14.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/80


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008

z 22. októbra 2008

o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou

Tretia časť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c), článok 63 prvý odsek bod 1 písm. a) a článok 67,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4), bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou pre prijatie opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.

(2)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom podľa článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(3)

Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré sa zúčastnili na prijatí a uplatňovaní nástrojov zmenených a doplnených týmto nariadením, v súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(4)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tomto nariadení slovné spojenie „členský štát“ znamená všetky členské štáty okrem Dánska.

Článok 2

Nástroje, ktoré sa uvádzajú v prílohe, sa prispôsobujú v súlade s uvedenou prílohou rozhodnutiu 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES.

Článok 3

Odkazy na ustanovenia nástrojov uvedené v prílohe sa vysvetľujú ako odkazy na tieto ustanovenia, ako sú upravené týmto nariadením.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Štrasburgu 22. októbra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. septembra 2008.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


PRÍLOHA

1.   Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach  (1)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 44/2001, Komisia by mala byť splnomocnená na aktualizovanie alebo vykonávanie technických úprav tlačív uvedených v prílohách k uvedenému nariadeniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 44/2001, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 74 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia schváli aktualizáciu alebo technické úpravy tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách V a VI. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 75 ods. 2.“

2.

Článok 75 sa nahrádza takto:

„Článok 75

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.   Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach  (2)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1206/2001, Komisia by mala byť splnomocnená na aktualizovanie alebo vykonávanie technických úprav vzorových tlačív uvedených v prílohe k uvedenému nariadeniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1206/2001, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1206/2001 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 19 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Aktualizáciu alebo technické úpravy vzorových tlačív uvedených v prílohe vykoná Komisia. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2.“

2.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.   Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov  (3)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 343/2003, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie podmienok a postupov vykonávania humanitárnej doložky a na prijatie kritérií nevyhnutných na vykonávanie odovzdania. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 343/2003 jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 343/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 15 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia prijme podmienky a postupy na vykonávanie tohto článku, vrátane prípadných zmierovacích mechanizmov na odstránenie rozdielov medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú potreby zlúčenia dotknutých osôb alebo miesta, kde by sa to malo uskutočniť. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.“

2.

Článok 19 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže prijať doplňujúce pravidlá na vykonávanie odovzdania. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.“

3.

Článok 20 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia môže prijať doplňujúce pravidlá na vykonávanie odovzdania. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.“

4.

Článok 27 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky  (4)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 805/2004, Komisia by mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie vzorových tlačív uvedených v prílohách k uvedenému nariadeniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 805/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Články 31 a 32 nariadenia (ES) č. 805/2004 sa v dôsledku toho nahrádzajú takto:

„Článok 31

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia zmení a doplní vzorové tlačivá uvedené v prílohách. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 2.

Článok 32

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 75 nariadenia (ES) č. 44/2001.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15.