30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/9


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/59/ES

z 13. júla 2009

o spätných zrkadlách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 74/346/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (3) bola viackrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 74/346/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a stanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, čo sa týka ich spätných zrkadiel. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2003/37/ES o poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne navrhnuté pre ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami a ich maximálna konštrukčná rýchlosť je 6 až 40 km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES ani odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodu, ktorý sa týka spätných zrkadiel, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I.

2.   Členské štáty nemôžu vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Členské štáty môžu zamietnuť žiadosť o vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty nemôžu odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, uvedenie do prevádzky ani používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka spätných zrkadiel, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I.

Článok 4

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 74/346/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

Predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 31.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 67) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 1.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   VYMEDZENIE POJMOV

1.1.

„Spätné zrkadlo“ je každé zariadenie, ktoré má poskytovať vo výhľade, geometricky definovanom v nižšie uvedenom bode 2.5, zreteľný pohľad dozadu, ktorý nie je v prijateľnej miere obmedzený súčiastkami traktora alebo vodičom traktora a spolujazdcami. Prídavné spätné zrkadlá a spätné zrkadlá určené na sledovanie pripojeného náradia pri práci na poli nemusia bezpodmienečne podliehať typovému schváleniu komponentu, ale musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami nastavenia obsiahnutými v bodoch 2.3.3 až 2.3.5.

1.2.

„Vnútorné spätné zrkadlo“ je zariadenie definované v bode 1.1, ktoré je namontované vnútri kabíny alebo na ráme traktora.

1.3.

„Vonkajšie spätné zrkadlo“ je zariadenie definované v bode 1.1, ktoré je namontované na akejkoľvek časti vonkajšieho povrchu traktora.

1.4.

„Trieda spätného zrkadla“ sú všetky spätné zrkadlá, ktoré majú jeden alebo viac spoločných charakteristík alebo funkcií. Vnútorné spätné zrkadlá sú zoskupené v triede I. Vonkajšie spätné zrkadlá sú v triede II.

2.   POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

2.1.   Všeobecné

2.1.1.

Traktory môžu byť vybavené iba spätnými zrkadlami triedy I a II, ktoré nesú značku schválenia typu ES, ako je ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS (1).

2.1.2.

Spätné zrkadlá musia byť pripevnené takým spôsobom, aby počas obvyklých jazdných podmienok zostali stabilné.

2.2.   Počet

Všetky traktory musia byť vybavené aspoň jedným vonkajším spätným zrkadlom pripevneným na ľavej strane traktora v členských štátoch s pravostrannou premávkou a na pravej strane traktora v členských štátoch s ľavostrannou premávkou.

2.3.   Umiestnenie

2.3.1.

Vonkajšie spätné zrkadlo musí byť umiestnené tak, aby vodič, ktorý sedí na sedadle vodiča v obvyklej polohe, mal jasný výhľad na tú časť cesty, ktorá je definovaná v bode 2.5.

2.3.2.

Vonkajšie spätné zrkadlo musí byť viditeľné cez tú časť čelného skla, ktorá je stieraná stieračom čelného skla alebo cez bočné okná, ak je nimi traktor vybavený.

2.3.3.

Spätné zrkadlo nesmie prečnievať za vonkajší obrys karosérie traktora alebo súpravy traktora a prívesu o viac, ako je nevyhnutné na dosiahnutie výhľadu uvedeného v bode 2.5.

2.3.4.

Keď sa spodný okraj vonkajšieho spätného zrkadla zaťaženého traktora nachádza menej ako 2 m nad zemou, nesmie takéto spätné zrkadlo prečnievať viac ako 0,20 m cez celkovú šírku traktora alebo súpravu traktora a prívesu, meranú bez spätných zrkadiel.

2.3.5.

Ak sú splnené požiadavky bodov 2.3.3 a 2.3.4, môžu spätné zrkadlá prečnievať cez povolenú maximálnu šírku traktora.

2.4.   Nastavenie

2.4.1.

Vodič musí byť schopný nastaviť každé vnútorné spätné zrkadlo zo svojho sedadla.

2.4.2.

Vodič musí byť schopný nastaviť vonkajšie spätné zrkadlo bez toho, aby opustil sedadlo vodiča. Poloha zrkadla však môže byť zaistená zvonka.

2.4.3.

Požiadavky bodu 2.4.2 sa nevzťahujú na vonkajšie spätné zrkadlá, ktoré sa po sklopení automaticky vrátia do svojej pôvodnej polohy alebo sa môžu znovu nastaviť do svojej pôvodnej polohy bez použitia nástrojov.

2.5.   Výhľad

2.5.1.   Členské štáty s pravostrannou premávkou

Výhľad ľavým vonkajším spätným zrkadlom musí byť taký, aby vodič mohol vidieť dozadu aspoň tú rovnú časť cesty až k obzoru, ktorá je naľavo od roviny rovnobežnej s vertikálnou pozdĺžnou stredovou rovinou a ktorá prechádza najkrajnejším ľavým bodom celkovej šírky traktora alebo súpravy traktora a prívesu.

2.5.2.   Členské štáty s ľavostrannou premávkou

Výhľad pravým vonkajším spätným zrkadlom musí byť taký, aby vodič mohol vidieť dozadu aspoň tú rovnú časť cesty až k obzoru, ktorá je napravo od roviny rovnobežnej s vertikálnou pozdĺžnou stredovou rovinou a ktorá prechádza najkrajnejším pravým bodom celkovej šírky traktora alebo súpravy traktora a prívesu.


(1)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)

Smernica Rady 74/346/EHS

(Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 1).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 ods. 1 na smernicu 74/346/EHS.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 prvej zarážke na smernicu 74/346/EHS.

Smernica Komisie 98/40/ES

(Ú. v. ES L 171, 17.6.1998, s. 28).

 

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

74/346/EHS

2. január 1976

82/890/EHS

22. jún 1984

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

98/40/ES

30. apríl 1999 (1)


(1)  Podľa článku 2 smernice 98/40/ES:

„1.   Od 1. mája 1999 členské štáty nesmú:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť typové schválenie ES a vydať dokument, uvedený v článku 10 ods. 1 tretej zarážke smernice 74/150/EHS, ani vnútroštátne typové schválenie, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky, ak tieto traktory spĺňajú požiadavky smernice 74/346/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.   Od 1. októbra 1999 členské štáty:

už nesmú vydávať dokument podľa článku 10 ods. 1 tretej zarážky smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/346/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/346/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.“


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 74/346/EHS

Smernica 98/40/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

 

článok 2

článok 2

články 3 a 4

 

články 3 a 4

článok 5 ods. 1

 

článok 5 ods. 2

 

článok 5

 

článok 6

 

článok 7

článok 6

 

článok 8

príloha

 

príloha I

 

príloha II

 

príloha III