18.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1275/2008

zo 17. decembra 2008,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po konzultáciách s konzultačným fórom o ekodizajne,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2005/32/ES by mala Komisia stanoviť požiadavky na ekodizajn v súvislosti s výrobkami využívajúcimi energiu, ktoré predstavujú významný objem odbytu a majú významný vplyv na životné prostredie a významný potenciál zlepšenia, pokiaľ ide o ich vplyv na životné prostredie bez toho, aby spôsobili nadmerné náklady.

(2)

V druhej zarážke druhého odseku článku 16 smernice 2005/32/ES sa stanovuje, že v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami stanovenými v článku 15 ods. 2 a po konzultácii s konzultačným fórom Komisia vo vhodných prípadoch zavedie osobitné vykonávacie opatrenie znižujúce straty v stave pohotovosti pre skupinu výrobkov.

(3)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu, v ktorej sa analyzovali technické, environmentálne a ekonomické aspekty strát v režime pohotovosti a režime vypnutia. Štúdia sa pripravovala spolu so zainteresovanými subjektmi a stranami z EÚ a tretích krajín a výsledky sú verejne prístupné.

(4)

V prípravnej štúdii sa uvádza, že straty pri funkciách pohotovosti a režime vypnutia existujú vo väčšine elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení predávaných v rámci Spoločenstva, pričom ročná spotreba elektrickej energie v roku 2005 v súvislosti s funkciami pohotovosti a stratami v režime vypnutia v rámci Spoločenstva sa odhaduje na 47 TWh, čo zodpovedá 19 megaton emisií CO2. Bez prijatých osobitných opatrení sa v roku 2020 predpokladá nárast spotreby na 49 TWh. Dospelo sa k záveru, že spotrebu elektrickej energie v súvislosti s funkciami pohotovosti a stratami v režime vypnutia je možné výrazne znížiť.

(5)

Zlepšenie v otázke spotreby elektrickej energie v súvislosti s funkciami pohotovosti a stratami v režime vypnutia by sa malo dosiahnuť uplatnením existujúcich nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktoré vedú k zníženiu kombinovaných výdavkov na nákup a prevádzku zariadenia.

(6)

Požiadavky na ekodizajn týkajúce sa spotreby elektrickej energie elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v režime pohotovosti a vypnutia by sa mali stanoviť s cieľom zosúladiť požiadavky na ekodizajn týkajúce sa režimu pohotovosti a režimu vypnutia v rámci Spoločenstva a prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a k zlepšeniu environmentálnych vlastností príslušných výrobkov.

(7)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať negatívny vplyv na funkčnosť výrobku a nemali by negatívne vplývať na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Predovšetkým by mali výhody zníženia spotreby elektrickej energie počas používania prevážiť nad potenciálnymi dodatočnými vplyvmi na životné prostredie počas výrobnej fázy zariadenia s funkciami pohotovosti a/alebo stratami v režime vypnutia.

(8)

Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo obmedziť na výrobky zodpovedajúce zariadeniam v domácnosti a kancelárskym zariadeniam, určeným na použitie v domácom prostredí, ktoré v prípade informačno-technologických zariadení zodpovedajú zariadeniu triedy B stanovenom v norme EN 55022:2006. Rozsah pôsobnosti by sa mal definovať tak, že zariadenia, ktoré ešte nie sú k dispozícii na trhu, ale majú podobné funkcie ako výrobky výslovne uvedené v tomto nariadení, majú spĺňať tieto požiadavky. V prípade potreby je možné zmenou a doplnením tohto nariadenia doplniť zoznam výrobkov.

(9)

Prevádzkové režimy, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, ako je režim počítačov ACPI S3, by sa mali zohľadniť v rámci osobitných vykonávacích opatrení pre jednotlivé výrobky v súlade so smernicou 2005/32/ES.

(10)

Vo všeobecnosti by nemali byť požiadavky na režim pohotovosti a režim vypnutia stanovené vo vykonávacích opatreniach pre jednotlivé výrobky v súlade so smernicou 2005/32/ES menej náročné ako tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

(11)

S cieľom zabrániť zbytočným stratám elektrickej energie by v ideálnom prípade mali výrobky prejsť do stavu spotreby „0 wattov“ vtedy, keď neposkytujú žiadne funkcie. V príslušnom vykonávacom opatrení v súlade so smernicou 2005/32/ES by sa mala posudzovať technická uskutočniteľnosť a primeranosť zvlášť pre každý výrobok.

(12)

Do dvoch etáp rozdelené nadobudnutie platnosti požiadaviek na ekodizajn poskytuje vhodný časový rámec pre výrobcov, aby zmenili dizajn výrobkov, pokiaľ ide o funkcie pohotovosti a straty v režime vypnutia. Načasovanie týchto etáp by sa malo stanoviť tak, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu v súvislosti s funkciami zariadení na trhu, a aby sa zohľadnil vplyv na náklady výrobcov, najmä malých a stredných podnikov, pričom by sa malo zabezpečiť včasné dosiahnutie cieľov stratégie. Merania spotreby elektrickej energie by sa mali vykonávať so zohľadnením všeobecne uznaného stavu techniky. Výrobcovia môžu uplatňovať zosúladené normy v súlade s článkom 9 smernice 2005/32/ES.

(13)

Týmto nariadením by sa mal zvýšiť prienik na trh technológií, ktoré prinesú skvalitnenú energetickú účinnosť funkcií pohotovosti a strát v režime vypnutia, čo bude viesť k odhadovaným úsporám energie v roku 2020 vo výške 35 TWh v porovnaní s vývojom bez zmeny.

(14)

V súlade s článkom 8 ods. 2 smernice 2005/32/ES by sa v tomto nariadení malo určiť, že uplatniteľnými postupmi na posúdenie zhody sú vnútorná kontrola návrhu stanovená v prílohe IV a systém riadenia pre posudzovanie zhody stanovený v prílohe V k smernici 2005/32/ES.

(15)

S cieľom uľahčiť kontroly zhody sa od výrobcov vyžaduje, aby v technickej dokumentácii uvedenej v prílohách IV a V k smernici 2005/32/ES poskytovali informácie o prevádzkových podmienkach vzhľadom na vymedzenia pojmov režimu pohotovosti/vypnutia a zodpovedajúce úrovne spotreby elektrickej energie.

(16)

Mali by sa určiť referenčné hodnoty pre v súčasnosti dostupné technológie s nízkou spotrebou elektrickej energie v režime pohotovosti a režime vypnutia. To pomôže zabezpečiť dostupnosť a ľahký prístup k informáciám, najmä pre malé a stredné podniky a veľmi malé spoločnosti, čo ďalej uľahčí integráciu najlepších technológií projektovania výrobkov na účely zníženia spotreby elektrickej energie v režime pohotovosti a režime vypnutia.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 smernice 2005/32/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn týkajúce sa spotreby elektrickej energie v režime pohotovosti a v režime vypnutia. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektrické a elektronické zariadenia v domácnosti a na kancelárske zariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v smernici 2005/32/ES. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„elektrické a elektronické zariadenie v domácnosti a kancelárske zariadenie (ďalej len zariadenie)“ je každý výrobok využívajúci energiu, ktorý:

a)

je komerčne dostupný ako jednotlivá funkčná jednotka, a je určený pre koncového používateľa;

b)

patrí do zoznamu výrobkov využívajúcich energiu v prílohe I;

c)

je závislý od príkonu elektrickej energie zo sieťového zdroja, aby fungoval podľa plánu; a

d)

je určený na použitie s maximálnym menovitým napätím 250 V;

aj v prípade, že sa uvádza na trh na použitie mimo domácností alebo kancelárií;

2.

„režim(-y) pohotovosti“ je stav, v ktorom je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju, závisí od príkonu elektrickej energie zo sieťového zdroja, aby fungovalo podľa plánu, a poskytuje iba tieto funkcie, ktorých trvanie nie je určené:

funkcia opätovnej aktivácie, alebo funkcia opätovnej aktivácie a iba zobrazenie aktivovanej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo

informácie alebo indikátor stavu;

3.

„funkcia opätovnej aktivácie“ je funkcia uľahčujúca aktiváciu ostatných režimov vrátane aktívneho režimu prostredníctvom diaľkového prepínača vrátane diaľkového ovládača, vnútorného senzora a časovača na stav, v ktorom sú možné dodatočné funkcie vrátane hlavnej funkcie;

4.

„informácie alebo indikátor stavu“ je nepretržitá funkcia, ktorá poskytuje informácie alebo zobrazuje stav zariadenia na displeji vrátane hodín;

5.

„aktívny(-e) režim(-y)“ je stav, v ktorom je zariadenie pripojené na sieťový zdroj, a v ktorom je aktivovaná aspoň jedna z hlavných funkcií poskytujúcich plánovanú službu zariadenia;

6.

„režim vypnutia“ je stav, v ktorom je zariadenie pripojené na sieťový zdroj a neposkytuje žiadnu funkciu. Aj toto sa považuje za režim vypnutia:

a)

podmienky, ktoré umožňujú iba zobrazenie stavu režimu vypnutia;

b)

podmienky, ktoré umožňujú iba funkcie s cieľom zabezpečiť elektromagnetickú kompatibilitu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (2);

7.

„zariadenie informačných technológií“ je akékoľvek zariadenie, ktorého prvotnou funkciou je buď zápis, uchovávanie, zobrazovanie, získavanie, prenášanie, spracovanie, prepínanie alebo kontrola údajov a telekomunikačných správ, alebo kombinácia týchto funkcií, a ktoré môže byť vybavené jedným terminálovým portom alebo viacerými, ktoré sa normálne prevádzkujú na účely prenosu informácií;

8.

„domáce prostredie“ je prostredie, v ktorom je možné očakávať používanie rádiových a televíznych prijímačov vysielania vo vzdialenosti 10 metrov od príslušného prístroja.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn súvisiace so spotrebou elektrickej energie v režime pohotovosti a vypnutia sú stanovené v prílohe II.

Článok 4

Posudzovanie zhody

Postup posudzovania zhody uvedený v článku 8 ods. 2 smernice 2005/32/ES je systém vnútornej kontroly projektovania stanovený v prílohe IV k smernici 2005/32/ES alebo systém riadenia stanovený v prílohe V k smernici 2005/32/ES.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Dohľad sa realizuje v súlade s postupom overovania stanoveným v prílohe III.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Indikatívne referenčné hodnoty pre najvýkonnejšie výrobky a technológiu v súčasnosti dostupné na trhu sú uvedené v prílohe IV.

Článok 7

Prehodnotenie

Najneskôr šesť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ho Komisia prehodnotí vo svetle technologického pokroku a predloží výsledok tohto prehodnotenia konzultačnému fóru.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 prílohy II sa začne uplatňovať jeden rok po dátume uvedenom v prvom odseku.

Bod 2 prílohy II sa začne uplatňovať štyri roky po dátume uvedenom v prvom odseku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2008

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.


PRÍLOHA I

Zoznam výrobkov využívajúcich energiu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie

1.

Domáce spotrebiče

Práčky

Sušičky bielizne

Umývačky riadu

Varenie:

Elektrické rúry

Elektrické varné dosky

Mikrovlnné rúry a pece

Hriankovače

Fritézy

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

Elektrické nože

Ostatné spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie jedla, čistenie a údržbu bielizne

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

Váhy

2.

Zariadenie informačných technológií určené primárne na používanie v domácom prostredí

3.

Spotrebná elektronika

Rozhlasové prijímače

Televízne prijímače

Videokamery

Videorekordéry

Hi-fi zariadenia

Zosilňovače zvuku

Systémy domáceho kina

Hudobné nástroje

A iné zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

4.

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

Konzoly na videohry

Športové zariadenia s elektrickými alebo elektronickými súčiastkami

Iné hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely


PRÍLOHA II

Požiadavky na ekodizajn

1.

Rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia

a)

Spotreba elektrickej energie v „režime vypnutia“

Spotreba elektrickej energie zariadenia v akomkoľvek stave v rámci režimu vypnutia nepresiahne 1,00 W.

b)

Spotreba elektrickej energie v „režime (režimoch) pohotovosti“

Spotreba elektrickej energie zariadenia v akomkoľvek stave, v ktorom sa umožňuje iba funkcia opätovnej aktivácie, alebo iba funkcia opätovnej aktivácie a iba zobrazenie umožnenej funkcie opätovnej aktivácie, nepresiahne hodnotu 1,00 W.

Spotreba elektrickej energie zariadenia v akomkoľvek stave, v ktorom sa umožňuje iba zobrazenie informácií alebo indikátor stavu, alebo sa umožňuje iba kombinácia funkcie opätovnej aktivácie a zobrazenia informácií alebo indikátora stavu, nepresiahne hodnotu 2,00 W.

c)

Dostupnosť režimu vypnutia a/alebo režimu pohotovosti

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti a/alebo iný stav, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

2.

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia

a)

Spotreba elektrickej energie v „režime vypnutia“

Spotreba elektrickej energie zariadenia v akomkoľvek stave v rámci režimu vypnutia nepresiahne 0,50 W.

b)

Spotreba elektrickej energie v „režime (režimoch) pohotovosti“

Spotreba elektrickej energie zariadenia v akomkoľvek stave, v ktorom sa umožňuje iba funkcia opätovnej aktivácie, alebo iba funkcia opätovnej aktivácie a iba zobrazenie umožnenej funkcie opätovnej aktivácie, nepresiahne hodnotu 0,50 W.

Spotreba elektrickej energie zariadenia v akomkoľvek stave, v ktorom sa umožňuje iba zobrazenie informácií alebo indikátor stavu, alebo sa umožňuje iba kombinácia funkcie opätovnej aktivácie a zobrazenia informácií alebo indikátora stavu, nepresiahne hodnotu 1,00 W.

c)

Dostupnosť režimu vypnutia a/alebo režimu pohotovosti

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti a/alebo iný stav, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

d)

Riadenie výkonu

Keď zariadenie neposkytuje hlavnú funkciu, alebo keď od jeho funkcií nezávisí iný výrobok (výrobky) využívajúci energiu, zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje funkciu riadenia výkonu alebo podobnú funkciu, ktorá v čo najkratšom čase primeranom na účely zamýšľaného používania zariadenie automaticky prepne do:

Režimu pohotovosti alebo

režimu vypnutia, alebo

iného stavu, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju. Funkcia riadenia výkonu sa aktivuje pred doručením.

3.

Merania

Spotreba elektrickej energie uvedená v bode 1 písm. a), b), bode 2 písm. a) a b) sa stanoví na základe spoľahlivého, presného a konzistentného postupu merania, v rámci ktorého sa zohľadní všeobecne uznávaný stav techniky.

Merania výkonu s minimálnou hodnotou 0,50 W sa realizujú s nepresnosťou menšou ako alebo rovnou 2 % na úrovni spoľahlivosti 95 %. Merania výkonu s maximálnou hodnotou 0,50 W sa realizujú s nepresnosťou menšou ako alebo rovnou 0,01 W na úrovni spoľahlivosti 95 %.

4.

Informácie, ktoré poskytujú výrobcovia

Na účely posudzovania zhody podľa článku 4 tvoria obsah technickej dokumentácie tieto prvky:

a)

Pre každý režim pohotovosti a/alebo režim vypnutia:

údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch zaokrúhlené na druhé desatinné miesto,

použitý spôsob merania,

opis spôsobu výberu alebo programovania režimu spotrebiča,

postupnosť, v akej sa dosiahne režim, v ktorom zariadenie automaticky mení režimy,

akékoľvek poznámky týkajúce sa prevádzky zariadenia;

b)

skúšobné parametre merania:

teplota okolia,

skúšobné napätie vo voltoch (V) a frekvencia v hertzoch (Hz),

celkové harmonické skreslenie elektrickej rozvodnej siete,

informácie a dokumentácia o prístrojovom vybavení, nastavení a obvodoch použitých na elektrické testovanie;

c)

Vlastnosti zariadenia významné pre posúdenie súladu s požiadavkami stanovenými v bode 1písm. c) alebo požiadavkami stanovenými v bode 2 písm. c) a/alebo bode 2 písm. d) vrátane času potrebného na automatické zapnutie režimu pohotovosti alebo režimu vypnutia, alebo ktoréhokoľvek iného stavu, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohotovosti.

V prípade potreby sa poskytuje predovšetkým technické odôvodnenie, že požiadavky stanovené v bode 1písm. c) alebo požiadavky stanovené v bode 2písm. c) a/alebo bode 2 písm. d) nie sú primerané na účely zamýšľaného používania zariadenia.


PRÍLOHA III

Postup overovania

Pri vykonávaní dohľadu nad trhom uvedeným v článku 3 ods. 2 smernice 2005/32/ES uplatňujú orgány členských štátov tento postup overovania na požiadavky stanovené v bode 1 písm. a) a b) alebo v bode 2 písm. a) a b) prílohy II.

Pri požiadavkách na spotrebu elektrickej energie vyššiu ako 1,00 W: Orgány členských štátov testujú jedinú jednotku.

Ak výsledky pre stav v režime vypnutia prípadne v režime pohotovosti neprekročia hraničné hodnoty o viac ako 10 %, model sa bude považovať za vyhovujúci ustanoveniam stanoveným bode 1 písm. a) a b), prípadne v bode 2 písm. a) a b) prílohy II k tomuto nariadeniu.

V opačnom prípade sa otestujú ešte tri jednotky. Model sa bude považovať za vyhovujúci tomuto nariadeniu, ak priemer výsledkov naposledy uvedených troch testov stavu v režime vypnutia a/alebo režime pohotovosti neprekročí hraničné hodnoty o viac ako 10 %.

Pri požiadavkách na spotrebu elektrickej energie nižšiu ako alebo rovnú 1,00 W: Orgány členských štátov testujú jedinú jednotku.

Ak výsledky pre stav v režime vypnutia a/alebo v režime pohotovosti neprekročia hraničné hodnoty o viac ako 0,10 W, model sa bude považovať za vyhovujúci ustanoveniam stanoveným v bode 1 písm. a) a b), prípadne v bode 2 písm. a) a b) prílohy II k tomuto nariadeniu.

V opačnom prípade sa otestujú ešte tri jednotky. Model sa bude považovať za vyhovujúci tomuto nariadeniu, ak priemer výsledkov troch naposledy uvedených testov stavu v režime vypnutia a/alebo režime pohotovosti neprekročí hraničné hodnoty o viac ako 0,10 W.

V opačnom prípade sa model bude považovať za nevyhovujúci.


PRÍLOHA IV

Referenčné hodnoty

Na účely časti 3 bodu 2 prílohy I k smernici 2005/32/ES sa určujú tieto referenčné hodnoty:

Režim vypnutia: 0 W–0,3 W s vypínačom „úplného vypnutia“ na primárnej strane v závislosti okrem iného na vlastnostiach týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility podľa smernice 2004/108/ES.

Pohotovosť – funkcia opätovnej aktivácie: 0,1 W

Pohotovostný režim – obrazovka: jednoduché obrazovky a LED obrazovky (0,1 W) s nízkym výkonom; väčšie obrazovky (napr. v prípade hodín) si vyžadujú viac elektrickej energie.