20.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/883/ES, pokiaľ ide o Brazíliu v súvislosti s dátumom, od ktorého je povolený dovoz určitých druhov čerstvého hovädzieho mäsa do Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2009) 1040]

(Text s významom pre EHP)

(2009/148/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1976, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí a ktorým sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti a veterinárneho osvedčovania v súvislosti s dovozom určitých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do Spoločenstva (2), sa ustanovujú sanitárne podmienky pre dovoz živých zvierat s výnimkou koňovitých a pre dovoz čerstvého mäsa z týchto zvierat vrátane koňovitých, ale s výnimkou mäsových prípravkov, do Spoločenstva.

(2)

Rozhodnutím 79/542/EHS sa ustanovuje, že dovoz čerstvého mäsa určeného na ľudskú spotrebu je povolený iba v prípade, že takéto mäso pochádza z územia tretej krajiny alebo jej časti uvedenej v časti 1 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu a čerstvé mäso spĺňa požiadavky stanovené v príslušnom veterinárnom osvedčení pre uvedené mäso v súlade so vzormi uvedenými v časti 2 uvedenej prílohy s ohľadom na špecifické podmienky alebo dodatočné záruky požadované pre uvedené mäso.

(3)

V rozhodnutí 79/542/EHS zmenenom a doplnenom rozhodnutím Komisie 2008/642/ES (3) sa okrem iného štáty Paraná a São Paulo znovu uviedli v položke Brazílie v časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS s kódom územia BR-3 pre dovoz vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa zo zvierat, ktoré boli zabité 1. augusta 2008 alebo po tomto dátume, do Spoločenstva.

(4)

V rozhodnutí 79/542/EHS zmenenom a doplnenom rozhodnutím Komisie 2008/883/ES (4) sa uvedená príloha ďalej zmenila a doplnila v súvislosti s položkou Brazílie s kódom územia BR-1 tak, aby sa znovu uviedol štát Mato Grosso do Sul a zahrnulo zostávajúce územie štátov Minas Gerais a Mato Grosso s cieľom umožniť dovoz vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa zo zvierat, ktoré boli zabité 1. decembra 2008 alebo po tomto dátume, do Spoločenstva. Avšak v článku 2 rozhodnutia 2008/883/ES sa umožňuje dovoz zásielok čerstvej vykostenej a vyzretej hovädziny z územia s kódom BR-1 podľa definície v rozhodnutí 2008/642/ES a získanej zo zvierat zabitých pred 1. decembrom 2008, a to do 14. januára 2009.

(5)

Malo by sa poskytnúť viac času na umožnenie ďalšieho vývozu zásob hovädzieho mäsa zo zvierat zabitých 1. decembra 2008 alebo pred týmto dátumom z územia Brazílie s kódom BR-1, ako sa uvádza v položke uvedenej krajiny v časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS zmeneného a doplneného rozhodnutím 2008/642/ES, keďže v súvislosti so zdravím zvierat neexistujú žiadne problémy vzhľadom na to, že uvedeným územiam bolo udelené povolenie na vývoz čerstvého mäsa do Spoločenstva už pred uvedeným dátumom. Článok 2 rozhodnutia 2008/883/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť s cieľom umožniť takýto vývoz do 30. júna 2009.

(6)

Rozhodnutie 2008/883/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rozhodnutí 2008/883/ES sa článok 2 nahrádza takto:

„Článok 2

Zásielky čerstvého vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa z územia Brazílie s kódom BR-1, ako sa uvádza v časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS zmenenom a doplnenom rozhodnutím Komisie 2008/642/ES (5), zo zvierat zabitých 1. decembra 2008 alebo pred týmto dátumom sa môžu naďalej dovážať do Spoločenstva do 30. júna 2009.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 207, 5.8.2008, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 316, 26.11.2008, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 207, 5.8.2008, s. 36.“