19.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/99


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému

(ECB/2009/10)

(2009/391/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 a článok 14.3 v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou, článkom 18 a článkom 20 prvým odsekom,

keďže:

(1)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky zahŕňa vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať Eurosystém pozostávajúci z národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“), a Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), aby sa táto politika uskutočňovala v eurozóne jednotne.

(2)

Mali by sa urobiť zmeny a doplnenia usmernenia ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1), aby sa úverovým inštitúciám, ktoré vzhľadom na ich osobitnú povahu podľa práva Spoločenstva podliehajú kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, umožnil prístup k obchodom na voľnom trhu a automatizovaným operáciám Eurosystému,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7

Tretia veta druhej zarážky v kapitole 2.1 prvom odseku sa nahrádza takto:

„Inštitúcie v zmysle článku 101 ods. 2 zmluvy, ktoré sú finančne spoľahlivé a podliehajú kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, môžu byť vzhľadom na osobitnú povahu práva Spoločenstva akceptované ako zmluvné strany. Finančne spoľahlivé inštitúcie podliehajúce neharmonizovanému dohľadu vnútroštátnych orgánov, ktorý je porovnateľný s harmonizovaným dohľadom EÚ/EHP, môžu byť tiež akceptované ako zmluvné strany, napr. pobočky inštitúcií založené v eurozóne, ktoré majú ústredie mimo EHP.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 11. mája 2009.

Článok 3

Adresáti a vykonávacie opatrenia

1.   Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

2.   Národné centrálne banky uvedené v odseku 1 pošlú ECB do 11. mája 2009 opatrenia, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s týmto usmernením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. mája 2009

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.