19.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/94


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)

(ECB/2009/9)

(2009/390/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 a články 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) prijala usmernenie ECB/2007/2 z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (1) upravujúce TARGET2, ktorého základným znakom je jednotná technická platforma s názvom Jednotná spoločná platforma (ďalej len „SSP“).

(2)

Mali by sa vykonať zmeny a doplnenia usmernenia ECB/2007/2: a) so zreteľom na novú verziu SSP a potrebu vymedziť novo zavedené zúčtovanie medzi systémami a b) aby sa umožnil prístup do TARGET2 úverovým inštitúciám vo verejnom vlastníctve, ktoré vzhľadom na ich osobitnú povahu podľa práva Spoločenstva podliehajú kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k usmerneniu ECB/2007/2 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 8. mája 2009.

2.   Článok 1 sa uplatňuje od 11. mája 2009.

Článok 3

Adresáti a vykonávacie opatrenia

1.   Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

2.   Národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro, pošlú ECB do 11. mája 2009 opatrenia, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s týmto usmernením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. mája 2009

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Príloha II k usmerneniu ECB/2007/2 sa mení a dopĺňa takto:

Vymedzenie pojmu „úverová inštitúcia“ v článku 1 prílohy II sa nahrádza takto:

„—

pod ‚úverovou inštitúciou‘ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje článok 4 ods. 1 písm. a), a ak je ho možné uplatniť, článok 2 bankovej smernice], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná inštitúcia v zmysle článku 101 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom.“

2.

Príloha III k usmerneniu ECB/2007/2 sa mení a dopĺňa takto:

Vymedzenie pojmu „úverová inštitúcia“ v zozname vymedzených pojmov v tejto prílohe sa nahrádza takto:

„—

pod ‚úverovou inštitúciou‘ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 2 a článku 4 ods. 1 písm. a) bankovej smernice, ako sú transponované do vnútroštátneho práva, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 101 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom.“

3.

Príloha IV k usmerneniu ECB/2007/2 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 1 sa dopĺňajú tieto pojmy:

„—

pod ‚zúčtovaním medzi systémami‘ sa rozumie zúčtovanie pokynov na inkaso v reálnom čase, na základe ktorých sa uskutočňujú platby medzi zúčtovacou bankou jedného AS, ktorý používa zúčtovací postup č. 6 a zúčtovacou bankou iného AS, ktorý používa zúčtovací postup č. 6,

pod ‚modulom statických údajov (manažment)‘ sa rozumie SSP modul, ktorý slúži na zber a zaznamenávanie statických údajov.“

2.

Odsek 3 sa dopĺňa týmto pododsekom 7:

„7.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, aby pridružené systémy, s ktorými majú uzavreté dvojstranné dojednania, uviedli názov a BIC pridruženého systému, s ktorým zamýšľajú vykonávať zúčtovanie medzi systémami a dátum začiatku a ukončenia zúčtovania medzi systémami s jednotlivým AS. Táto informácia sa zaznamená v module statických údajov (manažment).“

3.

V odseku 4 sa pododsek 3 nahrádza takto:

„3.

Platobný pokyn sa považuje za prijatý, ak:

a)

je v súlade s pravidlami ustanovenými poskytovateľom sieťových služieb;

b)

je v súlade s pravidlami formátovania a podmienkami systému, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB;

c)

je zúčtovacia banka na zozname zúčtovacích bánk uvedených v odseku 3 pododseku 1;

d)

je v prípade zúčtovania medzi systémami príslušný AS na zozname pridružených systémov, s ktorým možno takéto zúčtovanie medzi systémami vykonávať;

e)

v prípade, keď účasť zúčtovacej banky v TARGET2 bola pozastavená, je k dispozícii výslovný súhlas SCB zúčtovacej banky, ktorej účasť bola pozastavená.“

4.

V odseku 6 pododseku 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

zúčtovací postup č. 6 (vyčlenená likvidita a zúčtovanie medzi systémami).“

5.

V odseku 8 sa pododsek 5 nahrádza takto:

„5.

Ak ASCB ponúka zúčtovací postup č. 6 pre modely s rozhraním, zúčtovacie centrálne banky otvoria pre zúčtovacie banky jeden alebo viacero podúčtov v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 s cieľom ich použitia na vyčlenenie likvidity a prípadne na zúčtovanie medzi systémami. Podúčty sú označené prostredníctvom BIC PM účtu, na ktorý sa vzťahujú, v kombinácii s číslom účtu, ktoré je špecifické pre príslušný podúčet. Číslo účtu sa skladá z kódu krajiny a maximálneho počtu 32 číslic (v závislosti od štruktúry príslušného účtu národnej banky).“

6.

Odsek 14 sa nahrádza takto:

„14.   Zúčtovací postup č. 6 – Vyčlenená likvidita a zúčtovanie medzi systémami

1.

Zúčtovací postup č. 6 možno použiť tak pre model s rozhraním, ak aj pre integrovaný model, ako je nižšie uvedené v pododsekoch 4 až 13 a 14 až 18. V prípade integrovaného modelu musí príslušný AS použiť zrkadlový účet na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho zúčtovacími bankami. V prípade modelu s rozhraním musí zúčtovacia banka otvoriť aspoň jeden podúčet, ktorý sa vzťahuje na konkrétny AS.

2.

Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, pripísanie v prospech ich PM účtov a, ak je to použiteľné, ich podúčtov a zaúčtovanie na ťarchu ich PM účtov a, ak je to použiteľné, ich podúčtov, sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.

3.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovanie medzi systémami v rámci zúčtovacieho postupu č. 6, podporujú zúčtovanie platieb medzi systémami, ak sú takéto platby iniciované príslušnými pridruženými systémami. AS môže len iniciovať zúčtovanie medzi systémami počas jeho cyklu spracovania a zúčtovací systém musí prebiehať v AS, ktorý prijíma platobný pokyn. Zúčtovanie medzi systémami sa v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 ponúka tak pre denné, ako aj nočné spracovanie. Možnosť vykonávať zúčtovanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvomi samostatnými pridruženými systémami, sa zaznamená v module statických údajov (manažment).

A.   Model s rozhraním (‚Interfaced model‘)

4.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 6, podporujú zúčtovanie dvojstranných a/alebo mnohostranných hotovostných zostatkov transakcií AS prostredníctvom:

a)

vytvorenia možnosti, aby si zúčtovacia banka mohla vopred zabezpečiť peňažné prostriedky na svoje predpokladané zúčtovacie záväzky prostredníctvom prevodov likvidity zo svojho PM účtu na svoj podúčet (ďalej len ‚vyčlenená likvidita‘) pred spracovaním zo strany AS, a

b)

zúčtovania AS platobných pokynov následne po dokončení spracovania zo strany AS: vo vzťahu k zúčtovacím bankám v krátkej pozícii zaúčtovaním na ťarchu ich podúčtov (v rámci limitov peňažných prostriedkov, ktoré sú na takomto účte) a pripísaním v prospech technického účtu AS a vo vzťahu k zúčtovacím bankám v dlhej pozícii pripísaním v prospech ich podúčtov a zaúčtovaním na ťarchu technického účtu AS.

5.

Ak sa ponúka zúčtovací postup č. 6:

a)

zúčtovacie centrálne banky otvoria aspoň jeden podúčet vo vzťahu k jednotlivému AS pre každú zúčtovaciu banku a

b)

ASCB otvorí technický účet pre AS na: i) pripísanie peňažných prostriedkov sústredených z podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech tohto účtu a ii) zaúčtovanie peňažných prostriedkov na ťarchu tohto účtu, keď sa uskutočňuje ich pripísanie v prospech vyčlenených podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.

6.

Zúčtovací postup č. 6 sa ponúka tak pre denné spracovanie, ako aj nočnú prevádzku pridružených systémov. V druhom prípade začína nový pracovný deň ihneď po splnení požiadaviek na povinné minimálne rezervy; akékoľvek neskôr uskutočnené zaúčtovanie na ťarchu alebo pripísanie v prospech príslušných účtov sa započítava do hodnôt nového pracovného dňa.

7.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na vyčlenenú likviditu tieto druhy služieb prevodu likvidity z podúčtu alebo na podúčet:

a)

trvalé príkazy, ktoré môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný). Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy ‚začiatok postupu‘ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň. Viaceré trvalé príkazy na pripísanie v prospech rôznych podúčtov sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou. Ak sa počas nočnej prevádzky AS zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;

b)

bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy ‚začiatok postupu‘ do správy ‚koniec postupu‘) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným AS prostredníctvom XML správy, a ktoré budú zúčtované len vtedy, pokiaľ sa cyklus spracovania AS ešte nezačal. Bežný príkaz zadaný zo strany AS, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne;

c)

SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202, a ktoré môžu byť zadané len počas priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 a len počas denného spracovania. Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú. V prípade práve prebiehajúceho cyklu sa uvedené uskutoční bez oznámenia AS.

8.

Zúčtovací postup č. 6 sa začína prostredníctvom správy ‚začiatok postupu‘ a končí sa prostredníctvom správy ‚koniec postupu‘, pričom obe správy zasiela AS. V prípade nočnej prevádzky pridruženého systému však zasiela správu ‚začiatok postupu‘ ASCB. Správa ‚začiatok postupu‘ spúšťa zúčtovávanie trvalých príkazov na prevod likvidity na podúčty. Správa ‚koniec postupu‘ vedie k automatickému spätnému prevodu likvidity z podúčtu na PM účet.

9.

V rámci zúčtovacieho postupu č. 6 sa v priebehu AS cyklu spracovania zmrazí vyčlenená likvidita na podúčtoch (začínajúc správou ‚začiatok cyklu‘ a končiac správou ‚koniec cyklu‘, ktoré zasiela AS) a následne sa uvoľní. Zmrazený zostatok možno počas cyklu spracovania zmeniť v dôsledku zúčtovania platieb medzi systémami.

10.

V rámci každého AS cyklu spracovania sa platobné pokyny zúčtovávajú pomocou vyčlenenej likvidity, pričom sa spravidla použije algoritmus č. 5 (ako je uvedené v dodatku I prílohy II).

11.

V rámci každého AS cyklu spracovania môže byť vyčlenená likvidita zúčtovacej banky zvýšená prostredníctvom pripísania určitých prichádzajúcich platieb priamo v prospech jej podúčtov (napr. vyplatenie kupónových výnosov alebo splátkové platby). V takýchto prípadoch musí byť likvidita najskôr pripísaná v prospech technického účtu a následne zaúčtovaná na ťarchu takéhoto účtu pred pripísaním likvidity v prospech podúčtu (alebo v prospech PM účtu).

12.

Zúčtovanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvomi pridruženými systémami s rozhraním, možno iniciovať len zo strany AS (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB), na ťarchu podúčtu účastníka ktorého sa suma zaúčtováva. Platobný pokyn sa zúčtuje zaúčtovaním sumy uvedenej v platobnom pokyne z podúčtu účastníka AS, ktorý iniciuje platobný pokyn, a pripísaním tejto sumy na podúčet účastníka druhého AS.

Dokončenie zúčtovania sa oznámi AS, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému AS.

13.

Zúčtovanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje od AS používajúceho model s rozhraním do AS používajúceho integrovaný model, možno iniciovať zo strany AS, ktorý používa model s rozhraním (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB). Platobný pokyn sa zúčtuje zaúčtovaním sumy uvedenej v platobnom pokyne z podúčtu účastníka AS, ktorý používa model s rozhraním, a pripísaním tejto sumy na zrkadlový účet, ktorý používa AS používajúci integrovaný model. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany AS, ktorý používa integrovaný model, v prospech zrkadlového účtu ktorého bude suma pripísaná.

Dokončenie zúčtovania sa oznámi AS, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému AS.

B.   Integrovaný model

14.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú pre integrované modely zúčtovací postup č. 6, podporujú takéto zúčtovanie. V prípade, ak sa zúčtovací postup č. 6 používa pre integrovaný model počas denného spracovávania, ponúka sa len obmedzená funkcia.

15.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na integrovaný model tieto druhy služieb prevodu likvidity na zrkadlový účet:

a)

trvalé príkazy (pre denné spracovávanie a pre nočnú prevádzku AS), ktorý môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný). Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy ‚začiatok postupu‘ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň. Viaceré trvalé príkazy sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou. Ak trvalý príkaz pre denné spracovávanie nie je krytý, odmietne sa. Ak sa počas nočnej prevádzky AS zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;

b)

bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy ‚začiatok postupu‘ do správy ‚koniec postupu‘) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným AS prostredníctvom XML správy, a ktoré budú zúčtované len vtedy, pokiaľ sa cyklus spracovania AS ešte nezačal. Bežný príkaz, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne;

c)

SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202, a ktoré môžu byť zadané len počas denného spracovávania. Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú.

16.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správy ‚začiatok postupu‘ a ‚koniec postupu‘, ako aj tie, ktoré sa vzťahujú na začiatok a koniec cyklu, pre model s rozhraním, sa uplatňujú primerane.

17.

Zúčtovanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvomi pridruženými systémami používajúcimi integrovaný model možno iniciovať len zo strany AS (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB), na ťarchu zrkadlového účtu ktorého sa suma zaúčtováva. Platobný pokyn sa zúčtuje zaúčtovaním sumy uvedenej v platobnom pokyne zo zrkadlového účtu používaného AS, ktorý iniciuje platobný pokyn, a pripísaním tejto sumy na zrkadlový účet používaný druhým AS. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany AS, v prospech zrkadlového účtu ktorého bude suma pripísaná.

Dokončenie zúčtovania sa oznámi AS, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému AS.

18.

Zúčtovanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje od AS používajúceho integrovaný model do AS používajúceho model s rozhraním, možno iniciovať zo strany AS, ktorý používa integrovaný model (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB). Platobný pokyn sa zúčtuje zaúčtovaním sumy uvedenej v platobnom pokyne zo zrkadlového účtu, ktorý používa AS používajúci integrovaný model, a pripísaním tejto sumy na podúčet účastníka druhého AS. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany AS, ktorý používa model s rozhraním, v prospech podúčtu účastníka ktorého bude suma pripísaná.

Dokončenie zúčtovania sa oznámi AS, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému AS.“