18.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 277/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1024/2008

zo 17. októbra 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (1), a najmä na článok 5 ods. 9,

keďže:

(1)

V akčnom pláne EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) (2) sa uvádzajú opatrenia, ktorých cieľom je bojovať proti problému nelegálnej ťažby dreva a s ňou spojeným obchodom. Navrhuje sa v ňom vypracovať licenčný systém pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (ďalej len „licenčný systém FLEGT“), na základe ktorého sa zabezpečí, aby sa z krajín zapojených do systému dovážalo iba legálne vyťažené drevo.

(2)

Cieľom Spoločenstva v rámci tohto systému je uzatvárať dobrovoľné partnerské dohody s krajinami a regionálnymi organizáciami (partnerskými krajinami FLEGT). Na produkty z dreva vyvážané z partnerských krajín FLEGT do Spoločenstva by sa mala vzťahovať licencia FLEGT vydaná licenčným orgánom konkrétnej partnerskej krajiny. Na základe licencie FLEGT by sa mala preukázať legálnosť produktov z dreva, ako sa ustanovuje v príslušnej dobrovoľnej partnerskej dohode FLEGT.

(3)

V nariadení (ES) č. 2173/2005 sa ustanovujú postupy EÚ na implementáciu licenčného systému FLEGT vrátane požiadavky, aby sa na produkty z dreva s pôvodom v partnerských krajinách FLEGT dovážané do Spoločenstva vydávali licencie FLEGT.

(4)

Príslušné orgány by s cieľom zabezpečiť účinnosť licenčného systému FLEGT mali overovať, či na produkty z dreva navrhované na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve bola vydaná licencia FLEGT. Licencia FLEGT by sa mala uznať v prípade, ak sú splnené určité podmienky.

(5)

Preto je potrebné prijať podrobné ustanovenia týkajúce sa podmienok prijatia licencie FLEGT.

(6)

S cieľom zabezpečiť jednotné vybavovanie licencií FLEGT zo strany orgánov v členských štátoch je nutné ustanoviť, aké informácie treba v licencii uvádzať. Okrem toho je nutné ustanoviť štandardizovaný formát licencií FLEGT, aby sa uľahčilo ich overovanie.

(7)

Vzhľadom na konkurencieschopnosť medzinárodného obchodu s drevom si vykonávanie licenčnej schémy FLEGT vyžaduje, aby postupy súvisiace s prepustením produktov z dreva s licenciou FLEGT do voľného obehu nemali za následok neprimerané meškania pri postupoch dovozu. Preto je nutné ustanoviť čo najjednoduchšie a najpraktickejšie postupy overovania a prijímania licencií FLEGT, avšak bez toho, aby došlo k ohrozeniu vierohodnosti systému.

(8)

Spoločenstvo a členské štáty sa v rámci lisabonského programu zaviazali zvýšiť konkurencieschopnosť spoločností vyvíjajúcich obchodnú činnosť v EÚ. Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2004/387/ES z 21. apríla 2004 o vzájomnej súčinnosti pri poskytovaní paneurópskych egovernment služieb pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov (IADBC) (3) by Komisia a členské štáty mali poskytovať efektívne, účinné a interoperabilné informačné a komunikačné systémy na výmenu informácií medzi verejnou správou a občanmi Spoločenstva.

(9)

Ochrana jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov sa upravuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4), ktorá sa v úplnej miere uplatňuje v prípade spracúvania osobných údajov na účely tohto nariadenia, predovšetkým pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v licenciách.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozu produktov z dreva ustanoveného v článku 5 nariadenia (ES) č. 2173/2005.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia platia okrem vymedzení pojmov ustanovených v nariadení (ES) č. 2173/2005 aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„zásielka“ znamená množstvo produktov z dreva uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 2173/2005 s licenciou FLEGT, ktorú zasiela odosielateľ alebo prepravca z partnerskej krajiny a ktorá sa na colnom úrade predkladá na prepustenie do voľného obehu;

2.

„elektronická licencia“ je licencia FLEGT v digitálnom formáte, ktorú možno predložiť alebo spracovať elektronickým spôsobom a ktorá obsahuje všetky potrebné informácie požadované v odsekoch, ako sa uvádza v prílohe;

3.

„licencia v papierovej forme“ je licencia FLEGT, ktorá zodpovedá formátu uvedenému v prílohe;

4.

„príslušný(-é) orgán(-y)“ je (sú) orgán(-y), ktorý(-é) členské štáty určili ako adresáta(-ov) licencií a jeho (ich) úlohou je licencie FLEGT overovať a prijímať.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA LICENCIÍ FLEGT

Článok 3

1.   Licencia FLEGT, ďalej len „licencia“, môže byť v papierovej alebo elektronickej forme.

2.   Komisia postúpi vzor alebo technické podrobnosti licencií všetkých partnerských krajín príslušným orgánom a colným orgánom každého členského štátu.

Článok 4

Licencie sa používajú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné formality týkajúce sa pohybu tovaru v rámci Spoločenstva.

Článok 5

Príslušné orgány alebo colné orgány členských štátov môžu v prípadoch, v ktorých sa zásielka navrhuje na prepustenie do voľného obehu, požadovať preklad licencie do úradného jazyka, resp. do jedného z úradných jazykov, predmetného členského štátu.

Súvisiace náklady znáša dovozca.

KAPITOLA III

PRIJATIE A OVERENIE LICENCIÍ

Článok 6

1.   Licencie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa licencovaná zásielka navrhuje na prepustenie do voľného obehu.

2.   Príslušné orgány uvedené v odseku 1 informujú v súlade s uplatňovanými vnútroštátnymi postupmi colné orgány hneď, ako licenciu prijmú.

3.   Licencia sa považuje za neplatnú, ak sa predloží po dátume ukončenia jej platnosti uvedenom na licencii.

4.   Licencia predložená pred príchodom zásielky, na ktorú bola vydaná, sa môže prijať, ak spĺňa všetky podmienky uvedené v článku 7 a nie je potrebné žiadne ďalšie preverovanie v súlade s článkom 10 ods. 1.

5.   V prípade, keď sa usúdi, že je potrebné ďalšie preverenie licencie alebo zásielky v súlade s článkami 9 a 10, sa licencia prijíma až po uspokojivom ukončení ďalšieho preverovania.

Článok 7

1.   Licencie v papierovej forme zodpovedajú príslušnému vzoru licencie.

2.   V papierových aj elektronických licenciách sa udávajú informácie uvedené v prílohe v súlade s usmerňujúcimi poznámkami uvedenými v prílohe.

Článok 8

1.   Výmazy alebo zmeny v licencii sa prijímajú iba za predpokladu, že ich potvrdil licenčný orgán.

2.   Predĺženie platnosti licencie sa prijíma iba za predpokladu, že ho potvrdil licenčný orgán.

3.   Duplikát licencie alebo náhradná licencia sa prijíma iba za predpokladu, že ho vydal a potvrdil licenčný orgán.

4.   Licencia sa neprijíma, ak sa v prípade potreby na základe dodatočných informácií v súlade s článkom 9 alebo ďalším preverovaním v súlade s článkom 10 dospelo k záveru, že licencia sa nezhoduje so zásielkou.

Článok 9

Príslušné orgány môžu v prípade pochybností, či sa licencia, jej duplikát alebo náhradná licencia môže prijať, požiadať licenčný orgán partnerskej krajiny o dodatočné informácie.

Kópiu licencie, jej duplikát alebo náhradnú licenciu môžu zaslať spolu so žiadosťou.

Článok 10

1.   Ak príslušné orgány usúdia, že na prijatie licencie je potrebné ďalšie preverenie zásielky, môžu sa vykonať kontroly s cieľom zistiť, či predmetná zásielka zodpovedá informáciám poskytnutým v licencii a v prípade potreby aj záznamom týkajúcich sa predmetnej licencie, ktoré má licenčný orgán.

2.   V prípade, keď sa objem alebo hmotnosť produktov z dreva v zásielke predloženej na prepustenie do voľného obehu nelíši o viac ako 10 % od objemu alebo hmotnosti uvedenej v zodpovedajúcej licencii, vychádza sa z toho, že zásielka zodpovedá informáciám o objeme, resp. hmotnosti, v licencii.

Článok 11

1.   Keď sa produkty z dreva navrhujú na prepustenie do voľného obehu, uvádza sa číslo licencie, ktorá sa na ne vzťahuje, v kolónke 44 jednotného colného dokladu predkladaného pri deklarácii produktov.

Ak sa colné vyhlásenie podáva prostredníctvom technológie na spracovanie údajov, číslo licencie sa uvedie vo vhodnej kolónke.

2.   Produkty z dreva sa prepúšťajú do voľného obehu iba vtedy, keď sa ukončil postup opísaný v článku 6 ods. 2.

Článok 12

Členské štáty v prípadoch, keď príslušnými orgánmi nie sú colné orgány, môžu delegovať určité funkcie príslušných orgánov na colné orgány.

Takéto delegovanie oznámia Komisii.

Článok 13

Postupy opísané v tejto kapitole sa vykonávajú v spolupráci príslušných orgánov a colných orgánov.

KAPITOLA IV

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

Článok 14

1.   Členské štáty môžu na výmenu a záznam údajov v licenciách používať elektronické systémy.

2.   Elektronické systémy uvedené v článku 1 slúžia na výmenu údajov medzi príslušnými orgánmi a colnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi a colnými orgánmi na jednej strane a Komisiou alebo licenčným orgánom partnerských krajín na strane druhej.

3.   Členské štáty pri zavádzaní elektronických systémov zohľadňujú komplementárnosť, kompatibilitu a interoperabilitu. Berú do úvahy vysvetlivky a pokyny Komisie.

Článok 15

Elektronické systémy uvedené v článku 14 ods. 1 môžu okrem iného zahŕňať:

a)

postup prijímania a záznamu údajov v licenciách;

b)

postup výmeny údajov uvedených v licenciách;

c)

prostriedky na ukladanie údajov uvedených v licenciách.

KAPITOLA V

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 16

Toto nariadenie sa nedotýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje úroveň ochrany jednotlivcov z hľadiska spracúvania osobných údajov podľa ustanovení právnych predpisov Spoločenstva a členských štátov, a najmä nemení povinnosti a práva ustanovené v smernici 95/46/ES. Ochrana jednotlivcov z hľadiska spracúvania osobných údajov sa zabezpečuje predovšetkým vzhľadom na zverejnenie a oznamovanie osobných údajov v licencii.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu uplatňovania prvej zmeny a doplnenia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2173/2005, prijatých v súlade s jeho článkom 10.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.

(2)  KOM(2003) 251 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 65.

(4)  Ú.v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


PRÍLOHA

(Formát ustanovený v článku 2 ods. 3)

Image

Image

Image