19.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/87


SMERNICA KOMISIE 2009/161/EÚ

zo 17. decembra 2009,

ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (1), a najmä na jej článok 3 odsek 2,

so zreteľom na stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

keďže:

(1)

Podľa smernice 98/24/ES má Komisia navrhnúť európske ciele vo forme smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (ďalej len „SNPHVP“) s cieľom ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Spoločenstva.

(2)

Komisii pri výkone tejto úlohy pomáha Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (VVNPHVP) zriadený rozhodnutím Komisie 95/320/ES (2).

(3)

SNPHVP sú nezáväzné hodnoty stanovené s ohľadom na ochranu zdravia, odvodené z najnovších dostupných vedeckých údajov a zohľadňujúce dostupnosť meracích techník. Stanovujú prahové hodnoty vystavenia, pod úrovňou ktorých sa všeobecne nepredpokladá škodlivý účinok danej látky po krátkodobom alebo každodennom vystavení počas celého trvania pracovného života. Predstavujú v súlade s článkom 4 smernice 98/24/ES európske ciele, ktoré pomáhajú zamestnávateľom pri stanovení a hodnotení rizík.

(4)

Pre akýkoľvek chemický faktor, pre ktorý sa na úrovni Spoločenstva stanovia SNPHVP, musia členské štáty stanoviť vnútroštátnu najvyššiu prípustnú hodnotu vystavenia pri práci, pričom zohľadnia najvyššiu prípustnú hodnotu Spoločenstva, jej povahu však môžu stanoviť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

(5)

SNPHVP by sa mali považovať za dôležitú súčasť celkového prístupu k zabezpečeniu ochrany zdravia pracovníkov pred rizikami, ktoré vyplývajú z nebezpečných chemikálií.

(6)

Výsledky hodnotení rizík a stratégií na zníženie rizík vypracovaných v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (3) poukazujú na potrebu stanovenia alebo revízie najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci pre viacero látok.

(7)

Smernica Komisie 91/322/EHS (4) zmenená a doplnená smernicou 2006/15/ES (5) obsahuje hodnoty vystavenia pri práci pre 10 látok a je naďalej účinná.

(8)

V súlade so smernicou 98/24/ES bol v smernici Komisie 2000/39/ES (6) stanovený prvý zoznam SNPHVP a v smernici 2006/15/ES druhý zoznam SNPHVP. V tejto smernici sa v súlade so smernicou 98/24/ES stanovuje tretí zoznam SNPHVP.

(9)

V súlade s článkom 3 smernice 98/24/ES VVNPHVP posúdil 19 látok, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto smernici. Jedna z týchto látok, fenol, bola predtým uvedená v prílohe k smernici 2000/39/ES. Výbor VVNPHVP opätovne preskúmal SNPHVP pre túto látku s ohľadom na najnovšie vedecké údaje a odporučil stanoviť najvyššiu prípustnú hodnotu krátkodobého vystavenia s cieľom doplniť existujúci časovo vážený priemer SNPHVP. Preto by sa táto látka, ktorá sa teraz uvádza v prílohe k tejto smernici, mala vypustiť z prílohy k smernici 2000/39/ES.

(10)

Ortuť je látka s potenciálne vážnymi kumulatívnymi účinkami na zdravie. Preto by SNPHVP mali byť doplnené zdravotným dohľadom vrátane biologického monitorovania v súlade s článkom 10 smernice 98/24/ES.

(11)

Je takisto potrebné stanoviť najvyššie prípustné hodnoty krátkodobého vystavenia pre určité látky, aby sa zohľadnili účinky krátkodobého vystavenia.

(12)

Pri niektorých látkach je potrebné zohľadniť aj možnosť prenikania cez pokožku, aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň ochrany.

(13)

Táto smernica by mala predstavovať praktický krok k upevneniu sociálneho rozmeru vnútorného trhu.

(14)

Opatrenia ustanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (7),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V rámci vykonávania smernice 98/24/ES sa pre chemické faktory uvedené v prílohe týmto ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci.

Článok 2

Členské štáty ustanovujú vnútroštátne najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci pre chemické faktory uvedené v prílohe, pričom zohľadňujú hodnoty platné v Spoločenstve.

Článok 3

V prílohe k smernici 2000/39/ES sa vypúšťa odkaz na fenol.

Článok 4

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 18. decembra 2011.

Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2009

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 142, 16.6.2000, s. 47.

(7)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA

CAS (1)

NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY

Poznámka (2)

osemhodinové (3)

krátkodobé (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-dimetylformamid

15

5

30

10

pokožka

75-15-0

sírouhlík

15

5

pokožka

80-05-7

bisfenol A (inhalovateľný prach)

10

80-62-6

metyl-metakrylát

50

100

96-33-3

metyl-akrylát

18

5

36

10

108-05-4

vinyl-acetát

17,6

5

35,2

10

108-95-2

fenol

8

2

16

4

pokožka

109-86-4

2-metoxyetanol

1

pokožka

110-49-6

(2-metoxyetyl)-acetát

1

pokožka

110-80-5

2-etoxyetanol

8

2

pokožka

111-15-9

(2-etoxyetyl)-acetát

11

2

pokožka

123-91-1

1,4 dioxán

73

20

140-88-5

etyl-akrylát

21

5

42

10

624-83-9

metylizokyanát

0,02

872-50-4

n-metyl-2-pyrolidón

40

10

80

20

pokožka

1634-04-4

terc-butyl(metyl)éter

183,5

50

367

100

 

ortuť a bivalentné anorganické zlúčeniny ortuti, vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého (merané ako ortuť) (7)

0,02

7664-93-9

kyselina sírová(hmla) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

sírovodík

7

5

14

10


(1)  CAS: Registračné číslo určené službou pre chemické abstrakty.

(2)  Poznámka o pokožke uvedená pri najvyššej prípustnej hodnote vystavenia pri práci označuje možnosť preniknutia značného množstva látky cez pokožku.

(3)  Merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru osem hodín.

(4)  Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia. Hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút, ak nie je stanovené inak.

(5)  mg/m3: miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 °C a 101,3 KPa.

(6)  ppm: objem vyjadrený v milióntinách z objemovej jednotky vzduchu (ml/m3).

(7)  Počas monitorovania vystavenia v prípade ortuti a jej bivalentných anorganických zlúčenín by sa mali zohľadniť príslušné techniky biologického monitorovania, ktoré dopĺňajú SNPHVP.

(8)  Pri výbere vhodnej metódy monitorovania vystavenia by sa mali zohľadniť určité potenciálne obmedzenia a interferencie, ku ktorým môže dochádzať v prítomnosti iných zlúčenín síry.

(9)  Hmla je definovaná ako torakálna frakcia.