28.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/7


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2009/788/SZBP

z 27. októbra 2009

o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Európska únia (EÚ) 29. septembra 2009 rozhodne odsúdila násilný zásah bezpečnostných síl proti politickým demonštrantom v Conakry 28. septembra a vyzvala k prepusteniu zatknutých demonštrantov a členov opozície. EÚ naliehavo vyzvala orgány v Guinejskú republiku, aby tieto udalosti okamžite dôkladne prešetrili.

(2)

EÚ, zhrozená správami o porušovaní ľudských práv po tomto zásahu a veľmi znepokojená vývojom situácie v Guinejskej republike, 6. októbra 2009 naliehavo vyzvala Národnú radu pre demokraciu a rozvoj (NCDD), politické strany a všetkých príslušných činiteľov v Guinejskej republike, aby bezodkladne podnikli kroky na obnovu právneho štátu a navrátenie krajiny na cestu vedúcu k ústavnosti a demokracii.

(3)

Vzhľadom na vážnosť súčasnej situácie v Guinejskej republike Rada zastáva názor, že je potrebné prijať opatrenia proti členom NCDD a s nimi spojeným jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za násilné potlačovanie alebo patovú politickú situáciu v krajine, a uvaliť na Guinejskú republiku zbrojné embargo,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedené položky do Giunejskej republiky štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov alebo za použitia lodí plaviacich sa pod ich vlajkou alebo ich lietadiel sa zakazuje bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z území členských štátov alebo nie.

Článok 2

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy Organizácie Spojených národov (OSN), EÚ a Spoločenstva zamerané na budovanie inštitúcií, alebo na operácie krízového riadenia EÚ a OSN;

b)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nebojových vozidiel, pri výrobe ktorých sa použili materiály poskytujúce balistickú ochranu alebo ktoré sú týmito materiálmi vybavené a ktoré sú určené výlučne na účely ochrany personálu EÚ a jej členských štátov v Guinejskej republike,

pod podmienkou, že také vývozy boli vopred schválené príslušným orgánom.

2.   Článok 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských prílb, ktoré do Guinejskej republiky výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, EÚ, Spoločenstva alebo jeho členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez ne členom NCDD a s nimi spojeným jednotlivcom zodpovedným za násilné potlačenie z 28. septembra 2009 alebo za patovú politickú situáciu v krajine, uvedeným v prílohe.

2.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát k tomu, aby svojim vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, menovite:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej OSN alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity; alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rada sa náležite informuje o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je cesta odôvodnená na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje EÚ, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Guinejskej republike.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

8.   V prípadoch, keď členský štát podľa odsekov 3, 4, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v prílohe vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 4

Rada na návrh členského štátu alebo Komisie prijme podľa potreby úpravy zoznamu uvedeného v prílohe podľa politického vývoja v Guinejskej republike.

Článok 5

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku vyššie uvedených opatrení Európska únia vyzýva tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sú obsiahnuté v tejto spoločnej pozícii.

Článok 6

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje počas obdobia 12 mesiacov. Priebežne sa preskúmava. Podľa potreby sa obnoví alebo zmení a doplní, ak Rada usúdi, že jej ciele neboli dosiahnuté.

Článok 7

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 8

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 27. októbra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článku 3 ods. 1

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie [funkcia/hodnosť, dátum a miesto narodenia (dátum nar. a miesto nar.), číslo cestovného pasu (pas)/preukazu totožnosti…]

1.

kapitán Moussa Dadis CAMARA

predseda CNDD

dátum nar.: 1.1.1964 alebo 29.12.1968

pas: R0001318

2.

generál Mamadouba Toto CAMARA

minister bezpečnosti a civilnej ochrany a člen CNDD

3.

generál Sékouba KONATÉ

minister národnej obrany a člen CNDD

dátum nar.: 1.1.1964

pas: R0003405

4.

plukovník Mathurin BANGOURA

minister telekomunikácií a nových informačných technológií a člen CNDD

dátum nar.: 15.11.1962

pas: R0003491

5.

podplukovník Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

ministerský stály tajomník CNDD, prepustený z armády 26.1.2009

6.

major Oumar BALDÉ

člen CNDD

dátum nar.: 26.12.1964

pas: R0003076

7.

major Mamadi MARA

člen CNDD

8.

major Almamy CAMARA

člen CNDD

dátum nar.: 17.10.1975

pas: R0023013

9.

podplukovník Mamadou Bhoye DIALLO

člen CNDD

dátum nar.: 1.1.1956

služobný pas: R0001855

10.

kapitán Koulako BÉAVOGUI

člen CNDD

11.

podplukovník Kandia MARA

člen CNDD

pas: R0178636

12.

plukovník Sékou MARA

zástupca riaditeľa štátnej polície, člen CNDD

13.

Morciré CAMARA

člen CNDD

dátum nar.: 1.1.1949

pas: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

člen CNDD

15.

major Mamadou Korka DIALLO

minister obchodu, priemyslu a MSP a člen CNDD

dátum nar.: 19.2.1962

16.

major Kelitigui FARO

ministerský generálny tajomník na úrade prezidenta republiky a člen CNDD

dátum nar.: 3.8.1972

pas: R0003410

17.

plukovník Fodeba TOURÉ

minister mládeže a člen CNDD,

prepustený z armády 7.5.2009,

dátum nar.: 7.6.1961

pas: R0003417 /R0002132

18.

major Cheick Tidiane CAMARA

člen CNDD

19.

plukovník Sékou (alias Sékouba) SAKO

člen CNDD

20.

poručík Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

minister zodpovedný za bezpečnosť prezidenta a člen CNDD

21.

poručík Saa Alphonse TOURÉ

člen CNDD

22.

major Moussa KEITA

ministerský stály tajomník CNDD zodpovedný za vzťahy s inštitúciami republiky a člen CNDD

23.

podplukovník Aïdor (alias Aëdor) BAH

člen CNDD

24.

major Bamou LAMA

člen CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

člen CNDD

26.

kapitán Daman (alias Dama) CONDÉ

člen CNDD

27.

major Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

člen CNDD

28.

kapitán Moussa Tiégboro CAMARA

minister na úrade prezidenta zodpovedný za špeciálne zložky, boj proti drogám a organizovanej trestnej činnosti a člen CNDD

dátum nar.: 1.1.1968

pas: 7190

29.

kapitán Issa CAMARA

guvernér mesta Mamou a člen CNDD

30.

plukovník Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

minister zdravotníctva a verejnej hygieny a člen CNDD

dátum nar.: 26.2.1957

pas: 13683

31.

Mamady CONDÉ

člen CNDD (stály predstaviteľ pri OSN)

dátum nar.: 28.11.1952

pas: R0003212

32.

podporučík šejk Ahmed TOURÉ

člen CNDD

33.

major Aboubacar Biro CONDÉ

člen CNDD

dátum nar.: 15.10.1962

pas: 2443

34.

Bouna KEITA

člen CNDD

35.

Idrissa CHERIF

úrad prezidenta

dátum nar.: 13.11.1967

pas: R0105758

36.

Mamoudou CONDÉ

štátny tajomník, zvláštny splnomocnenec, zodpovedný za strategické otázky a udržateľný rozvoj

dátum nar.: 9.12.1960

pas: R0020803

37.

poručík Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

pobočník prezidenta

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

osobitný poradca „Toumbu“ Diakitého

dátum nar.: 1.1.1976

pas: R0000968

39.

podporučík Marcel KOIVOGUI

zástupca „Toumbu“ Diakitého

40.

Papa Koly KOUROUMA

minister životného prostredia a udržateľného rozvoja

dátum nar.: 3.11.1962

pas: R11914

41.

Nouhou THIAM

hovorca CNDD

42.

policajný kapitán Théodore KOUROUMA

atašé úradu prezidenta

dátum nar.: 13.5.1971

služobný pas: R0001204