19.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1142/2008

z 13. novembra 2008

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie členenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

V súlade s uvedenými všeobecnými pravidlami tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe by sa mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné ustanoviť, že na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré vydali colné orgány členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa držiteľ môže aj naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi do kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 danej tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Kábel dlhý približne 250 cm, ktorý sa používa len so zariadením na videohry položky 9504.

Tento kábel je na jednom konci vybavený osobitnou prípojkou pre zariadenie na videohry a na druhom konci piatimi prípojkami na pripojenie k monitoru alebo k televíznemu prijímaču.

Dáta sa zo zariadenia na videohry prenášajú do monitora alebo do televízneho prijímača cez kábel a v závislosti od obsahu môžu byť zobrazené ako videohra, videozáznam či len statický obraz alebo reprodukované ako zvuk.

8544 42 90

Zatriedenie sa určuje podľa všeobecných pravidiel č. 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8544, 8544 42 a 8544 42 90.

Zatriedenie do položky 9504 ako príslušenstvo k zariadeniu na videohry je vylúčené, keďže položka 8544 poskytuje najšpecifickejší opis týkajúci sa káblov a iných elektrických vodičov.

Výrobok sa má preto zatriediť do číselného znaku 8544 42 90 ako elektrický vodič vybavený prípojkami.