27.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

[oznámené pod číslom K(2009) 1876]

(Text s významom pre EHP)

(2009/297/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod i),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2008/866/ES z 12. novembra 2008 o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru (2), sa prijalo v dôsledku kontaminácie určitých lastúrnikov dovezených z Peru vírusom hepatitídy typu A (HAV), v prípade ktorých sa zistilo, že sú pôvodcom ohniska nákazy hepatitídy typu A u ľudí. Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2009.

(2)

Orgány Peru poskytli určité informácie o nápravných opatreniach zavedených s cieľom zlepšiť kontrolu produkcie lastúrnikov určených na vývoz do Spoločenstva.

(3)

Tieto informácie však nie sú dostatočné a v Peru sa má vykonať inšpekcia Komisie.

(4)

Do predloženia všetkých relevantných informácií zo strany peruánskych orgánov a výsledkov tejto inšpekcie je vhodné predĺžiť uplatňovanie rozhodnutia 2008/866/ES do 30. novembra 2009.

(5)

Rozhodnutie 2008/866/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 5 rozhodnutia 2008/866/ES sa dátum „31. marca 2009“ nahrádza dátumom „30. novembra 2009“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. marca 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008, s. 9.