17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/53


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/133/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 20. februára 2006 Rada prijala jednotnú akciu 2006/121/SZBP (1), ktorou sa vymenúva pán Peter SEMNEBY za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Zakaukazsko.

(2)

Dňa 18. februára 2008 Rada prijala jednotnú akciu 2008/132/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/132/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tak ako sú uvedené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Petra Semnebyho ako osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie v Zakaukazsku. Patria medzi ne tieto ciele:

a)

pomáhať Arménsku, Azerbajdžanu a Gruzínsku pri uskutočňovaní politických a hospodárskych reforiem, konkrétne v oblasti právneho štátu, demokratizácie, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných, rozvoja a znižovania chudoby;

b)

v súlade s existujúcimi mechanizmami predchádzať konfliktom v regióne, pomáhať pri mierovom urovnaní konfliktov aj prostredníctvom podpory návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu;

c)

udržiavať konštruktívne vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami v regióne;

d)

podnecovať a podporovať ďalšiu spoluprácu medzi štátmi regiónu, najmä medzi štátmi Zakaukazska, a to aj v hospodárskych záležitostiach a v záležitostiach energetiky a dopravy;

e)

zlepšovať účinnosť a viditeľnosť Európskej únie v regióne.

2.   OZEÚ podporuje prácu generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

nadväzuje vzťahy s vládami, parlamentmi, súdnictvom a občianskou spoločnosťou v regióne;

b)

podporuje spoluprácu Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska v regionálnych záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. spoločné hrozby pre bezpečnosť, boj proti terorizmu, nedovolené obchodovanie a organizovaná trestná činnosť;

c)

prispieva k predchádzaniu konfliktom a pomáha pri vytváraní podmienok na napredovanie pri urovnávaní konfliktov aj prostredníctvom odporúčaní činností súvisiacich s občianskou spoločnosťou a obnovou území bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa zmluvy o ES;

d)

prispieva k urovnaniu konfliktov a uľahčuje uskutočňovanie tohto urovnania v úzkej spolupráci s generálnym tajomníkom OSN a jeho osobitným zástupcom pre Gruzínsko, skupinou priateľov generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre Gruzínsko, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a jej minskou skupinou a mechanizmom riešenia konfliktov pre Južné Osetsko;

e)

poskytuje vedúcemu pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) miestne politické usmernenia;

f)

zintenzívňuje dialóg Európskej únie s hlavnými zainteresovanými stranami v regióne;

g)

pomáha Rade pri ďalšom rozvíjaní komplexnej politiky voči Zakaukazsku;

h)

prostredníctvom podporného tímu:

poskytuje Európskej únii správy a nepretržité hodnotenie situácie na hraniciach,

uľahčuje budovanie dôvery medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou a zabezpečuje tak účinnú spoluprácu a kontakt medzi všetkými príslušnými aktérmi,

nadväzuje príslušné kontakty v regiónoch postihnutých konfliktom, čím tímu umožňuje prispievať k budovaniu dôvery a hodnoteniu situácie na hraniciach v týchto regiónoch po tom, ako sa s gruzínskou vládou dohodol referenčný rámec a prebehli konzultácie so všetkými dotknutými stranami (s výnimkou operačných činností v teréne v Abcházsku a Južnom Osetsku),

pomáha gruzínskej hraničnej polícii a iným príslušným vládnym inštitúciám v Tbilisi pri vykonávaní komplexnej integrovanej stratégie správy hraníc,

spolupracuje s gruzínskymi orgánmi na zlepšovaní komunikácie medzi Tbilisi a hranicami vrátane mentorstva. Toto vykonáva v kontakte a úzkej spolupráci so všetkými úrovňami štruktúry velenia medzi Tbilisi a hranicami (s výnimkou operačných činností v teréne v Abcházsku a Južnom Osetsku),

i)

prispieva k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 2 510 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ. Odborníci, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa tiež môžu umiestniť u OZEÚ. Zahraničný zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri správe utajovaných skutočností EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ získal prístup ku všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanovuje bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečuje, aby bol všetok personál, ktorý sa nasadzuje mimo EÚ, poistený, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí sa majú nasadiť mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečuje, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosti OZEÚ sa koordinujú s činnosťami predsedníctva a Komisie a aj s činnosťami ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne, a najmä OZEÚ pre krízu v Gruzínsku, pričom berie do úvahy špecifické ciele mandátu tohto OZEÚ. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

2.   Na mieste sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje vedúcemu pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) miestne politické usmernenia. OZEÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa požiadaviek vzájomne radia. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi na mieste.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom hodnotenia tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 30.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.