5.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/62


SMERNICA KOMISIE 2009/99/ES

zo 4. augusta 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť chlórofacinón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa chlórofacinón.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa chlórofacinón hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Španielsko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 31. januára 2006 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 20. februára 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce chlórofacinón nebudú predstavovať riziko pre ľudí okrem náhodných nehôd u detí. V prípade necieľových zvierat sa zistilo určité riziko. Chlórofacinón sa však momentálne považuje za nevyhnutný z dôvodu verejného zdravia a hygieny. Je preto odôvodnené, aby sa chlórofacinón zaradil do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce chlórofacinón.

(6)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je nevyhnutné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov obsahujúcich chlórofacinón a používaných ako rodenticídy uplatňovali na ne osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia. Z uvedeného dôvodu by sa vo všeobecnom meradle mali zaviesť určité obmedzenia, ako je maximálna koncentrácia, zákaz predaja aktívnej látky vo výrobkoch, ktoré nie sú pripravené na použitie, a používanie averzívnych činidiel, zatiaľ čo členské štáty by v jednotlivých prípadoch mali určiť ďalšie podmienky.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká by sa chlórofacinón mal zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a mal by podliehať porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jeho zaradenie do prílohy I.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku chlórofacinón a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť dňom zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky vo výrobkoch typu 14 obsahujúce chlórofacinón s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka „č. 12“:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„12

2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión

2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión

č. EC: 223-003-0

č. CAS: 3691-35-8

978 g/kg

1. júla 2011

30. júna 2013

30. júna 2016

14

Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha uvedená aktívna látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch s výnimkou sledovacieho prášku nepresahuje 50 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky určené na použitie ako sledovací prášok sa umiestňujú na trh len na použitie pre školených odborníkov.

3.

Výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo.

4.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizujú tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesijné využitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm