28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1058/2008

z 27. októbra 2008,

ktorým sa v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zrušuje názov [Arroz del Delta del Ebro (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a s uplatnením článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Španielska o zrušenie zápisu názvu „Arroz del Delta del Ebro“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tento názov sa musí v registri zrušiť.

(3)

Na základe uvedených skutočností sa tento názov teda musí zrušiť v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zemepisné označenia a označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zápis názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 314, 22.12.2007, s. 44.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ŠPANIELSKO

Arroz del Delta del Ebro (CHZO)