10.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/20


ROZHODNUTIE RADY 2009/917/SVV

z 30. novembra 2009

o využívaní informačných technológií na colné účely

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 30 ods. 1 písm. a) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na podnet Francúzskej republiky,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Colné správy sú spolu s ostatnými príslušnými orgánmi na vonkajších hraniciach Spoločenstva a v rámci územia Spoločenstva zodpovedné za prevenciu, vyšetrovanie a trestné stíhanie porušení nielen predpisov Spoločenstva, ale aj vnútroštátnych právnych predpisov.

(2)

Nárast nedovoleného obchodovania akéhokoľvek druhu je vážnou hrozbou pre verejné zdravie, morálku a bezpečnosť.

(3)

Je potrebné posilniť spoluprácu medzi colnými správami stanovením postupov, podľa ktorých môžu colné správy konať spoločne a vymieňať si osobné a iné údaje týkajúce sa aktivít nedovoleného obchodovania s použitím novej technológie na riadenie a prenos týchto informácií, berúc do úvahy rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (2) a zásady uvedené v odporúčaní výboru ministrov Rady Európy č. R(87) 15 zo 17. septembra 1987 o používaní osobných údajov v oblasti polície (ďalej len „odporúčanie č. R(87) 15“).

(4)

Je tiež potrebné zvýšiť komplementárnosť s činnosťami uskutočňovanými na úrovni spolupráce s Európskym policajným úradom (Europol) a Európskou jednotkou pre justičnú spoluprácu (Eurojust) tým, že sa týmto orgánom umožní prístup k údajom colného informačného systému vrátane identifikačnej databázy colných spisov tak, aby mohli plniť úlohy v rámci svojho mandátu.

(5)

Prístup do colného informačného systému na účely konzultácie by mal umožňovať Europolu krížovo porovnať informácie získané inými prostriedkami s informáciami v uvedených databázach, identifikovať nové prepojenia, ktoré dosiaľ nebolo možné odhaliť, a získať tak komplexnejšiu analýzu. Prístup do identifikačnej databázy colných spisov na účely konzultácie by mal umožňovať Europolu odhaliť prípady prepojené s vyšetrovanými prípadmi, o ktorých Europol dosiaľ nemal informácie a ktorých rozmer prekračuje rámec Európskej únie.

(6)

Prístup do colného informačného systému na účely konzultácie by mal umožňovať Europolu získať čerstvé informácie, ktoré sú potrebné pre presný počiatočný popis situácie umožňujúci identifikovať a prekonávať právne prekážky a dosahovať lepšie výsledky v trestnom stíhaní. Prístup do identifikačnej databázy colných spisov na účely konzultácie by mal umožňovať Europolu získať informácie o prebiehajúcich a ukončených vyšetrovaniach v rozličných členských štátoch a zvýšiť tak podporu súdnych orgánom v členských štátoch.

(7)

Keďže colné správy musia v rámci svojej každodennej práce uplatňovať tak ustanovenia Spoločenstva, ako aj ustanovenia, ktoré nie sú ustanoveniami Spoločenstva, je potrebné zabezpečiť, aby sa ustanovenia týkajúce sa vzájomnej pomoci a administratívnej spolupráce vypracúvali súbežne. Je preto potrebné zohľadniť ustanovenia týkajúce sa colného informačného systému a identifikačnej databázy colných spisov podľa nariadenia (ES) č. 766/2008 (3).

(8)

Členské štáty sú si vedomé výhody, ktorú plné využitie identifikačnej databázy colných spisov prinesie v kontexte koordinácie a posilnenia boja proti cezhraničnej trestnej činnosti, a zaväzujú sa preto vkladať údaje do tejto databázy v najväčšej možnej miere.

(9)

Skúsenosti získané od nadobudnutia platnosti Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely z 26. júla 1995 (4) („ďalej len „dohovor o CIS““) poukazujú na to, že využívanie colného informačného systému len na účely pozorovania a podávania hlásení, skrytého sledovania alebo osobitných kontrol neumožňuje úplne dosiahnuť cieľ systému, ktorým je napomáhať predchádzanie, vyšetrovanie a stíhanie závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov.

(10)

Najvyšším predstaviteľom by pri definovaní projektov, cieľov a politiky boja proti podvodom, plánovaní činností a vynakladaní potrebných zdrojov na dosiahnutie operačných cieľov mala pomôcť strategická analýza.

(11)

Operačná analýza činností, prostriedkov a zámerov niektorých osôb alebo podnikov, ktoré nedodržiavajú, alebo sa zdá, že nedodržiavajú vnútroštátne právne predpisy, by mala pomôcť colným orgánom prijať v konkrétnych prípadoch vhodné opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti boja proti podvodom.

(12)

Dohovor o CIS by sa mal preto nahradiť.

(13)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie.

(14)

Toto rozhodnutie nebráni členským štátom uplatňovať svoje ústavné pravidlá týkajúce sa prístupu verejnosti k úradným dokumentom,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

ZRIADENIE COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 1

1.   Týmto sa zriaďuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely (ďalej len „colný informačný systém“ alebo „systém“).

2.   Cieľom colného informačného systému je v súlade s týmto rozhodnutím pomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov rýchlejším poskytovaním údajov, čím sa zvýši účinnosť postupov spolupráce a kontroly colných správ členských štátov.

KAPITOLA II

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„vnútroštátne právne predpisy“ sú ustanovenia zákonov alebo iných právnych predpisov členského štátu, ktorých uplatňovanie patrí do celej alebo čiastočnej právomoci colnej správy tohto štátu, pokiaľ ide o:

a)

pohyb tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia zákazu, obmedzenia alebo kontroly, a najmä tým opatreniam, ktoré sú uvedené v článkoch 30 a 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva ES“);

b)

opatrenia na kontrolu pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Spoločenstva, keď sa tieto opatrenia prijímajú v súlade s článkom 58 zmluvy ES;

c)

prevod, odňatie, zatajenie alebo ukrytie majetku alebo príjmov, ktoré sa priamo alebo nepriamo nadobudli alebo získali z nezákonného medzinárodného obchodovania s drogami alebo porušením:

i)

zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členského štátu, ktorých uplatňovanie patrí do výlučnej alebo čiastočnej právomoci colnej správy daného členského štátu, pokiaľ ide o cezhraničný pohyb tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia zákazu, obmedzenia alebo kontroly, a najmä opatrenia uvedené v článkoch 30 a 296 zmluvy ES, a ktorý podlieha neharmonizovaným spotrebným daniam;

ii)

súboru ustanovení Spoločenstva a ustanovení, ktoré boli prijaté v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich dovoz, vývoz, tranzit a prítomnosť tovaru, ktorý je predmetom obchodu medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ako aj medzi členskými štátmi v prípade tovaru, ktorý nemá status Spoločenstva v zmysle článku 23 zmluvy ES, alebo tovaru podrobenému dodatočnej kontrole či vyšetrovaniu s cieľom stanovenia statusu Spoločenstva;

iii)

súboru ustanovení prijatých na úrovni Spoločenstva v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijať vzhľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov, alebo

iv)

súboru ustanovení prijatých na úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o harmonizované spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty pri dovoze, ako aj súboru vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonávajú, alebo ktoré sa použili v tomto rámci;

2.

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby), pričom určená osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä pomocou identifikačného čísla alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

3.

„poskytujúci členský štát“ je členský štát, ktorý vkladá údaje do colného informačného systému;

4.

„operačná analýza“ je analýza operácií, ktoré sú alebo sa javia ako porušenie vnútroštátnych právnych predpisov, a ktorá pozostáva z vykonávania týchto krokov:

a)

získavanie informácií vrátane osobných údajov;

b)

vyhodnotenie dôveryhodnosti zdroja informácií a samotných informácií;

c)

vyhľadávanie, metodické určovanie a výklad vzťahov medzi týmito informáciami alebo medzi týmito informáciami a inými významnými údajmi;

d)

formulácia záverov, hypotéz alebo odporúčaní, ktoré môžu byť priamo využité ako informácie o rizikách príslušnými orgánmi na predchádzanie a odhaľovanie iných operácií porušujúcich vnútroštátne právne predpisy a/alebo na presnú identifikáciu osôb alebo podnikov zapojených do týchto operácií;

5.

„strategická analýza“ je vyhľadávanie a určenie všeobecných tendencií porušovania vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom zhodnotenia hrozby, rozsahu a vplyvu niektorých foriem operácií, ktoré sú v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom určenia priorít, lepšieho pochopenia skúmaného javu alebo hrozby, preorientovania činností na predchádzanie a odhaľovanie podvodov a opätovného posúdenia organizácie útvarov. Na strategickú analýzu je možné využiť len tie údaje, z ktorých boli odstránené osobné údaje.

KAPITOLA III

FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 3

1.   Colný informačný systém sa skladá z ústrednej databázy, ktorá je prístupná prostredníctvom terminálov v každom členskom štáte. Obsahuje výlučne údaje vrátane osobných údajov potrebné na dosiahnutie svojho cieľa, ako je stanovený v článku 1 ods. 2, pričom tieto údaje sú zoskupené v nasledovných kategóriách:

a)

tovar;

b)

dopravné prostriedky;

c)

podniky;

d)

osoby;

e)

trendy v oblasti podvodov;

f)

dostupnosť odborných znalostí;

g)

zadržaný, zaistený alebo zhabaný tovar;

h)

zadržané, zaistené alebo zhabané peňažné prostriedky v hotovosti.

2.   Komisia zabezpečuje technické riadenie infraštruktúry colného informačného systému v súlade s pravidlami ustanovenými vo vykonávacích opatreniach prijatých Radou.

Komisia podáva správy o riadení výboru uvedenému v článku 27.

3.   Komisia oznamuje uvedenému výboru praktické opatrenia prijaté na účely technického riadenia.

Článok 4

1.   Členské štáty určia údaje, ktoré sa vložia do colného informačného systému, a ktoré zodpovedajú každej z kategórií uvedených v článku 3 ods. 1 do takej miery, do akej je to potrebné na dosiahnutie cieľa systému. V kategórii uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. e) sa nesmú v žiadnom prípade vkladať osobné údaje.

2.   Pokiaľ ide o kategórie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) až d), do systému sa môžu vložiť len tieto informácie o osobách:

a)

priezvisko, rodné priezvisko, mená, predchádzajúce priezviská a pseudonymy;

b)

dátum a miesto narodenia;

c)

štátna príslušnosť;

d)

pohlavie;

e)

číslo, miesto a deň vydania dokladov totožnosti (cestovné pasy, občianske preukazy, vodičské preukazy);

f)

adresa;

g)

akékoľvek zvláštne objektívne a trvalé telesné znaky;

h)

dôvod na vloženie údajov;

i)

navrhované opatrenia;

j)

varovný kód upozorňujúci na skutočnosť, že daná osoba bola ozbrojená, použila násilie alebo bola na úteku;

k)

evidenčné číslo dopravného prostriedku.

3.   Pokiaľ ide o kategóriu uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. f), informácie o osobách vložené do systému sú obmedzené na priezviská a mená expertov.

4.   Pokiaľ ide o kategórie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. g) a h), do systému sa môžu vložiť len tieto informácie o osobách:

a)

priezvisko, rodné priezvisko, mená, predchádzajúce priezviská a pseudonymy;

b)

dátum a miesto narodenia;

c)

štátna príslušnosť;

d)

pohlavie;

e)

adresa.

5.   V žiadnom prípade sa do colného informačného systému nevkladajú osobné údaje uvedené v článku 6 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Článok 5

1.   Údaje uvedené v kategóriách článku 3 ods. 1 písm. a) až g) sa vkladajú do colného informačného systému len na účely pozorovania a podávania správ, skrytého sledovania, osobitných kontrol a strategickej alebo operačnej analýzy.

Údaje uvedené v kategórii článku 3 ods. 1 písm. h) sa vkladajú do colného informačného systému len na účely strategickej alebo operačnej analýzy.

2.   Na účely činností uvedených v odseku 1 možno osobné údaje v rámci ktorejkoľvek z kategórií uvedených v článku 3 ods. 1 vložiť do colného informačného systému len vtedy, ak možno najmä na základe predchádzajúcich protiprávnych činností reálne predpokladať, že daná osoba vážne porušila, porušuje alebo poruší vnútroštátne právne predpisy.

Článok 6

1.   Ak sa uskutočňujú činnosti uvedené v článku 5 ods. 1, možno vcelku alebo po častiach zozbierať a odovzdať poskytujúcemu členskému štátu nasledujúce informácie:

i)

skutočnosť, že hlásený tovar, dopravný prostriedok, podnik alebo osoba boli nájdené;

ii)

miesto, čas a dôvod kontroly;

iii)

trasa a cieľ cesty;

iv)

osoby sprevádzajúce danú osobu alebo cestujúci v dopravnom prostriedku;

v)

použité dopravné prostriedky;

vi)

prepravované predmety;

vii)

okolnosti, za ktorých boli tovar, dopravné prostriedky, podnik alebo osoba nájdené.

Ak sa tieto informácie zbierajú v priebehu skrytého sledovania, musí sa zabezpečiť, aby nebola ohrozená skrytá povaha tohto sledovania.

2.   Ak ide o osobitné kontroly uvedené v článku 5 ods. 1, osoby, dopravné prostriedky a predmety môžu byť prehľadané v rozsahu, ktorý je prípustný a v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, v ktorom sa prehliadka uskutočňuje. Ak právo členského štátu nepripúšťa osobitnú kontrolu, tento členský štát ju automaticky upraví na pozorovanie a podávanie správ alebo skryté sledovanie.

Článok 7

1.   Priamy prístup k údajom vloženým do colného informačného systému je vyhradený vnútroštátnym orgánom, ktoré určí každý členský štát. Týmito vnútroštátnymi orgánmi sú colné správy, ale môžu sem patriť aj iné orgány príslušné na základe zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení príslušného členského štátu s cieľom dosiahnuť cieľ stanovený v článku 1 ods. 2.

2.   Každý členský štát zasiela ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 27 zoznam určených príslušných orgánov v súlade s odsekom 1 tohto článku, ktoré sú oprávnené mať priamy prístup k colnému informačnému systému, pričom pri každom orgáne sa uvedie, ku ktorým údajom môže mať prístup a na aké účely.

3.   Odchylne od ustanovení odsekov 1 a 2 môže Rada jednomyseľným rozhodnutím povoliť prístup k colnému informačnému systému medzinárodným alebo regionálnym organizáciám. Rada pri prijímaní takéhoto rozhodnutia zohľadní všetky existujúce vzájomné dohody, ako aj každé stanovisko spoločného dozorného orgánu uvedeného v článku 25, pokiaľ ide o primeranosť opatrení na ochranu údajov.

Článok 8

1.   Členské štáty, Europol a Eurojust môžu použiť údaje získané z colného informačného systému iba na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 1 ods. 2. Môžu ich však použiť aj na administratívne alebo iné účely s predchádzajúcim súhlasom členského štátu, ktorý údaje do tohto systému vložil, a pokiaľ dodržia podmienky uložené týmto členským štátom. Toto iné použitie musí byť v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, ktorý ich chce používať v súlade s článkom 3 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV, a mal by brať do úvahy zásadu 5.2.i odporúčania č. R(87) 15.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4 tohto článku, článok 7 ods. 3 a články 11 a 12, údaje získané z colného informačného systému budú v každom členskom štáte používať iba vnútroštátne orgány určené daným členským štátom, ktoré sú príslušné v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami tohto členského štátu konať tak, aby sa dosiahol cieľ stanovený v článku 1 ods. 2.

3.   Každý členský zašle ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 27 zoznam príslušných orgánov, ktoré určil podľa odseku 2 tohto článku.

4.   Údaje získané z colného informačného systému po predchádzajúcom súhlase členského štátu, ktorý ich do tohto systému vložil, a pokiaľ sú dodržané podmienky uložené týmto členským štátom, sa môžu odovzdať na použitie iným vnútroštátnym orgánom ako tým, ktoré sú určené podľa odseku 2 tohto článku, tretím krajinám a medzinárodným alebo regionálnym organizáciám, ktoré ich chcú používať. Každý členský štát prijme osobitné opatrenia na zaistenie bezpečnosti týchto údajov, keď sa odovzdávajú úradom nachádzajúcim sa mimo jeho územia. Podrobnosti o týchto opatreniach sa musia oznámiť spoločnému dozornému orgánu uvedenému v článku 25.

Článok 9

1.   Vloženie údajov do colného informačného systému upravujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia poskytujúceho členského štátu, pokiaľ sa v tomto rozhodnutí neuvedú prísnejšie ustanovenia.

2.   Na použitie údajov získaných z colného informačného systému vrátane vykonania akýchkoľvek činností podľa článku 5 ods. 1, ktoré navrhol poskytujúci členský štát, sa vzťahujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členského štátu používajúceho tieto údaje, pokiaľ sa v tomto rozhodnutí neuvedú prísnejšie ustanovenia.

Článok 10

1.   Každý členský štát určí príslušný colný orgán, ktorý v tomto členskom štáte zodpovedá za colný informačný systém.

2.   Orgán uvedený v odseku 1 zodpovedá za správne fungovanie colného informačného systému v členskom štáte a prijíma opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania tohto rozhodnutia.

3.   Členské štáty sa navzájom informujú o orgáne uvedenom v odseku 1.

Článok 11

1.   Europol má v rámci svojho mandátu a na účely plnenia svojich úloh právo na prístup k údajom vloženým do colného informačného systému v súlade s článkom 1, článkami 3 až 6 a článkami 15 až 19 a právo ich vyhľadávať.

2.   Ak Europol pri vyhľadávaní zistí, že existuje zhoda medzi informáciami spracúvanými Europolom a záznamom v colnom informačnom systéme, informuje členský štát, ktorý záznam vytvoril, prostredníctvom kanálov vymedzených v rozhodnutí Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (5).

3.   Používanie informácií získaných pri vyhľadávaní v colnom informačnom systéme podlieha súhlasu členského štátu, ktorý vložil údaje do systému. Ak tento členský štát s použitím takýchto informácií súhlasí, ich spracovanie sa riadi rozhodnutím 2009/371/SVV. Europol môže odovzdávať takéto informácie tretím krajinám alebo tretím orgánom iba so súhlasom členského štátu, ktorý údaje do systému vložil.

4.   Europol môže od dotknutých členských štátov požadovať ďalšie informácie v súlade s rozhodnutím 2009/371/SVV.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, Europol nesmie spájať časti colného informačného systému, ku ktorým má prístup, s počítačovým systémom na zber a spracúvanie údajov, ktorý prevádzkuje Europol alebo ktorý existuje v rámci Europolu, ani prenášať údaje v ňom obsiahnuté do takéhoto počítačového systému, ani sťahovať alebo inak kopírovať akékoľvek časti colného informačného systému.

Europol obmedzí prístup k údajom v colnom informačnom systéme na riadne oprávnených zamestnancov Europolu.

Europol umožní spoločnému dozornému orgánu zriadenému podľa článku 34 rozhodnutia 2009/371/SVV kontrolovať činnosti Europolu pri výkone jeho práva na prístup k údajom vloženým do colného informačného systému a na ich vyhľadávanie.

6.   Žiadne ustanovenie tohto článku sa nesmie vykladať tak, aby ním boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2009/371/SVV týkajúce sa ochrany údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracúvanie týchto údajov zamestnancami Europolu alebo aby ním boli dotknuté právomoci spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia.

Článok 12

1.   Národní členovia Eurojustu, ich zástupcovia, asistenti a osobitne poverený personál majú v rámci svojho mandátu a pri plnení úloh Eurojustu právo na prístup k údajom vloženým do colného informačného systému v súlade s článkom 1, článkami 3 až 6 a článkami 15 až 19, a právo ich vyhľadávať.

2.   Ak národný člen Eurojustu, jeho zástupca, asistent alebo osobitne poverený zamestnanec pri vyhľadávaní zistí, že existuje zhoda medzi informáciami spracúvanými Eurojustom a záznamom v colnom informačnom systéme, informuje o ňom členský štát, ktorý záznam vytvoril. Informácie získané pri takomto vyhľadávaní sa môžu oznámiť tretím krajinám alebo tretím orgánom iba so súhlasom členského štátu, ktorý vytvoril záznam.

3.   Žiadne ustanovenie tohto článku sa nesmie vykladať tak, aby ním boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust, s cieľom posilniť boj proti závažným formám trestnej činnosti (6) týkajúce sa ochrany údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracúvanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu, ich zástupcami, asistentmi alebo osobitne povereným personálom, alebo aby ním boli dotknuté právomoci spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia.

4.   Žiadne časti colného informačného systému, ku ktorým majú prístup národní členovia Eurojustu, ich zástupcovia, asistenti a osobitne poverený personál, sa nemôžu spájať s počítačovým systémom na zber a spracúvanie údajov, ktorý prevádzkuje Eurojust alebo ktorý existuje v rámci Eurojustu, ani prenášať údaje obsiahnuté v uvedenom systéme do takýchto počítačových systémov, ani sa nesmú „downloadovať“ žiadne časti colného informačného systému.

5.   Prístup k údajom vloženým do colného informačného systému sa obmedzuje na národných členov Eurojustu, ich zástupcov asistentov a osobitne poverený personál a nevzťahuje sa na zamestnancov Eurojustu.

KAPITOLA IV

ZMENA ÚDAJOV

Článok 13

1.   Iba poskytujúci členský štát má právo meniť, dopĺňať, opravovať alebo vymazávať údaje, ktoré vložil do colného informačného systému.

2.   Ak poskytujúci členský štát zistí alebo je upozornený na to, že údaje, ktoré vložil, sú vecne nesprávne, prípadne sa vložili alebo sú uchovávané v systéme v rozpore s týmto rozhodnutím, zmení, doplní, opraví alebo vymaže tieto údaje podľa potreby a následne to oznámi ostatným členským štátom, Europolu a Eurojustu.

3.   Ak má jeden z členských štátov, Europol alebo Eurojust dôkaz, že určitý prvok údaja je vecne nesprávny, prípadne sa vložil do colného informačného systému alebo je v ňom uložený v rozpore s týmto rozhodnutím, čo najskôr to oznámi poskytujúcemu členskému štátu. Tento skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby bezodkladne opraví alebo vymaže daný prvok. Poskytujúci členský štát oznámi ostatným členským štátom, Europolu a Eurojustu každú uskutočnenú opravu alebo vymazanie.

4.   Ak pri vkladaní údajov do colného informačného systému členský štát zistí, že jeho správa je v rozpore s predchádzajúcou správou z hľadiska obsahu alebo navrhnutej činnosti, bezodkladne to oznámi členskému štátu, ktorý vypracoval túto predchádzajúcu správu. Tieto dva členské štáty sa potom usilujú vzniknutú záležitosť vyriešiť. V prípade nezhody sa uchová prvá správa, no tie prvky novej správy, ktoré nie sú v rozpore s prvou správou, sa vložia do colného informačného systému.

5.   Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí neustanovuje inak, ak v ktoromkoľvek členskom štáte súd alebo iný príslušný orgán podliehajúci tomuto členskému štátu prijme konečné rozhodnutie ohľadne zmeny, doplnenia, opravy alebo vymazania údajov v colnom informačnom systéme, členské štáty sú navzájom viazané toto rozhodnutie vykonať. V prípade rozporu medzi takýmito rozhodnutiami súdov alebo iných príslušných orgánov vrátane rozhodnutí uvedených v článku 23 ods. 1 týkajúceho sa opravy alebo vymazania údajov, členský štát, ktorý vložil predmetné údaje, ich zo systému vymaže.

KAPITOLA V

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Článok 14

1.   Údaje vložené do colného informačného systému sa uchovávajú iba na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý boli do neho vložené. Potrebu ich uchovávania posudzuje najmenej raz ročne poskytujúci členský štát.

2.   Poskytujúci členský štát môže počas tohto posudzovacieho obdobia rozhodnúť, že uchová údaje do nasledujúceho posúdenia, ak je ich uchovanie potrebné na účely, na ktoré boli do systému vložené. Bez toho, aby boli dotknuté články 22 a 23, ak sa neprijme rozhodnutie o uchovaní údajov, údaje sa automaticky presunú do tej časti colného informačného systému, ku ktorej je prístup obmedzený v súlade s odsekom 4 tohto článku.

3.   Colný informačný systém mesiac vopred automaticky informuje poskytujúci členský štát o plánovanom presune údajov uchovávaných v colnom informačnom systéme podľa odseku 2.

4.   Údaje presunuté v súlade s odsekom 2 tohto článku sa naďalej uchovávajú v colnom informačnom systéme jeden rok, ale bez toho, aby boli dotknuté články 22 a 23, sú prístupné iba zástupcovi výboru uvedenému v článku 27 alebo dozorným orgánom uvedeným v článku 24 a článku 25 ods. 1. Počas tejto doby môžu nahliadnuť do údajov iba na účely kontroly ich správnosti a zákonnosti, pričom po jeho uplynutí sa tieto údaje musia vymazať.

KAPITOLA VI

VYTVORENIE IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZY COLNÝCH SPISOV

Článok 15

1.   Colný informačný systém zahŕňa okrem údajov uvedených v článku 3 aj údaje, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, nachádzajúce sa v osobitnej databáze (ďalej len „identifikačná databáza colných spisov“). Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly a kapitol VII a VIII, všetky ustanovenia tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na identifikačnú databázu colných spisov. V takých prípadoch sa však neuplatňuje výnimka v článku 21 ods. 2.

2.   Cieľom identifikačnej databázy colných spisov je umožniť príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za colné vyšetrovanie a určeným v súlade s článkom 7, ktoré začínajú alebo vedú vyšetrovanie v prípade jednej alebo viacerých osôb alebo podnikov, a Europolu a Eurojustu identifikovať príslušné orgány ostatných členských štátov, ktoré vo veci dotknutých osôb alebo podnikov vedú alebo viedli vyšetrovanie, aby prostredníctvom informácií o existencii vyšetrovacích spisov dosiahli ciele uvedené v článku 1 ods. 2.

3.   Každý členský štát zasiela na účely identifikačnej databázy colných spisov ostatným členským štátom, Europolu, Eurojustu a výboru uvedenému v článku 27 zoznam závažných porušení svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Tento zoznam obsahuje len porušenia, za ktoré môže byť uložený:

a)

trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 12 mesiacov alebo

b)

pokuta vo výške najmenej 15 000 EUR.

4.   Ak členský štát, ktorý vyhľadáva údaje v identifikačnej databáze colných spisov, vyžaduje rozsiahlejšie informácie o zaregistrovaných vyšetrovacích spisoch týkajúcich sa osôb alebo podnikov, obráti sa na základe platných nástrojov o vzájomnej pomoci so žiadosťou o pomoc na členský štát, ktorý poskytol informácie.

KAPITOLA VII

FUNGOVANIE A VYUŽÍVANIE IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZY COLNÝCH SPISOV

Článok 16

1.   Údaje z vyšetrovacích spisov sa do identifikačnej databázy colných spisov vkladajú len na účely uvedené v článku 15 ods. 2. Tieto údaje sa vzťahujú iba na tieto kategórie:

a)

osoba alebo podnik, ktoré sú alebo boli predmetom vyšetrovania vedeného príslušným orgánom členského štátu a:

i)

ktoré sú v súlade s vnútroštátnym právom príslušného členského štátu podozrivé z páchania, spáchania alebo z účasti na spáchaní činu, ktorý viedol alebo vedie k závažnému porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov;

ii)

v prípade ktorých bolo preukázané, že takéto porušenie spáchali, alebo

iii)

ktorým bola uložená správna alebo justičná sankcia za takéto porušenie;

b)

oblasť, ktorej sa týka vyšetrovací spis;

c)

názov, štátna príslušnosť a kontaktné údaje orgánu členského štátu, ktorý sa zaoberá prípadom, spolu s číslom spisu.

Údaje uvedené v písmenách a) až c) sa vkladajú do záznamu údajov osobitne pre každú osobu alebo podnik. Vytváranie odkazov medzi týmito údajmi nie je povolené.

2.   Osobné údaje uvedené v odseku 1 písm. a) pozostávajú iba z týchto údajov:

a)

pre osoby: priezvisko, rodné priezvisko, mená, predchádzajúce priezviská a pseudonymy, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a pohlavie;

b)

pre podniky: obchodné meno, názov používaný v obchodnom styku, adresa, identifikačné číslo pre DPH a identifikačné číslo na účely spotrebnej dane.

3.   Údaje sa vkladajú na obmedzené obdobie v súlade s článkom 19.

Článok 17

Členský štát nie je povinný v konkrétnom prípade vkladať údaje uvedené v článku 16, ak a pokým by takýto záznam mohol narušiť verejný poriadok alebo iné základné záujmy, predovšetkým pokiaľ by to predstavovalo bezprostredné a závažné ohrozenie jeho verejnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti iného členského štátu alebo tretej krajiny; alebo ak by boli ohrozené iné základné záujmy rovnocenného významu; alebo ak by takéto záznamy predstavovali závažné porušenie práv jednotlivcov alebo by ohrozili prebiehajúce vyšetrovanie.

Článok 18

1.   Vkladanie údajov do identifikačnej databázy colných spisov a nahliadnutie do nich je vyhradené výlučne orgánom uvedeným v článku 15 ods. 2.

2.   Každé nahliadnutie do identifikačnej databázy colných spisov sa vzťahuje na tieto osobné údaje:

a)

pre osoby: krstné meno a/alebo priezvisko a/alebo rodné priezvisko a/alebo predchádzajúce priezviská a/alebo pseudonymy a/alebo dátum narodenia;

b)

pre podniky: obchodné meno a/alebo názov používaný v obchodnom styku a/alebo adresa a/alebo identifikačné číslo pre DPH a/alebo identifikačné číslo na účely spotrebnej dane.

KAPITOLA VIII

LEHOTA NA UCHOVÁVANIE ÚDAJOV V IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZE COLNÝCH SPISOV

Článok 19

1.   Lehoty na uchovávanie údajov sa ustanovujú v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, ktorý ich vložil. Nasledujúce lehoty, ktoré začínajú plynúť dňom vloženia údajov do vyšetrovacieho spisu, sa nesmú prekročiť:

a)

údaje o spisoch týkajúcich sa prebiehajúceho vyšetrovania sa neuchovávajú dlhšie ako tri roky, pokiaľ sa počas uvedenej lehoty nezistilo žiadne porušenie. Pred uplynutím trojročnej lehoty sa údaje musia vymazať, ak uplynulo 12 mesiacov od posledného vyšetrovacieho úkonu;

b)

údaje o spisoch týkajúcich sa vyšetrovania, ktoré viedlo k zisteniu porušenia, ale doposiaľ neviedlo k rozsudku o uložení trestu alebo k uloženiu peňažnej sankcie, sa neuchovávajú dlhšie ako šesť rokov;

c)

údaje o spisoch týkajúcich sa vyšetrovania, ktoré viedlo k rozsudku o uložení trestu alebo uloženiu peňažnej sankcie, sa neuchovávajú dlhšie ako desať rokov.

2.   Ak sa v akomkoľvek štádiu vyšetrovania podľa odseku 1 písm. a) až c) vyvráti v zmysle zákonov a iných právnych predpisov poskytujúceho členského štátu podozrenie osoby alebo podniku v zmysle článku 16, ihneď sa vymažú všetky údaje týkajúce sa tejto osoby alebo tohto podniku.

3.   Z identifikačnej databázy colných spisov sa automaticky vymažú údaje, hneď ako sa prekročia lehoty uchovávania uvedené v odseku 1.

KAPITOLA IX

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 20

Ak sa v tomto rozhodnutí neustanovuje inak, na ochranu výmeny údajov v súlade s týmto rozhodnutím sa uplatňuje rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV.

Článok 21

1.   Údaje možno kopírovať iba na technické účely za predpokladu, že toto kopírovanie je nevyhnutné na priame vyhľadávanie orgánmi uvedenými v článku 7.

2.   Pokiaľ článok 8 ods. 1 neustanovuje inak, osobné údaje vložené inými členskými štátmi nie je možné z colného informačného systému kopírovať do iných vnútroštátnych dátových súborov, s výnimkou prípadov kopírovania do systémov riadenia rizika, ktoré slúžia na usmernenie colných kontrol na vnútroštátnej úrovni, alebo kopírovania do systému operačnej analýzy, ktorý umožňuje koordináciu činností. Takéto kópie sa môžu vytvárať v rozsahu potrebnom pre konkrétne prípady alebo vyšetrovanie.

3.   V dvoch prípadoch výnimiek uvedených v odseku 2 len analytici poverení vnútroštátnymi orgánmi každého členského štátu sú splnomocnení spracúvať osobné údaje z colného informačného systému, a to v rámci systému riadenia rizika, ktorý slúži na usmerňovanie colných kontrol vnútroštátnymi orgánmi alebo v rámci systému operačnej analýzy, ktorý umožňuje koordináciu činností.

4.   Každý členský štát zasiela ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 27 zoznam útvarov riadenia rizika, do ktorých patria analytici oprávnení podľa odseku 3 tohto článku kopírovať a spracúvať osobné údaje vložené do colného informačného systému.

5.   Osobné údaje, ktoré sú skopírované z colného informačného systému, sa uchovávajú len dovtedy, kým je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, v súvislosti s ktorým boli skopírované. Členský štát, ktorý údaje skopíroval, najmenej raz za rok preskúma potrebu ich uchovávania. Údaje sa nesmú uchovávať dlhšie ako desať rokov. Osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na pokračovanie v operačnej analýze sa bezodkladne vymažú alebo sa z nich odstránia identifikačné prvky.

Článok 22

Ak ide o osobné údaje v colnom informačnom systéme, práva osôb, a najmä ich práva na prístup k údajom, opravu, vymazanie alebo zablokovanie sa vykonávajú v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu vykonávajúceho rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV, v ktorom tieto práva uplatňujú. Prístup sa zamietne, pokiaľ je to potrebné a primerané, aby sa neohrozilo žiadne prebiehajúce vnútroštátne vyšetrovanie, alebo počas skrytého sledovania alebo pozorovania a podávania hlásení. Pri posudzovaní uplatniteľnosti takejto výnimky sa vezmú do úvahy oprávnené záujmy dotknutej osoby.

Článok 23

1.   Na území každého členského štátu môže akákoľvek osoba v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami daného členského štátu podať na súd alebo iný orgán príslušný podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení tohto členského štátu žalobu, prípadne sťažnosť vo veci svojich osobných údajov nachádzajúcich sa v colnom informačnom systéme, aby:

a)

sa opravili alebo vymazali vecne nesprávne osobné údaje;

b)

sa opravili alebo vymazali osobné údaje vložené do colného informačného systému alebo v ňom uchovávané v rozpore s týmto rozhodnutím;

c)

získala prístup k osobným údajom;

d)

sa zablokovali osobné údaje;

e)

získala náhradu škody v súlade s článkom 30 ods. 2.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 31, sa dotknuté členské štáty zaväzujú navzájom vykonávať konečné rozhodnutia súdov alebo iných príslušných orgánov v súlade s odsekom 1 písm. a) až c) tohto článku.

Článok 24

Každý členský štát určí jeden alebo viacero vnútroštátnych dozorných orgánov zodpovedných za ochranu osobných údajov s cieľom vykonávať nezávislý dohľad nad údajmi vloženými do colného informačného systému v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV.

Článok 25

1.   Zriaďuje sa spoločný dozorný orgán, ktorý sa skladá z dvoch zástupcov z každého členského štátu pochádzajúcich z nezávislých vnútroštátnych dozorných orgánov.

2.   Spoločný dozorný orgán monitoruje a zabezpečuje uplatňovanie ustanovení tohto rozhodnutia a rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV v oblasti ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom colného informačného systému.

3.   Spoločný dozorný orgán je na tento účel príslušný vykonávať dohľad nad fungovaním colného informačného systému, skúmať všetky ťažkosti pri uplatňovaní alebo výklade, ktoré môžu vzniknúť počas jeho činnosti, skúmať problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom nezávislého dohľadu vnútroštátnymi dozornými orgánmi členských štátov alebo pri uplatňovaní práv jednotlivcov na prístup do tohto systému, a podávať návrhy s cieľom nachádzať spoločné riešenia týchto problémov.

4.   Na účely plnenia svojich úloh má spoločný dozorný orgán prístup k colnému informačnému systému.

5.   Správy, ktoré vypracuje spoločný dozorný orgán, sa posielajú orgánom, ktorým vnútroštátne dozorné orgány predkladajú svoje správy, ako aj Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 26

1.   Nad činnosťou Komisie v oblasti colného informačného systému vykonáva dohľad európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7) sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Spoločný dozorný orgán a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, spolupracujú v rámci svojich povinností a zaručia koordinovaný dohľad nad colným informačným systémom, vrátane vydávania relevantných odporúčaní.

3.   Spoločný dozorný orgán a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň raz ročne. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito stretnutiami uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

KAPITOLA X

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 27

1.   Zriaďuje sa výbor skladajúci sa z predstaviteľov colných správ členských štátov. Tento výbor rozhoduje jednomyseľne, pokiaľ ide o ustanovenia odseku 2 písm. a), a dvojtretinovou väčšinou, pokiaľ ide o ustanovenia odseku 2 písm. b). Svoj rokovací poriadok prijme jednomyseľne.

2.   Výbor zodpovedá za:

a)

vykonávanie a riadne uplatňovanie tohto rozhodnutia bez toho, aby boli dotknuté právomoci orgánov uvedených v článku 24, článku 25 ods. 1 a článku 26 ods. 1;

b)

riadne fungovanie colného informačného systému z technického a prevádzkového hľadiska. Výbor prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia ustanovené v článkoch 14 a 28 vzhľadom na colný informačný systém náležite uplatňovali.

Na účely uplatňovania tohto odseku môže mať výbor priamy prístup k údajom z colného informačného systému a môže ich priamo používať.

3.   Výbor v súlade s hlavou VI Zmluvy o Európskej únii každoročne predkladá Rade správu o účinnosti a dobrom fungovaní colného informačného systému, pričom v prípade potreby navrhne odporúčania. Táto správa sa zašle Európskemu parlamentu pre informáciu.

4.   Komisia sa zúčastňuje na rokovaniach výboru.

KAPITOLA XI

BEZPEČNOSŤ COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 28

1.   Všetky nevyhnutné správne opatrenia na zachovanie bezpečnosti prijímajú:

a)

príslušné orgány členských štátov, pokiaľ ide o terminály colného informačného systému v príslušných členských štátoch, a Europol a Eurojust;

b)

výbor uvedený v článku 27, pokiaľ ide o colný informačný systém a terminály umiestnené v tých istých priestoroch ako samotný systém a ktoré sú používané na technické účely a kontroly vyžadované podľa odseku 3 tohto článku.

2.   Príslušné orgány, Europol, Eurojust a výbor uvedený v článku 27 prijmú opatrenia predovšetkým s cieľom:

a)

zabrániť prístupu akejkoľvek neoprávnenej osoby k zariadeniam používaným na spracovanie údajov;

b)

zabrániť tomu, aby údaje a nosiče údajov boli čítané, kopírované, menené alebo odstránené neoprávnenou osobou;

c)

zabrániť nepovolenému zápisu údajov a každému nepovolenému prezeraniu, zmene alebo vymazaniu údajov;

d)

zabrániť tomu, aby k údajom v colnom informačnom systéme mali prístup neoprávnené osoby prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

e)

v súvislosti s používaním colného informačného systému zaručiť, aby oprávnené osoby mali právo na prístup iba k tým údajom, na ktoré majú oprávnenie;

f)

zaručiť, aby bolo možné kontrolovať a ustanoviť, ktorým orgánom možno zaslať údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

g)

zaručiť možnú kontrolu a ustanoviť možnosť neskoršej kontroly o tom, ktoré údaje, kedy a kým boli vložené do colného informačného systému a zaručiť monitorovanie vyhľadávania;

h)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu údajov počas prenosu údajov a prepravy nosičov údajov.

3.   Výbor uvedený v článku 27 monitoruje vyhľadávania v colnom informačnom systéme s cieľom kontrolovať, či uskutočnené vyhľadávanie bolo povolené a či ho vykonali oprávnení užívatelia. Kontrola sa vykoná najmenej pri 1 % všetkých uskutočnených vyhľadávaní. Do systému sa vložia záznamy týchto vyhľadávaní a kontrol, pričom môžu byť použité uvedeným výborom a dozornými orgánmi uvedenými v článkoch 24 a 25 iba na uvedený účel. Záznamy sa vymažú po šiestich mesiacoch.

Článok 29

Príslušná colná správa uvedená v článku 10 ods. 1 je zodpovedná za bezpečnostné opatrenia ustanovené v článku 28 v súvislosti s terminálmi nachádzajúcimi sa na území dotknutého členského štátu, za posudzovanie uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 a v článku 19, ako aj za riadne uplatňovanie tohto rozhodnutia do tej miery, ako je to nevyhnutné na základe zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení tohto členského štátu.

KAPITOLA XII

ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVÄZKY

Článok 30

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby údaje, ktoré do colného informačného systému vkladá v súlade s článkom 3, článkom 4 ods. 1 a článkom 8 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV, boli správne, aktuálne, úplné, spoľahlivé a aby sa vložili zákonným spôsobom.

2.   Každý členský štát zodpovedá v súlade s vnútroštátnym právom za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku využívania colného informačného systému. Týka sa to aj škôd spôsobených členským štátom v dôsledku vloženia nesprávnych údajov alebo vloženia či uchovávania údajov nezákonným spôsobom.

3.   Ak členský štát, ktorý údaje získal, zaplatí v dôsledku použitia nesprávnych údajov, ktoré do colného informačného systému vložil iný členský štát, náhradu škody, posledne menovaný členský štát uhradí členskému štátu, ktorý údaje získal, zaplatenú náhradu škody, pričom sa zohľadní akékoľvek zavinenie členského štátu, ktorý údaje získal.

4.   Europol a Eurojust nesú zodpovednosť v súlade so svojimi zakladajúcim aktmi.

Článok 31

1.   Náklady súvisiace s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou hlavnej informačnej infraštruktúry (hardvéru), softvéru a pripojení na špecializované siete, ako aj s príslušnými službami v oblasti výroby, podpory a odbornej prípravy, ktoré nemožno viesť oddelene od činnosti colného informačného systému na účely uplatňovania colných a poľnohospodárskych predpisov Spoločenstva, ako aj náklady na účely využívania colného informačného systému členskými štátmi na ich území, vrátane komunikačných nákladov, sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

2.   Náklady súvisiace s prevádzkou národných pracovných staníc/terminálov, ktoré vznikli v dôsledku vykonávania tohto rozhodnutia, znášajú členské štáty.

KAPITOLA XIII

VYKONÁVANIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Informácie poskytované na základe tohto rozhodnutia sa vymieňajú priamo medzi orgánmi členských štátov.

Článok 33

Členské štáty uvedú svoje vnútroštátne právne predpisy do súladu s týmto rozhodnutím do 27. mája 2011.

Článok 34

1.   Týmto rozhodnutím sa s účinnosťou od 27. mája 2011 nahrádza Dohovor o CIS, ako aj Protokol z 12. marca 1999 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o rozsahu prania výnosov v Dohovore o využívaní informačných technológii na colné účely a o zahrnutí evidenčných čísel dopravných prostriedkov do dohovoru (8) a Protokol z 8. mája 2003 prijatý v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o využívaní informačných technológií na colné účely (9) s ohľadom na vytvorenie identifikačnej databázy colných spisov.

2.   Následne sa od dátumu začatia uplatňovania tohto rozhodnutia zrušuje Dohovor o CIS a protokoly uvedené v odseku 1.

Článok 35

Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí neustanovuje inak, s účinnosťou od 27. mája 2011 sa zrušujú všetky opatrenia, ktorými sa vykonáva Dohovor o CIS a protokoly uvedené v článku 34 ods. 1.

Článok 36

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 27. mája 2011.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Radu

predsedníčka

B. ASK


(1)  Stanovisko z 24. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 766/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 48).

(4)  2. Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 33.

(5)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(6)  1. Ú. v. EÚ L 138, 4.6.2009, s. 14.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. ES C 91, 31.3.1999, s. 2.

(9)  Ú. v. EÚ C 139, 13.6.2003, s. 2.