15.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/83


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje

( Úradný vestník Európskej únie L 326 zo 4. decembra 2008 )

Na strane 12 sa vypúšťa podtitul „(Text s významom pre EHP)“.

Na strane 20 v prílohe časti D oddiele 1.3:

namiesto:

„Služby priestorových údajov (services)“;

má byť:

„Služba priestorových údajov (service)“.