3.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/5


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES

zo 16. septembra 2009

o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 137 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Táto smernica je samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (5). Ustanovenia smernice 89/391/EHS preto v plnom rozsahu platia pre oblasť používania pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci, zároveň rešpektujúc prísnejšie alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.

(3)

Článok 137 ods. 2 zmluvy ustanovuje, že Rada môže prijať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

(4)

V zmysle daného článku nesmú smernice ukladať žiadne správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili zakladaniu a rozvoju malých a stredných podnikov.

(5)

Ustanovenia prijaté podľa článku 137 ods. 2 zmluvy nebránia žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť také prísnejšie opatrenia na ochranu pracovných podmienok, ktoré sú zlučiteľné so zmluvou.

(6)

Dodržiavanie minimálnych požiadaviek na zaistenie vyššej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri používaní pracovných prostriedkov je nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

(7)

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny a zdravia pri práci je cieľom, ktorý by nemal byť podriadený čisto hospodárskym ohľadom.

(8)

Práca vo výškach môže vystaviť pracovníkov osobitne vážnym rizikám ohrozenia ich zdravia a bezpečnosti, najmä riziku pádu z výšky a iným vážnym pracovným úrazom, ktoré tvoria veľkú časť všetkých úrazov, najmä smrteľných úrazov.

(9)

Táto smernica predstavuje praktický aspekt na vytváranie sociálnej dimenzie vnútorného trhu.

(10)

V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (6) sa od členských štátov vyžaduje, aby oznamovali Komisii akékoľvek návrhy technických predpisov pre stroje, prístroje a zariadenia.

(11)

Táto smernica je najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie hľadaných cieľov a nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na tento účel.

(12)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Táto smernica, ktorá je druhou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci podľa definície v článku 2.

2.   Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa uplatňujú v plnom rozsahu na celý predmet úpravy uvedený v odseku 1, rešpektujúc prísnejšie alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice majú nasledujúce pojmy tento význam:

a)   „pracovný prostriedok“: akýkoľvek stroj, prístroj, nástroj alebo zariadenie, ktoré sa používa pri práci;

b)   „používanie pracovných prostriedkov“: každá činnosť týkajúca sa pracovného prostriedku ako zapínanie alebo vypínanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba a starostlivosť, vrátane čistenia;

c)   „zóna nebezpečenstva“: akákoľvek oblasť vo vnútri alebo v okolí pracovného prostriedku, v ktorej je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie pracovníka, ktorý sa v nej nachádza;

d)   „ohrozený pracovník“: akýkoľvek pracovník, ktorý sa celkom alebo čiastočne nachádza v zóne nebezpečenstva;

e)   „obsluha“: pracovník alebo pracovníci poverení používaním pracovných prostriedkov.

KAPITOLA II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Článok 3

Všeobecné povinnosti

1.   Zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby pracovné prostriedky poskytnuté pracovníkom v podniku alebo v prevádzke boli pre príslušnú prácu vhodné, alebo aby sa účelne prispôsobili tak, že pri používaní bude zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov.

Pri výbere používaných pracovných prostriedkov zamestnávateľ prihliada na osobitné podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce v podniku alebo v prevádzke, najmä na pracovisku, pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov alebo na akékoľvek nebezpečenstvá, ktoré dodatočne vyplývajú z používania daných pracovných prostriedkov.

2.   Ak nie je možné v plnom rozsahu zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri používaní pracovných prostriedkov, zamestnávateľ vykoná vhodné opatrenia, aby čo najviac zmenšil nebezpečenstvá.

Článok 4

Pravidlá pre pracovné prostriedky

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, zamestnávateľ zaobstará alebo používa:

a)

pracovné prostriedky, ktoré, ak boli pracovníkom po prvýkrát poskytnuté v podniku alebo prevádzke po 31. decembri 1992:

i)

vyhovujú ustanoveniam akejkoľvek príslušnej platnej smernice Spoločenstva;

ii)

vyhovujú minimálnym požiadavkám ustanoveným v prílohe I, ak nie je použiteľná iná smernica Spoločenstva, alebo keď je iná smernica Spoločenstva použiteľná iba čiastočne;

b)

pracovné prostriedky, ktoré, ak boli pracovníkom poskytnuté v podniku alebo v prevádzke do 31. decembra 1992, vyhovujú maximálne štyri roky po tomto termíne minimálnym požiadavkám ustanoveným v prílohe I;

c)

rešpektujúc písm. a) bod i) a odchylne od písm. a) bod ii) a písm. b), špecifické pracovné prostriedky, ktoré podliehajú požiadavkám bodu 3 prílohy I, a ak boli pracovníkom poskytnuté v podniku alebo v prevádzke do 5. decembra 1998, vyhovujú maximálne štyri roky po tomto termíne minimálnym požiadavkám ustanoveným v prílohe I.

2.   Zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby pracovné prostriedky počas celej doby používania prostredníctvom primeranej údržby boli na takej úrovni, ktorá vyhovuje odseku 1 písm. a) alebo b).

3.   Po poradách sociálnych partnerov a s náležitým uplatnením vnútroštátnych právnych predpisov alebo praxe členské štáty stanovia postupy, ktorými je možné dosiahnuť úroveň bezpečnosti zodpovedajúcu cieľom uvedeným v prílohe II.

Článok 5

Kontrola pracovných prostriedkov

1.   Zamestnávateľ zaistí, aby tam, kde bezpečnosť pracovných prostriedkov závisí od podmienok inštalácie, poverené osoby vykonali počiatočnú kontrolu (po nainštalovaní a pred prvým použitím) a kontrolu po nainštalovaní na novom mieste v zmysle vnútroštátneho práva alebo praxe, aby zabezpečil, že pracovné prostriedky boli správne nainštalované a správne fungujú.

2.   Na účely zabezpečenia zachovania podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia a včasného odhalenia a nápravy zhoršeného stavu, zamestnávateľ zaistí, aby pracovné prostriedky vystavené podmienkam, ktoré zapríčiňujú zhoršovanie ich stavu, čím môžu spôsobiť nebezpečenstvo, podliehali:

a)

pravidelným kontrolám a ak je to vhodné, preskúšaniu oprávnenými osobami v zmysle vnútroštátneho práva alebo praxe;

b)

osobitným kontrolám oprávnenými osobami v zmysle vnútroštátneho práva alebo praxe vždy, keď sa vyskytujú výnimočné okolnosti, ako úpravy, nehody, prírodné javy alebo dlhšie prestávky vo využívaní zariadenia, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť pracovných prostriedkov.

3.   Výsledky kontrol sa zaznamenávajú a uchovávajú pre potreby príslušných úradov. Musia sa uchovávať primerane dlhý čas.

Ak sa pracovné prostriedky používajú mimo podniku, sú vybavené príslušnými dokladmi o uskutočnení poslednej kontroly.

4.   Členské štáty určia podmienky, na základe ktorých sa vykonávajú takéto kontroly.

Článok 6

Pracovné prostriedky s osobitným nebezpečenstvom

Ak je používanie pracovného prostriedku spojené s možným osobitným ohrozením bezpečnosti a zdravia pracovníkov, zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby:

a)

pracovný prostriedok používali len ním poverené osoby;

b)

v prípade opravy, prestavby, údržby alebo starostlivosti vykonávali takúto prácu len na to oprávnení pracovníci.

Článok 7

Ergonomika a ochrana zdravia pri práci

Pri uplatňovaní minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia berie zamestnávateľ v plnej miere do úvahy držanie tela a polohu pracovníkov pri používaní pracovných prostriedkov a ergonomické zásady.

Článok 8

Informovanie zamestnancov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby boli pracovníkom k dispozícii primerané informácie a ak je to vhodné návody na obsluhu pracovných prostriedkov používaných pri práci.

2.   Informácie a návody na obsluhu obsahujú vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia minimálne nasledujúce informácie:

a)

podmienky používania pracovných prostriedkov;

b)

predpokladané výnimočné situácie;

c)

ak je to vhodné, závery zo skúseností získaných pri používaní pracovných prostriedkov.

Pracovníci sa poučia o rizikách, ktoré sa vzťahujú na nich, na pracovné prostriedky v pracovnom priestore alebo na pracovnom mieste, ako aj na akékoľvek zmeny do takej miery, do akej ovplyvňujú pracovné prostriedky nachádzajúce sa v ich bezprostrednom pracovnom priestore alebo na pracovnom mieste, aj keď takéto pracovné prostriedky priamo nepoužívajú.

3.   Informácie a návody na obsluhu musia byť pre pracovníkov, ktorých sa týkajú, zrozumiteľné.

Článok 9

Školenie pracovníkov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby:

a)

pracovníci poverení používaním pracovných prostriedkov boli primerane vyškolení vo vzťahu k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s ich používaním;

b)

pracovníci uvedení v článku 6 písm. b) boli vhodne osobitne vyškolení.

Článok 10

Porady s pracovníkmi a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov alebo ich zástupcov, pokiaľ ide o záležitosti obsiahnuté v tejto smernici, vrátane jej príloh, sa uskutočnia podľa článku 11 smernice 89/391/EHS.

KAPITOLA III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 11

Zmena a doplnenie príloh

1.   Rada prijme dodatok k prílohe I o doplnkových minimálnych požiadavkách platných pre osobitné pracovné prostriedky uvedené v bode 3 prílohy I na základe postupu, ktorý je ustanovený v článku 137 ods. 2 zmluvy.

2.   Na základe postupu, ktorý je upravený v článku 17 ods. 2 smernice 89/391/EHS, sa prijmú čisto technické úpravy príloh, ktoré sú výsledkom:

a)

prijatia smerníc o technickej harmonizácii a normalizácii pracovných prostriedkov, alebo

b)

technického pokroku, zmien v medzinárodných predpisoch, špecifikáciách alebo poznatkoch týkajúcich sa pracovných prostriedkov.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú alebo prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Smernica 89/655/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe III, časť A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III, časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 14

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Ú. v. EÚ C 100, 30.4.2009, s. 144.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. júla 2009.

(3)  Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 13.

(4)  Pozri prílohu III, časť A.

(5)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


PRÍLOHA I

MINIMÁLNE POŽIADAVKY

[uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) bod ii) a písm. b)]

1.   Všeobecná poznámka

Povinnosti ustanovené v tejto prílohe sa uplatňujú s ohľadom na túto smernicu a v prípadoch, keď existuje zodpovedajúce riziko pre predmetný pracovný prostriedok.

Nasledujúce minimálne požiadavky v takej miere, v akej sa týkajú používaných pracovných prostriedkov, nemusia vždy vyžadovať rovnaké opatrenia ako základné požiadavky týkajúce sa nových pracovných prostriedkov.

2.   Všeobecné minimálne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na pracovné prostriedky

2.1.

Ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť, musia byť jasne viditeľné, identifikovateľné a primerane označené, ak je to potrebné.

Okrem prípadov, keď je to potrebné pre určité ovládacie a kontrolné prvky, kontrolné a ovládacie prvky musia byť umiestnené mimo nebezpečného priestoru tak, aby ich činnosť nemohla byť zdrojom ďalšieho ohrozenia. Nesmú zvyšovať akékoľvek nebezpečenstvo ani v dôsledku akejkoľvek neúmyselnej činnosti.

Ak je to potrebné, obsluha z hlavnej riadiacej pozície musí zabezpečiť, aby sa žiadna osoba nenachádzala v nebezpečnom priestore. Ak to nie je možné, musí bezpečnostný systém automaticky dať svetelný alebo zvukový výstražný signál, kedykoľvek je stroj pripravený naštartovať. Vystavený pracovník musí mať čas alebo možnosť rýchlo sa vyhnúť ohrozeniu pri štarte alebo zastavení pracovného prostriedku.

Riadiace systémy musia byť bezpečné a pri ich výbere sa musia zohľadniť poruchy, chyby a obmedzenia, ktoré možno očakávať v rámci plánovaných okolností používania.

2.2.

Pracovný prostriedok sa musí dať uviesť do chodu len premyslenou činnosťou na riadiacom prvku pre daný účel.

To isté sa bude týkať:

reštartovania po zastavení chodu z akéhokoľvek dôvodu,

riadenia významných zmien v pracovných podmienkach (napríklad rýchlosť, tlak atď.),

ak toto reštartovanie alebo zmena akokoľvek neohrozia vystavených pracovníkov.

Táto požiadavka sa netýka reštartovania alebo zmeny podmienok činnosti, ak sú tieto výsledkom normálneho pracovného cyklu automatického zariadenia.

2.3.

Všetky pracovné prostriedky musia byť vybavené ovládacím prvkom, ktorým budú úplne a bezpečne vypnuté.

Každé pracovisko musí byť vybavené ovládacím prvkom umožňujúcim zastavenie niektorých alebo všetkých pracovných prostriedkov podľa druhu ohrozenia tak, aby pracovné prostriedky boli bezpečné. Ovládacie prvky na zastavenie musia mať prednosť pred ovládacími prvkami na spúšťanie. Ak sa pracovný prostriedok alebo jeho nebezpečné časti zastavia, musí sa vypnúť prívod energie pohonu.

2.4.

V primeraných prípadoch a v závislosti od rizika, ktoré pracovný prostriedok predstavuje a od doby potrebnej na jeho zastavenie, pracovný prostriedok musí byť vybavený zariadením na núdzové zastavenie.

2.5.

Ak z pracovného prostriedku môžu vypadávať predmety alebo vyletovať materiál, musí byť vybavený primeraným bezpečnostným zariadením zodpovedajúcim riziku.

Pracovný prostriedok ohrozujúci emisiami plynov, pár, tekutín alebo prachom, musí byť vybavený vhodným odsávacím alebo ochranným zariadením pri zdroji ohrozenia.

2.6.

Ak je to potrebné pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, musia byť pracovný prostriedok a jeho časti spevnené výstužou alebo iným spôsobom.

2.7.

Ak hrozí deštrukcia pracovného prostriedku alebo jeho častí, čo pravdepodobne spôsobí významné ohrozenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov, musia sa prijať vhodné ochranné opatrenia.

2.8.

Ak hrozí riziko mechanického kontaktu s pohybujúcimi sa časťami pracovného prostriedku, ktorý môže spôsobiť úraz, tieto časti musia byť vybavené krytom alebo ochranným zariadením zabraňujúcim prístup do nebezpečného priestoru, alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa nebezpečné časti skôr, ako sa dostanú do nebezpečného priestoru.

Kryty a ochranné zariadenia:

musia mať pevnú konštrukciu,

nesmú byť zdrojom ďalšieho ohrozenia,

nesmú sa dať ľahko odstrániť alebo vyradiť z činnosti,

musia byť umiestnené v primeranej vzdialenosti od nebezpečného priestoru,

musia byť riešené tak, aby neobmedzovali výhľad personálu obsluhy na celý priestor, v ktorom je pracovný prostriedok používaný,

musia umožniť vykonanie činnosti potrebnej na upevnenie alebo výmenu častí a pri údržbe tak, aby sa obmedzil prístup len do priestoru, kde sa uvedená činnosť vykonáva, a ak je to možné, bez odstránenia krytu alebo ochranného zariadenia.

2.9.

Priestory a miesta na prácu s pracovným prostriedkom alebo jeho údržbu musia byť vhodne osvetlené podľa druhu vykonávanej činnosti.

2.10.

Časti pracovného prostriedku s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou musia byť, ak je to potrebné, chránené tak, aby sa vyhlo ohrozeniu pracovníkov, ktorí sú blízko alebo prichádzajú s ním do kontaktu.

2.11.

Výstražné zariadenie pracovného prostriedku musí byť jednoznačné, jasne a ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné.

2.12.

Pracovný prostriedok sa môže používať len na tie činnosti a za podmienok, na ktoré je určený.

2.13.

Musí byť možné vykonávať údržbárske práce vtedy, keď je pracovný prostriedok vypnutý. Ak to nie je možné, musia sa prijať primerané ochranné opatrenia na vykonávanie takýchto činnosti, alebo ich vykonávať mimo nebezpečného priestoru.

Ak má stroj predpísanú údržbu, jej termíny sa musia dodržiavať.

2.14.

Všetky pracovné prostriedky musia byť vybavené zreteľne označenými vypínacími zariadeniami na ich odpojenie od všetkých zdrojov energie.

Opätovné zapojenie nesmie ohrozovať príslušných pracovníkov.

2.15.

Pracovný prostriedok musí mať značky a výstražné označenie na zaistenie bezpečnosti pracovníkov.

2.16.

Pracovníci musia mať zaistený bezpečný prístup a bezpečnosť na všetkých miestach pri výrobe, úprave a údržbárskych prácach.

2.17.

Všetky pracovné prostriedky musia chrániť pracovníkov pred ohrozením ohňom, prehriatím alebo unikajúcim plynom, prachom, tekutinami, parami alebo inými látkami, ktoré sú vyrábané, používané alebo uskladnené v pracovnom prostriedku.

2.18.

Všetky pracovné prostriedky musia byť primerané na predchádzanie rizika výbuchu pracovných prostriedkov alebo látok vyrábaných, používaných alebo skladovaných v pracovných prostriedkoch.

2.19.

Všetky pracovné prostriedky musia byť primerané na ochranu vystavených pracovníkov pred priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrinou.

3.   Ďalšie minimálne požiadavky týkajúce sa špecifických typov pracovných prostriedkov

3.1.   Minimálne požiadavky pre mobilné pracovné prostriedky s vlastným pohonom alebo bez neho

3.1.1.   Pracovné prostriedky, na ktorých sa pri ich pohybe nachádzajú pracovníci, musia byť vybavené tak, aby sa počas ich pohybu zmenšilo ohrozenie pracovníkov.

Toto ohrozenie musí zahŕňať aj riziko spôsobené kontaktom s kolesami alebo s pásom vozidla alebo uviaznutím v nich.

3.1.2.   Tam, kde by mimovoľné zablokovanie pohonnej jednotky medzi jednotkou mobilného pracovného prostriedku a jeho príslušenstvom alebo akýmkoľvek ťahaným kusom mohlo spôsobiť špecifické ohrozenie, príslušný pracovný prostriedok musí byť vybavený alebo prispôsobený tak, aby takéto blokovanie pohonnej jednotky nemohlo nastať.

Tam, kde sa takémuto zablokovaniu nedá vyhnúť, musia byť vykonané všetky možné opatrenia, ktoré zabránia nepriaznivým účinkom na pracovníkov.

3.1.3.   Tam, kde sa hnacie hriadele prenášajúce energiu medzi mobilnými časťami pracovného prostriedku môžu znečistiť pôdou alebo poškodiť ťahaním po zemi, musí byť k dispozícii zariadenie na ich opravu.

3.1.4.   Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádzajú pracovníci, musí byť skonštruovaný tak, aby sa v reálnych podmienkach jeho používania obmedzilo riziko jeho prevrátenia:

buď pomocou ochrannej konštrukcie, ktorá zaručí, že pracovný prostriedok sa nenakloní viac než o štvrtinu otáčky, alebo

pomocou konštrukcie poskytujúcej dostatok voľného priestoru okolo týchto pracovníkov v prípade, keď nakláňanie bude väčšie než štvrť otáčky, alebo

pomocou iného zariadenia s rovnakým účinkom.

Tieto ochranné konštrukcie môžu tvoriť neoddeliteľnú súčasť príslušného pracovného prostriedku.

Tieto ochranné konštrukcie nie sú vyžadované vtedy, keď je pracovný prostriedok počas činnosti stabilizovaný, alebo keď použité konštrukčné riešenie vylučuje možnosť prevrátenia.

Tam, kde v prípade prevrátenia pracovného prostriedku hrozí nebezpečenstvo pritlačenia pracovníka časťami pracovného prostriedku k zemi, musí byť pre ostatných pracovníkov v pracovnom prostriedku nainštalovaný brzdiaci systém.

3.1.5.   Vozík so zdvíhacou vidlicou, na ktorom sa nachádza jeden alebo viac pracovníkov, musí byť skonštruovaný alebo prispôsobený tak, aby sa obmedzilo nebezpečenstvo jeho prevrátenia, napríklad:

nainštalovaním kabínky pre vodiča, alebo

konštrukciou vozíka so zdvíhacou vidlicou, ktorá bráni jeho prevráteniu, alebo

konštrukciou, ktorá v prípade prevrátenia sa vozíka so zdvíhacou vidlicou zachová dostatok priestoru pre pracovníkov medzi zemou a príslušnými časťami vozíka, alebo

konštrukciou chrániacou pracovníkov na sedadlách pre obsluhu vozíka so zdvíhacou vidlicou tak, že pri prevrátení vozíka nebudú pritlačení časťami vozíka so zdvíhacou vidlicou.

3.1.6.   Pracovný prostriedok s vlastným pohonom, ktorý pri pohybe môže ohroziť osoby, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

a)

pracovný prostriedok musí byť zabezpečený zariadením, ktoré zabráni neoprávnenej osobe naštartovanie;

b)

musí mať vhodné konštrukčné prvky minimalizujúce následky kolízie v prípade, keď sa súčasne pohybuje viac koľajových vozidiel;

c)

musí obsahovať brzdiace a zastavovacie zariadenie. Ak to bezpečnostné obmedzenia vyžadujú, v prípade zlyhania hlavného brzdiaceho a zastavovacieho zariadenia musí mať núdzové vybavenie ovládané ľahko prístupnými prvkami alebo pracujúce automaticky;

d)

ak vodič z hľadiska požadovanej bezpečnosti nemá dostatočný výhľad, musia byť na zlepšenie jeho výhľadu namontované primerané pomocné prvky;

e)

pracovný prostriedok určený na prácu v noci alebo v tme musí byť vybavený osvetlením primeraným vykonávanej práci a musí poskytovať dostatočnú bezpečnosť pre pracovníkov;

f)

pracovný prostriedok s nebezpečenstvom vzniku požiaru priamo na ňom alebo na ťahanej alebo nesenej časti, pričom môžu byť ohrození pracovníci, musí byť vybavený vhodnými hasiacimi prístrojmi, ak na mieste, kde sa pracuje, takéto protipožiarne prostriedky nie sú k dispozícii;

g)

diaľkovo ovládaný pracovný prostriedok sa po opustení kontrolovaného priestoru musí automaticky zastaviť;

h)

diaľkovo ovládaný pracovný prostriedok, ktorý v bežných podmienkach môže naraziť alebo spôsobiť ohrozenie, musí disponovať zariadením, ktoré tomu zabráni, ak nie sú prítomné iné zariadenia na kontrolu tohto ohrozenia.

3.2.   Minimálne požiadavky pre pracovný prostriedok určený na dvíhanie bremien

3.2.1.   Ak pracovný prostriedok na dvíhanie bremien je nainštalovaný trvale, musí byť zabezpečená jeho pevnosť a stabilita pri používaní, pričom zvláštnu pozornosť je potrebné venovať bremenám, ktoré sa majú zdvíhať, a tlakom, ktoré budú pôsobiť na montážne alebo podporné body celej konštrukcie.

3.2.2.   Na stroji na dvíhanie bremien musí byť jasne vyznačená prípustná nosnosť a tam, kde to je vhodné, musí byť aj tabuľka udávajúca prípustnú nosnosť pre každú konfiguráciu stroja.

Príslušenstvo zdvíhacieho zariadenia musí byť označené tak, aby bolo možné určiť charakteristiku podstatnú pre bezpečné používanie.

Pracovný prostriedok, ktoré nie je určený na dvíhanie osôb, ale ktorý sa by omylom mohol takto použiť, musí byť vhodne a jasne označený, aby sa tak nestalo.

3.2.3.   Trvale nainštalovaný pracovný prostriedok musí byť postavený tak, aby sa znížilo riziko, že bremeno:

a)

udrie pracovníkov;

b)

sa nebezpečne rozkýva alebo vypadne; alebo

c)

sa neúmyselne uvoľní.

3.2.4.   Pracovný prostriedok na dvíhanie alebo premiestňovanie pracovníkov musí mať také vlastnosti, aby sa:

a)

pomocou vhodných zariadení predišlo nebezpečenstvu pádu kabíny tam, kde sa takéto riziko vyskytne;

b)

zamedzilo nebezpečenstvu pádu používateľa pracovného prostriedku tam, kde sa takéto riziko vyskytne;

c)

zamedzilo nebezpečenstvu pritlačenia, uviaznutia alebo udretia používateľa, najmä v dôsledku neúmyselného kontaktu s objektmi;

d)

zaručilo, že osoby uviaznuté v kabíne v prípade nehody nebudú vystavené nebezpečenstvu a bude ich možné uvoľniť.

Ak sa ohrozeniu uvedenému pod písmenom a) z dôvodu rozdielu miesta a výšky nedá zabrániť bezpečnostnými opatreniami, je potrebné namontovať a každý pracovný deň skontrolovať závesné lano so zvýšeným bezpečnostným koeficientom.


PRÍLOHA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU

(uvedeného v článku 4 ods. 3)

Všeobecný komentár

Táto príloha sa uplatňuje s ohľadom na túto smernicu a v prípadoch, kde v súvislosti s príslušným pracovným prostriedkom existuje riziko.

1.   Všeobecné ustanovenia pre všetky pracovné prostriedky

1.1.

Pracovný prostriedok musí byť nainštalovaný, umiestnený a používaný tak, aby sa zmenšilo ohrozenie používateľov tohto pracovného prostriedku a ďalších pracovníkov, napríklad tým, že sa ponechá dostatok miesta medzi pohybujúcimi sa časťami pracovného prostriedku a pevnými alebo pohybujúcimi sa časťami v jeho okolí, a tým, že všetky používané alebo vyrábané druhy energie a látok sa dajú bezpečne privádzať alebo odvádzať.

1.2.

Pracovný prostriedok sa musí montovať alebo demontovať v bezpečných podmienkach, najmä s dodržaním všetkých inštrukcií výrobcu.

1.3.

Pracovný prostriedok, ktorý môže byť pri používaní zasiahnutý bleskom, musí byť vhodným spôsobom alebo zariadením chránený pred účinkom bleskov.

2.   Ustanovenia týkajúce sa mobilných pracovných prostriedkov s vlastným pohonom alebo bez neho

2.1.

Pracovný prostriedok s vlastným pohonom bude ovládaný iba pracovníkmi, ktorí absolvovali primerané školenie zamerané na bezpečné riadenie takéhoto prostriedku.

2.2.

Ak sa pracovný prostriedok pohybuje po pracovnom priestore, je nutné vydať primerané dopravné predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie.

2.3.

Je nutné vykonať organizačné opatrenia, aby do pracovnej oblasti pracovného prostriedku s vlastným pohonom nevchádzali peší pracovníci.

Ak je možné príslušnú prácu vykonať len vtedy, keď sú prítomní aj peší pracovníci, musia sa vykonať vhodné opatrenia, aby nedošlo k ich zraneniu pracovným prostriedkom.

2.4.

Preprava pracovníkov na mobilnom pracovnom prostriedku sa môže uskutočniť len tam, kde je zaistená ich bezpečnosť. Ak sa práca musí vykonávať počas prepravy, je nutné primerane upraviť rýchlosť pohybu pracovného prostriedku.

2.5.

Mobilný pracovný prostriedok so spaľovacím motorom sa v pracovných priestoroch môže používať len vtedy, ak je zabezpečený prívod dostatočného množstva vzduchu, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov.

3.   Ustanovenia týkajúce sa používania pracovných prostriedkov na zdvíhanie bremien

3.1.   Všeobecné zásady

3.1.1.   Pracovný prostriedok, ktorý je mobilný alebo sa dá rozmontovať a ktorý má slúžiť na zdvíhanie bremien, sa musí používať tak, aby za všetkých predvídateľných podmienok bola pri používaní tohto pracovného prostriedku zabezpečená jeho stabilita, pričom sa musia brať do úvahy vlastnosti podkladu.

3.1.2.   Pracovníci môžu byť zdvíhaní len pomocou takého pracovného prostriedku a jeho príslušenstva, ktoré je na to určené.

Rešpektujúc článok 5 smernice 89/391/EHS, na zdvíhanie osôb sa môže výnimočne použiť aj pracovný prostriedok, ktorý nie je osobitne skonštruovaný na tento účel, ak sa vykonajú primerané bezpečnostné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou ustanovujúcou primeraný dohľad.

Pokiaľ sa na pracovnom prostriedku určenom na zdvíhanie bremien nachádzajú osoby, na riadiacom mieste musí byť stále prítomná obsluha. Osoby, ktoré sú zdvíhané, musia mať možnosť spoľahlivo komunikovať s obsluhou. V prípade nebezpečenstva musia byť k dispozícii spoľahlivé prostriedky na ich evakuáciu.

3.1.3.   Musia sa prijať opatrenia, aby sa pracovníci nezdržiavali pod zavesenými bremenami, okrem prípadov, ak si to vyžaduje efektívnosť vykonávanej práce.

Bremená sa nesmú pohybovať nad nechránenými pracovnými priestormi, na ktorých sa zvyčajne nachádzajú pracovníci.

Ak sa pracovníci nachádzajú pod bremenami a prácu nemožno vykonať iným spôsobom, je nutné určiť príslušné postupy a zabezpečiť ich dodržiavanie.

3.1.4.   Príslušenstvo zdvíhacích zariadení musí byť vybrané podľa druhu dvíhaných bremien, uchytávacích bodov, zdvíhacích lán a poveternostných podmienok, pričom je potrebné brať do úvahy spôsob a rozmiestnenie zavesenia. Príslušenstvo zdvíhacieho zariadenia musí byť zreteľne označené, aby používatelia boli informovaní o jeho charakteristike, ak sa po použití nerozoberá.

3.1.5.   Zdvíhacie príslušenstvo musí byť uskladnené tak, aby sa zabezpečilo, že nebude poškodené alebo znehodnotené.

3.2.   Pracovné prostriedky na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby

3.2.1.   Ak sa dva alebo viac pracovných prostriedkov používa na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby, ktoré sú namontované alebo postavené v pracovnom priestore tak, že ich pracovné okruhy sa prekrývajú, musia sa vykonať vhodné opatrenia, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi bremenami alebo časťami týchto pracovných prostriedkov.

3.2.2.   Ak sa na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby používajú mobilné pracovné prostriedky, je potrebné vykonať opatrenia, aby nedochádzalo k nakloneniu, prevráteniu, alebo v prípade potreby, k posunutiu alebo pošmyknutiu prostriedkov. Na zabezpečenie dodržiavania opatrení sa musia vykonávať kontroly.

3.2.3.   Ak obsluha pracovného prostriedku určeného na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby nemôže pozorovať celú dráhu vykonávanú bremenom priamo alebo pomocou osobitného vybavenia poskytujúceho potrebné informácie, musí s obsluhou komunikovať kompetentná osoba, ktorá ju usmerní. Musia sa vykonať organizačné opatrenia, aby sa predišlo kolíziám bremien, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov.

3.2.4.   Práca musí byť organizovaná tak, aby pracovník pri ručnom pripevňovaní alebo uvoľňovaní bremena mohol postupovať bezpečne, najmä prostredníctvom pracovníka, ktorý priamo alebo nepriamo riadi príslušný pracovný prostriedok.

3.2.5.   Všetky zdvíhacie operácie musia byť starostlivo plánované, realizované a musí sa zabezpečiť vhodný dozor tak, aby bola zaistená bezpečnosť pracovníkov.

Najmä vtedy, ak sa bremeno musí súčasne zdvíhať pomocou dvoch alebo viacerých pracovných prostriedkov na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby, je nutné vypracovať a uplatňovať postup, ktorý zabezpečí dobrú koordináciu pracovníkov obsluhujúcich tieto pracovné prostriedky.

3.2.6.   Ak pracovný prostriedok určený na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby nemôže udržať bremeno v dôsledku úplného alebo čiastočného výpadku energie, musia byť vykonané primerané opatrenia, aby nedošlo k následnému ohrozeniu pracovníkov.

Zavesené bremeno nesmie byť ponechané bez dozoru, ak prístup do nebezpečného priestoru nie je zamedzený a bremeno nie je bezpečne zavesené a zaistené.

3.2.7.   Ak sa poveternostné podmienky zhoršia do tej miery, že bezpečné používanie príslušného pracovného prostriedku je ohrozené a že pracovníci sú vystavení nebezpečenstvu, práca pracovných prostriedkov určených na zdvíhanie bremien bez sprevádzajúcej osoby, ktoré pracujú na voľnom priestranstve, sa musí zastaviť. Je nutné vykonať primerané ochranné opatrenia, aby sa pracovný prostriedok neprevrátil a neohrozil pracovníkov.

4.   Ustanovenia týkajúce sa používania pracovných prostriedkov poskytnutých na dočasné práce vo výškach

4.1.   Všeobecné ustanovenia

4.1.1.   Ak podľa článku 6 smernice 89/391/EHS a článku 3 tejto smernice sa dočasná práca vo výškach nemôže vykonávať bezpečne a vo vhodných ergonomických podmienkach z vhodnej plochy, musia sa vybrať pracovné prostriedky najvhodnejšie na zaistenie a zachovanie bezpečných pracovných podmienok. Kolektívne ochranné opatrenia musia mať prednosť pred opatreniami na osobnú ochranu. Rozmery pracovných prostriedkov musia byť primerané povahe práce, ktorá sa má vykonať a predvídateľnému zaťaženiu a musia umožňovať prechod bez nebezpečenstva.

Najvhodnejší prostriedok na vstup na dočasné pracovisko vo výške sa musí vybrať podľa frekvencie jeho používania, výšky, ktorá sa má dosiahnuť a doby používania. Zvolená možnosť musí umožňovať evakuáciu v prípade bezprostredného nebezpečenstva. Prechod v oboch smeroch medzi prístupovými prostriedkami a lešením, plošinami alebo lávkami nesmie viesť k vzniku žiadneho ďalšieho rizika pádu.

4.1.2.   Rebríky sa môžu používať ako pracovné stanovištia pre prácu vo výškach len za okolností, v ktorých, vzhľadom na bod 4.1.1, nie je odôvodnené používanie iných, bezpečnejších pracovných prostriedkov kvôli nízkej miere rizika a krátkej dobe používania alebo existujúcich charakteristík miesta, ktoré zamestnávateľ nemôže zmeniť.

4.1.3.   Prístup na lane a polohovacia technika sa môžu používať len za okolností, keď z posúdenia rizika vyplýva, že daná práca sa môže vykonať bezpečne a keď nie je odôvodnené používanie iného, bezpečnejšieho pracovného prostriedku.

Berúc do úvahy posúdenie rizika a v závislosti najmä od doby trvania práce a ergonomických obmedzení sa musí zabezpečiť sedadlo s primeraným príslušenstvom.

4.1.4.   V závislosti od typu pracovného prostriedku vybraného na základe predchádzajúceho, musia sa stanoviť primerané opatrenia na minimalizovanie rizík pre pracovníkov používajúcich tieto prostriedky. Ak je to potrebné, musí sa zabezpečiť namontovanie bezpečnostných zariadení, aby sa predišlo pádom z výšok. Takéto bezpečnostné zariadenia musia byť primerane usporiadané a dostatočne pevné, aby zabránili alebo aby zastavili pád z výšky a, pokiaľ je to možné, aby vopred zabránili zraneniam pracovníkov. Kolektívne bezpečnostné zariadenia na predchádzanie pádom sa môžu prerušiť len v miestach prístupu k rebríkom alebo ku schodištiam.

4.1.5.   Ak vykonanie špecifickej práce vyžaduje, aby sa dočasne odstránili kolektívne bezpečnostné zariadenia na predchádzanie pádom, musia sa prijať účinné kompenzačné bezpečnostné opatrenia. Práca sa nesmie vykonať, kým sa takéto opatrenia neprijmú. Keď sa daná úloha úplne alebo dočasne dokončí, kolektívne bezpečnostné zariadenia na predchádzanie pádom sa musia namontovať znovu.

4.1.6.   Dočasná práca vo výškach sa môže vykonávať len vtedy, keď poveternostné podmienky neohrozujú bezpečnosť a zdravie pracovníkov.

4.2.   Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania rebríkov

4.2.1.   Rebríky musia byť umiestnené tak, aby sa zabezpečila ich stabilita počas ich používania. Nohy prenosných rebríkov musia spočívať na stabilnom, pevnom, nepohyblivom podklade primeranej veľkosti tak, aby priečky rebríka boli vodorovné. Závesné rebríky sa musia priložiť bezpečným spôsobom a, s výnimkou lanových rebríkov, tak, aby sa nemohli posúvať alebo rozkolísať.

4.2.2.   Musí sa zamedziť pošmyknutiu nôh prenosných rebríkov počas ich používania tým, že sa zaistia dolné alebo horné konce alebo blízko koncov postranníc akýmkoľvek protišmykovým prostriedkom alebo akýmkoľvek iným zabezpečením s rovnakým účinkom. Rebríky používané na prístup musia byť dosť dlhé na to, aby dostatočne vyčnievali nad prístupovú plošinu, pokiaľ sa neprijali iné opatrenia na zabezpečenie pevného zachytenia sa. Zložené rebríky a výsuvné rebríky sa musia používať tak, aby sa zabránilo pohybu jednotlivých častí. Mobilné rebríky sa musia zabezpečiť proti pohybu skôr, než na ne pracovník vstúpi.

4.2.3.   Rebríky sa musia používať tak, aby pracovníci mohli kedykoľvek bezpečne stáť a bezpečne sa držať. Najmä, ak sa má na rukách vyniesť po rebríku náklad, nesmie sa zamedzovať bezpečnému pridržiavaniu sa rukami.

4.3.   Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania lešenia

4.3.1.   Keď nie je k dispozícii záznam o výpočte/kalkulačný list pre vybrané lešenie alebo tento záznam/list neobsahuje uvažované štrukturálne úpravy, musia sa vykonať prepočty pevnosti a stability, pokiaľ nie je lešenie zmontované v zhode so všeobecne uznávanou štandardnou konfiguráciou.

4.3.2.   V závislosti od zložitosti zvoleného lešenia, plán montáže, používania a demontáže musí pripraviť kompetentná osoba. Môže byť vo forme štandardného plánu doplneného o položky súvisiace so špeciálnymi podrobnosťami zmieneného lešenia.

4.3.3.   Musí sa predchádzať šmýkaniu oporných častí lešenia buď tým, že sa pripevnia k nosnej ploche alebo sa zabezpečia protišmykovým prostriedkom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom rovnakého účinku a zaťažená plocha musí mať dostatočnú nosnosť. Musí sa zabezpečiť stabilita lešenia. Vhodnými prostriedkami sa musí predchádzať náhodnému pohybu pojazdného lešenia počas práce vo výškach.

4.3.4.   Rozmery, tvar a usporiadanie podlahy lešenia musia byť primerané povahe práce, ktorá sa má vykonať a prispôsobené nákladu, ktorý má byť vynesený a musia umožňovať bezpečnú prácu a prechod. Podlahy lešenia sa musia montovať tak, aby sa ich časti nemohli hýbať pri normálnom používaní. Nesmú byť žiadne nebezpečné medzery medzi časťami podlahy a zvislými kolektívnymi bezpečnostnými zariadeniami, aby sa zabránilo pádom.

4.3.5.   Ak určité časti lešenia nie sú pripravené na používanie, napríklad počas montáže, demontáže alebo úprav, musia sa označiť všeobecnými výstražnými značkami v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami transponujúcimi smernicu Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (1) a musia sa primerane fyzicky ohraničiť, aby sa zabránilo vstupu do nebezpečnej zóny.

4.3.6.   Lešenie sa môže montovať, demontovať alebo podstatne upravovať len pod dohľadom kompetentnej osoby a môžu to robiť len pracovníci, ktorí museli predtým prejsť primeraným a presne stanoveným školením týkajúcim sa takýchto prác a so zreteľom na špecifické riziká podľa článku 9, a to najmä:

a)

pochopenie plánu na montáž, demontáž alebo úpravu daného lešenia;

b)

bezpečnosť počas montáže, demontáže alebo úpravy daného lešenia;

c)

opatrenia na predchádzanie riziku pádu ľudí alebo predmetov;

d)

bezpečnostné opatrenia v prípade zmeny poveternostných podmienok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť daného lešenia;

e)

prípustné zaťaženie;

f)

všetky ostatné riziká, ktoré môže so sebou prinášať montáž, demontáž alebo úprava.

Dohliadajúca osoba a pracovníci, ktorých sa to týka, musia mať k dispozícii plán montáže a demontáže uvádzaný v bode 4.3.2, vrátane akýchkoľvek pokynov, ktoré môže obsahovať.

4.4.   Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania prístupu po lane a polohovacích techník

Používanie prístupu po lane a polohovacia technika musí vyhovovať týmto podmienkam:

a)

systém sa musí skladať najmenej z dvoch samostatne ukotvených lán, pričom jedno slúži na výstup, zostup a podporu (pracovné lano) a druhé ako zabezpečovací prostriedok (bezpečnostné lano);

b)

pracovníci musia dostať a používať vhodný bezpečnostný výstroj, prostredníctvom ktorého musia byť spojení s bezpečnostným lanom;

c)

pracovné lano musí byť vybavené bezpečnostnými prostriedkami na výstup a zostup a musí mať samouzamykací systém, aby sa predišlo pádu užívateľa, ak by stratil kontrolu nad svojimi pohybmi. Bezpečnostné lano musí byť vybavené mobilným systémom na predchádzanie pádom, ktorý sa prispôsobuje pohybom pracovníka;

d)

nástroje a ostatné príslušenstvo nevyhnutné pre pracovníka musia byť pripevnené na bezpečnostný výstroj alebo sedadlo pracovníka alebo inými vhodnými prostriedkami;

e)

práca sa musí dôkladne naplánovať a treba na ňu náležite dohliadať, aby pracovník mohol byť okamžite zachránený v prípade mimoriadneho nebezpečenstva;

f)

v súlade s článkom 9 pracovníci, ktorých sa to týka, musia dostať primerané a osobitné školenie vzťahujúce sa na predpokladanú prácu, najmä na záchranné postupy.

Za výnimočných okolností, keď so zreteľom na posúdenie rizík používanie druhého lana by ešte viac ohrozilo bezpečnosť pri práci, môže sa povoliť používanie jedného lana za predpokladu, že sa prijali vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, resp. praxou.


(1)  Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 13)

Smernica Rady 89/655/EHS

(Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 13).

 

Smernica Rady 95/63/ES

(Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 28).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/45/ES

(Ú. v. ES L 195, 19.7.2001, s. 46).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES

(Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21).

Iba pokiaľ ide o odkaz na smernicu 89/655/EHS v článku 3 bode 3.


ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 13)

Smernica

Lehota na transpozíciu

89/655/EHS

31. december 1992

95/63/ES

4. december 1998

2001/45/ES

19. júl 2004 (1)

2007/30/ES

31. december 2012


(1)  Členské štáty majú právo, pokiaľ ide o vykonávanie bodu 4 prílohy II k smernici 89/655/EHS, využiť prechodné obdobie v dĺžke najviac dvoch rokov od 19. júla 2004, aby vzali do úvahy rôzne situácie, ktoré môžu vzniknúť pri praktickom vykonávaní smernice 2001/45/ES, najmä v malých a stredných podnikoch.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 89/655/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 4a odsek 1

článok 5 odsek 1

článok 4a odsek 2, prvá a druhá zarážka

článok 5 odsek 2 písmená a) a b)

článok 4a odsek 3

článok 5 odsek 3

článok 4a odsek 4

článok 5 odsek 4

článok 5, prvá a druhá zarážka

článok 6 písmená a) a b)

článok 5a

článok 7

článok 6 odsek 1

článok 8 odsek 1

článok 6, odsek 2, prvý pododsek, prvá, druhá a tretia zarážka

článok 8 odsek 2, prvý pododsek, písmená a), b) a c)

článok 6 odsek 2, druhý pododsek

článok 8 odsek 2, druhý pododsek

článok 6 odsek 3

článok 8 odsek 3

článok 7, prvá zarážka

článok 9 písmeno a)

článok 7, druhá zarážka

článok 9 písmeno b)

článok 8

článok 10

článok 9 odsek 1

článok 11 odsek 1

článok 9 odsek 2, prvá a druhá zarážka

článok 11 odsek 2 písmená a) a b)

článok 10 odsek 1

článok 10 odsek 2

článok 12

článok 13

článok 14

článok 11

článok 15

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV