3.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 967/2008

z 29. septembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 (1) sa zaviedli pravidlá povinného označovania, ktoré sa má používať na ekologických produktoch a ktoré od 1. januára 2009 zahŕňa používanie loga Spoločenstva na balených potravinách v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

(2)

Ukázalo sa, že súčasné logo Spoločenstva podľa prílohy V k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2) by sa mohlo zameniť s inými existujúcimi logami chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (3), a logom zaručených tradičných špecialít vymedzeným v nariadení Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (4).

(3)

Pre vnímanie spotrebiteľov je dôležité zabezpečiť informatívne označovanie osobitým a príťažlivým logom Spoločenstva, ktoré symbolizuje ekologickú výrobu a jasne identifikuje príslušné produkty. Navrhnutie takéhoto loga Spoločenstva a oboznámenie verejnosti s jeho dizajnom si vyžaduje určité časové obdobie.

(4)

Aby sa predišlo zbytočnému finančnému a organizačnému zaťaženiu hospodárskych subjektov, povinné používanie loga Spoločenstva by sa malo odložiť o čas potrebný na navrhnutie nového loga Spoločenstva. Týmto rozhodnutím sa nebráni hospodárskym subjektom v dobrovoľnom používaní súčasného loga vymedzeného v prílohe V k nariadeniu (EHS) č. 2092/91.

(5)

Nariadenie (ES) č. 834/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do článku 42 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa doplňuje tento odsek:

„Článok 24 ods. 1 písm. b) a c) sa však uplatňuje od 1. júla 2010.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 3.