systému (VIS) v súlade s článkom 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (12);

ab)

výnimočne možno v prípade, ak:

i)

premávka dosiahla takú intenzitu, že čakacie lehoty na hraničných priechodoch sa neprimerane predĺžili;

ii)

všetky zdroje, pokiaľ ide o personál, zariadenia a organizáciu, sa už vyčerpali a

iii)

z hodnotenia vyplýva, že v súvislosti s vnútornou bezpečnosťou a nelegálnym prisťahovalectvom neexistuje žiadne riziko,

nahliadnuť do VIS s použitím čísla vízovej nálepky vo všetkých prípadoch a náhodne s použitím čísla vízovej nálepky v kombinácii s overením odtlačkov prstov.

Vo všetkých prípadoch, v ktorých nastanú pochybnosti týkajúce sa totožnosti držiteľa víza a/alebo pravosti víza, sa však do VIS nahliadne systematicky s použitím čísla vízovej nálepky v kombinácii s overením odtlačkov prstov.

Túto výnimku možno uplatňovať len na príslušnom hraničnom priechode, a to len dovtedy, kým sú splnené vyššie uvedené podmienky;

ac)

rozhodnutie nahliadnuť do VIS v súlade s písmenom ab) prijme veliaci príslušník pohraničnej stráže na hraničnom priechode alebo na vyššej úrovni.

Dotknuté členské štáty okamžite informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom takomto rozhodnutí;

ad)

každý členský štát predloží Európskemu parlamentu a Komisii raz za rok správu o uplatňovaní písmena ab), ktorá obsahuje počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli v rámci VIS skontrolovaní len s použitím čísla vízovej nálepky, a dĺžku čakacej lehoty podľa písmena ab) bodu i);

ae)

písmená ab) a ac) sa uplatňujú na obdobie maximálne troch rokov, ktoré začne plynúť tri roky po uvedení VIS do prevádzky. Komisia predloží pred uplynutím druhého roku uplatňovania písmen ab) a ac) Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie ich vykonávania. Na základe tohto hodnotenia môže Európsky parlament alebo Rada vyzvať Komisiu, aby navrhla vhodné zmeny a doplnenia tohto nariadenia.

2.

Na koniec písmena c) bodu i) sa dopĺňa táto veta:

„takéto overenie môže zahŕňať nahliadnutie do VIS v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 767/2008;“.

3.

Dopĺňa sa toto písmeno d):

„d)

na účely identifikácie každej osoby, ktorá pravdepodobne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu alebo pobytu na území členských štátov, možno nahliadnuť do VIS v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 767/2008.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dvadsiateho dňa po dni uvedenom v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 767/2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Štrasburgu 14. januára 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. novembra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(8)  Dokument Rady č. 16462/06, dostupný na stránke: http://register.consilium.europa.eu.

(9)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.“