29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/11


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov

( Úradný vestník Európskej únie L 309 z 24. novembra 2009 )

Na strane 75 v článku 4 ods. 2 prvom pododseku:

namiesto:

„2.   Členské štáty do 14. decembra 2012 oboznámia …“

má byť:

„2.   Členské štáty do 26. novembra 2012 oboznámia …“.

Na strane 75 v článku 4 ods. 3 prvom pododseku:

namiesto:

„3.   Do 14. decembra 2014 Komisia predloží …“

má byť:

„3.   Do 26. novembra 2014 Komisia predloží …“.

Na strane 75 v článku 4 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„Do 14. decembra 2018 Komisia predloží …“

má byť:

„Do 26. novembra 2018 Komisia predloží …“.

Na strane 75 v článku 5 ods. 2:

namiesto:

„2.   Členské štáty do 14. decembra 2013 zavedú …“

má byť:

„2.   Členské štáty do 26. novembra 2013 zavedú …“.

Na strane 76 v článku 6 ods. 4:

namiesto:

„4.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa zavedú do 14. decembra 2015.“

má byť:

„4.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa zavedú do 26. novembra 2015.“

Na strane 76 v článku 7 ods. 3:

namiesto:

„… vypracuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi najneskôr do 14. decembra 2012 …“

má byť:

„… vypracuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi najneskôr do 26. novembra 2012 …“.

Na strane 76 v článku 8 ods. 2 prvom pododseku:

namiesto:

„2.   Členské štáty do 14. decembra 2016 zabezpečia …“

má byť:

„2.   Členské štáty do 26. novembra 2016 zabezpečia …“.

Na strane 80 v článku 17 druhom odseku:

namiesto:

„Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach do 14. decembra 2012 a …“

má byť:

„Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach do 26. novembra 2012 a …“.

Na strane 81 v článku 23 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. decembra 2011.“

má byť:

„1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 26. novembra 2011.“