10.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/31


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 29. októbra 2009

k používaniu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08)

(Text s významom pre EHP)

(2009/824/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

Medzinárodná organizácia práce prepracovala doteraz používanú verziu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-88) s cieľom poskytnúť vhodnejšiu klasifikáciu, ktorú môžu používať krajiny v ďalšom cykle sčítania obyvateľov, ako aj vnútroštátne služby zamestnanosti, a ktorá môže slúžiť na iné použitia so zameraním na klientov. Aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov o zamestnaniach z členských štátov EÚ a zo zvyšku sveta, je v hlavných zisťovaniach európskeho štatistického systému na zber údajov o zamestnaniach pred ďalším cyklom sčítania obyvateľov, ktorý prebehne v roku 2011, potrebné používať túto zrevidovanú klasifikáciu (ISCO-08).

(2)

Klasifikácia ISCO-08 je podrobnejšia ako európska verzia ISCO-88 [ISCO-88 (KOM)], pokiaľ ide o niektoré zamestnania s vysokým podielom žien.

(3)

Údaje o zamestnaniach sa používajú na výpočet ukazovateľov týkajúcich sa rodovej segregácie používaných v nadväznosti na európsku stratégiu zamestnanosti (usmernenie 18: Podpora celoživotného prístupu k práci a usmernenie 22: Zabezpečenie vývoja nákladov práce a mechanizmov stanovovania miezd, ktoré podporujú zamestnanosť) (1). Preto je potrebné mať štandardnú klasifikáciu, ktorá umožňuje zostavovanie porovnateľných údajov o zamestnaniach.

(4)

Údaje o zamestnaniach sa používali aj na meranie pokroku, pokiaľ ide o rovnováhu v zastúpení pohlaví na pozíciách s rozhodovacou právomocou tak, že sa sledoval podiel žien a mužov v riadiacich zamestnaniach podľa ISCO-88(KOM).

(5)

V rámci uznesenia Rady z 15. novembra 2007 o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta (2) budú zamestnania zohrávať dôležitú úlohu pri posudzovaní požiadaviek na zručnosti a ich nedostatku na európskom trhu práce a mimoriadny význam bude mať harmonizovaná metodika týkajúca sa zamestnaní.

(6)

V klasifikácii ISCO-08 sa kladie väčší dôraz na zamestnania súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Členské štáty by mali vyvíjať, tvoriť a zverejňovať štatistiku v členení podľa zamestnaní s použitím medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní z roku 2008 (ISCO-08) stanovenej v prílohe alebo národnej klasifikácie odvodenej od ISCO-08.

2.

Členské štáty by mali používať ISCO-08 pri zisťovaní o štruktúre príjmov v roku 2010.

3.

Členské štáty by mali ISCO-08 používať od roku 2011 ako referenčného roku vo všetkých štatistických oblastiach, v ktorých sa zostavuje štatistika v členení podľa zamestnaní.

V Bruseli 29. októbra 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 47.

(2)  Ú. v. EÚ C 290, 4.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

KLASIFIKÁCIA ISCO-08

1.   Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci:

11.   Zákonodarcovia, ústavní činitelia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavitelia podnikov a organizácií

111.   Zákonodarcovia, ústavní činitelia a vysokí štátni úradníci

1111

Zákonodarcovia a ústavní činitelia

1112

Vysokí štátni úradníci

1113

Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov

1114

Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií

112.   Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií

1120

Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií

12.   Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností

121.   Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností

1211

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií

1212

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov

1213

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania

1219

Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení

122.   Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu a vývoja

1221

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti odbytu a marketingu

1222

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou

1223

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja

13.   Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách

131.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove

1311

Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve

1312

Riadiaci pracovníci (manažéri) v rybolove a akvakultúre

132.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemyselnej výrobe, ťažbe, stavebníctve, doprave a logistike

1321

Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemyselnej výrobe

1322

Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle

1323

Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve

1324

Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave a logistike

133.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií

1330

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií

134.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách

1341

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o deti

1342

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti

1343

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o starších ľudí

1344

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti

1345

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

1346

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve

1349

Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení

14.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v hotelových, reštauračných, obchodných a v ostatných službách

141.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v hoteloch a v reštauračných zariadeniach

1411

Riadiaci pracovníci (manažéri) v hoteloch

1412

Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach

142.   Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode

1420

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode

143.   Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách

1431

Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach

1439

Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení

2.   Špecialisti

21.   Špecialisti v oblasti vedy a techniky

211.   Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied

2111

Fyzici a astronómovia

2112

Meteorológovia

2113

Chemici

2114

Geológovia a geofyzici

212.   Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky

2120

Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky

213.   Špecialisti v oblasti biologických vied

2131

Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch

2132

Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybárstva

2133

Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia

214.   Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)

2141

Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby

2142

Stavební špecialisti

2143

Špecialisti v oblasti životného prostredia

2144

Strojárski špecialisti

2145

Chemickí špecialisti

2146

Špecialisti v baníctve, metalurgii a príbuzných odboroch

2149

Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)

215.   Špecialisti v oblasti eletrotechnológií

2151

Elektroinžinieri

2152

Špecialisti elektronici

2153

Špecialisti v oblasti telekomunikácií

216.   Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri

2161

Stavební architekti

2162

Krajinní a záhradní architekti

2163

Dizajnéri a módni návrhári

2164

Urbanisti a projektanti dopravy

2165

Kartografi a zememerači

2166

Grafickí a multimediálni dizajnéri

22.   Špecialisti v zdravotníctve

221.   Lekári

2211

Všeobecní lekári

2212

Lekári špecialisti

222.   Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve

2221

Špecialisti v ošetrovateľstve

2222

Špecialisti v pôrodníctve

223.   Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny

2230

Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny

224.   Paramedici

2240

Paramedici

225.   Veterinárni lekári

2250

Veterinárni lekári

226.   Ostatní špecialisti v zdravotníctve

2261

Zubní lekári

2262

Farmaceuti

2263

Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci

2264

Fyzioterapeuti

2265

Špecialisti na výživu a dietetiku

2266

Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie

2267

Špecialisti v oftalmológii

2269

Špecialisti v zdravotníctve inde neuvedení

23.   Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci

231.   Univerzitní a vysokoškolskí učitelia

2310

Univerzitní a vysokoškolskí učitelia

232.   Učitelia ďalšieho odborného vzdelávania

2320

Učitelia ďalšieho odborného vzdelávania

233.   Učitelia na stredných školách

2330

Učitelia na stredných školách

234.   Učitelia na základných školách a v predškolských zariadeniach

2341

Učitelia na základných školách

2342

Učitelia v predškolských zariadeniach

235.   Ostatní odborní pedagogickí pracovníci

2351

Metodici v oblasti výchovy a vzdelávania

2352

Učitelia na špeciálnych školách

2353

Ostatní učitelia jazykov

2354

Ostatní učitelia hudby

2355

Ostatní učitelia umenia

2356

Lektori informačných technológií

2359

Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení

24.   Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností

241.   Špecialisti v oblasti financií

2411

Špecialisti v účtovníctve

2412

Finanční a investiční poradcovia

2413

Finanční analytici

242.   Špecialisti v oblasti riadenia a správy

2421

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

2422

Špecialisti v oblasti stratégie

2423

Špecialisti v oblasti personalistiky

2424

Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

243.   Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou

2431

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu

2432

Špecialisti pre styk s verejnosťou

2433

Špecialisti v oblasti predaja technického a lekárskeho vybavenia (okrem IKT)

2434

Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií (IKT)

25.   Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií

251.   Vývojári a analytici softvéru a aplikácií

2511

Systémoví analytici

2512

Vývojári softvéru

2513

Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií

2514

Aplikační programátori

2519

Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení

252.   Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí

2521

Dizajnéri a správcovia databáz

2522

Správcovia systémov

2523

Špecialisti v oblasti počítačových sietí

2529

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení

26.   Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry

261.   Špecialisti v oblasti práva

2611

Právnici

2612

Sudcovia

2619

Špecialisti v oblasti práva inde neuvedení

262.   Knihovníci, archivári a kurátori

2621

Archivári a kurátori

2622

Knihovníci a podobní špecialisti v oblasti informácií

263.   Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike

2631

Ekonómovia

2632

Sociológovia, antropológovia a podobní špecialisti

2633

Filozofi, historici a politológovia

2634

Psychológovia

2635

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

2636

Špecialisti v oblasti religionistiky

264.   Spisovatelia, novinári a jazykovedci

2641

Spisovatelia a podobní autori

2642

Novinári

2643

Prekladatelia, tlmočníci a jazykovedci

265.   Tvoriví a interpretační umelci

2651

Výtvarní umelci

2652

Hudobníci, speváci a skladatelia

2653

Tanečníci a choreografi

2654

Filmoví, divadelní a podobní režiséri a producenti

2655

Herci

2656

Moderátori a hlásatelia v rozhlase, televízii a v ostatných médiách

2659

Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení

3.   Technici a odborní pracovníci

31.   Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky

311.   Technici vo fyzikálnych a technických vedách

3111

Technici v chemických a fyzikálnych vedách

3112

Stavební technici

3113

Elektrotechnici

3114

Elektronici

3115

Strojárski technici

3116

Chemickí technici

3117

Banskí a hutnícki technici

3118

Projektanti

3119

Technici vo fyzikálnych a technických vedách inde neuvedení

312.   Vedúci pracovníci v baníctve, výrobe a stavebníctve

3121

Vedúci pracovníci v baníctve (supervízori)

3122

Vedúci pracovníci vo výrobe (supervízori)

3123

Vedúci pracovníci v stavebníctve (supervízori)

313.   Technici procesu výroby

3131

Dispečeri vo výrobe elektrickej energie

3132

Dispečeri v spaľovniach a vodárňach

3133

Dispečeri v chemických prevádzkach

3134

Dispečeri v ropných a plynárenských prevádzkach

3135

Dispečeri v prevádzkach spracovania kovov

3139

Technici procesu výroby inde neuvedení

314.   Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva a lesníctva

3141

Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)

3142

Technici v poľnohospodárstve

3143

Technici v lesníctve

315.   Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave

3151

Lodní technici

3152

Lodní dôstojníci a lodivodi

3153

Leteckí piloti a pomocní technici

3154

Dispečeri leteckej dopravy

3155

Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave

32.   Odborní pracovníci v zdravotníctve

321.   Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie

3211

Rádiologickí asistenti

3212

Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii

3213

Farmaceutickí laboranti

3214

Technici zdravotníckej a zubnej protetiky

322.   Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve

3221

Zdravotné sestry

3222

Pôrodné asistentky

323.   Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny

3230

Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny

324.   Veterinárni technici a asistenti

3240

Veterinárni technici a asistenti

325.   Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve

3251

Zubní asistenti a dentálni hygienici

3252

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií

3253

Pracovníci ochrany a prevencie verejného zdravia

3254

Optici a optometristi

3255

Fyzioterapeutickí technici a asistenti

3256

Zdravotnícki asistenti

3257

Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci

3258

Zdravotnícki záchranári

3259

Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení

33.   Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností

331.   Odborní pracovníci v oblasti financií a matematiky

3311

Makléri a sprostredkovatelia finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi

3312

Odborní referenti v oblasti úverov a pôžičiek

3313

Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva

3314

Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci

3315

Odhadcovia a likvidátori škôd

332.   Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia

3321

Poisťovací agenti

3322

Obchodní zástupcovia

3323

Nákupcovia

3324

Obchodní sprostredkovatelia

333.   Sprostredkovatelia obchodných služieb

3331

Prepravní a colní agenti

3332

Organizátori konferencií a spoločenských podujatí

3333

Sprostredkovatelia práce a agenti úradov práce

3334

Realitní makléri a manažéri

3339

Sprostredkovatelia obchodných služieb inde neuvedení

334.   Odborní asistenti v administratíve

3341

Supervízori v administratíve

3342

Právni asistenti

3343

Odborní administratívni a osobní asistenti

3344

Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeniach

335.   Odborní pracovníci štátnej správy

3351

Colní a hraniční inšpektori

3352

Štátni úradníci v daňovej oblasti

3353

Štátni úradníci v oblasti sociálnych dávok

3354

Štátni úradníci v oblasti udeľovania licencií

3355

Policajní inšpektori a detektívi

3359

Odborní pracovníci štátnej správy inde neuvedení

34.   Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci

341.   Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a religionistiky

3411

Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci

3412

Odborní pracovníci v oblasti sociálnych vecí

3413

Odborní pracovníci v oblasti religionistiky

342.   Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes

3421

Športovci

3422

Športoví tréneri, inštruktori a funkcionári

3423

Inštruktori a programoví vedúci fitnes a rekreačných činností

343.   Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva

3431

Fotografi

3432

Interiéroví dizajnéri a dekoratéri

3433

Odborní pracovníci v galériách, múzeách a knižniciach

3434

Šéfkuchári

3435

Ostatní odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení

35.   Technici v oblasti informačných a komunikačných technológií

351.   Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií

3511

Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií

3512

Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií

3513

Technici počítačových sietí a systémov

3514

Weboví technici

352.   Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení

3521

Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení

3522

Technici v oblasti telekomunikačných zariadení

4.   Administratívni pracovníci, úradníci

41.   Všeobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia

411.   Všeobecní administratívni pracovníci

4110

Všeobecní administratívni pracovníci

412.   Sekretárky

4120

Sekretárky

413.   Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami

4131

Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov

4132

Operátori dát

42.   Administratívni pracovníci v zákazníckych službách

421.   Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci

4211

Bankoví pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci

4212

Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach

4213

Pracovníci v záložniach a veritelia

4214

Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci

422.   Pracovníci informačných služieb

4221

Pracovníci cestovných kancelárií

4222

Pracovníci kontaktných informačných centier

4223

Operátori telefónnych ústrední

4224

Hoteloví recepční

4225

Informátori

4226

Recepční (okrem hotelových)

4227

Anketári, prieskumníci trhu

4229

Pracovníci informačných služieb inde neuvedení

43.   Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov

431.   Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov

4311

Administratívni pracovníci v účtovníctve

4312

Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, financií a poistenia

4313

Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva

432.   Administratívni pracovníci v skladoch a doprave

4321

Administratívni pracovníci v skladoch

4322

Administratívni pracovníci vo výrobe

4323

Administratívni pracovníci v doprave

44.   Ostatní pomocní administratívni pracovníci

441.   Ostatní pomocní administratívni pracovníci

4411

Administratívni pracovníci v knižniciach

4412

Poštoví doručovatelia a pracovníci v triediarňach

4413

Kódovači, korektori a podobní pracovníci

4414

Prepisovači a podobní pracovníci

4415

Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie

4416

Administratívni pracovníci v oblasti personalistiky

4419

Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení

5.   Pracovníci v službách a obchode

51.   Pracovníci v osobných službách

511.   Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovnom ruchu

5111

Obsluhujúci pracovníci v doprave a stevardi

5112

Sprievodcovia v doprave

5113

Turistickí sprievodcovia

512.   Kuchári

5120

Kuchári

513.   Čašníci a barmani

5131

Čašníci

5132

Barmani

514.   Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci

5141

Kaderníci

5142

Kozmetici a podobní pracovníci

515.   Správcovia budov a bytov

5151

Supervízori upratovacích a prevádzkových služieb v úradoch, hoteloch a podobných zariadeniach

5152

Správcovia domácností

5153

Správcovia budov

516.   Pracovníci v ostatných osobných službách

5161

Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci

5162

Spoločníci a sluhovia (komorníci)

5163

Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači

5164

Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá

5165

Inštruktori autoškoly

5169

Ostatní pracovníci v osobných službách inde neuvedení

52.   Predavači

521.   Pouliční predavači a predavači na trhoch

5211

Predavači v stánkoch a na trhoch

5212

Pouliční predavači jedla

522.   Predavači v obchodoch

5221

Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch)

5222

Vedúci predajne/oddelenia

5223

Predavači

523.   Pokladníci a predavači lístkov

5230

Pokladníci a predavači lístkov

524.   Ostatní pracovníci v oblasti predaja

5241

Manekýni a modelky

5242

Predvádzači tovaru

5243

Podomoví predavači

5244

Predavači cez telefón, internet a pod.

5245

Obsluha na čerpacích staniciach

5246

Predavači jedál za pultom alebo pri okienku

5249

Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení

53.   Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti

531.   Detské pestúnky, vychovávatelia a pedagogickí asistenti

5311

Detské pestúnky

5312

Pedagogickí asistenti a vychovávatelia

532.   Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti

5321

Asistenti zdravotnej starostlivosti

5322

Ošetrovatelia zabezpečujúci domácu zdravotnú starostlivosť

5329

Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení

54.   Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb

541.   Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb

5411

Hasiči

5412

Policajti

5413

Väzenskí dozorcovia

5414

Pracovníci bezpečnostných služieb

5419

Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení

6.   Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve

61.   Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní)

611.   Záhradníci a pestovatelia plodín

6111

Pestovatelia poľných plodín a zeleniny

6112

Pestovatelia stromových a kríkových plodín

6113

Záhradníci a pestovatelia sadeníc

6114

Pestovatelia rôznorodých plodín

612.   Chovatelia zvierat

6121

Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc

6122

Chovatelia hydiny

6123

Včelári a chovatelia priadky morušovej

6129

Chovatelia zvierat inde neuvedení

613.   Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve

6130

Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve

62.   Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní)

621.   Pracovníci v lesníctve

6210

Pracovníci v lesníctve

622.   Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love

6221

Pracovníci v akvakultúre

6222

Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských a pobrežných vodách

6223

Pracovníci v rybárstve na mori

6224

Poľovníci a lovci

63.   Farmári, rybári, poľovníci a zberači úrody (samozásobovatelia)

631.   Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe

6310

Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe

632.   Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe

6320

Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe

633.   Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve

6330

Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve

634.   Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody

6340

Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody

7.   Kvalifikovaní robotníci a remeselníci

71.   Kvalifikovaní stavební robotníci a remeselníci okrem elektrikárov

711.   Kvalifikovaní stavební robotníci a remeselníci

7111

Kvalifikovaní stavební robotníci malých stavieb

7112

Murári a podobní robotníci

7113

Kamenári, rezači a štiepači kameňa a podobní robotníci

7114

Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a príbuzní robotníci

7115

Tesári a stavební stolári

7119

Kvalifikovaní stavební robotníci a remeselníci inde neuvedení

712.   Kvalifikovaní robotníci pri dokončovacích a podobných stavebných prácach

7121

Pokrývači

7122

Podlahári a obkladači

7123

Omietkari

7124

Izolatéri

7125

Sklenári

7126

Inštalatéri a potrubári

7127

Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení

713.   Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní robotníci

7131

Maliari a podobní robotníci

7132

Natierači a lakovači

7133

Kvalifikovaní čističi stavieb

72.   Kvalifikovaní robotníci v hutníctve, strojárstve a podobní robotníci

721.   Formovači, zvárači, opravári, montéri a podobní robotníci pracujúci s kovmi

7211

Odlievači a formovači kovov

7212

Zvárači a rezači plameňom

7213

Klampiari

7214

Prípravári a montéri kovových konštrukcií

7215

Montéri lán a zdvíhacích zariadení

722.   Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní robotníci

7221

Zámočníci a kováči

7222

Nástrojári a podobní robotníci

7223

Nastavovači a operátori kovoobrábacích strojov

7224

Leštiči a brusiči kovov a ostriči nástrojov

723.   Mechanici a opravári strojov

7231

Mechanici a opravári motorových vozidiel

7232

Mechanici a opravári leteckých motorov

7233

Mechanici a opravári poľnohospodárskych a priemyselných strojov

7234

Opravári bicyklov a podobných vozidiel

73.   Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari

731.   Umeleckí a ruční remeselníci

7311

Výrobcovia a opravári presných prístrojov

7312

Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov

7313

Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov

7314

Hrnčiari a podobní remeselníci

7315

Sklári, brusiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla

7316

Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači

7317

Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál

7318

Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál

7319

Ostatní remeselníci inde neuvedení

732.   Tlačiari

7321

Technici pri príprave tlače

7322

Tlačiari

7323

Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby

74.   Elektrikári a elektronici

741.   Montéri a opravári elektrických prístrojov

7411

Stavební elektrikári

7412

Elektromechanici a nastavovači

7413

Montéri a opravári elektrických vedení

742.   Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných zariadení

7421

Mechanici a opravári elektronických zariadení

7422

Montéri a opravári zariadení informačných a komunikačných technológií

75.   Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov

751.   Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci

7511

Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia

7512

Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov

7513

Výrobcovia výrobkov z mlieka

7514

Konzervári ovocia, zeleniny a podobných produktov

7515

Degustátori a kvalitári potravín a nápojov

7516

Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov

752.   Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní výrobcovia

7521

Spracovatelia dreva

7522

Stolári – výrobcovia výrobkov z dreva

7523

Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov

753.   Výrobcovia odevov a podobní pracovníci

7531

Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci

7532

Modelári a strihači odevov

7533

Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci

7534

Čalúnnici a podobní pracovníci

7535

Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci

7536

Obuvníci a podobní pracovníci

754.   Ostatní kvalifikovaní robotníci

7541

Pracovní potápači

7542

Strelmajstri

7543

Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)

7544

Dezinfikátori a iní likvidátori škodcov a buriny

7549

Kvalifikovaní robotníci inde neuvedení

8.   Operátori a montéri strojov a zariadení

81.   Operátori stacionárnych strojov a zariadení

811.   Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie nerastných surovín

8111

Baníci a lamači

8112

Operátori zariadení na spracovanie nerastov a kameňov

8113

Studniari, vŕtači a podobní pracovníci

8114

Operátori strojov na výrobu cementu, spracovanie kameňa a nerastných surovín

812.   Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov

8121

Operátori zariadení na spracovanie kovov

8122

Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov

813.   Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických výrobkov

8131

Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov

8132

Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov

814.   Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plastov

8141

Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy

8142

Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov

8143

Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera

815.   Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny

8151

Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov

8152

Operátori tkacích a pletacích strojov

8153

Operátori šijacích strojov

8154

Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu

8155

Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože

8156

Operátori strojov na výrobu obuvi

8157

Operátori zariadení na pranie a čistenie

8159

Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedení

816.   Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov

8160

Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov

817.   Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera

8171

Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera

8172

Operátori zariadení na spracovanie dreva

818.   Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov

8181

Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky

8182

Operátori parných strojov a kotlov

8183

Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie

8189

Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení

82.   Montážni robotníci

821.   Montážni robotníci

8211

Montážni robotníci mechanických zariadení

8212

Montážni robotníci elektrických a elektronických zariadení

8219

Montážni robotníci inde neuvedení

83.   Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení

831.   Vodiči železničných a podobných vozidiel

8311

Rušňovodiči

8312

Posunovači, signalisti, výhybkári

832.   Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov

8321

Vodiči motocyklov

8322

Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov

833.   Vodiči nákladných automobilov a autobusov

8331

Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek

8332

Vodiči nákladných automobilov a kamiónov

834.   Operátori pojazdných strojových zariadení

8341

Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení

8342

Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce

8343

Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení

8344

Operátori vysokozdvižných vozíkov

835.   Posádky lodí a podobní pracovníci

8350

Posádky lodí a podobní pracovníci

9.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

91.   Upratovači a pomocníci

911.   Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch

9111

Upratovači a pomocníci v domácnostiach

9112

Upratovači a pomocníci v úradoch, hoteloch a podobných zariadeniach

912.   Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči

9121

Ruční práči a žehliči

9122

Umývači motorových vozidiel

9123

Umývači okien

9129

Ostatní umývači

92.   Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve

921.   Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve

9211

Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe

9212

Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe

9213

Pomocní pracovníci v zmiešanej rastlinnej a živočíšnej výrobe

9214

Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve

9215

Pomocní pracovníci v lesníctve

9216

Pomocní pracovníci v rybárstve a akvakultúre

93.   Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave

931.   Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve

9311

Pomocní pracovníci v ťažbe a dobývaní nerastných surovín

9312

Pomocní pracovníci v stavebníctve (okrem budov)

9313

Pomocní pracovníci na stavbách budov

932.   Pomocní pracovníci vo výrobe

9321

Ruční baliči

9329

Pomocní pracovníci vo výrobe inde neuvedení

933.   Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní

9331

Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon

9332

Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami

9333

Manipulační robotníci, nosiči

9334

Dokladači tovaru

94.   Pomocní pracovníci pri príprave jedla

941.   Pomocní pracovníci pri príprave jedla

9411

Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia

9412

Pomocníci v kuchyni

95.   Pouliční predavači a pomocní pracovníci v podobných službách

951.   Pomocní pracovníci v pouličných službách

9510

Pomocní pracovníci v pouličných službách

952.   Pouliční predavači (okrem jedla)

9520

Pouliční predavači (okrem jedla)

96.   Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci

961.   Pracovníci pri likvidácii odpadu

9611

Zberači odpadu a druhotných surovín

9612

Triediči odpadov

9613

Zametači a príbuzní pomocníci

962.   Ostatní pomocní pracovníci

9621

Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín

9622

Pracovníci príležitostných prác

9623

Odčítavači údajov z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov

9624

Zberači vody a palivového dreva

9629

Ostatní pomocní pracovníci inde neuvedení

0.   Príslušníci ozbrojených síl

01.   Dôstojníci ozbrojených síl

011.   Dôstojníci ozbrojených síl

0110

Dôstojníci ozbrojených síl

02.   Poddôstojníci ozbrojených síl

021.   Poddôstojníci ozbrojených síl

0210

Poddôstojníci ozbrojených síl

03.   Ostatné ozbrojené sily

031.   Ostatné ozbrojené sily

0310

Ostatné ozbrojené sily