7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/23


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2009/315/SVV

z 26. februára 2009

o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 a na jej článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie a na podnet Belgického kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska únia si stanovila za cieľ poskytovať občanom vysokú úroveň ochrany v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tento cieľ predpokladá výmenu informácií získaných z registrov trestov medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

(2)

V súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. – 16. októbra 1999 prijala Rada 29. novembra 2000 program opatrení určených na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach (2). Toto rámcové rozhodnutie prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v opatrení 3 tohto programu, ktoré vyzýva na vypracovanie štandardného formulára žiadosti o informácie z registra trestov, preloženého do všetkých úradných jazykov Únie, ktorý by vychádzal zo vzoru navrhnutého pre schengenské orgány.

(3)

V záverečnej správe o prvom hodnotení zameranej na vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach (3) boli členské štáty vyzvané, aby zjednodušili postupy odovzdávania dokumentov medzi štátmi s prípadným použitím štandardných formulárov na uľahčenie vzájomnej právnej pomoci.

(4)

Európska rada na zasadnutí 25. a 26. marca 2004 vo svojom vyhlásení o boji proti terorizmu stanovila ako prioritu zlepšenie kvality výmeny informácií o odsúdeniach a táto priorita bola opätovne potvrdená v Haagskom programe (4), ktorý Európska rada prijala na svojom zasadnutí 4. a 5. novembra 2004 a ktorý obsahuje výzvu na zintenzívnenie výmeny informácií z vnútroštátnych registrov odsúdení a zákazov činností. Tieto ciele sú zohľadnené v akčnom pláne, ktorý spoločne prijali Rada a Komisia 2. a 3. júna 2005 s cieľom vykonať Haagsky program.

(5)

Na účely zlepšenia výmeny informácií o registroch trestov medzi členskými štátmi sú vítané projekty vytvorené na dosiahnutie tohto cieľa vrátane existujúceho projektu prepojenia vnútroštátnych registrov trestov. Skúsenosti z týchto aktivít prispeli k ďalšiemu posilneniu úsilia členských štátov a poukázali na význam pokračovania v zlepšovaní vzájomnej výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi.

(6)

Toto rámcové rozhodnutie je odpoveďou na očakávania vyjadrené na zasadnutí Rady 14. apríla 2005 po uverejnení bielej knihy o výmene informácií o odsúdeniach a ich účinkoch v Európskej únii a po následnej všeobecnej diskusii o nej. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie výmeny informácií o odsúdeniach občanov Únie a o prípadných uložených zákazoch činnosti vyplývajúcich z odsúdenia za trestný čin a zaznamenaných v registri trestov odsudzujúceho členského štátu.

(7)

Uplatňovanie mechanizmov zriadených týmto rámcovým rozhodnutím len na poskytovanie informácií z registrov trestov o fyzických osobách by sa nemalo dotýkať prípadného budúceho rozšírenia rozsahu pôsobnosti takýchto mechanizmov na výmenu informácií o právnických osobách.

(8)

Informovanie o odsúdeniach vynesených v iných členských štátoch je v súčasnosti upravené článkami 13 a 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959. Tieto ustanovenia však nevyhovujú súčasným požiadavkám justičnej spolupráce v takom priestore, akým je Európska únia.

(9)

Toto rámcové rozhodnutie by malo vo vzťahoch medzi členskými štátmi nahradiť článok 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach. Okrem povinnosti odsudzujúceho členského štátu poskytnúť členskému štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, informácie o odsúdeniach jeho štátnych príslušníkov, ktoré toto rámcové rozhodnutie obsahuje a ďalej vymedzuje, sa tiež zavádza povinnosť členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, uchovávať takto poskytnuté informácie, aby tento štát mohol poskytnúť úplnú odpoveď na žiadosti iných členských štátov o informácie.

(10)

Týmto rámcovým rozhodnutím by nemala byť dotknutá možnosť justičných orgánov priamo žiadať o informácie z registrov trestov a priamo si ich zasielať na základe článku 13 v spojení s článkom 15 ods. 3 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, ani článok 6 ods. 1 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, ustanoveného aktom Rady z 29. mája 2000 (5).

(11)

Zlepšenie obehu informácií o odsúdeniach bude zbytočné, ak členské štáty nebudú môcť poskytnuté informácie zohľadniť. 24. júla 2008 Rada prijala rámcové rozhodnutie 2008/675/SVV o zohľadňovaní odsudzujúcich rozsudkov v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (6).

(12)

Týmto rámcovým rozhodnutím sa dosiahne hlavný cieľ podnetu Belgického kráľovstva do tej miery, že ústredný orgán každého členského štátu by mal ukladať povinnosť žiadať všetky informácie poskytnuté z registra trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, a uviesť ich v jej výpise z registra trestov, keď koná na žiadosť dotknutej osoby. Vedomosť o existencii odsúdenia, ako aj z neho vyplývajúceho zákazu činnosti, ak bol uložený a zapísaný do registra trestov, je nevyhnutným predpokladom priznania účinkov v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom má daná osoba záujem vykonávať povolanie súvisiace s dohľadom nad deťmi. Cieľom mechanizmu ustanoveného v tomto rámcovom rozhodnutí je okrem iného zabezpečiť, aby osoba odsúdená za sexuálny trestný čin voči deťom v prípade, že sa takéto odsúdenie a z neho vyplývajúci zákaz činnosti, ak bol uložený, uvádza vo výpise z registra trestov tejto osoby v odsudzujúcom členskom štáte, už takéto odsúdenie alebo zákaz nemohla utajiť s cieľom vykonávať činnosť súvisiacu s dohľadom nad deťmi.

(13)

Toto rámcové rozhodnutie ustanovuje pravidlá ochrany osobných údajov zasielaných medzi členskými štátmi v dôsledku jeho vykonávania. Existujúce všeobecné pravidlá o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach sú doplnené pravidlami ustanovenými v tomto rámcovom rozhodnutí. Okrem tohto sa na osobné údaje spracúvané na základe súčasného rámcového rozhodnutia uplatňuje Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981. Toto rámcové rozhodnutie okrem toho zahŕňa ustanovenia rozhodnutia Rady 2005/876/SVV z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registra trestov (7), ktoré obmedzujú použitie vyžiadaných informácií žiadajúcim členským štátom. Toto rámcové rozhodnutie dopĺňa takéto ustanovenia o osobitné pravidlá uplatniteľné v prípade, keď členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, poskytuje ďalej informácie o odsúdeniach, ktoré mu poskytol odsudzujúci členský štát.

(14)

Toto rámcové rozhodnutie nemení povinnosti a postupy zaužívané vo vzťahu k tretím štátom podľa Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, v rozsahu v akom tento nástroj zostane uplatniteľný.

(15)

Podľa odporúčania Rady Európy č. R (84) 10 o registri trestov a rehabilitácii odsúdených je cieľom zriadenia registra trestov najmä informovať orgány zodpovedné za systém trestného súdnictva o trestnej minulosti osoby, ktorá je predmetom súdneho konania, s cieľom prispôsobiť rozhodnutie, ktoré sa má prijať, konkrétnej situácii. Keďže akékoľvek iné použitie registra trestov, ktoré by mohlo ohroziť vyhliadky odsúdeného na opätovnú sociálnu rehabilitáciu, sa musí v čo najväčšej miere obmedziť, používanie informácií poskytnutých podľa tohto rámcového rozhodnutia na iné účely ako na trestné konanie sa môže obmedziť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadaného členského štátu i žiadajúceho členského štátu.

(16)

Cieľom ustanovení tohto rámcového rozhodnutia o poskytovaní informácií členskému štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom na účely ich uchovávania a opätovného poskytovania, nie je zosúladiť vnútroštátne systémy registrov trestov členských štátov. Toto rámcové rozhodnutie neukladá odsudzujúcemu členskému štátu povinnosť zmeniť svoj vnútroštátny systém registra trestov, pokiaľ ide o používanie informácií na vnútroštátne účely.

(17)

Zlepšenie obehu informácií o odsúdeniach bude zbytočné, ak tieto informácie nebudú pre členský štát, ktorý ich prijíma, zrozumiteľné. Vzájomnú zrozumiteľnosť informácií je možné zlepšiť vytvorením „štandardného európskeho formátu“, ktorý umožní výmenu informácií v jednotnej elektronickej forme, ktorá sa dá ľahko strojovo preložiť. Informácie o odsúdeniach zaslané odsudzujúcim členským štátom by sa mali zasielať v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu. Rada by mala prijať opatrenia potrebné na zavedenie systému výmeny informácií zavedeného týmto rámcovým rozhodnutím.

(18)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie.

(19)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje zásadu subsidiarity uvedenú v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže zlepšenie systémov poskytovania informácii o odsúdeniach medzi členskými štátmi nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a vyžaduje si spoločný postup na úrovni Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ

Účelom tohto rámcového rozhodnutia je:

a)

vymedziť spôsoby, akými členský štát, v ktorom sa odsúdi štátny príslušník iného členského štátu (ďalej len „odsudzujúci členský štát“), poskytuje informácie o tomto odsúdení členskému štátu, ktorého je odsúdený štátnym príslušníkom (ďalej „členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom“);

b)

vymedziť povinnosti členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o uchovávanie informácií, a stanoviť metódy, ktoré musí tento členský štát dodržiavať, keď odpovedá na žiadosť o informácie z registra trestov;

c)

ustanoviť rámec, ktorý umožní vytvoriť a vyvíjať počítačový systém výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi, na základe tohto rámcového rozhodnutia a následného rozhodnutia uvedeného v článku 11 ods. 4.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a)

„odsúdenie“ je každé právoplatné rozhodnutie trestného súdu voči fyzickej osobe za trestný čin, ak sa tieto rozhodnutia zaznamenávajú v registri trestov odsudzujúceho členského štátu;

b)

„trestné konanie“ zahŕňa predsúdne konanie, samotné súdne konanie a výkon odsúdenia;

c)

„register trestov“ je vnútroštátny register alebo vnútroštátne registre, v ktorých sa zaznamenávajú odsúdenia v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 3

Ústredný orgán

1.   Na účely tohto rámcového rozhodnutia určí každý členský štát ústredný orgán. Na účely poskytovania informácií podľa článku 4 a odpovedí podľa článku 7 na žiadosti uvedené v článku 6 však členské štáty môžu určiť jeden alebo viacero ústredných orgánov.

2.   Každý členský štát informuje Generálny sekretariát Rady a Komisiu o ústrednom orgáne alebo o orgánoch určených v súlade s odsekom 1. Generálny sekretariát Rady poskytne túto informáciu členským štátom a Eurojustu.

Článok 4

Povinnosti odsudzujúceho členského štátu

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, aby sa ku všetkým odsúdeniam vyneseným na jeho území pri ich zaznamenávaní do jeho registra trestov pripojil údaj o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdeného, ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu.

2.   Ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu informuje čo najskôr ústredné orgány ostatných členských štátov o všetkých odsúdeniach štátnych príslušníkov týchto ostatných členských štátov vynesených na jeho území tak, ako sú zaznamenané v registri trestov.

Ak je známe, že odsúdený je štátnym príslušníkom viacerých členských štátov, relevantné informácie sa poskytujú každému z týchto členských štátov, a to aj v prípade, ak je odsúdený štátnym príslušníkom členského štátu, na ktorého území bol odsúdený.

3.   Informácie o následnej zmene alebo výmaze informácií obsiahnutých v registri trestov ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu bezodkladne poskytne ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom.

4.   Každý členský štát, ktorý poskytol informácie podľa odsekov 2 a 3, ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, na jeho žiadosť v jednotlivých prípadoch zašle kópiu odsúdení a následných opatrení, ako aj akékoľvek iné relevantné informácie, aby mu umožnil posúdiť, či si vyžadujú opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

Článok 5

Povinnosti členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom

1.   Ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, uchováva v súlade s článkom 11 ods. 1 a 2 všetky informácie poskytnuté podľa článku 4 ods. 2 a 3 na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7.

2.   V prípade zmeny alebo výmazu informácií poskytnutých v súlade s článkom 4 ods. 3 musí členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, vykonať rovnakú zmenu alebo výmaz v informáciách uchovávaných v súlade s odsekom 1 tohto článku na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7.

3.   Na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7 môže členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, použiť len informácie aktualizované v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 6

Žiadosť o informácie o odsúdeniach

1.   Pri žiadosti o informácie z registra trestov niektorého členského štátu na účely trestného konania voči osobe alebo na akýkoľvek iný účel ako trestné konanie môže ústredný orgán tohto členského štátu v súlade s vnútroštátnym právom predložiť ústrednému orgánu iného členského štátu žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov.

2.   Ak osoba žiada o informácie o svojom vlastnom zázname v registri trestov, ústredný orgán členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť, môže v súlade s vnútroštátnym právom predložiť ústrednému orgánu iného členského štátu žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov, ak dotknutá osoba má alebo mala bydlisko v žiadajúcom alebo dožiadanom členskom štáte alebo ak je alebo bola štátnym príslušníkom žiadajúceho alebo dožiadaného členského štátu.

3.   Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 11 ods. 7, kedykoľvek osoba požiada ústredný orgán iného členského štátu ako štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, o informácie o svojom vlastnom zázname z registra trestov, ústredný orgán členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, predloží žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, aby tieto informácie a súvisiace údaje mohol zahrnúť do výpisu, ktorý sa osobe poskytne.

4.   Všetky žiadosti ústredného orgánu členského štátu o informácie z registra trestov predkladá prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe k tomuto rámcovému rozhodnutiu.

Článok 7

Odpoveď na žiadosť o informácie o odsúdeniach

1.   Ak o informácie z registra trestov na účely trestného konania žiada podľa článku 6 ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, tento ústredný orgán poskytne ústrednému orgánu žiadajúceho členského štátu informácie o:

a)

odsúdeniach vynesených v členskom štáte, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, ktoré sú zaznamenané v registroch trestov;

b)

všetkých odsúdeniach vynesených v iných členských štátoch, ktoré mu boli poskytnuté po 27. apríli 2012 na základe uplatnenia článku 4 a ktoré sú uchovávané v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2;

c)

všetkých odsúdeniach vynesených v iných členských štátoch, ktoré mu boli poskytnuté do 27. apríla 2012 a zaznamenané v registri trestov;

d)

všetkých odsúdeniach vynesených v tretích krajinách, ktoré mu boli následne poskytnuté a zaznamenané v registri trestov.

2.   Ak je ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, podľa článku 6 predložená žiadosť o informácie z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania, tento ústredný orgán na ňu odpovie v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ ide o odsúdenia vynesené v členskom štáte, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, a odsúdenia vynesené v tretích krajinách, ktoré mu boli poskytnuté a zaznamenané v jeho registri trestov.

Pokiaľ ide o informácie o odsúdeniach vynesené v inom členskom štáte, ktoré boli poskytnuté členskému štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, ústredný orgán tohto členského štátu v súlade so svojim vnútroštátnym právom poskytne žiadajúcemu členskému štátu informácie, ktoré uchovával v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2, ako aj informácie, ktoré boli tomuto ústrednému orgánu poskytnuté pred 27. aprílom 2012 a ktoré boli zaznamenané v jeho registri trestov.

Ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu môže pri poskytovaní informácií podľa článku 4 informovať ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, že informácie o odsúdeniach vynesených v odsudzujúcom členskom štáte, ktoré sa poskytujú ústrednému orgánu členskému štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, sa nesmú opätovne poskytnúť na žiadne iné účely ako na trestné konanie. V takom prípade ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o takéto odsúdenia, informuje žiadajúci členský štát, ktorý členský štát poskytol takéto informácie, s cieľom umožniť žiadajúcemu členskému štátu predložiť žiadosť priamo odsudzujúcemu členskému štátu na účely získania informácií o týchto odsúdeniach.

3.   Ak predloží ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, žiadosť o informácie z registra trestov tretia krajina, môže členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, odpovedať, pokiaľ ide o odsúdenia jemu poskytnuté iným členským štátom, iba v rozsahu, ktorý sa uplatňuje na poskytovanie informácií iným členským štátom v súlade s odsekmi 1 a 2.

4.   Ak je o informácie z registra trestov požiadaný podľa článku 6 ústredný orgán iného členského štátu, ako je členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, dožiadaný členský štát poskytne ústrednému orgánu žiadajúceho členského štátu informácie o odsúdeniach vynesených v dožiadanom členskom štáte a o odsúdeniach vynesených proti štátnym príslušníkom tretích krajín a proti osobám bez štátnej príslušnosti zo svojho trestného registra v rovnakom rozsahu, ako je ustanovené v článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.

5.   Odpoveď sa vypracúva prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe. Prikladá sa k nemu zoznam odsúdení ako stanovuje vnútroštátne právo.

Článok 8

Lehoty na odpoveď

1.   Odpoveď na žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 1 musí ústredný orgán dožiadaného členského štátu poskytnúť ústrednému orgánu žiadajúceho členského štátu bezodkladne a v každom prípade najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti v súlade s vnútroštátnym právom, právnymi predpismi alebo praxou prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe.

Ak dožiadaný členský štát potrebuje dodatočné informácie na to, aby mohol identifikovať osobu, ktorej sa žiadosť týka, bezodkladne sa obráti na žiadajúci členský štát s cieľom poskytnúť odpoveď do desiatich pracovných dní od dátumu prijatia požadovaných dodatočných informácií.

2.   Odpoveď na žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 2 sa musí poskytnúť do dvadsiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.

Článok 9

Podmienky používania osobných údajov

1.   Žiadajúci členský štát môže použiť osobné údaje poskytnuté podľa článku 7 ods. 1 a 4 na účely trestného konania len na účely trestného konania, na ktoré boli tieto údaje vyžiadané podľa formulára stanoveného v prílohe.

2.   Žiadajúci členský štát môže použiť osobné údaje poskytnuté podľa článku 7 ods. 2 a 4 na iné účely, ako je trestné konanie, v súlade so svojím vnútroštátnym právom len na účely, na ktoré boli vyžiadané, a v rámci obmedzení, ktoré uvedie dožiadaný členský štát vo formulári stanovenom v prílohe.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže žiadajúci členský štát použiť osobné údaje poskytnuté podľa článku 7 ods. 1, 2 a 4 na to, aby zabránil bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby osobné údaje prijaté od iného členského štátu podľa článku 4, ak sú poskytované tretej krajine v súlade s článkom 7 ods. 3, podliehali rovnakým obmedzeniam použitia, aké sa uplatňujú na žiadajúci členský štát podľa odseku 2 tohto článku. Členské štáty uvedú, že osobné údaje, ktoré sa poskytli tretiemu štátu na účely trestného konania, môže tento štát ďalej použiť len na účely trestného konania.

5.   Tento článok sa nevzťahuje na osobné údaje získané členským štátom podľa tohto rámcového rozhodnutia a pochádzajúce z toho istého členského štátu.

Článok 10

Jazyky

Ak sa predkladá žiadosť uvedená v článku 6 ods. 1, žiadajúci členský štát predloží dožiadanému členskému štátu formulár stanovený v prílohe v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného členského štátu.

Dožiadaný členský štát poskytne odpoveď buď v jednom zo svojich úradných jazykov, alebo v inom jazyku, ktorý je pre oba štáty prijateľný.

Každý členský štát môže pri prijímaní tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr vo vyhlásení Generálnemu sekretariátu Rady uviesť, ktoré úradné jazyky inštitúcii Európskej únie sú preňho prijateľné. Generálny sekretariát Rady oznámi tieto informácie členským štátom.

Článok 11

Formát a iné spôsoby organizácie a uľahčenia výmen informácií o odsúdeniach

1.   Pri poskytovaní informácií v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu poskytuje tieto informácie:

a)

informácie, ktoré sa poskytujú vždy, pokiaľ nie sú ústrednému orgánu v jednotlivých prípadoch neznáme (povinné informácie):

i)

informácie o odsúdenom [úplné meno, dátum narodenia, miesto narodenia (obec a štát), pohlavie, štátna príslušnosť a predchádzajúce mená, ak sú];

ii)

formálne informácie o odsúdení (dátum odsúdenia, názov súdu, dátum právoplatnosti rozhodnutia);

iii)

informácie o trestnom čine, ktorý viedol k odsúdeniu (dátum spáchania trestného činu, s ktorým odsúdenie súvisí, a názov alebo právna klasifikácia trestného činu, ako aj odkaz na uplatniteľné právne ustanovenia), a

iv)

informácie o obsahu odsúdenia (predovšetkým trestu, ako aj akýchkoľvek doplnkových sankcií, bezpečnostných opatrení a následných rozhodnutí upravujúcich výkon trestu);

b)

informácie, ktoré sa poskytnú, ak sú zaznamenané v registri trestov (nepovinné informácie):

i)

informácie o menách rodičov odsúdeného;

ii)

informácie o čísle spisu odsúdenia;

iii)

informácie o mieste spáchania trestného činu a

iv)

informácie o zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z odsúdenia za trestný čin;

c)

informácie, ktoré sa poskytnú, ak ich má ústredný orgán k dispozícii (dodatočné informácie):

i)

informácie o identifikačnom čísle odsúdeného alebo o čísle a druhu dokladu totožnosti odsúdeného;

ii)

odtlačky prstov, ktoré sa odsúdenému odobrali, a

iii)

pseudonym a/alebo prezývky, ak sú.

Okrem toho môže ústredný orgán poskytnúť akékoľvek iné informácie o odsúdeniach za trestné činy, ak sú zaznamenané v registri trestov.

2.   Ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, uchováva všetky informácie druhov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), ktoré prijal v súlade článkom 5 ods. 1 na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7. Na ten istý účel môže uchovávať informácie druhov uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. c) a v druhom pododseku.

3.   Až do uplynutia lehoty stanovenej v odseku 7 poskytujú ústredné orgány členských štátov, ktoré nevykonali oznámenie uvedené v odseku 6, všetky informácie v súlade s článkom 4, žiadosti v súlade s článkom 6, odpovede v súlade s článkom 7 a iné relevantné informácie všetkými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu, a za podmienok, ktoré umožňujú ústrednému orgánu prijímajúcemu členskému štátu potvrdiť ich pravosť.

Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 7 tohto článku poskytujú ústredné orgány členských štátov takéto informácie elektronicky v štandardnom formáte.

4.   Formát uvedený v odseku 3, ako aj ostatné prostriedky organizácie a uľahčenia výmen informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov stanoví Rada v súlade s príslušnými postupmi Zmluvy o Európskej únii do 27. apríla 2012.

Ostatné takéto prostriedky zahŕňajú:

a)

vymedzenie všetkých prostriedkov uľahčujúcich zrozumiteľnosť poskytovaných informácií a ich strojový preklad;

b)

vymedzenie prostriedkov elektronickej výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o technickú špecifikáciu, ktorá sa má použiť, a v prípade potreby uplatniteľných postupov výmeny;

c)

prípadné úpravy formulára stanoveného v prílohe.

5.   Ak spôsob poskytovania uvedený v odsekoch 3 a 4 nie je k dispozícii, uplatňuje sa počas celého obdobia jeho nedostupnosti odsek 3 prvý pododsek.

6.   Každý členský štát vykoná potrebné technické úpravy, aby mohol používať štandardný formát a poskytovať ho elektronicky iným členským štátom. Rade oznámi dátum, od ktorého dokáže tieto poskytovania vykonávať.

7.   Členské štáty vykonajú technické úpravy uvedené v odseku 6 do troch rokov od prijatia formátu a prostriedkov elektronickej výmeny informácií o odsúdeniach.

Článok 12

Vzťah k iným právnym nástrojom

1.   Pokiaľ ide o vzťahy medzi členskými štátmi, toto rámcové rozhodnutie dopĺňa ustanovenia článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a jeho dodatkových protokolov zo 17. marca 1978 a z 8. novembra 2001, ako aj Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu zo 16. októbra 2001 (8).

2.   Na účely tohto rámcového rozhodnutia sa členské štáty vzdávajú práva vzniesť medzi sebou výhrady k článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté ich uplatňovanie vo vzťahoch medzi členskými štátmi a tretími štátmi, toto rámcové rozhodnutie vo vzťahoch medzi členskými štátmi, ktoré prijali potrebné opatrenia na zosúladenie sa s týmto rámcovým rozhodnutím a nakoniec s účinnosťou od 27. apríla 2012 nahrádza ustanovenia článku 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, doplnené článkom 4 dodatkového protokolu k tomuto dohovoru zo 17. marca 1978.

4.   Rozhodnutie 2005/876/SVV sa týmto zrušuje.

5.   Toto rámcové rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie výhodnejších ustanovení dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi.

Článok 13

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 27. apríla 2012.

2.   Členské štáty oznámia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými do svojho vnútroštátneho práva transponovali povinnosti, ktoré im vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia.

3.   Na základe týchto informácií Komisia do 27. apríla 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia, ktorá bude v prípade potreby doplnená legislatívnymi návrhmi.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. februára 2009

Za Radu

predseda

I. LANGER


(1)  Stanovisko zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  Ú. v. ES C 216, 1.8.2001, s. 14.

(4)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32.

(7)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2005, s. 33.

(8)  Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Formulár uvedený v článkoch 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi

Žiadosť o informácie z registra trestov

Členské štáty sa oboznámia s príručkou o postupe, aby mohli správne vyplniť formulár

a)

Údaje o žiadajúcom členskom štáte:

Členský štát:

Ústredný(-é) orgán(-y):

Kontaktná osoba:

Telefón (s predvoľbou):

Fax (s predvoľbou):

E-mail:

Poštová adresa:

Číslo spisu, ak je známe:

b)

Údaje o totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka (1):

Úplné meno (krstné meno a všetky priezviská):

Predchádzajúce mená:

Pseudonym a/alebo prezývka, ak sú.:

Pohlavie: M  Ž 

Štátna príslušnosť:

Dátum narodenia (vo formáte: dd/mm/rrrr):

Miesto narodenia (obec a štát):

Meno otca:

Meno matky:

Miesto pobytu alebo známa adresa:

Identifikačné číslo osoby alebo druh a číslo dokladu totožnosti osoby:

Odtlačky prstov:

Iné dostupné údaje umožňujúce identifikáciu:

c)

Účel žiadosti:

Vhodné zaškrtnite

1.

trestné konanie (uveďte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné referenčné číslo konania) …

2.

žiadosť mimo kontextu trestného konania (uveďte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné referenčné číslo konania a príslušnú rubriku zaškrtnite):

i)

od justičného orgánu …

ii)

žiadosť príslušného správneho orgánu …

iii)

žiadosť dotknutej osoby o informácie o svojom vlastnom zázname …

Účel, na ktorý sa informácia požaduje:

Žiadajúci orgán:

Dotknutá osoba nesúhlasí s poskytnutím informácií (ak bola osoba požiadaná o poskytnutie súhlasu v súlade s právom žiadajúceho členského štátu).

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatočné informácie:

Meno:

Telefón:

E-mail:

Iné informácie (napr. naliehavosť žiadosti atď.)

Odpoveď na žiadosť

Informácie o dotknutej osobe

Vhodné zaškrtnite

Podpísaný orgán potvrdzuje, že:

v zázname dotknutej osoby v registri trestov neexistuje žiadna informácia o odsúdeniach;

v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach; zoznam odsúdení je priložený;

v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje iná informácia; táto informácia je priložená (nepovinné);

v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach, ale odsudzujúci členský štát oznámil, že informácie o takýchto odsúdeniach sa nesmú zasielať ďalej na iné účely ako na účely trestného konania. Žiadosť o viac informácií možno poslať priamo … (uveďte odsudzujúci členský štát);

v súlade s vnútroštátnym právom dožiadaného členského štátu nie je možné poskytnúť odpoveď na žiadosť na iné účely ako na účely trestného konania.

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatočné informácie:

Meno:

Telefón:

E-mail:

Ďalšie informácie (obmedzenia použitia údajov v prípadoch žiadostí, ktoré nesúvisia s trestným konaním):

Uveďte počet strán priložených k formuláru odpovede:

V

Dňa

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky (v prípade potreby):

Meno a funkcia/organizácia:

V prípade potreby pripojte zoznam odsúdení a zašlite ho spolu s formulárom žiadajúcemu členskému štátu. Formulár ani zoznam nie je potrebné prekladať do jazyka žiadajúceho členského štátu.


(1)  Aby sa uľahčila identifikácia osoby, malo by sa poskytnúť čo najviac informácií.