29.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/87


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tissue papieru

[oznámené pod číslom K(2009) 4596]

(Text s významom pre EHP)

(2009/568/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti mu umožňujú, aby významne prispel k zlepšeniu vo vzťahu ku kľúčovým environmentálnym aspektom.

(2)

V nariadení (ES) č. 1980/2000 sa ustanovuje, že na základe konkrétnych kritérií, ktoré navrhol Výbor Európskej únie pre environmentálne označovanie, treba vypracovať kritériá na udeľovanie environmentálnej značky podľa skupín výrobkov.

(3)

V tomto nariadení sa takisto ustanovuje, že preskúmanie kritérií na udelenie environmentálnej značky a požiadaviek na posudzovanie a overovanie týchto kritérií sa uskutoční s dostatočným predstihom pred skončením platnosti kritérií určených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa vykonalo včasné preskúmanie ekologických kritérií, ako aj príslušných požiadaviek na posudzovanie a overovanie ustanovených rozhodnutím Komisie 2001/405/ES zo 4. mája 2001, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva výrobkom z tissue papiera (2). Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 4. januára 2010.

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a vývoj na trhu je so zreteľom na tento prieskum vhodné upraviť vymedzenie skupiny výrobkov a zaviesť nové ekologické kritériá.

(6)

Ekologické kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali platiť štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(7)

Okrem toho, s cieľom vymedziť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (3), by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti príslušnej skupiny výrobkov, je potrebné upraviť vymedzenie skupiny výrobkov ustanovené v rozhodnutí 2001/405/ES.

(8)

Rozhodnutie 2001/405/ES by sa preto malo nahradiť.

(9)

Výrobcom, na ktorých výrobky sa udelila environmentálna značka na tissue papier na základe kritérií obsiahnutých v rozhodnutí 2001/405/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich výrobkov tak, aby spĺňali revidované kritériá a požiadavky. Výrobcom by sa taktiež malo povoliť predkladať žiadosti vypracované na základe kritérií uvedených v rozhodnutí 2001/405/ES alebo podľa kritérií uvedených v tomto rozhodnutí až do uplynutia platnosti uvedeného rozhodnutia.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina výrobkov „tissue papier“ obsahuje hárky alebo kotúče tissue papiera vhodného na použitie pri osobnej hygiene, na absorpciu tekutín a/alebo čistenie znečistených povrchov. Výrobok z tissue papiera pozostáva z krepového alebo reliéfneho papiera v jednej alebo vo viacerých vrstvách. Obsah vlákniny vo výrobku je aspoň 90 %.

Z tejto skupiny výrobkov sú vylúčené:

a)

vlhčené utierky a sanitárne výrobky;

b)

výrobky z tissue papiera vrstvené inými materiálmi ako tissue papier;

c)

výrobky uvedené v smernici 76/768/EHS týkajúcej sa kozmetických výrobkov.

Článok 2

Aby sa mohla výrobkom patriacim do skupiny výrobkov tissue papier udeliť environmentálna značka Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000, tissue papier musí vyhovovať ekologickým kritériám ustanoveným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „tissue papier“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „tissue papier“ prideľuje číselný kód „004“.

Článok 5

Rozhodnutie 2001/405/ES sa zrušuje.

Článok 6

1.   Žiadosti o environmentálnu značku pre výrobky, ktoré patria do skupiny výrobkov „tissue papier“, predložené pred dňom prijatia tohto rozhodnutia sa posúdia v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 2001/405/ES.

2.   Žiadosti o environmentálnu značku pre výrobky, ktoré patria do skupiny výrobkov tissue papier, predložené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, avšak najneskôr do 4. januára 2010, sa môžu zakladať na kritériách ustanovených v rozhodnutí 2001/405/ES alebo kritériách ustanovených v tomto rozhodnutí.

Tieto žiadosti sa vyhodnocujú podľa kritérií, na ktorých sa zakladajú.

3.   Ak sa environmentálna značka udelí na základe žiadosti vyhodnotenej podľa kritérií uvedených v rozhodnutí 2001/405/ES, táto environmentálna značka sa môže používať počas 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.


PRÍLOHA

RÁMEC

Účel kritérií

Tieto kritériá sú zamerané najmä na:

znižovanie vypúšťania jedovatých látok alebo látok spôsobujúcich eutrofizáciu do vôd,

obmedzenie poškodzovania životného prostredia alebo rizík spojených s využívaním energie (globálne otepľovanie, acidifikácia, vyčerpávanie ozónovej vrstvy, vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov) prostredníctvom znižovania spotreby energie a súvisiacich emisií do ovzdušia,

obmedzenie poškodzovania životného prostredia alebo rizík spojených s používaním nebezpečných chemických látok,

podporu využívania udržateľných vlákien,

uplatňovanie zásad udržateľného riadenia s cieľom chrániť lesy.

Kritériá sú stanovené na úrovniach, ktorými sa podporuje označovanie tých výrobkov z tissue papiera, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Osobitné požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa požaduje predloženie vyhlásení, dokumentácie, analýz, správ z testovania alebo iných dôkazov na preukázanie splnenia kritérií, predpokladá sa, že môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa, prípadne jeho dodávateľa(-ov) atď.

V prípade potreby sa môžu použiť skúšobné metódy odlišné od tých, ktoré sú uvedené v každom kritériu, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Podľa možnosti by skúšky mali vykonávať riadne akreditované laboratóriá, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky uvedené v norme EN ISO 17025.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať podpornú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní splnenia kritérií zohľadňovali vykonávanie uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, ako sú EMAS alebo ISO 14001 (poznámka: vykonávanie takýchto systémov manažérstva sa nevyžaduje).

EKOLOGICKÉ KRITÉRIÁ

Ekologické kritériá sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, z ktorých výroba pozostáva, od fázy prechodu surovej vlákniny/recyklovaného papiera cez brány závodu po fázu, keď buničina opustí túto celulózku. V prípade výroby papiera sa vzťahujú na všetky čiastkové procesy od rozomieľania buničiny (drvenia recyklovaného papiera) po navíjanie papiera do roliek.

Nepatria sem doprava, spracúvanie a balenie buničiny, papiera ani surovín.

Recyklovaná vláknina sa vymedzuje ako vláknina získaná z použitého papiera a lepenky vo fázach tlače alebo spotreby. Do tohto vymedzenia sa nezahŕňa kúpená a vlastná odpadová vláknina z výroby primárnej vlákniny.

1.   Emisie do vody a ovzdušia

a)   Chemická spotreba kyslíka (COD), fosfor (P), síra (S), oxidy dusíka (NOx)

V prípade každého z týchto parametrov sa emisie do ovzdušia a/alebo vody pochádzajúce z výroby buničiny a papiera vyjadrujú ako body (PCOD, PP, PS, PNOx) týmto spôsobom:

Žiadny z jednotlivých bodov PCOD, PP, PS alebo PNOx nepresahuje 1,5.

Celkový počet bodov (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) nepresahuje 4,0.

Výpočet PCOD sa vykoná takto (výpočty PP, PS, and PNOx sa vykonajú úplne rovnakým spôsobom so zodpovedajúcimi referenčnými hodnotami).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie COD (CODpulp,i vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu – ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (pulp,i vzhľadom na tonu tissue papiera vysušeného na vzduchu). Vážené emisie COD v prípade buničín sa potom sčítajú s nameranou emisiou COD pochádzajúcou z výroby papiera s cieľom získať celkové emisie COD, CODtotal..

Vážená referenčná hodnota COD pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom ako suma vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a následne sa sčíta s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera s cieľom získať celkovú referenčnú hodnotu COD, CODreftotal. Referenčné hodnoty pre každý druh použitej buničiny a výrobu papiera sa uvádzajú v tabuľke 1.

Nakoniec sa celková emisia COD sa vydelí celkovou referenčnou hodnotou COD takto:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

(kg/ADT)

Stupeň buničiny/Papier

Emisie

COD referenčná

P referenčná

S referenčná

NOxreferenčná

Chemická buničina (iná ako sulfitová)

18,0

0,045

0,6

1,6

Chemická buničina (sulfitová)

25,0

0,045

0,6

1,6

Nebielená chemická buničina

10,0

0,02

0,6

1,6

Buničina CTMP

15,0

0,01

0,3

0,3

Buničina z recyklovanej vlákniny

3,0

0,01

0,03

0,3

Tissue papier

2,0

0,01

0,03

0,5

V prípade kogenerácie tepla a elektrickej energie v tom istom závode sa emisie NOx a S rozdelia a vypočítajú podľa tejto rovnice:

Podiel emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie = 2 × [MWh(elektrická energia)]/[2 × MWh(elektrická energia) + MWh(teplo)]

Elektrická energia v tomto výpočte je čistá elektrická energia, kde je vylúčená časť pracovnej elektrickej energie, ktorá sa používa v elektrárni na výrobu energie, t. j. čistá energia je časť, ktoré je dodaná z elektrárne na výrobu buničiny/papiera.

Teplo v tomto výpočte je čisté teplo, kde je vylúčená časť pracovného tepla, ktorá sa používa v elektrárni na výrobu energie, t. j. čisté teplo je časť, ktoré je dodaná z elektrárne na výrobu buničiny/papiera.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné výpočty, ktoré dokazujú splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje správy zo skúšok pri použití osobitných skúšobných metód pre každý parameter alebo ekvivalent takto:

COD: ISO 6060; DIN 38409 časť 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr. Lang LCK 114, Hack alebo WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 alebo Dr. Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oxid.): EPA č. 8;

S(red.): EPA č. 16A

obsah síry v oleji: ISO 8754

obsah síry v uhlí: ISO 351.

Podporná dokumentácia obsahuje údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov pre COD, P, S a NOx. Zahŕňa všetky emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe buničiny a papiera vrátane pary generovanej mimo výrobného závodu s výnimkou tých emisií, ktoré súvisia s výrobou elektrickej energie. Merania sa vzťahujú na regeneračné kotly, vápenky, parné kotle a deštrukčné pece pre silno zapáchajúce plyny. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Nahlásené hodnoty emisií síry do ovzdušia zahŕňajú emisie oxidovanej aj redukovanej formy síry (dimetylsulfid, metántiol, sírovodík a pod.). Emisie síry súvisiace s výrobou tepelnej energie z oleja, uhlia a iných externých palív so známym obsahom síry sa môžu namiesto merania vypočítať. Vypočítané emisie sa zohľadnia.

Vzorky emisií do vody sa odoberajú z nefiltrovaných a neusadených vzoriek buď po očistení v závode, alebo po očistení vo verejnej čistiarni odpadových vôd. Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu, keď merania emisií nie sú k dispozícii za obdobie 12 mesiacov, sa výsledky zakladajú na meraniach emisií uskutočnených raz denne za 45 po sebe idúcich dní po stabilizácii hodnôt emisií závodu.

b)   AOX

Vážená priemerná hodnota AOX uvoľnených pri výrobe buničiny použitej vo výrobku z tissue papiera s environmentálnou značkou nesmie prekročiť 0,12 kg/ADT papiera. Emisie AOX pochádzajúce z každej jednotlivej buničiny použitej v papieri nesmú prekročiť 0,25 kg/ADT buničiny.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne správy zo skúšok vykonaných podľa tejto skúšobnej metódy: AOX ISO 9562 (1989) od dodávateľa buničiny spolu s podrobnými výpočtami, ktoré dokazujú splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Podporná dokumentácia obsahuje údaje o frekvencii meraní. AOX sa merajú len v procesoch, v ktorých sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode pochádzajúcej z neintegrovanej výroby papiera alebo v odpadových vodách pochádzajúcich z výroby buničiny bez bielenia alebo v prípade, že sa bielenie vykonáva látkami bez obsahu chlóru.

Merania sa vykonávajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po očistení v závode, alebo po očistení vo verejnej čistiarni odpadových vôd. Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu, keď merania emisií nie sú k dispozícii za obdobie 12 mesiacov, sa výsledky zakladajú na meraniach emisií uskutočnených raz denne za 45 po sebe idúcich dní po stabilizácii hodnôt emisií závodu.

c)   CO2

Emisie oxidu uhličitého pochádzajúce z neobnoviteľných zdrojov nepresahujú 1 500 kg na ADT vyrobeného papiera vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (v závode alebo mimo neho).

Palivá použité na spracovanie tissue papiera na výrobok a prepravu počas distribúcie tohto výrobku, buničiny alebo iných surovín sa nezhŕňajú do výpočtov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné výpočty, ktoré dokazujú splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Žiadateľ poskytne údaje o emisiách oxidu uhličitého do ovzdušia. Tieto údaje zahŕňajú všetky zdroje neobnoviteľných palív počas výroby buničiny a papiera, vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (v závode alebo mimo neho).

Pri výpočte emisií CO2 pochádzajúcich z palív sa použijú tieto emisné faktory:

Tabuľka 2

Palivo

Emisie CO 2

Jednotka

Uhlie

95

g CO2 fosílneho/MJ

Ropa

73

g CO2 fosílneho/MJ

Palivový olej 1

74

g CO2 fosílneho/MJ

Palivový olej 2-5

77

g CO2 fosílneho/MJ

LPG

62,40

g CO2 fosílneho/MJ

Zemný plyn

56

g CO2 fosílneho/MJ

Elektrina zo siete

400

g CO2 fosílneho/kWh

V prípade celého množstva elektrickej energie zo siete sa použije hodnota uvedená v tabuľke (európsky priemer), pokiaľ žiadateľ nepredloží dokumentáciu, ktorou sa potvrdzuje, že sa používa elektrická energia z obnoviteľných zdrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES (2). V takom prípade môže žiadateľ obnoviteľnú elektrickú energiu vylúčiť z výpočtu.

2.   Spotreba energie

Celková spotreba elektrickej energie súvisiaca s výrobkom z tissue papiera sa vypočíta ako súčet elektrickej energie spotrebovanej v štádiách výroby buničiny a tissue papiera a nepresahuje 2 200 kWh elektrickej energie na ADT vyrobeného papiera.

Žiadateľ vypočíta hodnotu všetkých elektrických príkonov použitých počas výroby buničiny a tissue papiera vrátane elektrickej energie použitej na odstraňovanie tlačiarenskej černe z odpadového papiera pri výrobe recyklovaného papiera.

Do výpočtu elektrickej energie sa nezahŕňa elektrická energia spotrebovaná pri preprave surovín alebo pri spracovaní tissue papiera na hotový výrobok a balení.

Elektrina znamená netto hodnotu elektriny získanej z energetickej siete a interne vyrobenej elektriny meraných ako elektrický výkon. Elektrina použitá na nakladanie s odpadovými vodami a na čistenie vzduchu sa nemusí započítať.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné výpočty, ktoré dokazujú splnenie tohto kritéria, spolu so všetkou príslušnou podpornou dokumentáciou. Nahlásené podrobné údaje by preto mali zahŕňať celkovú spotrebu elektrickej energie.

3.   Vláknina – trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

a)

Výrobcovia buničiny a papiera majú politiku pre trvalo udržateľné obstarávanie dreva a vlákniny a systém na zisťovanie a overovanie pôvodu dreva a jeho sledovanie z lesa na miesto prvého prijatia.

Pôvod každej primárnej vlákniny sa dokumentuje. Výrobca buničiny a papiera musí zabezpečiť, aby všetko drevo a vláknina pochádzali zo zákonných zdrojov. Drevo a vláknina nepochádzajú z chránených oblastí alebo oblastí, ktoré sú v oficiálnom procese vyhlasovania za chránené oblasti, z pralesov a lesov s vysokou ochranárskou hodnotou vymedzených na základe vnútroštátnych postupov zainteresovaných subjektov, pokiaľ kúpa nebola jasne v súlade s vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany prírody.

b)

Vláknitá surovina v papieri môže byť recyklovaná alebo primárna vláknina. 50 % každej primárnej vlákniny však musí pochádzať z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré certifikovali na základe systémov nezávislých tretích strán, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ a jej ďalšom rozvoji.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu od dodávateľa papiera, v ktorej sa uvádzajú druhy, množstvá a presný pôvod vlákniny použitej pri výrobe buničiny a papiera. Ak sa používa primárna vláknina z lesov, žiadateľ poskytne náležité certifikáty od dodávateľa papiera/buničiny, ktoré dokazujú, že systém certifikácie náležite spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ.

4.   Nebezpečné chemické látky

a)   Chlór

Plynný chlór sa nepoužíva ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a používaním oxidu chloričitého.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie výrobcu(-ov) buničiny o tom, že plynný chlór nebol použitý ako bielidlo. Poznámka: Hoci sa táto požiadavka uplatňuje aj na bielenie recyklovanej vlákniny, je prijateľné, ak sa vláknina bielila plynným chlórom vo svojom predošlom životnom cykle.

b)   APEO

Alkylfenoletoxyláty alebo iné alkylfenolové deriváty sa nepridávajú do čistiacich chemikálií, odfarbovacích chemikálií, inhibítorov penenia, disperzantov ani náterov. Alkylfenolové deriváty sa vymedzujú ako látky, z ktorých pri rozklade vznikajú alkylfenoly.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ alebo dodávateľ(-lia) chemických látok poskytne(-ú) príslušné vyhlásenie(-a), že do týchto výrobkov neboli pridané alkylfenoletoxyláty ani iné alkylfenolové deriváty.

c)   Povrchovo aktívne látky v prípravkoch na odstraňovania tlačiarenských farieb z recyklovanej vlákniny

Keď sa povrchovo aktívne látky používajú v množstvách najmenej 100 g/ADT (suma všetkých povrchovo aktívnych látok použitých vo všetkých rozličných prípravkoch na odstraňovania tlačiarenských farieb z recyklovanej vlákniny), každá povrchovo aktívna látka musí byť ľahko biologicky odbúrateľná. Keď sa také povrchovo aktívne látky používajú v množstvách menších ako 100 g/ADT, každá povrchovo aktívna látka musí byť buď ľahko biologicky odbúrateľná alebo úplne biologicky odbúrateľná (pozri skúšobné metódy a hodnoty na splnenie požiadaviek uvedené ďalej).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ alebo dodávateľ(-lia) chemických látok poskytne(-ú) vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnými kartami bezpečnostných údajov alebo správami zo skúšok pre každú povrchovo aktívnu látku, v ktorých sa uvádza skúšobná metóda, medzná hodnota a záver skúšky, pričom sa využije niektorá z týchto skúšobných metód pri dodržaní týchto hodnôt na splnenie požiadaviek: v prípade ľahkej biologickej odbúrateľnosti sa použijú skúšky podľa OECD 301 A – F (alebo podľa rovnocenných noriem ISO) s hodnotou odbúrateľnosti do 28 dní najmenej 70 % pri skúškach 301 A a E a najmenej 60 % pri skúškach 301 B, C, D a F; v prípade úplnej biologickej odbúrateľnosti sa použijú skúšky podľa OECD 302 A – C (alebo podľa rovnocenných noriem ISO (3) s hodnotou odbúrateľnosti do 28 dní (vrátane adsorpcie) najmenej 70 % pri skúškach 302 A a B a najmenej 60 % pri skúške 302 C.

d)   Biocídy

Aktívne zložky v biocídoch alebo biostatických činidlách používaných k ničeniu slizotvorných organizmov v systémoch obehu vody obsahujúcich vlákna nie sú schopné bioakumulácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ(-lia) chemických látok poskytne(-ú) vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo správou zo skúšok, v ktorej sa uvádza skúšobná metóda, medzná hodnota a záver skúšky, pričom sa využije niektorá z týchto skúšobných metód: skúšky podľa OECD 107, 117 alebo 305 A – E.

e)   Prostriedky na dosiahnutie pevnosti za mokra

Pomocné látky na dosiahnutie pevnosti za mokra nesmú v sušine prostriedku na dosiahnutie pevnosti za mokra obsahovať spolu viac ako 0,7 % chlórovaných organických látok, ako sú (chlórmetyl)oxirán (ECH), 1,3-dichlórpropán-2-ol (DCP) a 3-chlórpropán-1,2-diol (MCPD).

Prostriedky na dosiahnutie pevnosti za mokra, ktoré obsahujú etándiál, sa nesmú používať pri výrobe tissue papiera s environmentálnou značkou.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ alebo dodávateľ(-lia) chemických látok poskytne(-ú) vyhlásenie(-a), že celkový obsah týchto troch látok: (chlórmetyl)oxiránu (ECH), 1,3-dichlórpropán-2-olu (DCP) a 3chlórpropán-1,2-diolu (MCPD) v sušine prostriedku na dosiahnutie pevnosti za mokra nepresahuje 0,7 %.

f)   Zmäkčovadlá, vymývacie roztoky, vonné prísady a prídavné látky prírodného pôvodu

Žiadna zo základných látok alebo prípravkov/zmesí obsiahnutých v zmäkčovadlách, vymývacích roztokoch, vonných prísadách a prídavných látkach prírodného pôvodu nesmie byť klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, spôsobujúca senzibilizáciu, karcinogénna alebo mutagénna a nesmie byť označená vetami označujúcimi špecifické riziko R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 alebo R53 (alebo ich kombináciou) v súlade so smernicou Rady 67/548/EHS (4) alebo smernocou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (5) a ich následnými zmenami a doplneniami. Žiadne látky/vonné prísady, pri ktorých sa v súlade so smernicou Rady 2003/15/ES (6) (7. zmena a doplnenie smernice 76/768/EHS prílohy III časti I) vyžaduje, aby vonná prísada bola uvedená na výrobku/obale, sa nepoužívajú vo výrobkoch s environmentálnou značkou (limitná hodnota koncentrácie 0,01 %).

Každá zložka pridaná do výrobku ako vonná prísada musí byť vyrobená, musí sa s ňou nakladať a musí sa aplikovať v súlade s pravidlami Medzinárodnej asociácie pre vonné látky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne zoznam zmäkčovadiel, vymývacích roztokoch a prídavných látok prírodného pôvodu, ktoré boli pridané do výrobku z tissue papiera, spolu s vyhlásením, že kritérium je splnené v prípade každého pridaného prípravku.

Výrobca vonných látok poskytne príslušnému orgánu vyhlásenie o splnení každej časti tohto kritéria.

5.   Bezpečnosť výrobkov

Výrobky z recyklovanej vlákniny alebo zmesí recyklovanej a primárnej vlákniny musia spĺňať tieto hygienické požiadavky:

 

Tissue papier neobsahuje viac ako:

formaldehyd: 1 mg/dm2 podľa skúšobnej metódy EN 1541,

etándiál: 1,5 mg/dm2 podľa skúšobnej metódy DIN 54603,

PCP (pentachlórfenol): 2 mg/kg podľa skúšobnej metódy EN ISO 15320.

 

Všetky tissue výrobky spĺňajú tieto požiadavky:

Protislizové a antimikrobiálne prostriedky: neobsahujú spomaľovače rastu mikroorganizmov podľa skúšobnej metódy EN 1104

Farbivá a optické zjasňovače: nepúšťajú farbu podľa skúšobnej metódy EN 646/648 (požaduje sa úroveň 4)

Farbivá a tlačiarenské farby:

farbivá a tlačiarenské farby používané pri výrobe tissue papiera neobsahujú azo-látky, ktoré sa môžu štiepiť na amíny uvedené v tabuľke 3,

farbivá a tlačiarenské farby používané pri výrobe tissue papiera sa nezakladajú na Cd alebo Mn.

Tabuľka 3

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES  (7) nemôžu farbivá púšťať tieto amíny

Amín

Číslo CAS

bifenyl-4-ylamín

92-67-1

benzidín

92-87-5

4-chlór-2-metylanilín

95-69-2

2-naftylamín

91-59-8

2-metyl-4-(2-tolyldiazenyl)anilín

97-56-3

2-metyl-5-nitroanilín

99-55-8

4-chlóranilín

106-47-8

4-metoxy-1,3-fenyléndiamín

615-05-4

4,4’-metyléndianilín

101-77-9

3,3’-dichlórbenzidín

91-94-1

3,3’-dimetoxybenzidín

119-90-4

3,3’-dimetylbenzidín

119-93-7

2,2’-dimetyl-4,4’-metyléndianilín

838-88-0

2-metoxy-5-metylanilín

120-71-8

4,4’-metylénbis(2-chlóranilín)

101-14-4

4,4’-oxydianilín

101-80-4

4,4’-sulfándiylbisanilín

139-65-1

1,2-toluidín

95-53-4

4-metylbenzén-1,3-diamín

95-80-7

2,4,5-trimetylanilín

137-17-7

2-metoxyanilín

90-04-0

2,4-dimetylanilín

95-68-1

4,6-dimetylanilín

87-62-7

4-aminofenyl(fenyl)diazén

60-09-3

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ alebo dodávateľ(-lia) chemických látok poskytne(-ú) vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

6.   Odpadové hospodárstvo

Všetci výrobcovia buničiny, papierových výrobkov a výrobkov zo spracovaného tissue papiera majú systém nakladania s odpadmi a zvyškovými produktmi, ktoré vznikajú vo výrobnom závode. Uvedený systém sa v žiadosti zdokumentuje alebo vysvetlí a obsahuje aspoň tieto body:

postupy triedenia a recyklovania materiálov z toku odpadov,

postupy spätného získavania materiálov na iné použitia, ako je spaľovanie pri výrobe technologickej pary alebo poľnohospodárske využitie,

postupy nakladania s nebezpečnými odpadom.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne opis odpadového hospodárstva v príslušných závodoch a vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

7.   Spôsobilosť na použitie

Výrobok je spôsobilý na použitie.

8.   Informácie pre spotrebiteľov

Kolónka 2 environmentálnej značky obsahuje tento text:

používanie udržateľných vlákien,

slabé znečisťovanie vôd a ovzdušia,

nízke emisie skleníkových plynov a nízka spotreba elektriny.

Okrem toho k environmentálnej značke doplní výrobca vyhlásenie o minimálnom podiele recyklovaných vlákien a/alebo vyhlásenie o podiele certifikovaných vlákien.


(1)  ADT = tona buničiny vysušenej na vzduchu na 90 % obsah sušiny v buničine (air dry tonne). Skutočný obsah sušiny v papieri je zvyčajne 95 %. Pri výpočtoch sa referenčné hodnoty pre buničiny upravia tak, aby zodpovedali obsahu suchej vlákniny v papieri, ktorý je najčastejšie vyšší ako 90 %.

(2)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33.

(3)  Napr. norma EN ISO 14593:1999 – Kvalita vody – Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických látok vo vodnom prostredí – Metóda analýzou anorganického uhlíka v hermeticky uzavretých nádobách (test CO2 v uzavretom priestore nad kvapalinou). Predadaptácia sa nemá používať. Zásada 10-dňového okna sa neuplatňuje (referenčná metóda) na základe nariadenia Komisie (ES) č. 907/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 5).

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 26.

(7)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 15.