8.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/41


ROZHODNUTIE RADY

z 30. novembra 2009

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

(2009/899/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) bod i) v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvého pododseku článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Európskeho spoločenstva o dohode s Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (ďalej len „dohoda“).

(2)

Dohoda bola podpísaná v mene Spoločenstva 28. mája 2009 a od uvedeného dátumu sa predbežne vykonáva s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady 2009/480/ES (2).

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Touto dohodou sa zriaďuje spoločný výbor pre správu dohody, ktorý by mal prijať svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné stanoviť zjednodušený postup na prijatie pozície Spoločenstva k prijatiu uvedeného rokovacieho poriadku.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia, nie sú ním viazané ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (3).

Článok 2

Predseda Rady vydá oznámenie stanovené v článku 8 ods. 1 dohody (4).

Článok 3

Spoločenstvo v spoločnom výbore odborníkov zriadenom podľa článku 6 dohody zastupuje Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

Článok 4

Komisia po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou prijme pozíciu Spoločenstva k prijatiu rokovacieho poriadku spoločného výboru odborníkov, ktoré sa vyžaduje podľa článku 6 ods. 4 dohody.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Radu

predsedníčka

B. ASK


(1)  Stanovisko z 20. októbra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2009, s. 16.

(3)  Text dohody je uvedený v Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2009, s. 17.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody bude uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie Generálnym sekretariátom Rady.