1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/18


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

z 13. júla 2009

o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 77/311/EHS z 29. marca 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 77/311/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a ktorou sa stanovujú technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, čo sa týka hladiny hluku vnímanej vodičom. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktorý bol stanovený smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2003/37/ES o poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe IV časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely tejto smernice je „traktor“ (poľnohospodársky alebo lesný) každé motorové vozidlo, vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktoré je osobitne konštruované na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 40km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodu, ktorý sa týka hladiny hluku vnímanej vodičom, ak je táto hladina v rámci nasledujúcich hodnôt:

90 dB(A) podľa prílohy I

alebo

86 dB(A) podľa prílohy II.

2.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy tejto smernice, členské štáty:

neudelia typové schválenie ES,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie.

3.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy tejto smernice, členské štáty:

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade so smernicou 2003/37/ES, za neplatné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice,

môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie týchto nových vozidiel do prevádzky.

4.   Členské štáty nemôžu odmietnuť registráciu, zakázať predaj ani uvedenie do prevádzky, ani používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka hladiny hluku vnímanej vodičom, ak je táto hladina v rámci nasledujúcich hodnôt:

90 dB(A) podľa prílohy I,

alebo

86 dB(A) podľa prílohy II.

Článok 3

Na účely tejto smernice je „kabína“ každá konštrukcia zhotovená z pevných komponentov, ktorá je priehľadná alebo nepriehľadná a ktorá úplne obklopuje vodiča a izoluje ho od vonkajšieho priestoru a počas prevádzky môže byť trvale uzavretá.

Článok 4

Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa pri predvádzaní pri predaji a pri reklame nevyskytlo nič, čo by naznačovalo, že traktory majú také vlastnosti týkajúce sa hladiny hluku vnímanej vodičom, ktoré v skutočnosti nemajú.

Článok 5

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh I, II a III technickému pokroku, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 6

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Smernica 77/311/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe IV časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe IV časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008, s. 15.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 105, 28.4.1977, s. 1.

(4)  Pozri prílohu IV časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

PRÍSTROJE, PODMIENKY A METÓDY MERANIA

1.   JEDNOTKA MERANIA A MERACÍ PRÍSTROJ

1.1.   Jednotka merania

Hladina hluku LA sa meria v dB s použitím A – váhovej krivky a je vyjadrená ako dB(A).

1.2.   Merací prístroj

Hladina hluku vnímaná vodičom sa meria pomocou zvukomeru, ako je opísané v publikáci Medzinárodnej elektrotechnickej komisie č. 179, prvé vydanie z roku 1965.

V prípade premenného hluku sa musí brať do úvahy priemer maximálnych hodnôt.

2.   PODMIENKY MERANIA

Merania sa vykonávajú za týchto podmienok:

2.1.

Traktor musí byť nezaťažený, t. j. bez prídavných zariadení, ale s chladiacou zmesou, mazivom, plnou palivovou nádržou, náradím a vodičom. Vodič nesmie mať oblečené neobvykle hrubé oblečenie, šál alebo klobúk. Na traktore nesmie byť žiaden predmet, ktorý by ovplyvňoval hladinu hluku.

2.2.

Pneumatiky musia byť nahustené na tlak odporúčaný výrobcom. Motor, prevodovka a hnacie nápravy musia mať normálnu prevádzkovú teplotu a žalúzie chladiča, ak je nimi traktor vybavený, musia byť počas meraní otvorené.

2.3.

Počas vykonávaných meraní nesmie byť v činnosti ďalšie vybavenie, ktoré je poháňané motorom alebo je poháňané vlastným motorom, ktoré by mohlo ovplyvniť hladinu hluku, napríklad stierače čelného skla, ventilátor kúrenia alebo vývodový hriadeľ. Zariadenia, ktoré sú normálne v činnosti súčasne s motorom, ako napríklad chladiaci ventilátor motora, musia byť počas vykonávaných meraní v prevádzke.

2.4.

Skúšobnou oblasťou musí byť otvorené a dostatočne tiché miesto, môže mať napríklad podobu otvoreného priestoru s polomerom 50 m, ktorého stredná časť má polomer aspoň 20 m, je takmer rovinatá, alebo vodorovný úsek s pevnou dráhou s čo najrovnejším povrchom a čo najmenším množstvom výmoľov. Dráha musí byť čo najčistejšia a najsuchšia (napríklad bez štrku, lístia, snehu atď.). Sklony a nepravidelnosti sú prijateľné len vtedy, keď nimi spôsobené odchýlky hladiny hluku ležia v rozmedzí tolerancie chyby meracieho zariadenia.

2.5.

Povrch dráhy musí byť taký, aby nespôsoboval nadmerný hluk pneumatík.

2.6.

Počasie musí byť pekné a suché s miernym vetrom alebo bez vetra. Vodičom vnímaná hladina hluku pozadia spôsobená vetrom alebo inými zdrojmi hluku musí byť aspoň 10 dB(A) pod hladinou hluku traktora.

2.7.

Ak sa na meranie používa vozidlo, toto musí byť ťahané alebo poháňané v dostatočnej vzdialenosti od traktora, aby sa zabránilo akémukoľvek rušivému vplyvu. Počas merania nesmie byť v okruhu 20 m z každej strany skúšobnej dráhy a menej ako 20 m od prednej a zadnej časti traktora žiaden predmet, ktorý môže rušivo ovplyvňovať meranie alebo ktorý má reflexný povrch. Táto podmienka sa môže považovať za splnenú, ak takto spôsobené odchýlky hladiny hluku zostávajú v tolerancii chyby meracieho zariadenia. Ak to tak nie je, meranie sa musí počas rušivého vplyvu prerušiť.

2.8.

Všetky merania v danej sérii sa musia vykonať na rovnakej dráhe.

3.   METÓDA MERANIA

3.1.

Mikrofón musí byť umiestnený 250 mm bočne od stredovej roviny sedadla, pričom sa vyberie tá strana, na ktorej je hladina hluku vyššia.

Membrána mikrofónu musí smerovať dopredu a stred mikrofónu musí byť 790 mm nad a 150 mm pred referenčným bodom sedadla, ako je opísané v prílohe III. Musí sa zabrániť nadmernej vibrácii mikrofónu.

3.2.

Maximálna hladina hluku v dB(A) sa stanoví takto:

3.2.1.

Všetky otvory (napr. dvere, okná) v traktoroch, ktoré majú sériovo vyrábanú uzatvorenú konštrukciu kabíny, musia byť počas prvej série meraní zatvorené.

3.2.1.1.

Počas druhej série meraní musia byť otvorené za predpokladu, že v tomto stave nepredstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku, ale sklopné čelné sklá musia ostať zatvorené.

3.2.2.

Hluk sa musí merať s použitím pomalého nastavenia rýchlosti indikátora meracieho prístroja pri zaťažení zodpovedajúcom maximálnemu hluku, so zaradeným prevodovým stupňom umožňujúcim doprednú rýchlosť čo najviac sa približujúcu k hodnote 7,5 km/h.

Regulátor otáčok motora musí byť v polohe plných otáčok, rozjazd musí byť bez zaťaženia, použité zaťaženie sa musí zvyšovať, až kým sa nenameria maximálna hladina hluku. Po každom zvýšení zaťaženia treba pred meraním poskytnúť určitý čas na stabilizovanie hladiny hluku.

3.2.3.

Hluk sa musí merať s použitím pomalého nastavenia rýchlosti indikátora meracieho prístroja pri zaťažení zodpovedajúcom maximálnemu hluku, so zaradeným prevodovým stupňom iným, ako je uvedené v bode 3.2.2, pri ktorom je zaznamenaná hladina hluku najmenej 1 dB(A) nad hladinou hluku zaznamenanou pri prevodovom stupni uvedenom v bode 3.2.2.

Regulátor otáčok motora musí byť v polohe plných otáčok, rozjazd je bez zaťaženia, použité zaťaženie sa musí zvyšovať, až kým sa nenameria maximálna hladina hluku. Po každom zvýšení zaťaženia treba pred meraním poskytnúť určitý čas na stabilizovanie hladiny hluku.

3.2.4.

Hluk sa musí merať pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti nezaťaženého traktora.

3.3.

Protokol o skúške obsahuje merania hladiny hluku vykonané podľa nasledujúcich podmienok:

3.3.1.

pri prevodovom stupni umožňujúcom rýchlosť čo najviac sa približujúcu hodnote 7,5 km/h;

3.3.2.

pri akomkoľvek prevodovom stupni, ak sú splnené podmienky opísané v bode 3.2.3;

3.3.3.

pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti.

4.   HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Merania opísané v bodoch 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, a 3.2.4 nesmú presiahnuť hodnoty stanovené v článku 2.


PRÍLOHA II

PRÍSTROJE, PODMIENKY A METÓDA MERANIA

1.   JEDNOTKA MERANIA A MERACÍ PRÍSTROJ

1.1.   Jednotka merania

Hladina hluku LA sa meria v dB s použitím A – váhovej krivky, je vyjadrená ako dB(A).

1.2.   Merací prístroj

Hladina hluku vnímaná vodičom sa meria pomocou zvukomera, ako je opísané v publikácii Medzinárodnej elektrotechnickej komisie č. 179, prvé vydanie z roku 1965.

V prípade kolísajúcich odčítaných hodnôt sa berie do úvahy priemer maximálnych hodnôt.

2.   PODMIENKY MERANIA

Merania sa vykonávajú za týchto podmienok:

2.1.

Traktor musí byť nezaťažený t. j. bez prídavných zariadení, ale s chladiacou zmesou, mazivom, plnou palivovou nádržou, náradím a vodičom. Vodič nesmie mať oblečené neobvykle hrubé oblečenie, šál alebo klobúk. Na traktore nesmie byť žiaden predmet, ktorý by ovplyvňoval hladinu hluku.

2.2.

Pneumatiky musia byť nahustené na tlak odporúčaný výrobcom. Motor, prevodovka a nápravy musia mať normálnu prevádzkovú teplotu, a ak má motor žalúzie, tieto musia byť celkom otvorené.

2.3.

Počas vykonávaných meraní nesmie byť v činnosti ďalšie vybavenie, ktoré je poháňané motorom alebo je poháňané vlastným motorom, ktoré by mohlo ovplyvniť hladinu hluku, ako napríklad stierače čelného skla, ventilátor kúrenia alebo vývodový hriadeľ. Zariadenia, ktoré sú normálne v činnosti súčasne s motorom, ako napríklad chladiaci ventilátor motora, musia byť počas vykonávaných meraní v prevádzke.

2.4.

Skúšobnou oblasťou musí byť otvorené a dostatočne tiché miesto, môže mať napríklad podobu otvoreného priestoru s polomerom 50 m, ktorého stredná časť má polomer aspoň 20 m, je takmer rovinatá, alebo vodorovný úsek s pevnou dráhou s čo najrovnejším povrchom a čo najmenším množstvom výmoľov. Dráha musí byť čo najčistejšia a najsuchšia (napríklad bez štrku, lístia, snehu atď.). Sklony a nepravidelnosti sú prijateľné len vtedy, keď nimi spôsobené odchýlky hladiny hluku sú v rozmedzí tolerancie chyby meracieho zariadenia.

2.5.

Povrch dráhy musí byť taký, aby nespôsoboval nadmerný hluk pneumatík.

2.6.

Počasie musí byť pekné a suché, s miernym vetrom alebo bez vetra.

Vodičom vnímaná okolitá hladina hluku pozadia spôsobená vetrom alebo inými zdrojmi hluku musí byť aspoň 10 dB(A) pod hladinou hluku traktora.

2.7.

Ak sa na meranie používa vozidlo, toto musí byť ťahané alebo poháňané v dostatočnej vzdialenosti od traktora, aby sa zabránilo akémukoľvek rušivému vplyvu. Počas merania nesmie byť v okruhu 20 m z každej strany skúšobnej dráhy a menej ako 20 m od prednej a zadnej časti traktora žiaden predmet, ktorý môže rušivo ovplyvňovať meranie alebo ktorý má reflexný povrch. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak takto spôsobené odchýlky hladiny hluku zostávajú v tolerancii chyby meracieho zariadenia. Ak to tak nie je, meranie sa musí počas rušivého vplyvu prerušiť.

2.8.

Všetky merania v danej sérii sa musia vykonať na rovnakej dráhe.

3.   METÓDA MERANIA

3.1.

Mikrofón musí byť umiestnený 250 mm bočne od stredovej roviny sedadla, pričom sa vyberie tá strana, na ktorej je hladina hluku vyššia.

Membrána mikrofónu musí smerovať dopredu a stred mikrofónu musí byť 790 mm nad a 150 mm pred referenčným bodom sedadla, ako je opísané v prílohe III. Musí sa zabrániť nadmernej vibrácii mikrofónu.

3.2.

Maximálna hladina hluku sa stanoví takto:

3.2.1.

Traktor musí prejsť aspoň trikrát pozdĺž úseku rovnakou skúšobnou rýchlosťou počas aspoň 10 sekúnd.

3.2.2.

Všetky otvory (napr. dvere, okná) v traktoroch, ktoré majú sériovo vyrábanú uzatvorenú konštrukciu kabíny, musia byť počas prvej série meraní zatvorené.

3.2.2.1.

Počas druhej série meraní musia byť otvorené za predpokladu, že v tomto stave nepredstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku, ale sklopné čelné sklá musia ostať zatvorené.

3.2.3.

Hluk sa musí merať s použitím pomalého nastavenia rýchlosti indikátora meracieho prístroja, t. j. so zaradeným prevodovým stupňom umožňujúcim rýchlosť čo najviac sa približujúcu hodnote 7,5 km/h pri menovitých otáčkach. Traktor musí byť počas merania nezaťažený.

4.   HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Merania opísané v bodoch 3.2.2 a 3.2.3 nesmú presiahnuť hodnoty stanovené v článku 2.


PRÍLOHA III

URČENIE REFERENČNÉHO BODU SEDADLA

1.   DEFINÍCIA

1.1.

Referenčný bod (S) sedadla je bod v strednej pozdĺžnej rovine sedadla, v ktorom sa pretína tangenciálna rovina spodnej časti operadla s horizontálnou rovinou. Táto horizontálna rovina pretína spodný povrch sedacej časti sedadla 150 mm pred referenčným bodom sedadla.

2.   URČENIE REFERENČNÉHO BODU SEDADLA

2.1.

Referenčný bod sa získa pomocou zariadenia zobrazeného na obrázkoch 1 a 2 v dodatku k tejto prílohe, ktoré umožňuje simuláciu zaťaženia človekom.

2.2.

Sedadlo sa musí nastaviť do strednej polohy rozsahu, ktorý umožňuje vertikálne nastavenie, toto nastavenie je nezávislé od horizontálneho nastavenia. Na účely určenia umiestnenia mikrofónu podľa bodu 3 v prílohe I a II sa sedadlo musí nachádzať v strede alebo v najbližšej možnej polohe ku stredu horizontálneho rozsahu nastavenia.

3.   OPIS ZARIADENIA

3.1.

Zariadenie opísané v bode 2.1 pozostáva z dosky sedacej časti a dvoch dosiek operadla.

3.2.

Spodná doska operadla je pripojená v oblasti sedacích kostí (A) a bedier, kĺb (B) je výškovo nastaviteľný (pozri obrázok 2) na úrovni (B).

4.   NASTAVENIE ZARIADENIA

Zariadenie sa nastaví takto:

4.1.

zariadenie sa umiestni na sedadlo;

4.2.

potom sa zaťaží silou 550 N v bode 50 mm pred kĺbom (A) a dve dosky operadla sa ľahko tangenciálne tlačia proti operadlu;

4.3.

ak nie je možné určiť presne dotyk so spodnou časťou plochy operadla, musí sa spodná doska operadla vo vertikálnej polohe ľahko tlačiť proti operadlu;

4.4.

v prípade sedadiel so závesom nastaviteľným podľa hmotnosti sa musí záves nastaviť tak, aby bolo sedadlo v strednej polohe rovnako vzdialené od svojich dvoch krajných polôh.

Doplnok

Image

Image


PRÍLOHA IV

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 7)

Smernica Rady 77/311/EHS

(Ú. v. ES L 105, 28.4.1977, s. 1).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba odkazy v článku 1 ods. 1 na smernicu 77/311/EHS.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba odkazy v článku 1 prvej zarážke na smernicu 77/311/EHS.

Rozhodnutie Komisie 96/627/ES

(Ú. v. ES L 282, 1.11.1996, s. 72).

 

Rozhodnutie Komisie 2000/63/ES

(Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 66).

 

Smernica Komisie 2006/26/ES

(Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 22).

Iba článok 2 a príloha II.

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 7)

Právny akt

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

77/311/EHS

1. október 1978

82/890/EHS

22. jún 1984

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

96/627/ES

29. september 1999

200/63/ES

30. september 2001

2006/26/ES

31. december 2006 (1)


(1)  V súlade s článkom 5 smernice 2006/26/ES:

„1.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice, nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice s účinnosťou od 1. januára 2007:

a)

odmietnuť udeliť typové schválenie ES ani vnútroštátne typové schválenie;

b)

zakázať registráciu, predaj ani uvedenie takéhoto vozidla do prevádzky.

2.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. júla 2007:

a)

nesmú už naďalej udeľovať typové schválenie ES;

b)

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie.

3.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. júla 2009:

a)

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade s ustanoveniami smernice 2003/37/ES, za neplatné na účely článku 7 ods. 1;

b)

môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie týchto nových vozidiel do prevádzky.“


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody

Smernica 77/311/EHS

Smernica 2006/26/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 2 ods. 1 a 4

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 2 ods. 2

 

 

článok 5 ods. 2

článok 2 ods. 2

 

článok 5 ods. 3

článok 2 ods. 3

články 3, 4 a 5

 

články 3, 4 a 5

článok 6 ods. 1

 

článok 6 ods. 2

 

článok 6

 

článok 7

 

článok 8

článok 7

 

článok 9

príloha I

 

príloha I

príloha II

 

príloha II

príloha III

 

príloha III

 

príloha IV

 

príloha V