30.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. septembra 2009,

ktorým sa stanovuje dátum ukončenia prechodu zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

[oznámené pod číslom K(2009) 6910]

(Iba bulharské, české, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, lotyšské, litovské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2009/720/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1104/2008 stanovuje, že členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, uskutočnia prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím predbežnej architektúry prechodu za podpory Francúzska a Komisie najneskôr do 30. septembra 2009. V prípade potreby sa tento dátum môže zmeniť v súlade s postupom vymedzeným v článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Problémy zistené pri testovaní SIS II spôsobili oneskorenie pri vykonávaní činností stanovených v nariadení (ES) č. 1104/2008. V záveroch Rady z 26. a 27. februára 2009 sa uvádza, že vzhľadom na čas, ktorý sa vyžaduje na riešenie ostávajúcich otázok, dátum prechodu z SIS 1+ na SIS II stanovený na september 2009 už nie je realistický.

(3)

Vzhľadom na oneskorenie pri prechode zo SIS 1+ na SIS II by sa nový dátum ukončenia prechodu mal stanoviť tak, aby sa zhodoval s dátumom uplynutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1104/2008, aby sa umožnilo pokračovanie v činnostiach vedúcich k začatiu prevádzky SIS II do toho dátumu.

(4)

V súlade s článkom 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o ES sa Dánsko nezúčastnilo na prijatí nariadenia (ES) č. 1104/2008 a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže však nariadenie (ES) č. 1104/2008 predstavuje vývoj schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu informovalo o transpozícii tohto acquis do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto v súlade s medzinárodným právom povinné vykonávať toto rozhodnutie.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Toto rozhodnutie by preto nemalo byť určené Spojenému kráľovstvu.

(6)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Toto rozhodnutie by preto nemalo byť určené Írsku.

(7)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (4), ktoré sa vzťahuje na oblasť uvedenú v článku 1 bod G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (5) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode.

(8)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, čo patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia 1999/437/ES v spojitosti s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (6) o uzavretí tejto dohody v mene Európskeho spoločenstva.

(9)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, čo patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia 1999/437/ES v spojitosti s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES z 28. februára 2008 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7).

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (8) a uvedeného v článku 17 ods.1 nariadenia (ES) č. 1104/2008,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, ukončia prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím predbežnej architektúry prechodu za podpory Francúzska a Komisie do dátumu uplynutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1104/2008.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Slovenskej republike, Fínskej republike a Švédskemu kráľovstvu v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 17. septembra 2009

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.