1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/91


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2010 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín

[oznámené pod číslom K(2009) 9343]

(Iba anglické, dánske, holandské, francúzske, nemecké, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2009/863/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 7,

keďže:

(1)

Referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly potravín a krmív možno poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva v súlade s článkom 28 rozhodnutia Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2).

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1754/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva referenčným laboratóriám Spoločenstva na krmivo, potraviny a sektor zdravia zvierat (3), sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa poskytuje pod podmienkou, že schválené pracovné programy sa účinne realizujú a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci určitých lehôt.

(3)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1754/2006 sú vzťahy medzi Komisiou a každým referenčným laboratóriom Spoločenstva stanovené v dohode o partnerstve, ktorú dopĺňa viacročný pracovný program.

(4)

Komisia posúdila pracovné programy a príslušné odhady rozpočtu, ktoré na rok 2010 predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva.

(5)

Určeným referenčným laboratóriám Spoločenstva by sa preto mal poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva s cieľom spolufinancovať ich činnosti spojené s výkonom úloh a povinností ustanovených v nariadení (ES) č. 882/2004. V súlade s nariadením (ES) č. 1754/2006 by sa finančný príspevok Spoločenstva mal poskytnúť vo výške 100 % oprávnených nákladov.

(6)

Nariadením (ES) č. 1754/2006 sa stanovujú pravidlá oprávnenosti týkajúce sa seminárov organizovaných referenčnými laboratóriami Spoločenstva. Zároveň sa ním obmedzuje poskytnutie finančnej pomoci na najviac 32 účastníkov seminára. V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1754/2006 by sa niektorým referenčným laboratóriám Spoločenstva, ktoré v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov svojich seminárov potrebujú podporu na zabezpečenie účasti viac ako 32 účastníkov, mali udeliť výnimky z tohto obmedzenia. Výnimky možno získať v prípade, že referenčné laboratórium Spoločenstva povedie a zorganizuje seminár s iným referenčným laboratóriom Spoločenstva.

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) sa programy zamerané na eradikáciu a kontrolu chorôb zvierat (veterinárne opatrenia) financujú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Okrem toho v článku 13 druhom odseku uvedeného nariadenia sa stanovuje, že v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch sa výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov vzniknuté členským štátom a prijímateľom pomoci z EPZF v rámci opatrení a programov, ktoré patria do pôsobnosti rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (5), hradia z fondu. Články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uplatňujú na účely finančnej kontroly.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním mlieka a mliečnych výrobkov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 302 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 23 000 EUR.

Článok 2

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním zoonóz (salmonely).

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 354 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 30 000 EUR.

Článok 3

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním morských biotoxínov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 260 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 25 000 EUR.

Článok 4

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Spojené kráľovstvo, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 265 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 35 000 EUR.

Článok 5

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním baktérie Listeria monocytogenes.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 309 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 22 500 EUR.

Článok 6

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním koagulázopozitívnych stafylokokov vrátane Staphylococcus aureus.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 291 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 22 500 EUR.

Článok 7

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním baktérie Escherichia coli vrátane verotoxigenickej E. Coli (VTEC).

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 250 381 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 20 000 EUR.

Článok 8

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Švédsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním baktérie Campylobacter.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 275 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 9

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním parazitov (najmä Trichinella, EchinococcusAnisakis).

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 312 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 10

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním antimikrobiálnej rezistencie.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 370 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 27 000 EUR.

Článok 11

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgicko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním živočíšnych proteínov v krmivách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 525 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 12

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES (6) a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 450 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 13

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Fougères, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 450 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 14

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc pre Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlín, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 450 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 15

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Istituto Superiore di Sanità, Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 275 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 16

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu a komoditách s vysokým obsahom tuku.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 198 900 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 17

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov v obilninách a krmivách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 198 900 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 25 000 EUR.

Článok 18

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine vrátane komodít s vysokým obsahom vody a kyselín.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 445 840 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 45 000 EUR.

Odchylne od článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1754/2006 je laboratórium uvedené v odseku 1 oprávnené požadovať finančnú pomoc na zabezpečenie účasti maximálne 50 osôb na jednom zo seminárov uvedených v odseku 2 tohto článku, keďže bude organizovať spoločný seminár.

Článok 19

Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Štutgart, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov prostredníctvom metód na stanovenie jednotlivých rezíduí.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 352 000 EUR.

Článok 20

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním dioxínov a PCB v krmivách a potravinách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 432 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 55 410 EUR.

Článok 21

V súlade s nariadením (ES) č. 1754/2006 sa finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článkoch 1 až 21 poskytne vo výške 100 % oprávnených nákladov.

Článok 22

Toto rozhodnutie je určené týmto laboratóriám:

pokiaľ ide o mlieko a mliečne výrobky: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie zoonóz (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko,

pokiaľ ide o monitorovanie morských biotoxínov: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Španielsko,

pokiaľ ide o monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Spojené kráľovstvo,

pokiaľ ide o baktériu Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o baktériu Escherichia coli vrátane verotoxigenickej E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Švédsko,

pokiaľ ide o parazity (najmä Trichinella, EchinococcusAnisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Kodaň V, Dánsko,

pokiaľ ide o živočíšne proteíny v krmivách: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgicko,

pokiaľ ide o rezíduá: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko,

pokiaľ ide o rezíduá: Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Francúzsko,

pokiaľ ide o rezíduá: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlín, Nemecko,

pokiaľ ide o rezíduá: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemecko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v obilninách: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Dánsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Španielsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov pomocou metód na stanovenie rezíduí jednotlivých látok: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Nemecko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie dioxínov a PCB v krmivách a potravinách: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemecko.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(6)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.