18.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 250/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008

z 5. septembra 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4, článok 11 druhý odsek, článok 12 ods. 3, článok 14 ods. 2, článok 16 ods. 3 písm. c), článok 17 ods. 2 a článok 18 ods. 5, článok 19 ods. 3 druhý pododsek , článok 21 ods. 2, článok 22 ods. 1, článok 24 ods. 3, článok 25 ods. 3, článok 26, článok 28 ods. 6, článok 29 ods. 3, článok 38 písm. a), b), c a e) a článok 40,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 834/2007, a najmä v jeho hlavách III, IV a V, sa stanovujú základné požiadavky so zreteľom na výrobu, označovanie a kontrolu ekologických výrobkov v sektore rastlinnej a živočíšnej výroby. Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá vykonávania týchto požiadaviek.

(2)

Vývoj nových podrobných pravidiel výroby v súvislosti s určitými druhmi zvierat, ekologickou akvakultúrou, morskými riasami a kvasnicami používanými ako potraviny alebo krmivá na úrovni Spoločenstva bude vyžadovať viac času, a preto by sa tieto pravidlá mali vypracovať v ďalšom postupe. Z toho dôvodu je vhodné vylúčiť tieto výrobky z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ však ide o určité druhy hospodárskych zvierat, výrobky akvakultúry a morské riasy, na tieto výrobky by sa mali mutatis mutandis uplatňovať pravidlá Spoločenstva stanovené na účely výroby, kontroly a označovania v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 834/2007.

(3)

Mali by sa stanoviť určité definície s cieľom vyhnúť sa nejasnostiam a zaručiť jednotné uplatňovanie pravidiel ekologickej výroby.

(4)

Ekologická rastlinná výroba je založená predovšetkým na výžive rastlín prostredníctvom pôdneho ekosystému. Preto by nemalo byť povolené pestovanie v hydropónii, kde sa rastliny pestujú tak, že majú korene v inertnom živnom roztoku sýtenom rozpustnými minerálmi a živinami.

(5)

Ekologická rastlinná výroba zahŕňa rôzne pestovateľské postupy a obmedzené používanie pomaly rozpustných hnojív a pôdnych pomocných látok, preto by sa mali presne určiť tieto postupy. Mali by sa stanoviť najmä podmienky pre používania určitých nesyntetických výrobkov.

(6)

V značnej miere by sa malo obmedziť používanie pesticídov, ktoré môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie alebo môžu mať za následok prítomnosť rezíduí v poľnohospodárskych výrobkoch. V boji proti škodcom, chorobám a burinám by sa malo uprednostňovať uplatňovanie preventívnych opatrení. Okrem toho by sa mali stanoviť podmienky používania určitých výrobkov na ochranu rastlín.

(7)

Použitie určitých prípravkov na ochranu rastlín, hnojív, pôdnych pomocných látok, určitých neekologických kŕmnych surovín, doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, pomocných technologických látok pri výrobe krmív a určitých výrobkov používaných na čistenie a dezinfekciu bolo podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 (2) povolené na základe presne stanovených podmienok. V záujme zabezpečenia kontinuity ekologického hospodárenia by sa aj naďalej mali používať príslušné výrobky a látky v súlade s ustanoveniami stanovenými v článku 16 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007. Okrem toho je v záujme jasnosti vhodné aby sa v prílohách k tomuto nariadeniu uviedli výrobky a látky, ktoré boli povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91. V budúcnosti sa do týchto zoznamov môžu doplniť ďalšie výrobky a látky podľa iného právneho základu, a to článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007. Preto je vhodné, aby sa odlišný štatút každej kategórie výrobkov a látok označil na zozname značkou.

(8)

Holistický prístup ekologického poľnohospodárstva vyžaduje živočíšnu výrobu, ktorá je naviazaná na pôdu, kde sa vyprodukovaný hnoj využíva pri pestovaní plodín. Pretože chov dobytka sa vždy spája s hospodárením na pôde, mal by sa stanoviť zákaz živočíšnej výroby bez pôdy. V ekologickej živočíšnej výrobe by sa pri výbere plemien mala brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a odolnosť voči chorobám a mala by sa podporovať široká biologická diverzita.

(9)

Prevádzkovatelia môžu za určitých okolností čeliť ťažkostiam pri získavaní plemenných zvierat z ekologického chovu v prípade obmedzeného genofondu, čo by mohlo brzdiť rozvoj sektora. Z toho dôvodu by sa mala stanoviť možnosť umiestniť na farme obmedzený počet zvierat z neekologického chovu na účely rozmnožovania.

(10)

Ekologický chov hospodárskych zvierat by mal zabezpečovať dodržiavanie osobitných behaviorálnych potrieb zvierat. V tejto súvislosti by ustajnenie v prípade všetkých druhov hospodárskych zvierat malo spĺňať potreby príslušných zvierat, pokiaľ ide o vetranie, svetlo, priestor a pohodlie a mala by sa zabezpečiť dostatočná plocha s cieľom umožniť dostatočnú slobodu pohybu pre každé zviera a rozvíjať prirodzené sociálne správanie zvieraťa. Mali by sa stanoviť osobitné podmienky ustajnenia a postupy pre jednotlivé druhy zvierat, vrátane včiel. Tieto osobitné podmienky ustajnenia by mali zabezpečiť vysokú úroveň pohody zvierat, ktorá je prioritou v ekologickom chove hospodárskych zvierat, a preto môžu presahovať rámec noriem Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na chov vo všeobecnosti. Ekologické postupy chovu by mali zabrániť tomu, aby sa hydina chovala rýchlym výkrmom. Preto by sa mali stanoviť osobitné ustanovenia s cieľom vyhnúť sa intenzívnym metódam chovu. Predovšetkým hydina by sa mala chovať buď dovtedy, kým nedosiahne minimálny vek, alebo by mala pochádzať z pomaly rastúcich línií hydiny, takže ani v jednom prípade nie je dôvod používať intenzívne metódy chovu.

(11)

Vo väčšine prípadov by hospodárske zvieratá mali mať trvalý prístup k voľným plochám na pasenie vždy, keď to umožňuje počasie, a také voľné plochy by v zásade mali byť organizované v rámci vhodného systému striedania.

(12)

S cieľom predchádzať environmentálnemu znečisteniu prírodných zdrojov, ako je napríklad pôda a voda, živinami by sa mala stanoviť horná hranica dávky hnoja použitého na hektár a najvyššia zaťaženosť hospodárskymi zvieratami na hektár pôdy. Táto hranica by mala súvisieť s obsahom dusíka v hnoji.

(13)

Malo by sa zakázať mrzačenie, ktoré má za následok stres, poškodenie, ochorenie alebo utrpenie zvierat. V obmedzených podmienkach však možno povoliť osobitné zásahy, ktoré sú nevyhnutné pre určité druhy výroby a ktoré sú v záujme bezpečnosti zvierat a ľudí.

(14)

Hospodárske zvieratá by sa mali kŕmiť trávou, objemovým krmivom a krmivami vyrobenými v súlade s pravidlami ekologického poľnohospodárstva, prednostne pochádzajúcimi z vlastného hospodárstva, s prihliadnutím na ich fyziologické potreby. Okrem toho sa, v presne stanovených podmienkach na zabezpečenie základných výživových požiadaviek hospodárskych zvierat môžu použiť určité minerály, stopové prvky a vitamíny.

(15)

Pretože sa predpokladá, že budú pretrvávať existujúce regionálne rozdiely, pokiaľ ide o možnosť ekologických prežúvavcov získavať potrebné základné vitamíny A, D a E z kŕmnych dávok, so zreteľom na podnebie a dostupné zdroje krmiva, malo by sa povoliť použitie týchto vitamínov pre prežúvavce.

(16)

Starostlivosť o zdravie zvierat by mala byť založená hlavne na prevencii proti chorobám. Okrem toho by sa mali uplatňovať osobitné opatrenia v oblasti čistenia a dezinfekcie.

(17)

V ekologickom poľnohospodárstve nie je povolené preventívne používanie chemicky syntetizovaných alopatických liečiv. Jednako, v prípade ochorenia alebo poranenia zvieraťa vyžadujúceho neodkladné ošetrenie by sa použitie chemicky syntetizovaných alopatických liečiv malo prísne obmedziť na nevyhnutné minimum. Okrem toho by s cieľom zaručiť spotrebiteľom integritu ekologickej výroby mala byť možnosť prijať reštriktívne opatrenia, ako napríklad zdvojnásobiť ochrannú lehotu po použití chemicky syntetizovaných alopatických liečiv.

(18)

Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá prevencie chorôb a veterinárnej liečby vo včelárstve.

(19)

Malo by sa prijať opatrenie, ktoré by vyžadovalo od prevádzkovateľov, ktorí vyrábajú krmivo alebo potraviny, aby brali do úvahy vhodné postupy založené na systematickom určovaní kritických krokov pri spracovaní s cieľom zabezpečiť, aby boli vyrobené spracované výrobky v súlade s pravidlami ekologickej výroby.

(20)

Na zabezpečenie výroby určitých spracovaných ekologických potravín a krmív sú potrebné určité neekologické výrobky a látky. Harmonizácia pravidiel produkcie vína na úrovni Spoločenstva bude vyžadovať viac času. Pokiaľ ide o produkciu vína, uvedené výrobky by sa preto mali vylúčiť dovtedy, kým sa v ďalšom postupe nestanovia osobitné pravidlá.

(21)

Použitie určitých zložiek nepoľnohospodárskeho pôvodu, určitých pomocných technologických látok a určitých neekologických zložiek poľnohospodárskeho pôvodu na účely spracovania ekologických potravín bolo podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 povolené na základe presne stanovených podmienok. V záujme zabezpečenia kontinuity ekologického hospodárenia by sa aj naďalej mali používať príslušné výrobky a látky v súlade s ustanoveniami stanovenými v článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007. Okrem toho je v záujme prehľadnosti vhodné, aby sa v prílohách k tomuto nariadeniu uviedli výrobky a látky, ktoré boli povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91. V budúcnosti sa do týchto zoznamov môžu doplniť ďalšie výrobky a látky podľa iného právneho základu, a to článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007. Preto je vhodné, aby sa odlišný štatút každej kategórie výrobkov a látok označil v zozname značkou.

(22)

Za určitých podmienok sa zber a preprava ekologických a neekologických výrobkov môže vykonávať súčasne. Mali by sa stanoviť osobitné ustanovenia, aby sa počas manipulácie náležite oddelili ekologické výrobky od neekologických a aby sa predišlo ich zmiešaniu.

(23)

Konverzia na spôsob ekologickej výroby vyžaduje určité obdobia na prispôsobenie všetkých používaných prostriedkov. Mali by sa stanoviť osobitné lehoty pre rôzne sektory výroby v závislosti od predchádzajúcej výroby na farme.

(24)

V súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mali stanoviť osobitné podmienky uplatňovania výnimiek stanovených v uvedenom článku. Také podmienky je vhodné stanoviť so zreteľom na nedostupnosť ekologických zvierat, krmiva, včelieho vosku, osív, sadbových zemiakov a ekologických zložiek a so zreteľom na osobitné problémy týkajúce sa manažmentu hospodárskych zvierat a taktiež v prípadoch katastrofických okolností.

(25)

Geografické a štrukturálne rozdiely v poľnohospodárstve a klimatické obmedzenia môžu brzdiť rozvoj ekologickej výroby v určitých regiónoch, a preto vyžadujú výnimky v prípade určitých postupov, pokiaľ ide o vlastnosti budov a zariadení pre hospodárske zvieratá. V presne stanovených podmienkach by sa preto malo povoliť väzné ustajnenie zvierat za presne definovaných podmienok v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sú v dôsledku svojej geografickej polohy a štrukturálnych obmedzení, najmä so zreteľom na horské oblasti, malé, a len ak nie je možné chovať dobytok v skupinách zodpovedajúcich jeho behaviorálnym potrebám.

(26)

Podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 sa na účely zabezpečenia rozvoja vznikajúceho sektora ekologického chovu dobytka udelilo niekoľko dočasných výnimiek, pokiaľ ide o priväzovanie zvierat, podmienky ustajnenia pre zvieratá a zaťaženie zvieratami. Tieto výnimky by sa mali prechodne zachovať až do dátumu skončenia ich platnosti s cieľom nenarušiť sektor ekologického chovu dobytka.

(27)

Vzhľadom na dôležitosť opeľovania včelami z ekologického chovu by sa malo umožniť udeľovanie výnimiek umožňujúcich paralelnú produkciu ekologickej a neekologickej jednotky chovu včiel na tej istej farme.

(28)

Za určitých okolností sa poľnohospodári môžu stretnúť s ťažkosťami pri zabezpečovaní dodávok hospodárskych zvierat z ekologického chovu a ekologických krmív, a preto by sa malo udeliť povolenie na použitie vymedzeného počtu vstupov na farmu z neekologickej výroby v obmedzených množstvách.

(29)

Výrobcovia zapojení do ekologickej výroby vynakladajú veľké úsilie na rozvoj výroby ekologických osív a vegetatívnych množiteľských materiálov s cieľom vytvoriť široký sortiment odrôd druhov rastlín, v prípade ktorých sú k dispozícii ekologické osivá a vegetatívny množiteľský materiál. V súčasnosti však pre mnohé druhy ešte vždy nie je k dispozícii dostatok ekologických osív a vegetatívneho množiteľského materiálu a v týchto prípadoch by sa malo povoliť použitie neekologických osív a vegetatívneho množiteľského materiálu.

(30)

Aby sa pomohlo prevádzkovateľom získať ekologické osivo a zemiakovú sadbu, každý členský štát by mal zabezpečiť zavedenie databázy, ktorá by obsahovala na trhu dostupné ekologické osivá a zemiakovú sadbu.

(31)

Chov dospelých zvierat hovädzieho dobytka môže ohroziť chovateľa a iné osoby, ktoré manipulujú so zvieratami. Preto by sa mali prijať opatrenia na vydávanie výnimiek počas záverečnej fázy výkrmu cicavcov, najmä so zreteľom na hovädzí dobytok.

(32)

Katastrofické okolnosti alebo rozšírené choroby zvierat alebo rastlín môžu mať závažné vplyvy na ekologickú výrobu v príslušných regiónoch. Musia sa prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť zachovanie poľnohospodárstva alebo dokonca obnovenie poľnohospodárstva. Preto by sa na obmedzené obdobie mali umožniť dodávky neekologických zvierat alebo neekologického krmiva do postihnutých oblastí.

(33)

V súlade s článkom 24 ods. 3 a článkom 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mali stanoviť konkrétne kritériá, pokiaľ ide o zobrazenie, uvádzanie častí, veľkosť a vzhľad loga Spoločenstva, ako aj zobrazenie a rozloženie číselného kódu štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácie a označenie miesta, kde bol poľnohospodársky výrobok vyrobený.

(34)

V súlade s článkom 26 nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mali stanoviť konkrétne požiadavky na označovanie ekologického krmiva s prihliadnutím na rôznorodosť a zloženie krmiva a ustanovenia o horizontálnom označovaní týkajúcom sa krmiva.

(35)

Okrem kontrolného systému založeného na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3) by sa mali stanoviť konkrétne kontrolné opatrenia. Mali by sa stanoviť najmä konkrétne požiadavky so zreteľom na všetky etapy výroby, prípravy a distribúcie týkajúce sa ekologických výrobkov.

(36)

Oznamovanie informácií, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, jej musí umožniť priamo a čo možno najefektívnejšie využívať informácie, ktoré jej boli zaslané pri spracovaní štatistických informácií a referenčných údajov. Na dosiahnutie tohto cieľa treba ustanoviť, že všetky informácie, ktoré sa majú vzájomne sprístupňovať alebo oznamovať medzi členskými štátmi a Komisiou, sa budú zasielať elektronicky alebo v digitálnej podobe.

(37)

Výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj predkladanie a oznamovanie informácií členskými štátmi Komisii sa spravidla uskutočňuje elektronicky alebo digitálne. V záujme zlepšenia spôsobu, akým sa riešia také výmeny informácií v rámci pravidiel ekologickej výroby, a v záujme rozšírenia ich používania vzniká potreba úpravy existujúcich informačných systémov alebo zavedenia nových informačných systémov. Bolo by vhodné prijať opatrenia, aby boli tieto úpravy uskutočňované a zavádzané Komisiou po tom, ako s nimi oboznámi členské štáty prostredníctvom výboru pre ekologickú výrobu.

(38)

Podmienky spracovania informácií týmito informačnými systémami, ako aj forma a obsah dokumentov, ktorých oznámenie sa požaduje podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, si vyžadujú časté úpravy v súlade s vývojom uplatniteľných právnych predpisov alebo požiadaviek na riadenie. Zároveň je nutné, aby členské štáty predkladali dokumenty v jednotnej podobe. V snahe dosiahnuť tieto ciele, zjednodušiť postupy a umožniť, aby sa príslušné informačné systémy ihneď stali operatívnymi, je vhodné určiť formu a obsah dokumentov podľa vzorov alebo dotazníkov a stanoviť, že ich úpravy a aktualizácie bude vykonávať Komisia po oboznámení výboru pre ekologickú výrobu.

(39)

Mali by sa stanoviť prechodné opatrenia v prípade určitých ustanovení zavedených podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91, aby nebola ohrozená kontinuita ekologickej výroby.

(40)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 207/93 z 29. januára 1993, ktorým sa definuje obsah prílohy VI k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a vyznačovaní takejto skutočnosti na poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ustanovení článku 5 ods. 4 (4), nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2003 zo 14. augusta 2003, ktorým sa zachováva výnimka ustanovená v článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 vzhľadom na určité druhy osív a vegetatívneho množiteľského materiálu a ktorým sa ustanovujú pravidlá postupu a kritéria týkajúce sa tejto odchýlky (5) , a nariadenie Komisie (ES) č. 223/2003 z 5. februára 2003 o požiadavkách na označovanie súvisiace s výrobou krmív, kŕmnych zmesí a kŕmnych surovín v ekologickom poľnohospodárstve, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 (6) , by sa mali zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(41)

Nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa zrušuje nariadením (ES) č. 834/2007 s účinnosťou od 1. januára 2009. Mnohé z jeho ustanovení by sa však s určitými úpravami mali uplatňovať aj naďalej, a preto by sa mali prijať v rámci tohto nariadenia. V záujme jasnosti je potrebné stanoviť koreláciu medzi týmito ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2092/91 a ustanoveniami tohto nariadenia.

(42)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Obsah

Hlava I

Úvodné ustanovenia

Hlava II

Pravidlá výroby, spracovania, balenia, dopravy a skladovania ekologických výrobkov

Kapitola 1

Rastlinná výroba

Kapitola 2

Živočíšna výroba

Oddiel 1

Pôvod zvierat

Oddiel 2

Ustajnenie hospodárskych zvierat a postupy chovu

Oddiel 3

Krmivo

Oddiel 4

Predchádzanie chorobám a veterinárna liečba

Kapitola 3

Spracované výrobky

Kapitola 4

Zber, balenie, doprava a skladovanie výrobkov

Kapitola 5

Pravidlá konverzie

Kapitola 6

Výnimky z pravidiel výroby

Oddiel 1

Klimatické, geografické alebo štrukturálne obmedzenia

Oddiel 2

Nedostupnosť vstupov z ekologickej výroby

Oddiel 3

Osobitné problémy manažmentu živočíšnej výroby

Oddiel 4

Katastrofické okolnosti

Kapitola 7

Databáza osív

Hlava III

Označovanie

Kapitola 1

Logo Spoločenstva

Kapitola 2

Osobitné požiadavky na označovanie krmív

Kapitola 3

Ďalšie osobitné požiadavky na označovanie

Hlava IV

Kontrola

Kapitola 1

Minimálne požiadavky na kontrolu

Kapitola 2

Požiadavky na kontrolu rastlín a rastlinných výrobkov

Kapitola 3

Požiadavky na kontrolu hospodárskych zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu

Kapitola 4

Požiadavky na kontrolu výroby výrobkov

Kapitola 5

Požiadavky na kontrolu dovozov

Kapitola 6

Požiadavky na kontrolu výrobných jednotiek, ktoré uzavreli zmluvy s tretími stranami

Kapitola 7

Požiadavky na kontrolu výrobných jednotiek pripravujúcich krmivá

Kapitola 8

Porušenia a výmena informácií

Hlava V

Zasielanie informácií Komisii, prechodné a záverečné ustanovenia

Kapitola 1

Zasielanie informácií Komisii

Kapitola 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú osobitné pravidlá ekologickej výroby, označovania a kontroly v súvislosti s výrobkami uvedenými v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto výrobky:

a)

výrobky, ktoré pochádzajú z akvakultúry;

b)

morské riasy;

c)

druhy hospodárskych zvierat iné ako druhy uvedené v článku 7;

d)

kvasnice používané ako potravina alebo krmivo.

Hlava II, hlava III a hlava IV sa však uplatňujú s príslušnými zmenami na výrobky uvedené v písmenách a), b) a c) prvého pododseku dovtedy, kým sa nestanovia podrobné pravidlá výroby týchto výrobkov na základe nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto definície:

a)

„neekologický“ je taký, ktorý nepochádza z ekologickej výroby ani s ňou nesúvisí v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007 a týmto nariadením;

b)

„veterinárne lieky“ sú lieky, ako sú definované v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES (7), ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch;

c)

„dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba v Spoločenstve, ktorá predkladá zásielku na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve, a to buď osobne, alebo prostredníctvom zástupcu;

d)

„prvý príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej je doručená dovezená zásielka a ktorá ju dostane na účely ďalšej prípravy a/alebo predaja;

e)

„poľnohospodársky podnik“ sú všetky výrobné jednotky pôsobiace pod jediným vedením na účely výroby poľnohospodárskych výrobkov;

f)

„výrobná jednotka“ sú všetky aktíva, ktoré sa majú používať v sektore výroby, ako sú výrobné priestory, pozemky, pastviny, voľné plochy, budovy pre hospodárske zvieratá, priestory na uskladnenie plodín, výrobky rastlinného pôvodu, výrobky živočíšneho pôvodu, suroviny a iné vstupy týkajúce sa tohto osobitného sektora výroby;

g)

„hydroponická výroba“ je spôsob pestovania rastlín bez pôdy, pri ktorom majú rastliny korene len v roztoku minerálnych živín alebo v inertnom prostredí, ako je perlit, štrk alebo minerálna vlna, do ktorých sa pridáva výživný roztok;

h)

„veterinárna liečba“ je celkový priebeh liečebného alebo preventívneho ošetrenia proti jedinému výskytu konkrétneho ochorenia;

i)

„konverzné krmivá“ sú krmivá vyrobené počas obdobia konverzie na ekologickú výrobu s výnimkou krmív pozberaných počas 12 mesiacov od začatia konverzie podľa článku 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007.

HLAVA II

PRAVIDLÁ VÝROBY, SPRACOVANIA, BALENIA, DOPRAVY A SKLADOVANIA EKOLOGICKÝCH VÝROBKOV

KAPITOLA 1

Rastlinná výroba

Článok 3

Manažment a zúrodňovanie pôdy

1.   V prípade, že nie je možné splniť výživové potreby rastlín prostredníctvom opatrení stanovených v článku 12 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 834/2007, v ekologickej výrobe sa len v nevyhnutnej miere použijú iba hnojivá a pôdne pomocné látky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Prevádzkovatelia vedú evidenciu o potrebe použitia výrobku.

2.   Celkové množstvo maštaľného hnoja, ako je definované v smernici Rady 91/676/EHS (8) o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, aplikovaného v poľnohospodárskom podniku nesmie prekročiť 170 kg dusíka na 1 rok/1 hektár využívanej poľnohospodárskej pôdy. Tento limit sa uplatňuje len na použitie maštaľného hnoja z hospodárstva, sušeného maštaľného hnoja a dehydrovaného hydinového trusu, kompostovaných exkrementov zvierat, vrátane hydinového trusu, kompostovaného maštaľného hnoja z hospodárstva a tekutých exkrementov zvierat.

3.   Ekologické poľnohospodárske podniky môžu uzatvárať písomné dohody o spolupráci výhradne s inými hospodárstvami a podnikmi, ktoré dodržiavajú pravidlá ekologickej výroby so zámerom aplikácie prebytočného hnoja z ekologickej výroby. Najvyšší limit, ako sa uvádza v odseku 2, sa vypočíta na základe všetkých ekologických výrobných jednotiek zapojených do takej spolupráce.

4.   Na zlepšenie celkového stavu pôdy alebo dostupnosti živín v pôde alebo v plodinách sa môžu použiť vhodné prípravky z mikroorganizmov.

5.   Na aktiváciu kompostu sa môžu použiť rastlinné prípravky alebo prípravky z mikroorganizmov.

Článok 4

Zákaz hydroponickej výroby

Hydroponická výroba je zakázaná.

Článok 5

Ochrana proti škodcom, chorobám a burinám

1.   Ak sa rastliny nemôžu vhodne chrániť pred škodcami a chorobami prostredníctvom opatrení stanovených v článku 12 ods. 1 písm. a), b), c) a g) nariadenia (ES) č. 834/2007, v ekologickej výrobe sa môžu použiť len výrobky uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Prevádzkovatelia vedú evidenciu o potrebe použitia výrobku.

2.   V prípade prípravkov používaných v lapačoch a odparovačoch, s výnimkou feromónových odparovačov, musia lapače a odparovače zamedziť uvoľneniu daných látok do životného prostredia a zabrániť kontaktu medzi prípravkami a pestovanými plodinami. Pasce sa po použití pozbierajú a bezpečne zlikvidujú.

Článok 6

Osobitné pravidlá výroby húb

Na výrobu húb sa môžu používať substráty, len ak sú zložené z týchto zložiek:

a)

maštaľný hnoj a exkrementy zvierat:

i)

buď pochádzajúce z hospodárstiev vyrábajúcich podľa ekologickej výrobnej metódy;

ii)

alebo uvedené v prílohe I, len ak výrobok uvedený v bode i) nie je k dispozícii; a ak nepresiahnu 25 % hmotnosti všetkých zložiek substrátu, okrem materiálu na zakrytie a vody pridanej pred kompostovaním;

b)

výrobky poľnohospodárskeho pôvodu, ktoré nie sú uvedené v písmene a), pochádzajúce z hospodárstiev vyrábajúcich podľa ekologickej výrobnej metódy;

c)

chemicky neupravená rašelina;

d)

drevo neupravené chemickými výrobkami po sťatí;

e)

minerálne výrobky uvedené v prílohe I, voda a pôda.

KAPITOLA 2

Živočíšna výroba

Článok 7

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú podrobné pravidlá výroby pre tieto druhy: hovädzí dobytok vrátane druhov bubalus a bizón, kone, ošípané, ovce, kozy, hydina (druhy uvedené v prílohe III) a včely.

Oddiel 1

Pôvod zvierat

Článok 8

Pôvod ekologických zvierat

1.   Pri výbere plemien alebo línií sa zohľadňuje schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a odolnosť voči chorobám. Okrem toho by sa výber plemien alebo línií zvierat by sa mal uskutočňovať s cieľom predchádzať konkrétnym chorobám alebo zdravotným problémom spojeným s určitými plemenami alebo líniami používanými v intenzívnom chove, ako je napríklad syndróm stresu u ošípaných, syndróm PSE, t. j. mäso s vlastnosťami PSE (pale – bledý, soft – mäkký, exsudative – vodnatý), náhly úhyn, spontánny potrat a komplikované pôrody vyžadujúce použitie cisárskeho rezu. Uprednostňujú sa pôvodné plemená a línie.

2.   V prípade včiel sa uprednostňuje použitie druhu Apis mellifera a jeho miestnych ekotypov.

Článok 9

Pôvod neekologických zvierat

1.   V súlade s článkom 14 ods. 1 písm. a) bodom ii) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa zvieratá z neekologického chovu môžu umiestniť na farme na účely reprodukcie len vtedy, ak zvieratá z ekologického chovu nie sú k dispozícii v dostatočnom počte a s výhradou podmienok stanovených v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   V prípade, že sa stádo alebo črieda zostavuje po prvý raz, mladé cicavce z neekologického chovu sa hneď po odstavení chovajú v súlade s pravidlami ekologickej výroby. Okrem toho sa v deň, keď sa zvieratá zaradia do stáda, uplatňujú tieto obmedzenia:

a)

býky, teľatá a žriebätá nie sú staršie ako šesť mesiacov;

b)

jahňatá a kozľatá nie sú staršie ako 60 dní;

c)

ciciaky vážia najviac 35 kg.

3.   Dospelé samce a nezapustené samice cicavcov z ekologického chovu určené na obnovu stáda alebo čriedy sa následne chovajú v súlade s pravidlami ekologickej výroby. Okrem toho počet samíc cicavcov za rok podlieha týmto obmedzeniam:

a)

najviac 10 % dospelých kobýl alebo jalovíc, vrátane druhov bubalus a bizón, a 20 % dospelých samíc ošípaných, oviec a kôz;

b)

v prípade hospodárstiev, v ktorých sa nachádza menej ako 10 kusov koní alebo hovädzieho dobytka alebo menej ako päť kusov ošípaných, oviec alebo kôz, sa každé obnovenie, ako sa už uviedlo, obmedzí najviac na jedno zviera za rok.

Ustanovenie tohto odseku sa preskúma v roku 2012 na účely ukončenia jeho platnosti.

4.   Percentuálne podiely uvedené v odseku 3 sa v týchto osobitných prípadoch môžu zvýšiť až na 40 % po schválení príslušným orgánom v nasledujúcich špeciálnych prípadoch:

a)

v prípade, že sa uskutočňuje rozšírenie farmy vo väčšom rozsahu;

b)

v prípade zmeny plemena;

c)

v prípade, že sa začína s novou špecializáciou chovu hospodárskych zvierat;

d)

v prípade, že sú plemená vystavené hrozbe straty chovu v súlade s prílohou IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006 (9), a v takom prípade nie je nutné, aby boli zvieratá týchto plemien nezapustené.

5.   V prípade obnovy včelstiev sa v ekologickej výrobnej jednotke môže 10 % včelích matiek a rojov za rok nahradiť včelími matkami a rojmi z neekologických chovov za predpokladu, že včelie matky a roje sa umiestnia do úľov s plástmi a medzistenami pochádzajúcimi z ekologických výrobných jednotiek.

Oddiel 2

Ustajnenie hospodárskych zvierat a postupy chovu

Článok 10

Pravidlá týkajúce sa podmienok ustajnenia

1.   Izolácia, vykurovanie a vetranie budovy musia zabezpečiť, aby sa prúdenie vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržiavali v medziach, ktoré nie sú škodlivé pre zvieratá. Budova umožňuje dostatok prirodzeného vetrania a prístup svetla.

2.   V oblastiach s primeranými klimatickými podmienkami, ktoré umožňujú, aby zvieratá žili vonku, nie je ustajňovanie hospodárskych zvierat povinné.

3.   Hustota obsadenia zvierat v budovách zabezpečí pohodlie, dobrý stav zvierat a druhovo špecifické potreby zvierat, čo závisí najmä od druhu, plemena a veku zvierat. Taktiež sa pritom zohľadnia potreby správania zvierat, ktoré závisia najmä od veľkosti skupiny a pohlavia zvieraťa. Optimálna hustota umožní blaho zvieraťa tým, že mu poskytne dostatočný priestor, aby mohlo prirodzene stáť, ľahko si ľahnúť, otočiť sa, očistiť sa, zaujať všetky prirodzené polohy a robiť všetky prirodzené pohyby, ako sú naťahovanie sa a trepotanie krídlami.

4.   Minimálne plochy pre vnútorné ustajnenie a plochy pre vonkajší pohyb a iné vlastnosti ustajnenia pre rôzne druhy a kategórie zvierat sú ustanovené v prílohe III.

Článok 11

Osobitné podmienky ustajnenia a postupy chovu cicavcov

1.   Maštale pre hospodárske zvieratá musia mať hladkú ale nešmykľavú podlahu. Najmenej polovica plochy pre vnútorné ustajnenie, ako je stanovené v prílohe III, musí byť pevná, to znamená, nesmie mať roštovú alebo mriežkovú konštrukciu.

2.   Ustajnenie musí byť vybavené pohodlnou, čistou a suchou plochou dostatočnej veľkosti na ležanie/oddych, ktorá musí pozostávať z pevnej konštrukcie, ktorá nie je roštová. V oddychovej časti musí byť zabezpečené dostatočné množstvo suchej podstielky z roztrúseného podstielkového materiálu. Podstielka musí pozostávať zo slamy alebo iného vhodného prírodného materiálu. Podstielku možno obohatiť alebo zlepšiť niektorým z minerálnych materiálov uvedených v prílohe I.

3.   Napriek článku 3 ods. 3 smernice Rady 91/629/EHS (10) je ustajnenie teliat v individuálnych boxoch po uplynutí jedného týždňa veku zakázané.

4.   Napriek článku 3 ods. 8 smernice Rady 91/630/EHS (11) sa prasnice chovajú v skupinách, s výnimkou posledných štádií gravidity a počas obdobia dojčenia.

5.   Ciciaky sa nechovajú na rovných doskách alebo v kotercoch.

6.   Plochy na voľný pohyb musia umožňovať ošípaným vypúšťať trus a rýpať. Na rýpanie možno využiť rôzne substráty.

Článok 12

Osobitné podmienky ustajnenia a postupy chovu hydiny

1.   Hydina sa nesmie chovať v klietkach.

2.   Vodná hydina musí mať prístup k potoku, rybníku, jazeru alebo nádrži vždy, keď to umožňuje počasie a hygienické podmienky, s cieľom rešpektovať jej druhovo špecifické potreby a požiadavky na pohodu zvierat.

3.   Budovy pre všetky druhy hydiny musia spĺňať tieto podmienky:

a)

aspoň jedna tretina plochy podlahy musí byť pevná, to znamená bez roštových alebo mriežkových konštrukcií, a musí byť pokrytá výstelkovým materiálom, ako je slama, hobliny z dreva, piesok alebo mačina;

b)

v hydinárskych zariadeniach pre nosnice musí byť dostatočne veľká časť podlahovej plochy, ktorú majú nosnice k dispozícii, prispôsobená na zozbieranie hydinového trusu;

c)

musia mať bidlá takej veľkosti a v takom počte, ktoré sú primerané veľkosti skupiny a veľkosti vtákov, ako je ustanovené v prílohe III;

d)

musia mať priechody na vstup a výstup takej veľkosti, ktorá je primeraná vtákom, a tieto priechody musia mať spoločnú dĺžku aspoň 4 m na 100 m2 plochy haly, ktorá je pre vtáky k dispozícii;

e)

v žiadnej hydinárni nesmie byť umiestnených viac ako:

i)

4 800 kurčiat;

ii)

3 000 nosníc;

iii)

5 200 perličiek;

iv)

4 000 pižmových alebo pekinských kačíc alebo 3 200 pižmových alebo pekinských káčerov alebo iných druhov kačíc;

v)

2 500 kapúnov, husí alebo moriek;

f)

celková úžitková plocha hál pre hydinu na produkciu mäsa každej samostatnej výrobnej jednotky nesmie prevyšovať 1 600 m2;

g)

haly pre hydinu musia byť vybudované takým spôsobom, ktorý všetkým vtákom umožňuje ľahký prístup na voľné priestranstvo.

4.   Prirodzené svetlo sa môže doplniť umelým osvetlením, aby sa im zabezpečilo najviac 16 hodín svetla denne s nepretržitým obdobím nočného odpočinku bez umelého osvetlenia najmenej osem hodín.

5.   S cieľom zabrániť používaniu metód intenzívneho chovu sa hydina chová dovtedy, kým nedosiahne minimálny vek alebo pochádza z pomaly rastúcich línií hydiny. V prípade, že prevádzkovateľ nepoužíva pomaly rastúce línie hydiny, minimálny vek pri zabití je:

a)

81 dní pre kurčatá;

b)

150 dní pre kapúny;

c)

49 dní pre pekinské kačice;

d)

70 dní pre pižmové kačice;

e)

84 dní pre pižmových káčerov;

f)

92 dní pre divé kačice;

g)

94 dní pre perličky;

h)

140 dní pre moriaky a husi na pečenie;

i)

100 dní pre morky.

Príslušný orgán stanoví kritériá pre pomaly rastúce línie alebo vypracuje ich zoznam a na požiadanie poskytne tieto informácie prevádzkovateľom z iných členských štátov a Komisii.

Článok 13

Osobitné požiadavky a podmienky umiestňovania včelstiev

1.   Včelíny sa umiestňujú tak, aby zdroje nektáru a peľu boli v okruhu 3 km od miesta, kde je včelín umiestnený, pozostávajú hlavne z ekologicky pestovaných plodín a/alebo prirodzenej vegetácie a/alebo plodín ošetrovaných postupmi s nízkym vplyvom na životné prostredie, ktoré zodpovedajú postupom uvedeným v článku 36 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (12) alebo v článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 (13), ktoré nemôžu ovplyvniť ekologický štatút chovu včiel. Uvedené požiadavky neplatia, ak vegetácia nekvitne alebo ak sú úle dormantné.

2.   Členské štáty môžu určiť regióny alebo oblasti, v ktorých nie je možný chov včiel v súlade s pravidlami ekologickej výroby.

3.   Úle sa musia vyrábať zásadne z prírodných materiálov, ktoré nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia alebo včelárskych výrobkov.

4.   Včelí vosk pre novozaložené včelíny pochádza z ekologických výrobných jednotiek.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 25, v úľoch sa môžu používať len prírodné výrobky, ako je napríklad propolis, vosk a rastlinné oleje.

6.   Zakazuje sa používanie chemických syntetických repelentov pri vytáčaní medu.

7.   Zakazuje sa vytáčať med z plodových plástov.

Článok 14

Prístup na voľné plochy

1.   Voľné plochy môžu byť čiastočne zakryté.

2.   V súlade s článkom 14 ods. 1 písm. b) bodom iii) nariadenia (ES) č. 834/2007 bylinožravce majú prístup k pastvinám na spásanie vždy, keď to podmienky umožňujú.

3.   V prípadoch, keď bylinožravce majú prístup na pastvinu počas obdobia pasenia a ak systém zimného ustajnenia poskytuje zvieratám voľnosť pohybu, povinnosť zabezpečovať voľné plochy počas zimných mesiacov sa nemusí dodržať.

4.   Bez ohľadu na odsek 2 býky staršie ako jeden rok musia mať prístup na pastvinu alebo voľnú plochu.

5.   Hydina musí mať prístup na voľné plochy najmenej počas jednej tretiny života.

6.   Voľné plochy pre hydinu musia byť pokryté hlavne vegetáciou a zabezpečené ochrannými zariadeniami a musia hydine umožňovať ľahký prístup k dostatočnému počtu napájacích a kŕmnych žľabov.

7.   V prípade, že sa hydina chová vo vnútorných priestoroch v dôsledku obmedzení alebo povinností uložených na základe právnych predpisov Spoločenstva, má mať stály prístup k dostatočnému množstvu objemového krmiva a vhodného materiálu s cieľom vyhovieť jej etologickým potrebám.

Článok 15

Zaťaženie hospodárskymi zvieratami

1.   Celkové zaťaženie musí byť také, že nepresiahne limit 170 kg dusíka na jeden rok a jeden hektár poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2.

2.   S cieľom určiť primerané zaťaženie hospodárskymi zvieratami príslušný orgán stanoví dobytčie jednotky zodpovedajúce uvedenému limitu, pričom sa riadi údajmi stanovenými v prílohe IV alebo príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými v súlade so smernicou 91/676/EHS.

Článok 16

Zákaz živočíšnej výroby bez pôdy

Živočíšna výroba bez pôdy, v rámci ktorej prevádzkovateľ, ktorý chová hospodárske zvieratá, nespravuje poľnohospodársku pôdu a/alebo nemá zabezpečenú zmluvnú spoluprácu s iným prevádzkovateľom podľa článku 3 ods. 3, je zakázaná.

Článok 17

Paralelný chov ekologických a neekologických hospodárskych zvierat

1.   Hospodárske zvieratá z neekologického chovu môžu byť umiestnené v tom istom poľnohospodárskom podniku za predpokladu, že sa chovajú vo výrobných jednotkách, kde budovy aj pozemky sú jednoznačne oddelené od jednotiek vyrábajúcich v súlade s pravidlami ekologickej výroby, a že ide o odlišné druhy zvierat.

2.   Hospodárske zvieratá z neekologického chovu môžu využívať ekologické pasienky každoročne počas vymedzeného obdobia za predpokladu, že také zvieratá pochádzajú zo systému hospodárenia definovaného v odseku 3 písm. b) a že v tom istom čase sa na týchto pasienkoch nenachádzajú zvieratá z ekologického chovu.

3.   Zvieratá z ekologického chovu sa môžu pásť na spoločnom pozemku za predpokladu, že:

a)

pôda nebola ošetrená prípravkymi, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby, minimálne tri roky;

b)

všetky zvieratá z neekologického chovu, ktoré využívajú príslušný pozemok, pochádzajú zo systému hospodárenia zodpovedajúceho systémom opísaným v článku 36 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo v článku 22 nariadenia (ES) č. 1257/1999;

c)

žiaden výrobok živočíšneho pôvodu sa počas využívania tohto pozemku nepovažuje za výrobok pochádzajúci z ekologickej výroby, pokiaľ sa nepreukáže, že boli dostatočne oddelené od neekologických zvierat.

4.   Počas sezónneho presunu zvierat sa môžu zvieratá pásť na neekologickej pôde, keď sa presúvajú z jedného pasienka na druhý na vlastných nohách. Príjem neekologického krmiva v podobe trávy a inej vegetácie, ktorú zvieratá spásajú počas tohto obdobia, nepresiahne 10 % celkovej kŕmnej dávky za rok. Toto množstvo sa vypočíta ako percentuálny podiel sušiny v krmivách poľnohospodárskeho pôvodu.

5.   Prevádzkovatelia vedú evidenciu o používaní ustanovení uvedených v tomto článku.

Článok 18

Chov zvierat

1.   Operácie takého druhu, ako je pripevňovanie elastických pásikov na chvosty oviec, kupírovanie chvosta, orezávanie zubov, pristrihovanie zobáka a odstraňovanie rohov, sa v ekologickom poľnohospodárstve nesmú vykonávať systematicky. Niektoré z týchto operácií však môže príslušný orgán v jednotlivých prípadoch povoliť z dôvodov bezpečnosti alebo ak majú zlepšiť zdravotný stav, pohodu alebo hygienu hospodárskych zvierat.

Akékoľvek utrpenie zvierat sa zníži na minimum použitím vhodných anestetík a/alebo analgetík a tým, že operácia sa uskutoční v najvhodnejšom veku zvierat a vykonajú ju kvalifikovaní pracovníci.

2.   Fyzická kastrácia je povolená s cieľom zachovať kvalitu výrobkov a tradičné výrobné postupy, ale len v podmienkach stanovených v druhom pododseku odseku 1.

3.   Zakazuje sa mrzačenie, ako je zopnutie krídiel včelích kráľovien.

4.   Nakladanie a vykladanie zvierat sa vykonáva bez použitia akéhokoľvek druhu elektrickej stimulácie na donucovanie zvierat. Pred prepravou alebo počas prepravy sa zakazuje používať akékoľvek alopatické utišujúce prostriedky.

Oddiel 3

Krmivo

Článok 19

Krmivo z vlastného hospodárstva alebo z iných hospodárstiev

1.   V prípade bylinožravcov, s výnimkou každoročného sezónneho presunu stád podľa článku 17 ods. 4, sa aspoň 50 % krmiva získava z hospodárskej jednotky alebo v prípade, že je to neuskutočniteľné, vyrába sa v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami predovšetkým v tom istom regióne.

2.   V prípade včiel sa na konci produkčnej sezóny ponechávajú v úľoch dostatočné zásoby medu a peľu na prežitie zimy.

3.   Kŕmenie kolónií včiel je povolené iba v prípade, ak je prežitie úľov ohrozené v dôsledku klimatických podmienok, a len v období od posledného vyberania medu do 15 dní pred začiatkom najbližšieho obdobia znášky nektáru alebo medovice. Na kŕmenie sa používa ekologický med, ekologický cukrový sirup alebo ekologický cukor.

Článok 20

Krmivo spĺňajúce požiadavky na výživu zvierat

1.   Všetky mláďatá cicavcov sa kŕmia materským mliekom prednostne pred mliekom v prirodzenom stave, počas obdobia najmenej troch mesiacov v prípade hovädzieho dobytka, vrátane druhov bubalus a bizón, a koní, 45 dní v prípade oviec a kôz a 40 dní v prípade ošípaných.

2.   Základom chovných systémov pre bylinožravce musí byť čo najväčšie využitie pastvín podľa dostupnosti pasienkov počas rôznych ročných období. Aspoň 60 % sušiny v denných dávkach bylinožravcov musí pozostávať z objemového krmiva, z čerstvého alebo suchého krmiva alebo zo siláže. Povolené je zníženie tohto množstva na 50 % v prípade zvierat využívaných na výrobu mlieka najmenej tri mesiace na začiatku laktácie.

3.   Do dennej dávky pre ošípané a hydinu sa musí pridávať objemové krmivo, čerstvé alebo suché krmivo alebo siláž.

4.   Chov hospodárskych zvierat v takých podmienkach alebo na takých kŕmnych dávkach, ktoré môžu podnietiť vznik anémie, je zakázaný.

5.   Výkrmové postupy možno v ktorejkoľvek etape chovu prerušiť. Nútené kŕmenie je zakázané.

Článok 21

Konverzné krmivo

1.   Až 30 % dávok kŕmnej zmesi môže v priemere zahŕňať konverzné krmivá. Ak konverzné krmivá pochádzajú z výrobnej jednotky samotného hospodárstva, tento percentuálny podiel sa môže zvýšiť na 60 %.

2.   Až 20 % celkového priemeru množstva kŕmnej zmesi pre hospodárske zvieratá môže pochádzať z pasenia alebo z úrody z trvalých pasienkov alebo plôch s viacročnými krmovinami v prvom roku ich konverzie za predpokladu, že sú súčasťou samotného hospodárstva a neboli súčasťou ekologickej výrobnej jednotky tohto hospodárstva za posledných päť rokov. V prípade, že sa využívajú konverzné krmivá aj krmivá z parciel v prvom roku ich konverzie, celkový kombinovaný priemer takýchto krmív nepresiahne maximálne percento stanovené v odseku 1.

3.   Číselné údaje v odsekoch 1 a 2 sa vypočítavajú každoročne ako percentuálny podiel sušiny v krmivách rastlinného pôvodu.

Článok 22

Výrobky a látky uvedené v článku 14 ods. 1 písm. d) bode iv) nariadenia (ES) č. 834/2007

1.   Neekologické kŕmne suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu sa môžu používať v ekologickej výrobe, ak podliehajú ustanoveniam článku 43, a to len vtedy, ak sú uvedené v prílohe V a ak sa dodržiavajú obmedzenia stanovené v uvedenej prílohe.

2.   Ekologické kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu a kŕmne zložky minerálneho pôvodu sa môžu používať v ekologickej výrobe len vtedy, ak sú uvedené v prílohe V a ak sa dodržiavajú obmedzenia stanovené v uvedenej prílohe.

3.   Výrobky a vedľajšie výrobky rybného hospodárstva sa môžu používať v ekologickej výrobe len vtedy, ak sú uvedené v prílohe V a ak sa dodržiavajú obmedzenia stanovené v uvedenej prílohe.

4.   Doplnkové látky krmív, určité látky používané vo výžive zvierat a pomocné technologické látky pre výrobu krmív sa môžu používať v ekologickej výrobe len vtedy, ak sú uvedené v prílohe VI a ak sa dodržiavajú obmedzenia stanovené v uvedenej prílohe.

Oddiel 4

Predchádzanie chorobám a veterinárna liečba

Článok 23

Predchádzanie chorobám

1.   Používanie chemicky syntetizovaných alopatických veterinárnych liekov alebo antibiotík na účely preventívnej liečby je zakázané bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 24 ods. 3.

2.   Použitie rastových stimulátorov alebo látok podporujúcich produkciu (vrátane antibiotík, kokcídiostatík a iných neprirodzených rast podporujúcich prostriedkov) a použitie hormónov alebo podobných látok na kontrolu reprodukcie alebo na iné účely (t. j. indukcia alebo synchronizácia ruje) sa zakazuje.

3.   Ak sa hospodárske zvieratá získajú z neekologických výrobných jednotiek, môžu sa uplatňovať osobitné opatrenia, ako sú napríklad skríningové testy alebo obdobia karantény, v závislosti od miestnych okolností.

4.   Budovy, ohrady, vybavenie a náradie sa musia dôkladne čistiť a dezinfikovať, aby sa zabránilo prenosu infekcie a rozmnožovaniu organizmov prenášajúcich choroby. Výkaly, moč a nezožratá alebo rozliata potrava sa musia odstraňovať tak často, ako je to potrebné, aby sa minimalizoval zápach a aby sa zabránilo prilákaniu hmyzu a hlodavcov.

Na účely článku 14 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 834/2007 len výrobky uvedené v prílohe VII sa môžu používať na čistenie a dezinfekciu budov, zariadení a vybavenia pre hospodárske zvieratá. Prípravky proti hlodavcom (určené len na používanie v pasciach) a prípravky uvedené v prílohe II sa môžu používať na odstraňovanie hmyzu a iných škodcov v budovách a iných zariadeniach, v ktorých sa chovajú hospodárske zvieratá.

5.   Medzi jednotlivými turnusmi chovanej hydiny sa budovy vyprázdňujú. Počas tohto času sa budovy a zariadenia vyčistia a vydezinfikujú. Okrem toho po ukončení chovu každého turnusu hydiny sa musia výbehy nechať prázdne, aby sa umožnilo opätovné vyrastenie vegetácie. Členské štáty stanovia lehotu, počas ktorej musia byť výbehy prázdne. Prevádzkovateľ vedie evidenciu o dodržiavaní tohto obdobia. Tieto požiadavky sa neuplatňujú, ak sa hydina nechová v skupinách, nedrží sa vo výbehoch a počas dňa sa môže voľne pohybovať.

Článok 24

Veterinárna liečba

1.   V prípade, že napriek preventívnym opatreniam na zabezpečenie zdravotného stavu zvierat, ako sa stanovuje v článku 14 ods. 1 písm. e) bode i) nariadenia (ES) č. 834/2007, zvieratá ochorejú alebo sa porania, musia sa neodkladne ošetriť, v prípade potreby v izolácii a vo vhodnom ustajnení.

2.   Fytoterapeutické prostriedky, homeopatické prostriedky, stopové prvky a výrobky uvedené v prílohe V časti 3 a v prílohe VI časti 1.1 sa používajú prednostne pred chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárnymi liečivami alebo antibiotikami za predpokladu, že ich terapeutický účinok je efektívny pre daný druh zvieraťa a stav, pre ktorý je liečba určená.

3.   V prípade, že použitie opatrení uvedených v odseku 1 a 2 nie je v boji s chorobu alebo poranením účinné, a ak je nevyhnutná liečba s cieľom predísť utrpeniu alebo bolesti zvieraťa, chemicky syntetizované alopatické veterinárne lieky alebo antibiotiká sa môžu použiť a za ich použitie zodpovedá veterinárny lekár.

4.   S výnimkou očkovaní, ošetrenia proti parazitom a povinných eradikačných systémov, ak zviera alebo skupina zvierat dostane viac ako tri liečebné kúry chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárnymi liekmi alebo antibiotikami počas 12 mesiacov alebo viac ako jednu liečebnú kúru, ak je ich produkčný cyklus kratší ako jeden rok, príslušné hospodárske zvieratá alebo výrobky, ktoré z nich pochádzajú, sa nesmú predávať ako ekologické výrobky a zvieratá musia prejsť obdobiami konverzie stanovenými v článku 38 ods. 1.

Pre potreby súkromnej alebo štátnej inšpekčnej organizácie sa vedie dokumentácia o výskyte takých okolností.

5.   Lehota vyradenia zvieraťa medzi posledným podaním alopatických veterinárnych liekov zvieraťu za normálnych podmienok použitia a výrobou ekologicky vyrábaných potravín z takýchto zvierat sa musí rovnať dvojnásobku ochrannej lehoty, ako sa uvádza v článku 11 smernice 2001/82/ES, alebo v prípade, keď ochranná lehota nie je bližšie určená, musí byť 48 hodín.

Článok 25

Osobitné pravidlá predchádzania chorôb a veterinárnej liečby vo včelárstve

1.   Na účely ochrany rámikov, úľov a plástov, obzvlášť pred škodcami, sú povolené len prípravky proti hlodavcom (len na použitie v pasciach) a vhodné prípravky uvedené v prílohe II.

2.   Použitie fyzikálnych postupov na účely dezinfekcie včelínov, ako je napríklad para alebo priamy plameň, je povolené.

3.   Postup ničenia samčieho včelieho plodu je povolený len s cieľom izolovať nákazu Varroa destructor.

4.   Ak napriek všetkým preventívnym opatreniam kolónie ochorejú alebo sa nainfikujú, musia sa ihneď ošetriť, a ak je to nevyhnutné, môžu sa kolónie umiestniť do izolovaných včelínov.

5.   Veterinárne lieky sa môžu použiť v ekologickom chove včiel iba vtedy, ak je ich zodpovedajúce použitie povolené v členskom štáte v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenstva alebo vnútroštátnymi ustanoveniami v zhode s právom Spoločenstva.

6.   Kyselina mravčia, kyselina mliečna, kyselina octová a kyselina šťaveľová, ako aj mentol, tymol, eukalyptol alebo gáfor sa môžu použiť v prípade nákazy Varroa destructor.

7.   Ak sa aplikuje liečba chemicky syntetizovanými alopatickými prostriedkami, ošetrené kolónie sa počas takého obdobia umiestnia do izolovaných včelínov a všetok vosk sa nahradí voskom pochádzajúcim z ekologického chovu včiel. Následne sa na tieto kolónie uplatní obdobie konverzie v trvaní jedného roka stanovené v článku 38 ods. 3.

8.   Požiadavky stanovené v odseku 7 sa neuplatňujú na výrobky uvedené v odseku 6.

KAPITOLA 3

Spracované výrobky

Článok 26

Pravidlá výroby spracovaných krmív a potravín

1.   Doplnkové látky, pomocné technologické látky a iné látky a zložky používané na spracovávanie potravín alebo krmiva a akékoľvek uplatňované spracovateľské postupy, ako je údenie, spĺňajú zásady správnej výrobnej praxe.

2.   Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú spracované krmivá alebo potraviny, zavedú a aktualizujú vhodné postupy založené na systematickom určovaní kritických krokov pri spracovaní.

3.   Uplatňovanie postupov uvedených v odseku 2 vždy zaručí, že v každom čase sú vyrobené spracované výrobky v súlade s pravidlami ekologickej výroby.

4.   Prevádzkovatelia dodržiavajú a vykonávajú postupy uvedené v odseku 2. Prevádzkovatelia predovšetkým:

a)

prijmú preventívne opatrenia s cieľom vyhnúť sa riziku znečistenia nepovolenými látkami alebo výrobkami;

b)

vykonávajú vhodné opatrenia, pokiaľ ide o čistenie, monitorujú ich účinnosť a vedú záznamy o týchto operáciách;

c)

zaručujú, že na trhu sa neumiestňujú neekologické výrobky s označením, ktoré odkazuje na spôsob ekologickej výroby.

5.   S odvolaním sa na ustanovenia stanovené v odsekoch 2 a 4, ak sa neekologické výrobky taktiež pripravujú alebo uskladňujú v príslušnej prípravnej jednotke, prevádzkovateľ:

a)

vykonáva činnosti nepretržite, až kým sa nespracuje celá predmetná séria, oddelene v priestore alebo čase od podobných činností vykonávaných na neekologických výrobkoch;

b)

pred začatím činností aj po ich ukončení uskladňuje ekologické výrobky oddelene v priestore alebo čase od neekologických výrobkov;

c)

informuje o tom štátnu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu a má k dispozícii aktualizovanú evidenciu všetkých činností a spracovaných množstiev;

d)

prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť identifikáciu sérií a vyhnúť sa zmiešaniu s neekologickými výrobkami alebo výmene za neekologické výrobky;

e)

vykonáva činnosti na ekologických výrobkoch len po vhodnom očistení výrobného zariadenia.

Článok 27

Použitie určitých výrobkov a látok v spracovaní potravín

1.   Na účely článku 19 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa v spracovaní ekologických potravín s výnimkou vína môžu používať len tieto látky:

a)

látky uvedené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu;

b)

prípravky z mikroorganizmov a enzýmov, ktoré sa bežne používajú v spracovaní potravín;

c)

látky a výrobky, ako sú definované v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice Rady 88/388/EHS (14), označené ako prírodné dochucovacie a aromatické látky alebo prírodné dochucovacie a aromatické prípravky podľa článku 9 ods. 1 písm. d) a článku 9 ods. 2 uvedenej smernice;

d)

farby na pečiatkovanie mäsa v súlade s článkom 2 ods. 8 a na pečiatkovanie vaječných škrupín v súlade s článkom 2 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES (15);

e)

pitná voda a soľ (s chloridom sodným alebo chloridom draselným ako základnou zložkou), používaná vo všeobecnosti pri spracovávaní potravín;

f)

minerály (vrátane stopových prvkov), vitamíny, aminokyseliny a mikroživiny v prípade, ak je právnymi predpismi schválené ich používanie v potravinách, v ktorých sú zapracované.

2.   Na účely výpočtu uvedeného v článku 23 ods. 4 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 834/2007

a)

doplnkové látky do potravín uvedené v prílohe VIII a označené hviezdičkou v stĺpci číselného kódu doplnkovej látky sa započítavajú ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu;

b)

prípravky a látky uvedené v odseku 1 písm. b), c), d), e) a f) tohto článku a látky neoznačené hviezdičkou v stĺpci číselného kódu doplnkovej látky sa nezapočítavajú ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu.

3.   Do 31. decembra 2010 sa znovu preskúma používanie týchto látok uvedených v prílohe VIII:

a)

dusitan sodný a dusičnan draselný v oddiele A s plánom stiahnutia týchto doplnkových látok;

b)

oxid siričitý a pyrosíričitan draselný v oddiele A;

c)

kyselina chlorovodíková v oddiele B na spracovanie syrov Gouda, Edam a Maasdammer, Boerenkaas, Friese a Leidse Nagelkaas.

Pri opätovnom preskúmaní uvedenom v písmene a) sa zohľadní úsilie členských štátov vynaložené na nájdenie bezpečných alternatív dusitanov/dusičnanov a na zavádzanie vzdelávacích programov v oblasti alternatívnych spôsobov spracovania a hygieny určených pre spracovateľov/výrobcov ekologického mäsa.

Článok 28

Použitie určitých neekologických zložiek poľnohospodárskeho pôvodu v spracovaní potravín

Na účely článku 19 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa neekologické poľnohospodárske zložky uvedené v prílohe IX k tomuto nariadeniu môžu používať pri spracovaní ekologických potravín.

Článok 29

Povoľovanie neekologických potravinových zložiek potravín poľnohospodárskeho pôvodu zo strany členského štátu

1.   V prípade, že zložka poľnohospodárskeho pôvodu nie je zahrnutá do prílohy IX k tomuto nariadeniu, táto zložka sa môže používať len v súlade s týmito podmienkami:

a)

prevádzkovateľ informoval príslušný orgán členského štátu o všetkých potrebných dôkazoch preukazujúcich, že príslušná zložka sa nevyrába v dostatočnom množstve v Spoločenstve v súlade s pravidlami ekologickej výroby ani sa nemôže dovážať z tretích krajín;

b)

príslušný orgán členského štátu prechodne povolil používanie na maximálne obdobie 12 mesiacov po overení, že prevádzkovateľ nadviazal potrebné kontakty s dodávateľmi v Spoločenstve s cieľom presvedčiť sa o nedostupnosti príslušných zložiek spĺňajúcich potrebné požiadavky na kvalitu;

c)

v súlade s ustanoveniami odsekov 3 alebo 4 nebolo prijaté rozhodnutie o tom, že povolenie, udelené vzhľadom na danú zložku, sa odoberie.

Členský štát môže predĺžiť povolenie stanovené v písmene b) maximálne trikrát a to vždy o obdobie 12 mesiacov.

2.   Ak bolo povolenie uvedené v odseku 1 udelené, potom členský štát neodkladne oznámi ostatným členským štátom aj Komisii tieto informácie:

a)

dátum vydania povolenia a v prípade predĺženého povolenia dátum vydania prvého povolenia;

b)

meno, adresu, telefónne číslo a, ak existujú, aj faxové číslo a e-mailovú adresu držiteľa povolenia; meno a adresu kontaktného miesta orgánu, ktorý povolenie vydal;

c)

názov a v potrebných prípadoch aj presný opis danej zložky poľnohospodárskeho pôvodu a požadované kvalitatívne požiadavky, ktorým musí vyhovovať;

d)

typ výrobkov, na prípravu ktorých je požadovaná zložka potrebná;

e)

požadované množstvá a ich odôvodnenie;

f)

príčiny nedostatku a jeho predpokladané trvanie;

g)

dátum, v ktorý členský štát odosiela toto oznámenie ostatným členským štátom a Komisii. Komisia a/alebo členské štáty môžu tieto informácie dať k dispozícii verejnosti.

3.   Ak niektorý členský štát predloží pripomienky Komisii a členskému štátu, ktorý udelil povolenie, a z pripomienok vyplýva, že počas obdobia nedostatku sú zásoby dostupné, potom členský štát posúdi možnosť odňatia povolenia alebo skrátenia platnosti vydaného povolenia a do 15 pracovných dní od dátumu prijatia takejto informácie informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal alebo ktoré prijme.

4.   Na základe požiadavky niektorého členského štátu alebo na základe iniciatívy zo strany Komisie možno záležitosť predložiť na preskúmanie výboru ustanovenému v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 834/2007. V súlade s postupom zakotveným v odseku 2 uvedeného článku možno prijať rozhodnutie, že udelené povolenie sa odníma alebo že sa zmení obdobie jeho platnosti, alebo tam, kde to je primerané, aby sa daná zložka zaradila do prílohy IX k tomuto nariadeniu.

5.   V prípade predĺženia, ako sa uvádza v druhom pododseku odseku 1, sa uplatňujú postupy odsekov 2 a 3.

KAPITOLA 4

Zber, balenie, doprava a skladovanie výrobkov

Článok 30

Zber výrobkov a doprava do jednotiek vykonávajúcich prípravu

Prevádzkovatelia môžu vykonávať súčasný zber ekologických a neekologických výrobkov, len ak prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabrániť možnému zmiešaniu s neekologickými výrobkami alebo zámene za neekologické výrobky a zabezpečiť identifikáciu ekologických výrobkov. Prevádzkovateľ uchováva pre súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu informácie o dátume, čase a mieste zberu a o dátume a čase prijatí výrobkov.

Článok 31

Balenie a doprava výrobkov k iným prevádzkovateľom alebo do iných jednotiek

1.   Prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby sa ekologické výrobky prepravovali do iných jednotiek, vrátane veľkoobchodníkov a maloobchodníkov, iba vo vhodnom balení, v kontajneroch alebo dopravných prostriedkoch uzatvorených spôsobom, ktorý zabraňuje zámene obsahu bez manipulácie s uzáverom alebo bez jeho poškodenia, a označených etiketou, ktorá uvádza nasledujúce údaje bez toho, aby boli dotknuté ostatné označovania vyžadované právnymi predpismi:

a)

meno a adresa prevádzkovateľa a, ak sa odlišujú, tak meno a adresu vlastníka alebo predajcu výrobku;

b)

názov výrobku alebo opis kŕmnej zmesi, ku ktorému je pripojený odkaz na spôsob ekologickej výroby;

c)

názov a/alebo číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie, ktorej prevádzkovateľ podlieha, a

d)

ak je to relevantné, tak identifikačnú značku šarže podľa identifikačného systému schváleného na vnútroštátnej úrovni alebo dohodnutého so súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou, torá umožňuje nájsť nadväznosť šarže s evidenciou uvedenou v článku 66.

Informácie uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku je možné tiež uviesť v sprievodnom dokumente, ak taký dokument možno bez pochýb spojiť s balením, kontajnerom alebo dopravou výrobku automobilom. Tento sprievodný dokument obsahuje informácie o dodávateľovi a/alebo dopravcovi.

2.   Uzatvorenie obalov, kontajnerov alebo dopravných prostriedkov sa nevyžaduje v prípade, ak:

a)

medzi výrobcom a druhým prevádzkovateľom, ktorí podliehajú systému ekologickej kontroly, je priama preprava a

b)

výrobky sú sprevádzané dokladom uvádzajúcim informácie, ktoré sa vyžadujú podľa odseku 1, a

c)

expedujúci aj prijímajúci prevádzkovateľ uchováva pre súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu záznamy o takých prepravných činnostiach.

Článok 32

Osobitné pravidlá prepravy krmiva do iných výrobných/prípravných jednotiek alebo skladovacích priestorov

Okrem ustanovení článku 31 v prípade, že sa krmivo prepravuje do iných výrobných alebo prípravných jednotiek alebo skladovacích priestorov, prevádzkovatelia zabezpečia splnenie týchto podmienok:

a)

ekologicky vyrobené krmivo, konverzné krmivo a neekologické krmivo musia byť počas prepravy účinným spôsobom fyzicky oddelené;

b)

dopravné prostriedky a/alebo kontajnery, v ktorých sa prepravovali neekologické výrobky, sa používajú na prepravu ekologických výrobkov za predpokladu, že:

i)

pred začatím prepravy ekologických výrobkov boli vykonané vhodné opatrenia na čistenie, ktorých účinnosť bola overená; prevádzkovatelia vedú evidenciu o týchto činnostiach;

ii)

uplatnia sa všetky vhodné opatrenia v závislosti od rizík vyhodnotených v súlade s článkom 88 ods. 3 a prevádzkovatelia v prípade potreby zaručia, že na trh sa neuvedú neekologické výrobky s označením, ktoré odkazuje na ekologickú výrobu;

iii)

prevádzkovateľ uchováva pre súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu záznamy o takých prepravných činnostiach;

c)

preprava hotového ekologického krmiva je fyzicky alebo časovo oddelená od prepravy iných hotových výrobkov;

d)

pri preprave sa musí zaznamenávať množstvo výrobku na začiatku prepravy a každé množstvo jednotlivých prepráv v rámci jednej dodávky.

Článok 33

Príjem výrobkov z iných jednotiek a od iných prevádzkovateľov

V prípade, že je to relevantné, prevádzkovateľ pri príjme ekologického výrobku skontroluje uzáver obalu alebo kontajnera a prítomnosť označení stanovených v článku 31.

Prevádzkovateľ porovná informácie na etikete uvedenej v článku 31 s informáciami na sprievodných dokumentoch. Výsledky týchto overovaní sa výslovne uvedú v evidencii dokumentov uvedenej v článku 66.

Článok 34

Osobitné pravidlá príjmu výrobkov z tretej krajiny

Ekologické výrobky sa dovážajú z tretej krajiny vo vhodnom obale alebo kontajneroch uzavretých spôsobom, ktorý zabraňuje zámene ich obsahu, musia mať označenie vývozcu a všetky ostatné znaky a čísla, ktoré slúžia na identifikáciu šarže, a podľa potreby osvedčenie o inšpekcii na účely dovozu z tretích krajín.

Prvý príjemca pri príjme ekologického výrobku dovezeného z tretej krajiny skontroluje uzáver obalu alebo kontajnera a v prípade výrobkov dovážaných v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 overí, či sa osvedčenie uvedené v uvedenom článku vzťahuje na druh výrobku obsiahnutého v zásielke. Výsledok týchto overovaní sa výslovne uvedie v evidencii dokumentov uvedenej v článku 66 tohto nariadenia.

Článok 35

Skladovanie výrobkov

1.   Plochy na uskladnenie výrobkov musia byť usporiadané tak, aby zabezpečovali identifikáciu šarží a aby zabraňovali akémukoľvek zmiešaniu alebo kontaminácii s výrobkami a/alebo látkami, ktoré nie sú v zhode s pravidlami ekologickej výroby. Ekologické výrobky musia byť vždy jednoznačne identifikovateľné.

2.   V prípade ekologických jednotiek rastlinnej a živočíšnej výroby je vo výrobnej jednotke zakázané skladovanie vstupných výrobkov okrem výrobkov povolených podľa tohto nariadenia.

3.   Skladovanie alopatických veterinárnych liekov a antibiotík v poľnohospodárskych podnikoch je povolené za predpokladu, že ich predpísal veterinárny lekár v súvislosti s liečbou podľa článku 14 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia (ES) č. 834/2007, že sa skladujú na mieste, ktoré je pod dohľadom, a že sa zaznamenávajú do záznamov hospodárskych zvierat uvedených v článku 76 tohto nariadenia.

4.   V prípade, že prevádzkovatelia manipulujú s neekologickými výrobkami a ekologickými výrobkami a ekologické výrobky sa skladujú v skladovacích zariadeniach, v ktorých sú uskladnené aj iné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny:

a)

ekologické výrobky sa musia skladovať oddelene od ostatných poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín;

b)

prijmú sa všetky opatrenia na zabezpečenie identifikácie zásielok a aby sa zabránilo zmiešaniu s neekologickými výrobkami alebo zámene za tieto výrobky;

c)

vykoná sa vhodné čistenie, účinnosť ktorého skontroluje prevádzkovateľ pred uskladnením ekologických výrobkov; prevádzkovateľ tieto operácie zaznamená.

KAPITOLA 5

Pravidlá konverzie

Článok 36

Rastliny a rastlinné výrobky

1.   Na to, aby sa rastliny a rastlinné výrobky považovali za ekologické, musia sa na pozemkoch počas obdobia konverzie trvajúcej najmenej dva roky pred siatím alebo v prípade trávnych porastov alebo viacročných krmovín najmenej dva roky pred tým, ako sa použijú ako krmivo z ekologického poľnohospodárstva, alebo v prípade viacročných plodín iných ako krmoviny najmenej tri roky pred prvou úrodou ekologických výrobkov uplatňovať pravidlá výroby uvedené v článkoch 9, 10, 11 a 12 nariadenia (ES) č. 834/2007 a kapitoly I tohto nariadenia, a ak je to vhodné, výnimky z pravidiel výroby uvedené v kapitole 6 tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

a)

pozemky boli predmetom opatrení definovaných v programe realizovanom v súlade s nariadením (ES) č. 1257/99, nariadením (ES) č. 1698/2005 alebo v inom úradne schválenom programe, za predpokladu, že príslušné opatrenia zabezpečujú, že sa na týchto pozemkoch nepoužijú výrobky neschválené pre ekologickú výrobu, alebo

b)

pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré neboli ošetrené výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

Obdobie uvedené v písmene b) prvého pododseku sa môže vziať do úvahy so spätnou platnosťou len v prípade, ak sa príslušnému orgánu predloží dostatočný dôkaz, ktorý mu umožní, aby sa presvedčil, že dané podmienky sa dodržiavali minimálne tri roky.

3.   V určitých prípadoch, keď bola pôda kontaminovaná výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu, môže príslušný orgán rozhodnúť, že obdobie konverzie uvedené v odseku 1 predĺži.

4.   V prípade pozemkov, ktoré už prešli konverziou alebo ktoré prechádzali procesom konverzie na ekologické poľnohospodárstvo a ktoré sú ošetrované výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu, môže členský štát skrátiť obdobie konverzie uvedené v odseku 1 v týchto dvoch prípadoch:

a)

pozemky ošetrené výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na ochranu proti chorobám alebo škodcom stanovených príslušným orgánom členského štátu;

b)

pozemky ošetrené výrobkom neschváleným na ekologickú výrobu ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

V prípadoch stanovených v písmenách a) a b) prvého pododseku sa dĺžka obdobia konverzie stanoví s prihliadnutím na tieto faktory:

a)

proces rozkladu príslušného výrobku musí na konci obdobia konverzie zaručovať zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde a v prípade viacročnej plodiny v rastline;

b)

úroda pozbieraná po ošetrení sa nesmie predávať ako výrobok ekologického poľnohospodárstva.

Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom rozhodnutí požadovať povinné opatrenia.

Článok 37

Osobitné pravidlá konverzie pre pôdu spojenú s ekologickou živočíšnou výrobou

1.   Pravidlá konverzie, ako sa uvádzajú v článku 36 tohto nariadenia, sa uplatňujú na celú plochu výrobnej jednotky, na ktorej sa vyrába krmivo pre zvieratá.

2.   Napriek ustanoveniam v odseku 1 sa obdobie konverzie môže skrátiť na jeden rok v prípade pastvín a voľných plôch využívaných druhmi, ktoré nepatria k bylinožravcom. Toto obdobie možno skrátiť na šesť mesiacov v prípade, ak príslušná pôda nebola počas posledného roka ošetrená výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

Článok 38

Hospodárske zvieratá a výrobky živočíšneho pôvodu

1.   Pokiaľ bol privezený dobytok z neekologických hospodárstiev do podniku v súlade s ustanoveniami článku 14 ods. 1, písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 834/2007 a článku 9 a/alebo článku 42 tohto nariadenia a ak sa výrobky živočíšneho pôvodu majú predávať ako ekologické výrobky, pravidlá výroby, ako sa uvádzajú v článkoch 9, 10, 11 a 14 nariadenia (ES) č. 834/2007 a v kapitole 2 hlavy II a ak je to vhodné, v článku 42 tohto nariadenia, sa musia uplatňovať minimálne:

a)

12 mesiacov v prípade koní a hovädzieho dobytka, vrátane druhov bubalus a bizón, na produkciu mäsa a v každom prípade najmenej tri štvrtiny ich života;

b)

šesť mesiacov v prípade malých prežúvavcov a ošípaných a zvierat na produkciu mlieka;

c)

10 týždňov v prípade hydiny na produkciu mäsa privezenej pred dosiahnutím veku troch dní;

d)

šesť týždňov v prípade hydiny na produkciu vajec.

2.   Pokiaľ sa na začiatku konverzie v hospodárstve nachádzajú zvieratá podľa článku 14 ods. 1 písm. a) bodu iii) nariadenia (ES) č. 834/2007, ich produkty možno považovať za ekologické v prípade, že prebieha konverzia celej výrobnej jednotky súčasne, vrátane hospodárskych zvierat, pastvín a/alebo akejkoľvek pôdy využívanej na produkciu krmív pre zvieratá. Celkové spojené obdobie konverzie určené pre existujúce zvieratá a ich potomstvo, pastviny a/alebo akúkoľvek pôdu využívanú na krmivo pre zvieratá sa môže znížiť na 24 mesiacov, ak sa zvieratá kŕmia hlavne výrobkami z tejto výrobnej jednotky.

3.   Včelárske výrobky sa môžu predávať s odkazmi na postup ekologickej výroby len v prípade, ak sa pravidlá ekologickej výroby dodržiavali minimálne jeden rok.

4.   Obdobie konverzie sa neuplatňuje pre včelstvá v prípade uplatňovania článku 9 ods. 5 tohto nariadenia.

5.   Počas obdobia konverzie sa vosk nahradí voskom pochádzajúcim z ekologického včelárstva.

KAPITOLA 6

Výnimky z pravidiel výroby

Oddiel 1

Výnimky z pravidiel výroby týkajúce sa klimatických, geografických alebo štrukturálnych obmedzení v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007

Článok 39

Väzné ustajnenie

V prípade, že sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007, príslušné orgány môžu povoliť väzné ustajnenie dobytka v malých poľnohospodárskych podnikoch, ak nie je možné chovať dobytok v skupinách zodpovedajúcich ich potrebám správania, za predpokladu, že zvieratá majú prístup na pastviny počas obdobia pasenia podľa článku 14 ods. 2, a ak pasenie nie je možné, najmenej dvakrát do týždňa prístup na voľné priestranstvá.

Článok 40

Paralelná výroba

1.   V prípade, že sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007, výrobca môže prevádzkovať ekologické a neekologické výrobné jednotky v tej istej oblasti:

a)

v prípade produkcie viacročných plodín, ktoré vyžadujú obdobie pestovania najmenej tri roky, ak odrody nie je možné ľahko rozlíšiť, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i)

uvedená produkcia je súčasťou plánu konverzie, ku ktorému sa výrobca pevne zaviazal a v ktorom je stanovené, že konverzia poslednej časti danej oblasti na ekologickú výrobu sa začne v najkratšom možnom období, ktoré v žiadnom prípade neprekročí päť rokov;

ii)

boli prijaté vhodné opatrenia zabezpečujúce trvalé oddelenie výrobkov získaných z každej príslušnej výrobnej jednotky;

iii)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia je informovaná o zbere každého z príslušných výrobkov aspoň 48 hodín vopred;

iv)

po ukončení zberu výrobca informuje kontrolný orgán o presných množstvách zozbieraných v príslušných jednotkách a opatreniach uplatňovaných na oddelenie výrobkov;

v)

príslušný orgán schváli plán konverzie a kontrolné opatrenia uvedené v kapitole 1 a 2 hlavy IV; po začatí plánu konverzie sa toto schválenie musí každý rok potvrdzovať;

b)

v prípade plôch určených na poľnohospodársky výskum alebo vzdelávanie odsúhlasených príslušnými orgánmi členských štátov a za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v písmene a) bodoch ii), iii), iv) a príslušnej časti bodu v);

c)

v prípade produkcie osiva, vegetatívneho množiteľského materiálu a priesad a za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v písmene a) bodoch ii), iii), iv) a príslušnej časti bodu v);

d)

v prípade trávnych porastov využívaných výlučne na pasenie.

2.   Príslušný orgán môže povoliť poľnohospodárskym podnikom, ktoré vykonávajú poľnohospodársky výskum alebo vzdelávanie, aby chovali ekologické a neekologické hospodárske zvieratá toho istého druhu, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

boli prijaté vhodné opatrenia vopred oznámené štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, s cieľom zaručiť trvalé oddelenie hospodárskych zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu, maštaľného hnoja a krmív každej výrobnej jednotky;

b)

výrobca vopred informuje štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o každej dodávke alebo predaji hospodárskych zvierat alebo výrobkov živočíšneho pôvodu;

c)

prevádzkovateľ informuje štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o presných množstvách vyrobených vo výrobných jednotkách spolu so všetkými charakteristickými vlastnosťami umožňujúcimi identifikáciu výrobkov a potvrdzuje, že boli vykonané opatrenia na oddelenie výrobkov.

Článok 41

Prevádzka jednotiek určených na chov včiel na účely opeľovania

V prípade, že sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007, prevádzkovateľ môže na účely činností spojených s opeľovaním prevádzkovať ekologické a neekologické jednotky chovu včiel v tom istom poľnohospodárskom podniku za predpokladu, že všetky požiadavky pravidiel ekologickej výroby sú splnené, s výnimkou ustanovení pre umiestňovanie včelínov. V takom prípade sa výrobok nemôže predávať ako ekologický.

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o využití tohto ustanovenia.

Oddiel 2

Výnimky z pravidiel výroby týkajúce sa nedostupnosti ekologických vstupov na farme v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007

Článok 42

Využitie neekologických zvierat

V prípade, že sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007 a na základe predchádzajúceho schválenia príslušného orgánu,

a)

keď sa kŕdeľ zostavuje po prvý raz, obnovuje sa alebo sa znovu zostavuje a hydina z ekologického chovu nie je k dispozícii v dostatočnom množstve, v jednotke určenej na produkciu ekologickej hydiny sa môže umiestniť hydina z neekologického chovu za predpokladu, že mládky na produkciu vajec a hydina na produkciu mäsa sú najviac vo veku troch dní;

b)

mládky z neekologického chovu určené na produkciu vajec vo veku najviac 18 týždňov sa môžu umiestňovať v jednotkách ekologickej živočíšnej výroby do 31. decembra 2011, ak nie sú k dispozícii mládky z ekologického chovu, a za predpokladu, že sa dodržiavajú príslušné ustanovenia stanovené v oddieloch 3 a 4 kapitoly 2.

Článok 43

Použitie neekologického krmiva poľnohospodárskeho pôvodu

V prípade, že sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007, použitie obmedzeného podielu neekologického krmiva rastlinného a živočíšneho pôvodu sa povoľuje, ak poľnohospodári nie sú schopní získať krmivo výhradne z ekologickej výroby. Najvyšší percentuálny podiel neekologického krmiva povoleného na obdobie 12 mesiacov pre iné druhy, ako sú bylinožravce, predstavuje:

a)

10 % počas obdobia od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009;

b)

5 % počas obdobia od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011.

Tieto údaje sa vypočítavajú ročne ako percentuálny podiel sušiny v krmive poľnohospodárskeho pôvodu. Najvyšší povolený percentuálny podiel neekologického krmiva v dennej dávke predstavuje 25 % podiel prepočítaný na sušinu.

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o potrebe použitia tohto ustanovenia.

Článok 44

Použitie neekologického včelieho vosku

V prípade nových zariadení alebo počas obdobia konverzie sa neekologický včelí vosk môže použiť len:

a)

v prípade, že včelí vosk z ekologického včelárstva nie je na trhu k dispozícii;

b)

ak sa preukáže, že nie je kontaminovaný látkami nepovolenými pre ekologickú výrobu, a

c)

za predpokladu, že pochádza z viečok.

Článok 45

Použitie osív alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktoré neboli získané metódou ekologickej výroby

1.   V prípade, že sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007,

a)

osivá a vegetatívny množiteľský materiál z výrobnej jednotky, ktorá prechádza konverziou na ekologickú výrobu sa môžu používať;

b)

v prípade, že nie je uplatniteľné ustanovenie uvedené v písmene a), členské štáty môžu povoliť používanie neekologických osív alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ak nie sú k dispozícii z ekologickej výroby. Na používanie neekologických osív a sadbových zemiakov sa však uplatňujú nasledujúce odseky 2 až 9.

2.   Neekologické osivo a sadbové zemiaky sa môžu použiť za predpokladu, že osivá a sadbové zemiaky nie sú ošetrené prostriedkami na ochranu rastlín okrem prostriedkov povolených na ošetrenie osiva v súlade s článkom 5 ods. 1, pokiaľ chemické ošetrenie nenariadil príslušný orgán členského štátu v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES (16) na fytosanitárne účely pre všetky odrody daného druhu v oblasti, v ktorej sa osivá alebo sadbové zemiaky majú použiť.

3.   Druhy, v prípade ktorých sa zistilo, že ekologicky vyrobené osivá alebo sadbové zemiaky sú k dispozícii v dostatočných množstvách a pre značný počet odrôd vo všetkých častiach Spoločenstva, sú stanovené v prílohe X.

Druhy uvedené v prílohe X nemusia podliehať povoleniam v súlade s odsekom 1 písm. b), pokiaľ tieto povolenia nie sú odôvodnené jedným z účelov uvedených v odseku 5 písm. d).

4.   Členské štáty môžu delegovať zodpovednosť za udeľovanie povolení uvedených v odseku 1 písm. b) na iný verejný orgán pod svojím dohľadom alebo na štátne inšpekčné organizácie alebo na súkromné inšpekčné organizácie uvedené v článku 27 nariadenia (ES) č. 834/2007.

5.   Povolenie na použitie osív alebo sadbových zemiakov, ktoré neboli získané metódou ekologickej výroby možno udeliť len v týchto prípadoch:

a)

v prípade, že v databáze uvedenej v článku 48 nie je zaregistrovaná žiadna odroda druhu, ktorý chce užívateľ získať;

b)

ak nie je žiadny dodávateľ, to znamená, prevádzkovateľ, ktorý predáva osivá alebo sadbové zemiaky iným prevádzkovateľom, schopný dodať osivá alebo sadbové zemiaky pred siatím alebo sadením v situáciách, keď si užívateľ objednal osivá alebo sadbové zemiaky v dostatočnom časovom predstihu;

c)

ak v databáze uvedenej v článku 48 nie je registrovaná odroda druhu, ktorú užívateľ chce získať, a užívateľ môže dokázať, že žiadna z registrovaných alternatív rovnakého druhu nie je vhodná, a že preto je povolenie dôležité pre jeho výrobu;

d)

ak je to odôvodnené na použitie vo výskume, testovaní pri pokusoch v teréne na malých plochách alebo na účely zachovania odrody schválenej príslušným orgánom členského štátu.

6.   Povolenie sa udelí pred zasiatím úrody.

7.   Povolenie sa udelí iba jednotlivým užívateľom vždy iba na jednu sezónu a úrad alebo orgán zodpovedný za povolenia zaznamená povolené množstvá osív alebo sadbových zemiakov.

8.   Odchylne od odseku 7 príslušný orgán členského štátu môže udeliť všetkým užívateľom všeobecné povolenie na:

a)

daný druh, pokiaľ je splnená podmienka ustanovená v odseku 5 písm. a);

b)

danú odrodu, pokiaľ je splnená podmienka ustanovená v odseku 5 písm. c).

Povolenia uvedené v prvom pododseku sa v databáze uvedenej v článku 48 zreteľne označia.

9.   Povolenie sa môže udeliť iba počas období, pre ktoré je databáza aktualizovaná v súlade s článkom 49 ods. 3.

Oddiel 3

Výnimky z pravidiel výroby týkajúce sa osobitných problémov manažmentu v ekologickej živočíšnej výrobe v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 834/2007

Článok 46

Osobitné problémy manažmentu v ekologickej živočíšnej výrobe

Záverečná fáza výkrmu dospelého hovädzieho dobytka na produkciu mäsa sa môže uskutočniť vo vnútorných priestoroch za predpokladu, že toto obdobie vo vnútorných priestoroch netrvá dlhšie ako jednu pätinu života zvierat a v každom prípade trvá najviac tri mesiace.

Oddiel 4

Výnimky z pravidiel výroby týkajúce sa katastrofických okolností v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 834/2007

Článok 47

Katastrofické okolnosti

Príslušný orgán môže dočasne povoliť:

a)

v prípade vysokého úhynu zvierat spôsobeného zdravotným stavom alebo katastrofickými okolnosťami obnovu alebo opätovné zostavenie stáda alebo kŕdľa s použitím neekologických zvierat, keď nie sú k dispozícii zvieratá z ekologického chovu;

b)

v prípade vysokej úmrtnosti včiel spôsobenej zdravotným stavom alebo živelnou pohromou opätovné zostavenie včelínov s použitím neekologických včiel, keď ekologické včelíny nie sú k dispozícii;

c)

aby jednotliví prevádzkovatelia používali neekologické krmivá počas obmedzeného obdobia a v súvislosti s konkrétnou oblasťou, ak dôjde k stratám v produkcii krmovín alebo ak sú stanovené obmedzenia, najmä v dôsledku mimoriadnych meteorologických podmienok, vypuknutia nákazlivých chorôb, znečistenia toxickými látkami alebo následkom požiaru;

d)

kŕmenie včiel ekologickým medom, ekologickým cukrom alebo ekologickým cukrovým sirupom v prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych poveternostných podmienok alebo katastrofických okolností, ktoré bránia v produkcii nektáru alebo medovice.

Jednotliví prevádzkovatelia vedú po schválení zo strany príslušného orgánu dokumentáciu o využívaní uvedenej výnimky. Členské štáty sa navzájom informujú a informujú aj Komisiu o výnimkách, ktoré udelili podľa písmena c) prvého pododseku, do jedného mesiaca od ich schválenia.

KAPITOLA 7

Databáza osív

Článok 48

Databáza

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa zriadila počítačová databáza, kde budú uvedené odrody, z ktorých osivá alebo sadbové zemiaky získané ekologickou výrobnou metódou sú dostupné na jeho území.

2.   Databázu bude riadiť buď príslušný orgán členského štátu, alebo úrad alebo orgán určený na tento účel členským štátom, ďalej len „manažér databázy“. Členské štáty môžu tiež určiť úrad alebo súkromný subjekt v inej krajine.

3.   Každý členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o úrade alebo súkromnom subjekte určenom na to, aby riadil databázu.

Článok 49

Registrácia

1.   Odrody, pre ktoré sú dostupné osivá alebo sadbové zemiaky vyrobené ekologickou výrobnou metódou, sa na žiadosť dodávateľa zaregistrujú v databáze uvedenej v článku 48.

2.   Každá odroda, ktorá nie je zaregistrovaná v databáze, sa považuje za nedostupnú vzhľadom na uplatňovanie článku 45 ods. 5.

3.   Každý členský štát rozhodne, v ktorom období roka sa musí databáza pravidelne aktualizovať pre každý druh alebo skupinu druhov pestovaných na jeho území. Databáza obsahuje informácie so zreteľom na toto rozhodnutie.

Článok 50

Podmienky registrácie

1.   Dodávateľ na účely registrácie:

a)

preukáže, že on alebo posledný prevádzkovateľ v prípadoch, keď dodávateľ obchoduje iba s osivami alebo sadbovými zemiakmi zabalenými v obale, podlieha kontrolnému systému uvedenému v článku 27 nariadenia (ES) č. 834/2007;

b)

preukáže, že osivá alebo sadbové zemiaky, ktoré sa majú umiestniť na trh, zodpovedajú všeobecným požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na osivá a sadbové zemiaky;

c)

sprístupní všetky informácie požadované na základe článku 51 tohto nariadenia a zaviaže sa, že aktualizuje tieto informácie na žiadosť manažéra databázy alebo kedykoľvek takáto aktualizácia bude potrebná na zabezpečenie toho, že je informácia stále spoľahlivá.

2.   Manažér databázy môže so súhlasom príslušného orgánu členského štátu zamietnuť žiadosť dodávateľa o registráciu alebo zrušiť už prijatú žiadosť o registráciu, ak dodávateľ nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1.

Článok 51

Registrované informácie

1.   V prípade každej registrovanej odrody a každého dodávateľa musí databáza uvedená v článku 48 obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

vedecký názov druhu a označenie odrody;

b)

meno a kontaktné údaje dodávateľa alebo jeho zástupcu;

c)

oblasť, kde dodávateľ môže dodávať osivá alebo sadbové zemiaky užívateľovi v zvyčajnom čase potrebnom pre dodávku;

d)

krajinu alebo región, v ktorých je odroda testovaná a schválená na účely spoločných katalógov odrôd poľnohospodárskych plodín a druhov zeleniny, ako sú definované v smerniciach Rady 2002/53/ES o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín (17) a 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín (18);

e)

dátum, odkedy budú osivá alebo sadbové zemiaky dostupné;

f)

názov a/alebo číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie poverenej kontrolou prevádzkovateľov ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (ES) č. 834/2007.

2.   Dodávateľ bezodkladne informuje manažéra databázy, ak už nebude dostupná niektorá z registrovaných odrôd. Zmeny a doplnenia sa zaznamenajú v databáze.

3.   Okrem informácií uvedených v odseku 1 databáza musí obsahovať zoznam druhov, ktoré sú uvedené v prílohe X.

Článok 52

Prístup k informáciám

1.   Informácie v databáze uvedenej v článku 48 sú bezplatne dostupné cez internet užívateľom osív alebo sadbových zemiakov a verejnosti. Členské štáty môžu rozhodnúť, aby užívatelia, ktorí oznámili svoju činnosť podľa článku 28 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007, na požiadanie dostali od manažéra databázy výpis z údajov týkajúcich sa jednej alebo niekoľkých skupín druhov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby všetci užívatelia uvedení v odseku 1 boli aspoň raz do roka informovaní o systéme databázy a o tom, ako získať informácie v databáze.

Článok 53

Registračný poplatok

V prípade každej registrácie sa môže uložiť poplatok, ktorý predstavuje náklady za vloženie a udržiavanie informácie v databáze uvedenej v článku 48. Príslušný orgán členského štátu schváli výšku poplatku uplatňovaného manažérom databázy.

Článok 54

Výročná správa

1.   Úrady alebo orgány určené na udeľovanie povolení v súlade s článkom 45 zaregistrujú všetky povolenia a túto informáciu poskytnú v správe príslušnému orgánu členského štátu a manažérovi databázy.

Správa musí obsahovať v prípade všetkých príslušných druhov na základe povolenia podľa článku 45 ods. 5 tieto informácie:

a)

vedecký názov druhu a označenie odrody;

b)

odôvodnenie pre povolenie uvedené na základe odkazu na článok 45 ods. 5 písm. a), b), c) alebo d);

c)

celkový počet povolení;

d)

celkové množstvo osív alebo sadbových zemiakov nachádzajúce sa v povoleniach;

e)

chemické ošetrenie na fytosanitárne účely, ako sa uvádza v článku 45 ods. 2.

2.   V prípade povolení podľa článku 45 ods. 8 správa obsahuje informácie uvedené v písmene a) druhého pododseku odseku 1 tohto článku a lehotu platnosti povolení.

Článok 55

Súhrnná správa

Príslušný orgán členského štátu každý rok pred 31. marcom zhromaždí správy a pošle súhrnnú správu týkajúcu sa všetkých povolení členského štátu z predchádzajúceho kalendárneho roku Komisii a ostatným členským štátom. Správa sa týka informácií uvedených v článku 54. Informácie sa uverejnia v databáze uvedenej v článku 48. Príslušný orgán môže poveriť úlohou zhromažďovania správ manažéra databázy.

Článok 56

Informácie na požiadanie

Na žiadosť členského štátu alebo Komisie sa poskytnú podrobné informácie o povoleniach udelených v jednotlivých prípadoch ostatným členským štátom alebo Komisii.

HLAVA III

OZNAČOVANIE

KAPITOLA 1

Logo Spoločenstva

Článok 57

Logo Spoločenstva

Logo Spoločenstva sa riadi vzorom v prílohe XI k tomuto nariadeniu v súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Logo Spoločenstva sa používa v súlade s pravidlami technickej reprodukcie stanovenými v prílohe XI k tomuto nariadeniu.

Článok 58

Podmienky používania číselného kódu a miesta pôvodu

1.   Označenie číselného kódu štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácie uvedenej v článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007:

a)

začína skratkou označujúcou členský štát alebo tretiu krajinu, ako sa uvádza v medzinárodnej norme pre kódy krajín pozostávajúce z dvoch písmen podľa ISO 3166 (Kódy pre prezentáciu názvov krajín a ich častí);

b)

obsahuje pojem, ktorý preukazuje spojenie s ekologickou výrobnou metódou, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007;

c)

zahŕňa referenčné číslo, o ktorom rozhoduje príslušný orgán; a

d)

je umiestnené hneď pod logom Spoločenstva, ak sa na označení používa logo Spoločenstva.

2.   Označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa výrobok skladá, ako sa uvádza v článku 24 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007, je umiestnené hneď pod kódovým číslom uvedeným v odseku 1.

KAPITOLA 2

Osobitné požiadavky na označovanie krmív

Článok 59

Rozsah pôsobnosti, používanie obchodných značiek a obchodných názvov

Táto kapitola sa neuplatňuje na krmivá pre spoločenské zvieratá, na krmivo pre kožušinové zvieratá alebo krmivo pre vodné zvieratá.

Obchodné značky a obchodné názvy majúce označenie uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa môžu používať, ak aspoň 95 % sušiny výrobku pozostáva z kŕmnej suroviny z ekologického poľnohospodárstva.

Článok 60

Označenia na spracovaných krmivách

1.   Bez toho, aby boli dotknuté článok 61 a článok 59 druhý odsek tohto nariadenia, pojmy uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa môžu používať na spracovaných krmivách za predpokladu, že:

a)

spracované krmivá sú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 834/2007 najmä s jeho článkom 14 ods. 1 písm. d) bodmi iv) a v) a článkom 18;

b)

spracované krmivá sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, a najmä jeho článkov 22 a 26;

c)

najmenej 95 % sušiny výrobku je ekologického pôvodu.

2.   S výhradou požiadaviek stanovených v písmenách a) a b) odseku 1, v prípade výrobkov obsahujúcich premenlivé množstvá kŕmnych surovín z ekologického poľnohospodárstva a/alebo kŕmnych surovín z výrobkov v konverzii do ekologického poľnohospodárstva a/alebo z konvenčných surovín je povolené toto konštatovanie:

„môže sa používať v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008'“

Článok 61

Podmienky používania označení na spracovaných krmivách

1.   Označenie stanovené v článku 60:

a)

musí byť oddelené od znenia označovania uvedeného v článku 5 smernice Rady 79/373/EHS (19) alebo v článku 5 ods. 1 smernice Rady 96/25/ES (20);

b)

nesmie byť uvedené vo farbe, formáte alebo type písma, ktorý upútava viac pozornosti ako opis krmiva uvedený v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 79/373/EHS alebo názov krmiva uvedený v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 96/25/ES;

c)

musí byť v tom istom zornom poli sprevádzané údajom o hmotnosti sušiny vzťahujúcej sa:

i)

na percentuálny podiel kŕmnej(-ych) suroviny(-vín) z ekologického poľnohospodárstva;

ii)

na percentuálny podiel kŕmnej(-ych) suroviny(-vín) z výrobkov v konverzii do ekologického poľnohospodárstva;

iii)

na percentuálny podiel kŕmnej(-ych) suroviny(-vín), na ktorú(-é) sa nevzťahujú body i) a ii);

iv)

na celkový percentuálny podiel krmiva poľnohospodárskeho pôvodu;

d)

musí byť sprevádzané zoznamom názvov kŕmnych surovín z ekologického poľnohospodárstva;

e)

musí byť sprevádzané zoznamom názvov kŕmnych surovín v konverzii na ekologické poľnohospodárstvo.

2.   Označovanie uvedené v článku 60 môže byť tiež sprevádzané odkazom na požiadavku používať krmivá v súlade s článkami 21 a 22.

KAPITOLA 3

Ďalšie osobitné požiadavky na označovanie

Článok 62

Výrobky rastlinného pôvodu vyrobené v období konverzie

Výrobky rastlinného pôvodu vyrobené v období konverzie môžu mať označenie „výrobok v konverzii na ekologické poľnohospodárstvo“ za predpokladu, že:

a)

bolo dodržané obdobie konverzie trvajúce najmenej dvanásť mesiacov pred zberom úrody;

b)

označenie nesmie mať výraznejšiu farbu, veľkosť a štýl písma ako obchodný názov výrobku, celé označenie má rovnakú veľkosť písma;

c)

výrobok obsahuje len jednu zložku poľnohospodárskeho pôvodu;

d)

označenie je spojené s číselným kódom súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie, ako sa uvádza v článku 27 ods. 10 nariadenia (ES) č. 834/2007.

HLAVA IV

KONTROLA

KAPITOLA 1

Minimálne požiadavky na kontrolu

Článok 63

Kontrolné mechanizmy a záväzok prevádzkovateľa

1.   Pri prvom uplatnení kontrolných mechanizmov prevádzkovateľ vypracuje a následne udržiava:

a)

úplný opis výrobnej jednotky a/alebo priestorov, resp. činnosti;

b)

všetky praktické opatrenia, ktoré sa majú prijať na úrovni výrobnej jednotky a/alebo priestorov, resp. činnosti, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ekologickej výroby;

c)

preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom obmedziť riziko znečistenia nepovolenými výrobkami alebo látkami a opatrenia v oblasti čistenia, ktoré sa majú prijať v skladovacích priestoroch a počas výrobného cyklu prevádzkovateľa.

Opis a opatrenia stanovené v prvom pododseku môžu byť v prípade potreby súčasťou systému kvality vytvoreného prevádzkovateľom.

2.   Opis a opatrenia uvedené v odseku 1 sú obsiahnuté vo vyhlásení podpísanom zodpovedným prevádzkovateľom. Toto vyhlásenie okrem toho zahŕňa záväzok prevádzkovateľa:

a)

vykonávať operácie v súlade s pravidlami ekologickej výroby;

b)

v prípade porušenia alebo nezrovnalostí akceptovať presadzovanie opatrení v oblasti pravidiel ekologickej výroby;

c)

písomne informovať kupujúcich výrobku s cieľom zabezpečiť, aby sa z tejto výroby odstránili označenia odvolávajúce sa na ekologickú výrobnú metódu.

Vyhlásenie stanovené v prvom pododseku overuje súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia, ktorá vydá správu a uvedie v nej možné nedostatky a nesúlad s pravidlami ekologickej výroby. Prevádzkovateľ tiež podpíše túto správu a prijme potrebné nápravné opatrenia.

3.   Na účely uplatňovania článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu tieto informácie:

a)

meno a adresu prevádzkovateľa;

b)

polohu zariadení a prípadne polohu parciel (údaje z pozemkovej knihy), kde sa činnosti vykonávajú;

c)

druh činností a výrobkov;

d)

záväzok prevádzkovateľa o vykonávaní činnosti v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007 a v tomto nariadení;

e)

v prípade poľnohospodárskeho podniku dátum, kedy výrobca prestal používať výrobky nepovolené pre ekologickú výrobu na príslušných pozemkoch;

f)

názov schváleného orgánu, ktorému prevádzkovateľ zveril kontrolu svojho záväzku, kde členský štát zaviedol kontrolný systém schválením takýchto orgánov.

Článok 64

Zmena kontrolných mechanizmov

Zodpovedný prevádzkovateľ vo vhodnom čase oznámi každú zmenu opisu alebo opatrení uvedených v článku 63 a v podmienkach na vstupnú kontrolu uvedených v článkoch 70, 74, 80, 82, 86 a 88 štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii.

Článok 65

Kontroly

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva najmenej jedenkrát do roka fyzickú kontrolu všetkých prevádzkovateľov.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia môže odoberať vzorky na testovanie výrobkov, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby, alebo na overovanie výrobných postupov, ktoré nie sú v zhode s pravidlami ekologickej výroby. Vzorky sa taktiež môžu odoberať a analyzovať na účely zisťovania možného znečistenia výrobkami nepovolenými pre ekologickú výrobu. Taká analýza sa však vykonáva tam, kde je podozrenie, že sa používajú výrobky nepovolené pre ekologickú výrobu.

3.   Po každej kontrole sa zostaví kontrolná správa, ktorú tiež podpíše prevádzkovateľ výrobnej jednotky alebo jeho zástupca.

4.   Okrem toho štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva náhodné kontroly, v prvom rade neohlásené, ktorých základom je všeobecné hodnotenie rizika nesúladu s pravidlami ekologickej výroby, pričom sa berú do úvahy prinajmenšom výsledky predchádzajúcich kontrol, množstvo príslušných výrobkov a riziko zámeny výrobkov.

Článok 66

Evidencia dokumentov

1.   Vo výrobnej jednotke alebo v priestoroch sa vedie evidencia zásob a účtovná evidencia, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi, aby identifikoval, a štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, aby si overila:

a)

dodávateľa a, ak nie je totožný, tak predajcu alebo vývozcu výrobkov;

b)

druh a množstvá ekologických výrobkov dodaných do výrobnej jednotky a, ak je to relevantné, všetkých nakúpených surovín a použitie takých surovín a, ak je to relevantné, zloženie kŕmnych zmesí;

c)

druh a množstvá ekologických výrobkov skladovaných v priestoroch;

d)

druh, množstvá a odberateľov a, ak nie sú totožní, kupujúcich, okrem konečných spotrebiteľov, akýchkoľvek výrobkov, ktoré opustili výrobnú jednotku alebo priestory prvého príjemcu alebo skladovacie zariadenia;

e)

v prípade prevádzkovateľov, ktorí neskladujú alebo fyzicky nemanipulujú s takými ekologickými výrobkami, druh a množstvá kúpených a predaných ekologických výrobkov a dodávateľov a, ak nie sú totožní, predajcov alebo vývozcov a kupujúcich a, ak nie sú totožní, odberateľov.

2.   Evidencia dokumentov tiež zahrnuje výsledky overovania pri príjme ekologických výrobkov a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vyžaduje štátna alebo súkromná inšpekčná organizácia na účely náležitej kontroly. Údaje vo výkazoch musia byť doložené príslušnými zdôvodňujúcimi dokumentmi. Výkazy preukazujú rovnováhu medzi vstupmi a výstupmi.

3.   V prípade, že prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko výrobných jednotiek v tej istej oblasti, výrobné jednotky na neekologické výrobky spoločne so skladovacími priestormi určenými pre vstupné výrobky takisto musia vyhovovať minimálnym kontrolným podmienkam.

Článok 67

Prístup do zariadení

1.   Prevádzkovateľ:

a)

umožní štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii prístup do všetkých častí výrobnej jednotky a do všetkých priestorov, ako aj k výkazom a príslušným doplňujúcim dokumentom na účely kontroly;

b)

poskytne štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii všetky informácie opodstatnene potrebné na účely kontroly;

c)

na požiadanie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie predloží výsledky vlastných programov zabezpečenia akosti.

2.   Okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 predložia dovozcovia a prví odberatelia informácie o dovezených zásielkach uvedených v článku 84.

Článok 68

Dokumentácia

Na účely uplatňovania článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie použijú vzor dokumentácie uvedený v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

Článok 69

Vyhlásenie predávajúceho

Na účely uplatňovania článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa vyhlásenie predávajúceho o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené z GMO alebo pomocou GMO, môže riadiť vzorom uvedeným v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 2

Osobitné požiadavky na kontrolu rastlín a rastlinných výrobkov z výroby na farme alebo zberu

Článok 70

Kontrolné mechanizmy

1.   Úplný opis jednotky uvedenej v článku 63 ods. 1 písm. a) musí:

a)

byť vypracovaný aj vtedy, ak prevádzkovateľ obmedzí svoju činnosť na zber voľne rastúcich rastlín;

b)

uvádzať skladovacie a výrobné priestory a pozemky a/alebo plochy využívané na zber a, ak je to vhodné, tak aj priestory, v ktorých sa uskutočňujú určité spracovateľské a/alebo baliace činnosti, a

c)

špecifikovať dátum posledného použitia výrobkov, ktorých používanie nie je v súlade s pravidlami ekologickej výroby, na daných pozemkoch a/alebo na plochách využívaných na zber.

2.   V prípade zberu voľne rastúcich rastlín praktické opatrenia uvedené v článku 63 ods. 1 písm. b) zahŕňajú všetky záruky tretích strán, ktoré môže prevádzkovateľ poskytnúť, aby zabezpečil, že sa dodržia ustanovenia článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 71

Oznámenia

Prevádzkovateľ musí každý rok do dátumu uvedeného štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou informovať túto štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o programe rastlinnej produkcie s uvedením rozpisu podľa pozemkov.

Článok 72

Záznamy o rastlinnej výrobe

Záznamy o rastlinnej výrobe sa musia zostavovať formou registra a musia sa uchovávať, aby boli kedykoľvek k dispozícii pre štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie v sídle poľnohospodárskeho podniku. Okrem údajov uvedených v článku 71 musia také záznamy poskytovať aspoň tieto informácie:

a)

pokiaľ ide o použitie hnojív: dátum použitia, druh a množstvo hnojiva, príslušné pozemky;

b)

pokiaľ ide o použitie výrobkov na ochranu rastlín: dôvod a dátum ošetrenia, druh výrobku, spôsob ošetrenia;

c)

pokiaľ ide o nákup vstupov na farmu: dátum, druh a množstvo nakúpených výrobkov;

d)

pokiaľ ide o úrodu: dátum, druh a množstvo ekologickej alebo konverznej plodiny.

Článok 73

Viacero výrobných jednotiek prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom

V prípade, že prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko výrobných jednotiek v tej istej oblasti, jednotky v ktorých sa vyrábajú neekologické plodiny spolu so skladovacími priestormi na uskladnenie vstupných výrobkov na farme taktiež podliehajú všeobecným a osobitným požiadavkám na kontrolu stanoveným v kapitole I a v tejto kapitole tejto hlavy.

KAPITOLA 3

Požiadavky na kontrolu hospodárskych zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu vyprodukovaných v chove zvierat

Článok 74

Kontrolné mechanizmy

1.   Keď sa kontrolný systém, ktorý sa uplatňuje osobitne na živočíšnu výrobu, implementuje po prvý raz, úplný opis výrobnej jednotky uvedený v článku 63 ods. 1 písm. a) musí zahŕňať:

a)

úplný opis budov pre hospodárske zvieratá, pastvín, voľných plôch atď. a, ak je to potrebné, priestorov na skladovanie, balenie a spracovanie hospodárskych zvierat, živočíšnych výrobkov, surovín a vstupov;

b)

úplný opis zariadení na skladovanie maštaľného hnoja.

2.   Praktické opatrenia uvedené v článku 63 ods. 1 písm. b) zahŕňajú:

a)

plán rozmetávania hnoja schválený súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou spolu s celkovým opisom plôch vyhradených pre rastlinnú produkciu;

b)

ak je to potrebné, pokiaľ ide o rozmetávanie hnoja, písomné dojednania s inými poľnohospodárskymi podnikmi, ako sa uvádza v článku 3 ods. 3, ktoré sú v súlade s ustanoveniami pravidiel ekologickej výroby;

c)

plán hospodárenia výrobnej jednotky zameranej na ekologickú živočíšnu výrobu.

Článok 75

Označovanie hospodárskych zvierat

Hospodárske zvieratá sa musia natrvalo označiť pomocou techník, ktoré sa prispôsobili pre každý druh, v prípade veľkých cicavcov individuálne a v prípade hydiny a malých cicavcov individuálne alebo podľa skupín.

Článok 76

Evidencia hospodárskych zvierat

Záznamy o hospodárskych zvieratách sa musia zostavovať formou registra a musia sa uchovávať, aby boli kedykoľvek k dispozícii pre štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie v sídle poľnohospodárskeho podniku. Také záznamy poskytujú úplný opis systému riadenia stáda alebo kŕdľa, v ktorom sú zahrnuté prinajmenšom tieto informácie:

a)

pokiaľ ide o zvieratá prichádzajúce do poľnohospodárskeho podniku: pôvod a dátum príchodu, obdobie konverzie, identifikačná značka a veterinárny záznam;

b)

pokiaľ ide o zvieratá odchádzajúce z poľnohospodárskeho podniku: vek, počet kusov, hmotnosť v prípade zabitia, identifikačná značka a miesto určenia;

c)

údaje o všetkých stratách zvierat a dôvody strát;

d)

pokiaľ ide o krmivo: druh, vrátane doplnkových krmív, pomery rôznych zložiek v kŕmnych dávkach a lehoty prístupu k plochám s voľným pasením, obdobie sťahovania stád v prípade uplatňovania obmedzení;

e)

pokiaľ ide o predchádzanie ochoreniam a o liečbu a veterinárnu starostlivosť: dátum liečby, údaje o diagnóze, dávkovanie; typ výrobku použitého na liečbu, údaje o aktívnych farmaceutických látkach, použitý spôsob liečby a predpísaná veterinárna starostlivosť s uvedením dôvodov a ochranné lehoty uplatňované pred tým, ako sa výrobky hospodárskych zvierat budú môcť predávať s označením, že sú ekologické.

Článok 77

Kontrolné opatrenia v oblasti veterinárnych liekov pre hospodárske zvieratá

Kedykoľvek sa použijú veterinárne lieky, štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii sa musia oznámiť informácie v súlade s článkom 76 písm. e) ešte pred tým, ako sa hospodárske zvieratá alebo výrobky z hospodárskych zvierat začnú predávať s označením, že pochádzajú z ekologickej výroby. Liečené hospodárske zvieratá sa musia jasne označiť, v prípade väčších zvierat jednotlivo a v prípade hydiny, malých cicavcov jednotlivo alebo podľa skupín a v prípade včiel podľa úľov.

Článok 78

Osobitné kontrolné opatrenia vo včelárstve

1.   Chovateľ včiel poskytne štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii mapu vo vhodnej mierke znázorňujúcu umiestnenie úľov. V prípade, že takéto oblasti nie sú označené v súlade s článkom 13 ods. 2, musí chovateľ včiel poskytnúť štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácii primeranú dokumentáciu a v prípade potreby dôkaz vrátane vhodnej analýzy, že oblasti prístupné pre jeho kolónie spĺňajú podmienky požadované v tomto nariadení.

2.   Do záznamu o včelstvách sa musia zapísať tieto informácie, pokiaľ ide o použitie výživy: druh výrobku, dátumy, množstvá a úle, v ktorých sa používa.

3.   Vždy keď sa musia použiť výrobky veterinárnej medicíny, musí sa zreteľne zaznačiť druh výrobku, ktorý sa musí použiť, vrátane údajov o aktívnej farmaceutickej látke, spolu s podrobnou diagnózou, dávkovaním, spôsobom podávania, dĺžkou liečby a zákonnou ochrannou lehotou a musí sa to oznámiť súkromnej inšpekčnej organizácii alebo štátnej inšpekčnej organizácii skôr, ako sa výrobky uvedú na trh ako ekologicky vyrobené.

4.   Zóna, kde je umiestnený včelín, sa musí zaevidovať spolu s identifikačným označením úľa. Súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia musí byť informovaná o sťahovaní včelínov do termínu dohodnutého so štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

5.   Vynaloží sa náležitá starostlivosť na zabezpečenie zodpovedajúceho vytáčania, spracovania a skladovania včelárskych výrobkov.

6.   Do záznamov o včelíne sa musí zapísať odstránenie medníkov a vytáčanie medu.

Článok 79

Viacero výrobných jednotiek prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom

V prípade, že prevádzkovateľ riadi viacero výrobných jednotiek, ako sa ustanovuje v článku 17 ods. 1, článku 40 a v článku 41, jednotky, ktoré produkujú neekologické hospodárske zvieratá alebo neekologické výrobky hospodárskych zvierat, taktiež podliehajú kontrolnému systému, ako je stanovené v kapitole 1 a v tejto kapitole tejto hlavy.

KAPITOLA 4

Požiadavky na kontrolu prevádzok na prípravu rastlinných a živočíšnych výrobkov a potravín zložených z rastlinných a živočíšnych výrobkov

Článok 80

Kontrolné mechanizmy

V prípade jednotky zapojenej do prípravy pre vlastné potreby alebo pre potreby tretej strany, a najmä vrátane jednotiek, ktoré sa zaoberajú balením a/alebo prebaľovaním takých výrobkov alebo jednotiek, ktoré sa zaoberajú označovaním alebo opätovným označovaním takých výrobkov musia sa v úplnom opise jednotky uvedenom v článku 63 ods. 1 písm. a) uviesť zariadenia používané na príjem, spracovanie, balenie, označovanie a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov pred a po vykonaní činností, ktoré sa ich týkajú, a musia sa uviesť aj postupy, pokiaľ ide o dopravu daných výrobkov.

KAPITOLA 5

Požiadavky na kontrolu dovozov rastlín, rastlinných výrobkov, hospodárskych zvierat, živočíšnych výrobkov a potravín pozostávajúcich z rastlinných výrobkov a/alebo živočíšnych výrobkov, krmív, kŕmnych zmesí a kŕmnych surovín z tretích krajín

Článok 81

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje na každého prevádzkovateľa, ktorý ako dovozca a/alebo prvý príjemca vykonáva pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa dovoz a/alebo príjem ekologických výrobkov.

Článok 82

Kontrolné mechanizmy

1.   V prípade dovozcu musí úplný opis prevádzky uvedenej v článku 63 ods. 1 písm. a) zahrňovať priestory dovozcu a jeho dovozné činnosti s uvedením miesta vstupu výrobkov do Spoločenstva a akékoľvek iné zariadenia, ktoré dovozca plánuje používať na skladovanie dovážaných výrobkov pred ich dodaním prvému príjemcovi.

Okrem toho vyhlásenie uvedené v článku 63 ods. 2 zahrnuje záväzok dovozcu s cieľom zabezpečiť, aby sa akékoľvek zariadenia, ktoré bude dovozca používať na skladovanie výrobkov, podrobili kontrole, ktorú má vykonať buď súkromná inšpekčná organizácia, alebo štátna inšpekčná organizácia alebo, ak sa tieto skladovacie zariadenia nachádzajú v inom členskom štáte alebo regióne, súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia schválená na účely kontroly v tomto členskom štáte alebo regióne.

2.   V prípade prvého príjemcu sa v úplnom opise výrobnej jednotky uvedenom v článku 63 ods. 1 písm. a) uvedú zariadenia používané na príjem a skladovanie.

3.   Ak je dovozca a prvý príjemca tá istá právnická osoba a pôsobí v jednej výrobnej jednotke, môžu byť správy uvedené v článku 63 ods. 2 druhom pododseku spojené do jednej správy.

Článok 83

Evidencia dokumentov

Dovozca a prvý príjemca vedú oddelenú evidenciu zásob a finančné záznamy, pokiaľ nepôsobia v jednej výrobnej jednotke.

Na žiadosť štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie sa musia poskytovať akékoľvek údaje o dojednaniach týkajúcich sa dopravy od vývozcu v tretej krajine k prvému príjemcovi a z priestorov alebo skladovacích zariadení prvého príjemcu k príjemcom v Spoločenstve.

Článok 84

Informácie o dovážaných zásielkach

Dovozca v stanovenej lehote informuje súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu o každej zásielke, ktorá sa má doviezť do Spoločenstva, pričom poskytne:

a)

meno a adresu prvého príjemcu;

b)

všetky údaje, ktoré by súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia mohla odôvodnene požadovať,

i)

v prípade výrobkov dovezených v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 834/2007 dokumentáciu uvedenú v tomto článku;

ii)

v prípade výrobkov dovezených v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 kópiu osvedčenia o inšpekcii uvedeného v tomto článku.

Na žiadosť súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie dovozcu zašle dovozca informácie uvedené v prvom odseku súkromnej inšpekčnej organizácii alebo štátnej inšpekčnej organizácii prvého príjemcu.

Článok 85

Kontroly

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia overuje evidenciu dokumentov uvedených v článku 83 tohto nariadenia a osvedčení uvedených v článku 33 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 834/2007 alebo evidenciu dokumentov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

Ak dovozca vykonáva dovozné operácie v rôznych výrobných jednotkách alebo priestoroch, musí na požiadanie pre každé z týchto zariadení predložiť správy uvedené v článku 63 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia.

KAPITOLA 6

Požiadavky na kontrolu jednotiek zapojených do výroby, prípravy alebo dovozu ekologických výrobkov, ktoré uzavreli s tretími stranami zmluvy o čiastočných alebo úplných subdodávkach na príslušné skutočné operácie

Článok 86

Kontrolné mechanizmy

So zreteľom na operácie, na ktoré boli uzavreté zmluvy o subdodávkach s tretími stranami, musí úplný opis výrobnej jednotky uvedený v článku 63 ods. 1 písm. a) zahrňovať:

a)

zoznam subdodávateľov s opisom ich činností a údaje o súkromných inšpekčných organizáciách alebo štátnych inšpekčných organizáciách, ktorým podliehajú;

b)

písomnú dohodu so subdodávateľmi, že ich poľnohospodársky podnik bude podliehať systému kontrol v súlade s hlavou V nariadenia (ES) č. 834/2007;

c)

všetky praktické opatrenia, medzi iným aj vrátane vhodného systému evidencie dokumentov, ktoré sa prijmú na úrovni výrobnej jednotky s cieľom zabezpečiť, aby výrobky, ktoré prevádzkovateľ uvedie na trh, bolo možné podľa potreby vysledovať k ich dodávateľom, predávajúcim, príjemcom alebo kupujúcim.

KAPITOLA 7

Požiadavky na kontrolu výrobných jednotiek pripravujúcich krmivá

Článok 87

Pôsobnosť

Táto kapitola sa uplatňuje na všetky jednotky, ktoré sa zaoberajú prípravou výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007 pre vlastnú potrebu alebo pre potreby tretej strany.

Článok 88

Kontrolné mechanizmy

1.   V úplnom opise výrobnej jednotky uvedenom v článku 63 ods. 1 písm. a) sa uvádzajú:

a)

zariadenia, ktoré sa používajú na príjem, prípravu a skladovanie výrobkov určených na krmivo pre zvieratá pred a po vykonaní operácií, ktoré s nimi súvisia;

b)

zariadenia, ktoré sa používajú na prípravu ďalších výrobkov používaných na prípravu krmív;

c)

zariadenia, ktoré sa používajú na uskladnenie výrobkov na čistenie a dezinfekciu;

d)

v prípade potreby opis kŕmnej zmesi, ktorú prevádzkovateľ zamýšľa vyrábať, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice 79/373/EHS a podľa druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat, pre ktoré je kŕmna zmes určená;

e)

v prípade potreby názov kŕmnych surovín, ktoré prevádzkovateľ plánuje pripravovať.

2.   Opatrenia, ktoré majú prevádzkovatelia prijať, ako sa uvádza v článku 63 ods. 1 písm. b) s cieľom zaručiť súlad s pravidlami ekologickej výroby, zahŕňajú údaje o opatreniach uvedených v článku 26.

3.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia použije tieto opatrenia na vykonávanie celkového hodnotenia sprievodných rizík v každej prípravnej jednotke a zostavovanie plánu kontroly. V tomto pláne kontroly sa stanoví minimálny počet náhodne vybratých vzoriek v závislosti od potenciálnych rizík.

Článok 89

Evidencia dokumentov

Na účely správnej inšpekcie postupov musí evidencia dokumentov uvedená v článku 66 obsahovať informácie o pôvode, charaktere a množstvách kŕmnych surovín, doplnkových látok, o predaji a o hotových výrobkoch.

Článok 90

Kontroly

Kontrola uvedená v článku 65 zahrnuje úplnú fyzickú inšpekciu všetkých priestorov. Okrem toho štátna alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva cielené kontroly založené na všeobecnom hodnotení potenciálnych rizík nesúladu s pravidlami ekologickej výroby.

Súkromná alebo štátna inšpekčná organizácia venuje osobitnú pozornosť kritickým bodom inšpekcie, na ktoré bol prevádzkovateľ upozornený, s cieľom zistiť, či sa činnosti dohľadu a kontroly vykonávajú správne.

Všetky priestory, ktoré prevádzkovateľ používa na vykonávanie svojich činností, sa môžu kontrolovať tak často, ako si to vyžadujú sprievodné riziká.

KAPITOLA 8

Porušenia a výmena informácií

Článok 91

Opatrenia v prípade podozrenia z porušení a nezrovnalostí

1.   Ak prevádzkovateľ usúdi alebo má podozrenie, že výrobok, ktorý on sám vyrobil, pripravil, doviezol alebo mu bol dodaný iným prevádzkovateľom, nie je v zhode s týmto nariadením, prevádzkovateľ musí iniciovať postupy zamerané buď na odstránenie akéhokoľvek odkazu na metódu ekologického poľnohospodárstva z predmetného výrobku, alebo na separovanie a identifikáciu predmetného výrobku. Prevádzkovateľ môže postúpiť výrobok na spracovanie, balenie alebo ho uviesť na trh len po odstránení tejto pochybnosti, pokiaľ sa výrobok neuvedie na trh bez označenia odkazujúceho na metódu ekologického poľnohospodárstva. V prípade uvedenej pochybnosti musí prevádzkovateľ neodkladne informovať súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia môže vyžadovať, aby výrobok nebol uvádzaný na trh s označeniami vzťahujúcimi sa k metóde ekologického poľnohospodárstva, kým sa nepresvedčí na základe informácií získaných od prevádzkovateľa alebo z iných zdrojov, že pochybnosť bola odstránená.

2.   Ak má štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odôvodnené podozrenie, že prevádzkovateľ zamýšľa uviesť na trh výrobok, ktorý nie je v súlade s pravidlami ekologickej výroby, ale je na ňom odkaz na metódu ekologickej výroby, táto štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia môže vyžadovať, že prevádzkovateľ dočasne nesmie predávať výrobok s týmto označením počas lehoty, ktorú stanoví táto štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia umožní prevádzkovateľovi, aby pred prijatím takého rozhodnutia predložil pripomienky. Toto rozhodnutie sa doplní o povinnosť odstrániť z tohto výrobku akýkoľvek odkaz na ekologickú metódu výroby, ak je súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia presvedčená, že výrobok nespĺňa požiadavky ekologickej výroby.

Ak sa však podozrenie v uvedenej lehote nepotvrdí, rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa najneskôr do skončenia tejto lehoty zruší. Prevádzkovateľ plne spolupracuje so súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciu pri riešení podozrenia.

3.   Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia a sankcie, aby zabránili podvodnému používaniu údajov uvedených v hlave IV nariadenia (ES) č. 834/2007 a v hlave III a/alebo v prílohe XI tohto nariadenia.

Článok 92

Výmena informácií

1.   Ak prevádzkovateľa a jeho subdodávateľov kontrolujú rôzne štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, musí vyhlásenie uvedené v článku 63 ods. 2 obsahovať súhlas prevádzkovateľa, ktorý udelí vo svojom mene a v mene svojich subdodávateľov, s tým, že si rôzne súkromné inšpekčné organizácie alebo štátne inšpekčné organizácie môžu vymieňať informácie o svojej kontrolnej činnosti a o spôsobe tejto výmeny informácií.

2.   Ak niektorý členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia v prípade výrobku pochádzajúceho z iného členského štátu a označeného údajmi uvedenými v hlave IV nariadenia (ES) č. 834/2007 a v hlave III a/alebo v prílohe XI tohto nariadenia, upovedomí o tom Komisiu a členský štát, ktorý určil súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu.

HLAVA V

ZASIELANIE INFORMÁCIÍ KOMISII, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Zasielanie informácií Komisii

Článok 93

Štatistické informácie

1.   Členské štáty poskytujú Komisii ročné štatistické informácie o ekologickej výrobe uvedené v článku 36 nariadenia (ES) č. 834/2007 prostredníctvom počítačového systému umožňujúceho elektronické výmeny dokumentov a informácií sprístupňovaných Komisiou (GR Eurostat) každoročne do 1. júla.

2.   Štatistické informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú najmä tieto údaje:

a)

počet ekologických výrobcov, spracovateľov, dovozcov a vývozcov;

b)

ekologická rastlinná výroba, pestovateľská plocha v procese konverzie a pestovateľská plocha, na ktorej je ekologická výroba;

c)

ekologická živočíšna výroba a ekologické výrobky živočíšneho pôvodu;

d)

údaje o ekologickej priemyselnej výrobe podľa druhu činností.

3.   Členské štáty využívajú na prenos štatistických informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 jednotný vstupný bod, ktorý stanoví Komisia (GR Eurostat).

4.   Ustanovenia týkajúce sa vlastností štatistických údajov a metadát sa vymedzia v kontexte štatistického programu Spoločenstva na základe vzorových dotazníkov vypracovaných systémom uvedeným v odseku 1.

Článok 94

Ďalšie informácie

1.   Členské štáty poskytnú Komisii tieto informácie prostredníctvom počítačového systému umožňujúceho elektronické výmeny dokumentov a informácií sprístupnených Komisiou (GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) na účely iných informácií, ako sú štatistické informácie:

a)

pred 1. januárom 2009 informácie uvedené v článku 35 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007 a následne každú zmenu vtedy, keď k tejto zmene dôjde;

b)

každý rok do 31. marca informácie uvedené v článku 35 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie schválené 31. decembra predchádzajúceho roku;

c)

každý rok do 1. júla všetky ostatné informácie, ktoré sa vyžadujú alebo sú potrebné v súlade s týmto nariadením.

2.   Oznamovanie, zaznamenávanie a aktualizáciu údajov v systéme uvedenom v odseku 1, za ktoré zodpovedá príslušný orgán uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 834/2007, vykonáva sám tento orgán alebo subjekt, na ktorý bola táto funkcia delegovaná.

3.   Ustanovenia vzťahujúce sa na znaky dát a metadát budú definované na základe vzorových dotazníkov sprístupnených cez systém uvedený v odseku 1.

KAPITOLA 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 95

Prechodné opatrenia

1.   Počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2010, sa hovädzí dobytok môže väzne ustajňovať v budovách, ktoré boli postavené do 24. augusta 2000, za predpokladu, že hovädzí dobytok má zabezpečený pravidelný pohyb a chov sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami na pohodu zvierat na plochách dostatočne pokrytých podstielkou a s požiadavkami individuálneho manažmentu, a za predpokladu, že príslušný orgán toto opatrenie povolil. Príslušný orgán môže naďalej povoľovať toto opatrenie na požiadanie jednotlivých prevádzkovateľov a ich žiadostí v obmedzenej lehote do 31. decembra 2013, pod dodatočnou podmienkou, že kontroly vyžadované v článku 65 ods. 1 sa uskutočnia aspoň dvakrát do roka.

2.   Príslušný orgán môže na prechodné obdobie, ktoré sa skončí 31. decembra 2010, povoliť výnimky týkajúce sa podmienok ustajnenia a hustoty obsadenia udeľované poľnohospodárskym podnikom produkujúcim hospodárske zvieratá na základe odchýlky stanovenej v časti B ods. 8.5.1 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2092/91. Prevádzkovatelia, ktorí využijú toto predĺženie, predložia štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii plán obsahujúci opis opatrení, ktoré majú zabezpečiť súlad s ustanoveniami pravidiel ekologickej výroby do konca prechodného obdobia. Príslušný orgán môže naďalej povoľovať toto opatrenie na požiadanie jednotlivých prevádzkovateľov a ich žiadostí v obmedzenej lehote do 31. decembra 2013, pod dodatočnou podmienkou, že kontroly vyžadované v článku 65 ods. 1 sa uskutočnia aspoň dvakrát do roka.

3.   V prechodnom období, ktoré sa skončí 31. decembra 2010, sa konečná fáza chovu oviec a ošípaných na mäso, ako je uvedené v bode 8.3.4. prílohy I.B k nariadeniu (EHS) č. 2092/91, môže vykonávať vnútri za podmienok, že kontroly podľa článku 65 ods. 1 sa uskutočnia aspoň dvakrát do roka.

4.   Kastrácia ciciakov sa môže vykonávať bez použitia anestetík alebo analgetík počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2011.

5.   Až do zahrnutia podrobných pravidiel spracovania krmív pre spoločenské zvieratá sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá alebo, ak chýbajú, súkromné normy, ktoré členské štáty pripúšťajú alebo uznávajú.

6.   Na účely článku 12 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 834/2007 a až do zahrnutia osobitných látok podľa článku 16 písm. f) uvedeného nariadenia sa môžu používať len výrobky, ktoré povolili príslušné orgány.

7.   Povolenia neekologických prísad poľnohospodárskeho pôvodu, ktoré poskytnú členské štáty podľa nariadenia (EHS) č. 207/93, možno považovať za povolenia podľa tohto nariadenia. Povoleniam poskytnutým podľa článku 3 ods. 6 bývalého nariadenia však skončí účinnosť 31. decembra 2009.

8.   Počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí 1. júla 2010, môžu prevádzkovatelia pri označovaní používať ustanovenia uvedené v nariadení (EHS) č. 2092/91 na:

i)

systém výpočtu percenta zastúpenia zložiek v potravine;

ii)

číselný kód a/alebo názov súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.

9.   Zásoby výrobkov vyrobených, zabalených a označených do 1. januára 2009 v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 sa aj naďalej môžu uvádzať na trh označené pojmami, ktoré odkazujú na ekologickú výrobu do vyčerpania zásob.

10.   Obalový materiál podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 sa môže ďalej používať na výrobky uvádzané na trh, ktoré majú označenie ekologické výrobky do 1. januára 2012, pokiaľ výrobky spĺňajú tiež požiadavky nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 96

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 207/93, (ES) č. 223/2003 a (ES) č. 1452/2003 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia a na nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe XIV.

Článok 97

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Ustanovenia článku 27 ods. 2 písm. a) a článku 58 sa však uplatňujú od 1. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. septembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  OJ L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 25, 2.2.1993, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

(10)  Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 28.

(11)  Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 33.

(12)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(14)  Ú. v. ES L 184, 15.7.1988, s. 61.

(15)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.

(16)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(19)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30.

(20)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35.


PRÍLOHA I

Hnojivá a pôdne pomocné látky uvedené v článku 3 ods. 1

Poznámky:

A

:

povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 a prenesené na základe článku 16 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007

B

:

povolené podľa nariadenia (ES) č. 834/2007

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Zmesi výrobkov alebo výrobky obsahujúce len uvedené materiály:

Maštaľný hnoj

Výrobok pozostávajúci zo zmesi živočíšnych výkalov a rastlinnej hmoty (podstielka).

Nesmie pochádzať z veľkochovu

A

Sušený maštaľný hnoj a dehydrovaný hydinový trus

Nesmie pochádzať z veľkochovu

A

Kompostované živočíšne exkrementy, vrátane hydinového trusu a kompostovaného maštaľného hnoja

Nesmie pochádzať z veľkochovu

A

Kvapalné živočíšne exkrementy

Používanie po riadenej fermentácii alebo vhodnom zriedení

Nesmú pochádzať z veľkochovu

A

Kompostovaný alebo fermentovaný odpad z domácností

Výrobok získaný zo separovaného odpadu z domácností, ktorý prešiel procesom kompostovania alebo anaeróbnej fermentácie na účely výroby bioplynu

Len odpad z domácností rastlinného a živočíšneho pôvodu

Len ak sa vyrába v uzavretom a monitorovanom zbernom systéme, ktorý daný členský štát uznal.

Najvyššie koncentrácie v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; meď: 70; nikel: 25; olovo: 45; zinok: 200; ortuť: 0,4; chróm (spolu): 70; chróm (VI): 0

A

Rašelina

Používanie sa obmedzuje na záhradníctvo (pestovanie zeleniny, pestovanie kvetín, pestovanie stromov, škôlky)

A

Odpad z pestovania húb

Počiatočné zloženie substrátu sa obmedzuje na výrobky tejto prílohy

A

Výkaly červov (vermikompost) a hmyzu

 

A

Guáno

 

A

Kompostovaná alebo fermentovaná zmes rastlinnej hmoty

Výrobok získaný zo zmesí rastlinnej hmoty, ktorá prešla procesom kompostovania alebo anaeróbnej fermentácie na účely výroby bioplynu

A

Výrobky alebo vedľajšie výrobky živočíšneho pôvodu:

 

krvná múčka

 

múčka z paznechtov a kopýt

 

rohová múčka

 

kostná múčka alebo deželatinovaná kostná múčka

 

rybia múčka

 

mäsová múčka

 

múčka z peria, chlpov a múčka „chiquette“

 

vlna

 

kožušina

 

chlpy

 

mliekárenské výrobky

Maximálna koncentrácia chrómu (VI) v mg/kg sušiny: 0

A

Výrobky a vedľajšie výrobky rastlinného pôvodu vhodné na hnojenie

Príklady: múčka z olejových pokrutín, kakaové šupky, sladové steblá

A

Morské riasy a výrobky z nich

Pokiaľ sa priamo získavajú:

i)

fyzikálnymi postupmi, vrátane dehydratácie, mrazenia a mletia

ii)

extrakciou vodou alebo vodným roztokom kyseliny a/alebo alkalickým roztokom

iii)

fermentáciou

A

Piliny a drevené triesky

Z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované

A

Kompostovaná kôra

Z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované

A

Popol z dreva

Z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované

A

Jemne mletý kamenný fosfát

Výrobok, ako je stanovený v bode 7 prílohy IA.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (1) týkajúceho sa hnojív, 7

S obsahom kadmia najviac 90 mg/kg P205

A

Fosforečnan vápenato-hlinitý

Výrobok ako je stanovený v bode 6 prílohy IA.2. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

S obsahom kadmia najviac 90 mg/kg P205

Používanie je obmedzené na zásadité pôdy (pH > 7,5)

A

Zásaditá troska

Výrobky, ako sú stanovené v bode 1 prílohy IA.2. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

A

Surová draselná soľ alebo kainit

Výrobky, ako sú stanovené v bode 1 prílohy IA.3. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

A

Síran draselný, prípadne aj s obsahom soli horčíka

Výrobok získaný zo surovej draselnej soli fyzikálnou extrakciou, prípadne aj s obsahom solí horčíka

A

Liehovarné výpalky a výťažok z nich

Okrem amónnych výpalkov

A

Uhličitan vápenatý

[krieda, slieň, mletý vápenec, bretónské činidlo, (maerl), fosfátová krieda]

Len prírodného pôvodu

A

Uhličitan vápenatý a horečnatý

Len prírodného pôvodu

napr. dolomitická krieda, mletý horčík, vápenec

A

Síran horečnatý (kieserit)

Len prírodného pôvodu

A

Roztok chloridu vápenatého

Na ošetrovanie listov jabloní po zistení nedostatku vápnika

A

Síran vápenatý (sadra)

Výrobky, ako sú stanovené v bode 1 prílohy ID. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

Len prírodného pôvodu

A

Priemyselné vápno z výroby cukru

Vedľajší výrobok z výroby cukru z cukrovej repy

A

Priemyselné vápno z vákuovej výroby soli

Vedľajší výrobok z vákuovej výroby soli zo soľanky, ktorá sa vyskytuje v horách

A

Elementárna síra

Výrobky ako sú stanovené v prílohe ID.3 k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

A

Stopové prvky

mikroživiny anorganického pôvodu uvedené v časti E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

A

Chlorid sodný

Len kamenná soľ

A

Kamenná múčka a íly

 


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA II

Pesticídy – prípravky na ochranu rastlín podľa článku 5 ods. 1

Poznámky:

A

:

povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 a prenesené na základe článku 16 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007

B

:

povolené podľa nariadenia (ES) č. 834/2007

1.   Látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Azadirachtin získaný z Azadirachta indica (strom Neem)

Insekticíd

A

Včelí vosk

Prípravok na ošetrenie drevín po reze

A

Želatína

Insekticíd

A

Hydrolyzované proteíny

Atraktant, len v povolených aplikáciách v kombinácii s inými vhodnými výrobkami z tohto zoznamu

A

Lecitín

Fungicíd

A

Rastlinné oleje (napr. mätový olej, borovicový olej, rascový olej)

Insekticíd, akaricíd, fungicíd a inhibítor klíčenia

A

Pyretríny získané z Chrysanthemum cinerariaefolium

Insekticíd

A

Prípravky získané z Quassia amara

Insekticíd, repelent

A

Rotenón získaný z Derris spp. a Lonchocarpus spp. a Terphrosia spp.

Insekticíd

2.   Mikroorganizmy používané na biologickú ochranu pred škodcami a chorobami

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Mikroorganizmy (baktérie, vírusy a huby)

 

3.   Látky produkované mikroorganizmami

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Spinosad

Insekticíd

Len pokiaľ sa prijmú opatrenia na minimalizáciu rizika proti hlavným parazitózam a na minimalizáciu rizika vzniku rezistencie.

4.   Látky používané v pasciach a/alebo dávkovačoch

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Diamónium fosfát

Atraktant, len v pasciach

A

Feromóny

Atraktant; narušuje sexuálne správanie; len v pasciach a dávkovačoch

A

Pyretroidy (len deltametrín a lambdacyhalotrín)

Insekticíd, len v pasciach so špecifickými atraktantmi; len proti Bactrocera oleae a Ceratitis capitata Wied.

5.   Prípravky, ktoré sa aplikujú na povrch pôdy medzi pestovanými plodinami

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Ortofosforečnan železitý

Proti slimákom (moluscíd)

6.   Iné látky tradične používané v ekologickom poľnohospodárstve

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Meď vo forme hydroxidu meďnatého, oxichloridu meďnatého, tribázického síranu meďnatého, oxidu meďnatého, oktaniátu medi

Fungicíd

do 6 kg medi na 1 ha za 1 rok

V prípade viacročných plodín môžu členské štáty odchylne od predchádzajúceho odseku stanoviť, že limit 6 kg medi sa v danom roku môže prekročiť za predpokladu, že priemerné množstvo, ktoré sa skutočne použilo počas 5-ročného obdobia pozostávajúceho z daného roku a štyroch predchádzajúcich rokov, neprekročí 6 kg

A

Etylén

Dozrievanie banánov, kivi a kaki; dozrievanie citrusových plodov len ako súčasť ošetrenia proti poškodeniu vrtivkami na citrusoch; stimulátor kvitnutia u ananásov, inhibítor klíčenia zemiakov a cibule

A

Draselná soľ mastnej kyseliny (mäkké mydlo)

Insekticíd

A

Kamenec draselný (síran hlinitý) (Kalinit)

Ochrana proti predčasnému dozrievaniu banánov

A

Polysulfid vápnika

Fungicíd, insekticíd, akaricíd

A

Parafínový olej

Insekticíd, akaricíd

A

Minerálne oleje

Insekticíd, fungicíd;

len na ovocných stromoch, viniči, olivovníkoch a tropických plodinách (napr. banánoch);

A

Manganistan draselný

Fungicíd, baktericíd; len na ovocných stromoch, olivovníkoch a viniči

A

Kremenný piesok

Repelent

A

Síra

Fungicíd, akaricíd, repelent

7.   Iné látky

Povolenie

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Hydroxid vápenatý

Fungicíd

Len na ovocných stromoch, vrátane škôlok, na ničenie Nectria galligena

A

Hydrogenuhličitan draselný

Fungicíd


PRÍLOHA III

Minimálne plochy na vnútorné ustajnenie a plochy na vonkajší pohyb a iné charakteristiky ustajnenia rôznych druhov zvierat a typy výroby podľa článku 10 ods. 4

1.   Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy a ošípané

 

Vnútorná plocha

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

vonkajšia plocha

(plocha výbehov, okrem pastvín)

 

Min. živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

Hovädzí dobytok a kone na chov a výkrm

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

nad 350

5 pri najmenej 1 m2/100 kg

3,7 pri najmenej 0,75 m2/100 kg

Dojnice

 

6

4,5

Plemenné býky

 

10

30

Ovce a kozy

 

1,5 ovce/kozy

2,5

 

0,35 jahňaťa/kozľaťa

0,5

Oprasené prasnice s ciciakmi do 40 dní

 

7,5 prasnice

2,5

Ošípané na výkrm

do 50

0,8

0,6

do 85

1,1

0,8

do 110

1,3

1

Ciciaky

staršie ako 40 dní a do 30 kg

0,6

0,4

Plemenné ošípané

 

2,5 samíc

1,9

 

6 samcov

Pokiaľ sa výbeh bežne využíva 10 m2/1 kanec

8,0

2.   Hydina

 

Vnútorná plocha

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajšia plocha

(m2 k dispozícii pri striedaní/kus)

 

Počet zvierat/m2

cm bidla/zviera

hniezdo

Nosnice

6

18

7 nosníc na 1 hniezdo alebo v prípade spoločného hniezda 120 cm2/kus

4 za predpokladu, že sa neprekročí limit 170 kg N/1 ha/1 rok

Hydina na výkrm (v stabilných kurínoch)

10 pri najviac 21 kg živej hmotnosti/m2

20 (len v prípade perličiek)

 

4 brojlery a perličky

4,5 kačice

10 morky

15 husi

V prípade všetkých uvedených druhov sa nesmie prekročiť limit 170 kg N/1 ha/1 rok

Hydina na výkrm v prenosných kurínoch

16 (1) v prenosnom ustajnení pri najviac 30 kg živej hmotnosti/m2

 

 

2,5 za predpokladu, že sa neprekročí limit 170 kg N/1 ha/1 rok


(1)  Len v prípade mobilných kurínov nepresahujúcich 150 m2 podlahovej plochy.


PRÍLOHA IV

Maximálny počet zvierat na 1 hektár podľa článku 15 ods. 2

Kategória alebo druh

Maximálny počet zvierat na 1 ha

zodpovedajúci 170 kg N/1 ha/1 rok

Kone vo veku viac ako šesť mesiacov

2

Teľatá vo výkrme

5

Ostatný hovädzí dobytok do jedného roka veku

5

Býky medzi prvým a druhým rokom veku

3,3

Jalovice medzi prvým a druhým rokom veku

3,3

Býky vo veku dvoch rokov a viac

2

Chovné jalovice

2,5

Jalovice na výkrm

2,5

Dojnice

2

Dojčiace dojnice

2

Ostatné kravy

2,5

Chovné samice králikov

100

Bahnice

13,3

Kozy

13,3

Ciciaky

74

Chovné prasnice

6,5

Ošípané na výkrm

14

Ostatné ošípané

14

Brojlerové kurčatá

580

Nosnice

230


PRÍLOHA V

Kŕmne materiály podľa článku 22 ods. 1, 2 a 3

1.   NEEKOLOGICKÉ KŔMNE SUROVINY RASTLINNÉHO PÔVODU

1.1.   Obilniny, obilie, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

ovos ako zrno, vločky, mlynské zvyšky, plevy a otruby

jačmeň ako zrno, proteín a mlynské zvyšky

ryžové klíčky lisované

proso ako zrno

raž ako zrno a mlynské zvyšky

cirok ako zrno

pšenica ako zrno, mlynské zvyšky, otruby, škrobové krmivo, škrob a klíčky

pšenica špalda ako zrno

triticale ako zrno

kukurica ako zrno, otruby, mlynské zvyšky, lisované klíčky a škrob

sladový kvet

pivovarské mláto

1.2.   Semená olejnín, olejnaté ovocie, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

repkové semeno, výlisky a šupky

sója ako bôby, pražené

výlisky a šupky

slnečnicové semeno ako semeno a výlisky

bavlník ako semeno a výlisky semien

ľanové semeno ako semeno a výlisky

sezamové semeno ako semeno a výlisky

palmové jadrá ako výlisky

tekvicové semeno ako výlisky

olivy, olivová kaša

rastlinné oleje (z mechanickej extrakcie)

1.3.   Semená strukovín, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

cícer ako semená, kŕmna múka a otruby

vika šošovicová ako semená, kŕmna múka a otruby

hrachor siaty ako semená po tepelnej úprave, kŕmna múka a otruby

hrach siaty ako semená, kŕmna múka, a otruby

bôb obyčajný ako semená, kŕmna múka, a otruby

bôb obyčajný ako semená, kŕmna múka, a otruby

vika siata ako semená, kŕmna múka, a otruby

vlčí bôb ako semená, kŕmna múka, a otruby

1.4.   Hľuzy, korene, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

cukrovarské rezky

zemiaky

bataty ako hľuzy

zemiakové výpalky (vedľajší výrobok extrakcie zemiakového škrobu)

zemiakový škrob

zemiaková bielkovina

maniok

1.5.   Ostatné semená a ovocie, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

svätojánsky chlieb

struky svätojánskeho chleba a múčky z nich

tekvice

citrusové výlisky

jablká, dule, hrušky, broskyne, figy, hrozno a výlisky z nich

gaštany

výlisky z vlašských orechov

výlisky z lieskových orechov

šupky a výlisky z kakaových bôbov

žalude

1.6.   Úsušky a objemové krmivá:

lucerna

lucernová múčka

ďatelina

ďatelinová múčka

tráva (získaná z krmovín)

trávna múčka

seno

siláž

slama z obilnín

koreňová zelenina na krmivá

1.7.   Ostatné rastliny, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

melasy

múčka z morských rias (získaná sušením, drvením morských rias a následným premývaním s cieľom znížiť obsah jódu)

prášky a výťažky z rastlín

výťažky rastlinných bielkovín (poskytujú sa výhradne mladým zvieratám)

koreniny

bylinky

2.   KŔMNE MATERIÁLY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

2.1.   Mlieko a mliečne výrobky:

surové mlieko

sušené mlieko

odstredené mlieko, sušené odstredené mlieko

cmar, sušený cmar

srvátka, sušená srvátka, sušená srvátka s nízkym obsahom cukru, sušená srvátková bielkovina (získaná fyzikálnou úpravou)

sušený mliečny kazeín

sušená laktóza

tvaroh a kyslé mlieko

2.2.   Ryby, iné morské živočíchy, výrobky z nich a vedľajšie výrobky:

Na základe týchto obmedzení: výrobky pochádzajú len z trvalo udržateľného rybolovu a používajú sa pre iné druhy ako pre bylinožravce

ryby

nerafinovaný rybí olej a olej z tresčej pečene

autolyzáty z rýb, mäkkýšov a kôrovcov

hydrolyzáty a proteolyzáty získané pôsobením enzýmov, v rozpustnej alebo nerozpustnej forme, výhradne poskytované mladým zvieratám

rybia múčka

2.3.   Vajcia a výrobky z vajec

vajcia a výrobky z vajec na výživu hydiny, pokiaľ možno z toho istého chovu.

3.   KŔMNE SUROVINY MINERÁLNEHO PÔVODU

3.1.   Sodík:

nerafinovaná morská soľ

hrubá kamenná soľ

síran sodný

uhličitan sodný

bikarbonát sodný

chlorid sodný

3.2.   Draslík:

chlorid draselný

3.3.   Vápnik:

litotamnion a maerl

lastúry morských živočíchov (vrátane sépiovej kosti)

uhličitan vápenatý

laktát vápenatý

glukónan vápenatý

3.4.   Fosfor:

defluoridovaný fosforečnan divápenatý

defluoridovaný fosforečnan vápenatý

fosforečnan sodný

fosforečnan vápenato-horečnatý

fosforečnan vápenato sodný

3.5.   Horčík:

oxid horečnatý (anhydrický horčík)

síran horečnatý

chlorid horečnatý

uhličitan horečnatý

fosforečnan horečnatý

3.6.   Síra:

síran sodný


PRÍLOHA VI

Doplnkové látky a určité látky používané vo výžive zvierat podľa článku 22 ods. 4

1.   DOPLNKOVÉ LÁTKY DO KRMÍV

Uvedené doplnkové látky musia byť schválené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1) o doplnkových látkach na používanie vo výžive zvierat

1.1.   Výživové doplnkové látky

a)   Vitamíny

vitamíny získané zo surovín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v krmivách,

syntetické vitamíny totožné s prírodnými vitamínmi pre monogastrické zvieratá,

syntetické vitamíny A, D, a E totožné s prírodnými vitamínmi pre prežúvavce po predchádzajúcom schválení zo strany členských štátov na základe posúdenia možnosti, aby ekologické prežúvavce získavali potrebné množstvá uvedených vitamínov prostredníctvom kŕmnych dávok.

b)   Stopové prvky

E1

Železo:

 

uhličitan železnatý

 

síran železnatý, monohydrát a/alebo heptahydrát

 

oxid železitý;

E2

Jód:

 

jodičnan vápenatý bezvodý

 

jodičnan vápenatý, hexahydrát

 

jodid sodný;

E3

Kobalt:

 

síran kobaltnatý, monohydrát a/alebo heptahydrát

 

uhličitan kobaltnatý, monohydrát;

E4

Meď:

 

oxid meďnatý

 

bázický uhličitan meďnatý, monohydrát

 

síran meďnatý, pentahydrát;

E5

Mangán:

 

uhličitan manganatý

 

oxid mangánatý a oxid mangánitý

 

síran mangánatý, monohydrát a/alebo tetrahydrát;

E6

Zinok:

 

uhličitan zinočnatý

 

oxid zinočnatý

 

síran zinočnatý, monohydrát a/alebo heptahydrát;

E7

Molybdén:

 

molybdénan amónny, molybdénan sodný;

E8

Selén:

 

seléničnan sodný

 

seleničitan sodný.

1.2.   Zootechnické doplnkové látky

Enzýmy a mikroorganizmy

1.3.   Technologické doplnkové látky

a)   Konzervačné prípravky

E 200

kyselina sorbová

E 236

kyselina mravčia (2)

E 260

kyselina octová (2)

E 270

kyselina mliečna (2)

E 280

kyselina propiónová (2)

E 330

kyselina citrónová

b)   Antioxidanty

E 306 – Výťažky s vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu používané ako antioxidant

c)   Spojivá, protihrudkové činitele a koagulanty

E 470

prírodný stearát vápenatý

E 551b

koloidný kremeň

E 551c

kremelina

E 558

bentonit

E 559

kaolinitické íly

E 560

prírodné zmesi stearátov a chloričnanov

E 561

vermikulit

E 562

sepiolit

E 599

perlit

d)   Silážne doplnkové látky

Enzýmy, kvasinky a baktérie sa môžu používať ako silážne doplnkové látky.

Použitie kyselín mliečnej, propiónovej a citrónovej vo výrobe siláže je povolené, iba ak poveternostné podmienky neumožňujú dostačujúcu fermentáciu.

2.   URČITÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ZVIERAT

Uvedené látky musia byť schválené v súlade so smernicou Rady 82/471/EHS o určitých výrobkoch používaných vo výžive zvierat (3).

Kvasinky:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   LÁTKY NA VÝROBU SILÁŽE

morská soľ

hrubá kamenná soľ

srvátka

cukor

repné rezky

obilná múka

melasa


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Pre siláž: len ak poveternostné podmienky neumožňujú dostatočnú fermentáciu.

(3)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.


PRÍLOHA VII

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu podľačlánku 23 ods. 4

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení pre živočíšnu výrobu:

mydlo draselné a sodné

voda a para

vápenné mlieko

vápno

nehasené vápno

hydrochlorid vápnika (napr. ako tekuté bielidlo)

nehasená sóda

nehasená potaš

peroxid vodíka

prírodné esencie rastlín

kyselina citrónová, peroctová, mravčia, mliečna, šťaveľová a octová

alkohol

kyselina dusičná (mliekárenské zariadenia)

kyselina fosforečná (mliekárenské zariadenia)

formaldehyd

čistiace a dezinfekčné prostriedky na vemenné struky a dojace zariadenia

uhličitan sodný


PRÍLOHA VIII

Určité výrobky a látky určené na používanie vo výrobe spracovaných ekologických potravín uvedených v článku 27 ods. 1 písm. a)

Poznámka:

A

:

povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 a prenesené článkom 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007

B

:

povolené podľa nariadenia (ES) č. 834/2007

ODDIEL A – DOPLNKOVÉ LÁTKY DO POTRAVÍN VRÁTANE NOSIČOV

Na účely výpočtu uvedeného v článku 23 ods. 4 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa doplnkové látky do potravín označené hviezdičkou v stĺpci obsahujúcom kód vypočítavajú ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu.

Schválené

Kód

Názov

Príprava potravín

Špecifické podmienky

rastlinného pôvodu

živočíšneho pôvodu

A

E 153

Rastlinné uhlie

 

X

Kozí syr v popole

Syr Morbier

A

E 160b*

Annatto, bixín, norbixín

 

X

Syr Red Leicester

Syr Double Gloucester

Cheddar

Syr Mimolette

A

E 170

Uhličitan vápenatý

X

X

Nesmie sa používať ako farbivo alebo ako doplnok kalcia vo výrobkoch

A

E 220

alebo

Oxid siričitý

X

X

V ovocných vínach (4) neobsahujúcich pridaný cukor (vrátane jablčného a hruškového vína) alebo v medovine: 50 mg (5)

 

E 224

Pyrosiričitan draselný

X

X

Pre jablčné a hruškové víno, do ktorého sa pri príprave pridáva cukor alebo pre koncentrovanú šťavu získanú fermentáciou 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

alebo

Dusitan sodný

 

X

Pre mäsové výrobky (1):

 

E 252

Dusičnan draselný

 

X

Pre E 250: orientačné vstupné množstvo vyjadrené v NaNO2: 80 mg/kg

Pre E 252: orientačné vstupné množstvo vyjadrené v NaNO3: 80 mg/kg

Pre E 250: najvyššie zvyškové množstvo (vyjadrené v NaNO2: 50 mg/kg

Pre E 252: najvyššie zvyškové množstvo vyjadrené v NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Kyselina mliečna

X

X

 

A

E 290

Oxid uhličitý

X

X

 

A

E 296

Kyselina jablčná

X

 

 

A

E 300

Kyselina askorbová

X

X

Mäsové výrobky (2)

A

E 301

Askorbát sodný

 

X

Mäsové výrobky (2) v spojitosti s dusitanmi alebo dusičnanmi

A

E 306*

Extrakty bohaté na tokoferol

X

X

Antioxidant pre tuky a oleje

A

E 322*

Lecitíny

X

X

Mliečne výrobky (2)

A

E 325

Mliečnan sodný

 

X

Mliečne a mäsové výrobky

A

E 330

Kyselina citrónová

X

 

 

A

E 331

Citráty sodíka

 

X

 

A

E 333

Citráty vápnika

X

 

 

A

E 334

Kyselina vínna (L(+)–)

X

 

 

A

E 335

Vínany sodíka

X

 

 

A

E 336

Vínany draslíka

X

 

 

A

E 341 (i)

Monokalcium fosfát

X

 

Kypridlo do múky

A

E 400

Kyselina algínová

X

X

Mliečne výrobky (2)

A

E 401

Alginát sodný

X

X

Mliečne výrobky (2)

A

E 402

Alginát draselný

X

X

Mliečne výrobky (2)

A

E 406

Agar

X

X

Mliečne a mäsové výrobky (2)

A

E 407

Karagénan

X

X

Mliečne výrobky (2)

A

E 410*

Karobová guma

X

X

 

A

E 412*

Guarová guma

X

X

 

A

E 414*

Arabská guma

X

X

 

A

E 415

Xantánová guma

X

X

 

A

E 422

Glycerol

X

 

Pre rastlinné extrakty

A

E 440 (i)*

Pektín

X

X

Mliečne výrobky (2)

A

E 464

Hydroxypropylmetylcelulóza

X

X

Materiál na výrobu kapsúl

A

E 500

Uhličitany sodíka

X

X

„Dulce de leche“ (3), maslo z kyslej smotany a syr z kyslého mlieka (2)

A

E 501

Uhličitany draslíka

X

 

 

A

E 503

Uhličitany amoniaku

X

 

 

A

E 504

Uhličitany horčíka

X

 

 

A

E 509

Chlorid vápenatý

 

X

Koagulácia mlieka

A

E 516

Síran vápenatý

X

 

Nosič

A

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava „Laugengebäck“

A

E 551

Oxid kremičitý

X

 

Protispekavé činidlá pre bylinky a korenie

A

E 553b

Mastenec

X

X

Látka na zaobalenie mäsových výrobkov

A

E 938

Argón

X

X

 

A

E 939

Hélium

X

X

 

A

E 941

Dusík

X

X

 

A

E 948

Kyslík

X

X

 

ODDIEL B – POMOCNÉ TECHNOLOGICKÉ LÁTKY A INÉ VÝROBKY, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI SPRACOVANÍ ZLOŽIEK POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔVODU Z EKOLOGICKEJ VÝROBY

Poznámka:

A

:

povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 a prenesené článkom 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007

B

:

povolené podľa nariadenia (ES) č. 834/2007

Schválenie

Názov

Príprava potravín rastlinného pôvodu

Príprava potravín živočíšneho pôvodu

Špecifické podmienky

A

Voda

X

X

Pitná voda v zmysle smernice 98/83/ES

A

Chlorid vápenatý

X

 

Koagulačné činidlo

A

Uhličitan vápenatý

X

 

 

A

Hydroxid vápenatý

X

 

 

A

Síran vápenatý

X

 

Koagulačné činidlo

A

Chlorid horečnatý (alebo nigari)

X

 

Koagulačné činidlo

A

Uhličitan draselný

X

 

Sušenie hrozna

A

Uhličitan sodný

X

 

Výroba cukru

A

Kyselina mliečna

 

X

Na úpravu pH soľného roztoku pri výrobe syra (6)

A

Kyselina citrónová

X

X

Na úpravu pH soľného roztoku pri výrobe syra (6)

Výroba oleja a hydrolýza škrobu (7)

A

Hydroxid sodný

X

 

Výroba cukru Výroba oleja zo semien repky olejky (Brassica spp.)

A

Kyselina sírová

X

X

Výroba želatíny (6)

Výroba cukru (7)

A

Kyselina chlorovodíková

 

X

Výroba želatíny

Na úpravu pH soľného roztoku pri spracovaní syrov Gouda, Edam a Maasdammer, Boerenkaas, Friese a Leidse Nagelkaas

A

Hydroxid amónny

 

X

Výroba želatíny

A

Peroxid vodíka

 

X

Výroba želatíny

A

Oxid uhličitý

X

X

 

A

Dusík

X

X

 

A

Etanol

X

X

Rozpúšťadlo

A

Kyselina tanínová

X

 

Filtračná pomôcka

A

Vaječný albumín

X

 

 

A

Kazeín

X

 

 

A

Želatína

X

 

 

A

Vodné sklo

X

 

 

A

Rastlinné oleje

X

X

Mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo

A

Gel alebo koloidný roztok oxidu kremičitého

X

 

 

A

Aktívne uhlie

X

 

 

A

Mastenec

X

 

V súlade s osobitnými kritériami čistoty pre prídavnú látku do potravín E 553b

A

Bentonit

X

X

Zahusťovacie činidlo pre medovinu (6)

V súlade s osobitnými kritériami čistoty pre prídavnú látku do potravín E 558

A

Kaolín

X

X

Propolis (6)

V súlade s osobitnými kritériami čistoty pre prídavnú látku do potravín E 559

A

Celulóza

X

X

Výroba želatíny (6)

A

Kremelina

X

X

Výroba želatíny (6)

A

Perlit

X

X

Výroba želatíny (6)

A

Škrupiny lieskových orechov

X

 

 

A

Ryžová múka

X

 

 

A

Včelí vosk

X

 

Uvoľňujúce činidlo

A

Karnaubový vosk

X

 

Uvoľňujúce činidlo


(1)  Tieto prídavné látky možno použiť len v prípade, pokiaľ bolo príslušnému orgánu uspokojivo dokázané, že neexistuje technologická alternatíva s rovnakou zárukou a/alebo umožňujúca udržať špecifické vlastnosti tohto výrobku.

(2)  Obmedzenie sa týka len výrobkov živočíšneho pôvodu.

(3)  „Dulce de leche“ alebo „Confiture de lait“ je jemný, lahodný krém hnedej farby vyrobený zo sladeného, zahusteného mlieka.

(4)  V tomto kontexte je „ovocné víno“ definované ako víno vyrobené z ovocia iného ako hrozno.

(5)  Maximálne hladiny využiteľné zo všetkých zdrojov, vyjadrené ako SO2 v mg/l.

(6)  Obmedzenie sa týka len výrobkov živočíšneho pôvodu.

(7)  Obmedzenie sa týka len výrobkov rastlinného pôvodu.


PRÍLOHA IX

Zložky poľnohospodárskeho pôvodu, ktoré neboli vyrobené ekologickým spôsobom podľa článku 28

1.   NESPRACOVANÉ RASTLINNÉ VÝROBKY A VÝROBKY POCHÁDZAJÚCE Z ICH SPRACOVANIA

1.1.   Jedlé ovocie, orechy a semená:

žalude

Quercus spp.

kolové orechy

Cola acuminata

egreše

Ribes uva-crispa

plody marakuje (mučenka)

Passiflora edulis

maliny (sušené)

Rubus idaeus

červené ríbezle (sušené)

Ribes rubrum

1.2.   Jedlé koreniny a byliny:

peruánske korenie

Schinus molle L.

chrenové semená

Armoracia rusticana

Galgan

Alpinia officinarum

kvety požltu farbiarskeho

Carthamus tinctorius

potočnica lekárska

Nasturtium officinale

1.3.   Rôzne:

riasy, vrátane morských, povolené pri príprave neekologických potravín

2.   RASTLINNÉ VÝROBKY

2.1.   Tuky a oleje, nerafinované alebo nerafinované, ale chemicky neupravené, pochádzajúce z rastlín iných ako:

kakaovník

Theobroma cacao

kokosovník

Cocos nucifera

oliva

Olea europaea

slnečnica

Helianthus annuus

palma

Elaeis guineensis

repka olejka

Brassica napus, rapa

požlt farbiarsky

Carthamus tinctorius

sezam

Sesamum indicum

sója

Glycine max

2.2.   Tieto cukry, škroby a ostatné výrobky z obilnín a hľuzovín:

fruktóza

ryžový papier

nekvasený chlebový papier

škrob z ryže a voskovej kukurice, chemicky neupravený

2.3.   Rôzne:

hrachová bielkovina Pisum spp.

rum, iba vyrobený zo šťavy z cukrovej trstiny

čerešňová pálenka (kirsch) vyrobená na báze ovocia a aromatických látok podľa článku 27 ods. 1 písm. c).

3.   VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

vodné organizmy, nepochádzajúce z akvakultúry, povolené pri príprave neekologických potravín

želatína

sušená srvátka „herasuola“

črevá


PRÍLOHA X

Druhy, v prípade ktorých sú ekologicky vyrobené osivá alebo sadbové zemiaky k dispozícii v dostatočných množstvách a pre značný počet odrôd vo všetkých častiach Spoločenstva podľa článku 45 ods. 3

 


PRÍLOHA XI

Logo Spoločenstva podľa článku 57

A.   LOGO SPOLOČENSTVA

1.   Podmienky zobrazovania a používanie loga Spoločenstva

1.1.

Uvedené logo Spoločenstva zahŕňa vzory uvedené v časti B.2 tejto prílohy.

1.2.

Pojmy, ktoré musí logo obsahovať, sú uvedené v časti B.3 tejto prílohy. Logo je možné kombinovať s označením uvedeným v prílohe k nariadeniu (ES) č. 834/2007.

1.3.

Pri použití loga Spoločenstva a označení uvedených v časti B.3 tejto prílohy je nutné dodržať pravidlá technickej reprodukcie stanovené v grafickej príručke v časti B.4 tejto prílohy.

B.2.   Vzory

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλαδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

Български

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

B.3.   Označenia, ktoré sa vložia do loga Spoločenstva

B.3.1.   Jednojazyčné označenia:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.   Dvojjazyčné označenia:

Kombinácie dvoch označení, vzťahujúce sa na jazyky uvedené v časti B.3.1, budú schválené, ak budú vytvorené v súlade s týmito príkladmi:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4.   Grafická príručka

OBSAH

1.

Úvod

2.

Všeobecné používanie loga

2.1.

Farebné logo (vzory farieb)

2.2.

Jednofarebné logo: čierno-biele logo

2.3.

Kontrast s farbami podkladu

2.4.

Sadzba

2.5.

Jazyk

2.6.

Zmenšené veľkosti

2.7.

Osobitné podmienky používania loga

3.

Pôvodné logotypy

3.1.

Výber dvoch farieb

3.2.

Obrysy

3.3.

Jednofarebné logo: čierno-biele logo

3.4.

Vzorky farieb

1.   ÚVOD

Grafická príručka je určená pre prevádzkovateľov a slúži ako pomôcka pri reprodukcii loga.

2.   VŠEOBECNÉ POUŽÍVANIE LOGA

2.1.   Farebné logo (vzory farieb)

V prípade použitia farebného loga musí byť toto logo vytvorené použitím základných farieb (Pantone) alebo štvorfarebného rozkladu. Vzorové farby sa uvádzajú ďalej.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2.   Jednofarebné logo: čierno-biele logo

Čierno-biele logo je možné použiť v tejto podobe:

Image

2.3.   Kontrast s farbami podkladu

Ak chcete použiť farebné logo na farebnom pozadí, na ktorom by nebolo dobre čitateľné, ohraničte logo vonkajším kruhom a zvýšte kontrast takýmto spôsobom:

Logo na farebnom pozadí

Image

2.4.   Sadzba

Pre znenie použite veľké písmená tučného zhusteného písma Frutiger alebo Myriad.

Veľkosť písma znenia sa zmenší podľa noriem stanovených v oddiele 2.6.

2.5.   Jazyk

Jazykovú verziu alebo verzie si môžete voľne vybrať podľa vlastného výberu podľa špecifikácií uvedených v B.3.

2.6.   Veľkosti zmenšených verzií

Ak je nevyhnutné na rozličných označeniach použiť logá rôznych veľkostí, najmenšia veľkosť loga bude takáto:

a)

V prípade jednojazyčného loga: najmenšia veľkosť 20 mm v priemere.

Image

b)

V prípade dvojjazyčného loga: minimálna veľkosť 40 mm v priemere.

Image

2.7.   Určité podmienky pre použitie loga

Použitie loga pridáva výrobkom špecifickú hodnotu. Farebné logo bude mať preto najväčší účinok, pretože bude pôsobivejšie a spotrebitelia ho ľahšie a rýchlejšie identifikujú.

Jednofarebné logo (čierno-biele), ako sa uvádza v oddiele 2.2, sa preto odporúča použiť iba v prípadoch, kde je použitie farebného loga nepraktické.

3.   PÔVODNÉ LOGOTYPY

3.1.   Výber dvoch farieb

Jednojazyčné označenie vo všetkých jazykoch

Príklady dvojjazyčných označení uvedených v B.3.2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Príklady dvojjazyčných označení uvedených v B.3.2

Image

Image

Image

3.2.   Obrysy

Image

3.3.   Jednofarebné logo: čierno-biele logo

Image

3.4.   Vzory farieb

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ

Image

PANTONE 367

Image


PRÍLOHA XII

Vzor dokumentácie o prevádzkovateľovi podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 uvedenej v článku 68 tohto nariadenia

Dokumentácia o prevádzkovateľovi podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007

Číslo dokumentácie:

Názov a adresa prevádzkovateľa:

hlavná činnosť (výrobca, spracovateľ, dovozca atď.):

Názov, adresa a číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie/štátnej inšpekčnej organizácie:

Skupiny výrobkov/Činnosť:

Rastliny a rastlinné výrobky:

Hospodárske zvieratá a výrobky živočíšneho pôvodu:

Spracované výrobky:

definované ako:

ekologická výroba, výrobky v procese konverzie, tiež ako neekologická výroba, pokiaľ existuje paralelná výroba podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 834/2007

Lehota platnosti:

Rastlinné výrobky od ….. do ……..

Výrobky živočíšneho pôvodu od ……. do …….

Spracované výrobky od …….. do …….

Dátum inšpekcie(-ií):

Tento doklad bol vystavený na základe článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 a nariadenia (ES) č. 889/2008. Činnosť uvedeného prevádzkovateľa bola skontrolovaná a spĺňa požiadavky uvedených nariadení.

Dátum a miesto:

Podpis v mene vydávajúcej súkromnej inšpekčnej organizácie/štátnej inšpekčnej organizácie:


PRÍLOHA XIII

Vyhlásenia predávajúceho podľa článku 69

Vzor vyhlásenia predávajúceho podľa článku 9 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

Meno, adresa predávajúceho:

 

Identifikačné číslo (t. j. číslo šarže alebo zásoby):

Názov výrobku:

Zložky:

(Uveďte všetky zložky, ktoré sa nachádzajú vo výrobku/sa naposledy použili vo výrobnom procese)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Vyhlasujem, že tento výrobok nebol vyrobený z „GMO“ ani pomocou „GMO“ v tom zmysle, v akom sa tieto pojmy používajú v článkoch 2 a 9 nariadenia (ES) č. 834/2007. Nemám žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že toto tvrdenie je nepresné.

Vyhlasujem preto, že uvedený výrobok je v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 834/2007 so zreteľom na zákaz používania GMO.

Zaväzujem sa, že budem neodkladne informovať nášho zákazníka a jeho súkromnú inšpekčnú organizáciu/štátnu inšpekčnú organizáciu v prípade, že dôjde k stiahnutiu alebo zmene tohto vyhlásenia, alebo keď sa objavia akékoľvek informácie, ktoré by spochybnili jeho presnosť.

Splnomocňujem súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu, ako je definovaná v článku 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorá vykonáva dohľad nad naším zákazníkom, aby preskúmala presnosť tohto vyhlásenia a v prípade potreby odobrala vzorku na účely analýzy. Taktiež súhlasím s tým, aby túto úlohu mohla vykonávať nezávislá inštitúcia, ktorú písomne vymenuje súkromná inšpekčná organizácia.

Podpísaný preberá zodpovednosť za presnosť tohto vyhlásenia.

Štát, miesto, dátum, podpis predávajúceho:

Firemná pečiatka predávajúceho (ak je to vhodné):


PRÍLOHA XIV

Korelačná tabuľka podľa článku 96

Nariadenie (EHS) č. 2092/91

1.

Nariadenie (ES) č. 207/93

2.

Nariadenie (ES) č. 223/2003

3.

Nariadenie (ES) č. 1452/2003

Toto nariadenie

 

Článok 1

 

Článok 2 písm. a)

Článok 4 ods. 15

 

Článok 2 písm. b)

Príloha III, C (prvá zarážka)

 

Článok 2 písm. c)

Príloha III, C (druhá zarážka)

 

Článok 2 písm. d)

 

Článok 2 písm. e)

 

Článok 2 písm. f)

 

Článok 2 písm. g)

 

Článok 2 písm. h)

Článok 4 ods. 24

 

Článok 2 písm. i)

 

Článok 3 ods. 1

Príloha I.B, 7.1 a 7.2

 

Článok 3 ods. 2

Príloha I.B, 7.4

 

Článok 3 ods. 3

Príloha I.A, 2.4

 

Článok 3 ods. 4

Príloha I.A, 2.3

 

Článok 3 ods. 5

 

Článok 4

Článok 6 ods. 1, príloha I.A, 3

 

Článok 5

Príloha I.A, 5

 

Článok 6

Príloha I.B a C (hlavy)

 

Článok 7

Príloha I.B, 3.1

 

Článok 8 ods. 1

Príloha I.C, 3.1

 

Článok 8 ods. 2

Príloha I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

Článok 9 ods. 1 až 4

Príloha I.C, 3.6

 

Článok 9 ods. 5

Príloha I.B, 8.1.1

 

Článok 10 ods. 1

Príloha I.B, 8.2.1

 

Článok 10 ods. 2

Príloha I.B, 8.2.2

 

Článok 10 ods. 3

Príloha I.B, 8.2.3

 

Článok 10 ods. 4

Príloha I.B, 8.3.5

 

Článok 11 ods. 1

Príloha I.B, 8.3.6

 

Článok 11 ods. 2

Príloha I.B, 8.3.7

 

Článok 11 ods. 3

Príloha I.B, 8.3.8

 

Článok 11 ods. 4 a 5

Príloha I.B, 6.1.9, 8.4.1 až 8.4.5

 

Článok 12 ods. 1 až 4

Príloha I.B, 6.1.9

 

Článok 12 ods. 5

Príloha I.C, 4, 8.1 až 8.5

 

Článok 13

Príloha I.B, 8.1.2

 

Článok 14

Príloha I.B, 7.1, 7.2

 

Článok 15

Príloha I.B, 1.2

 

Článok 16

Príloha I.B, 1.6

 

Článok 17 ods. 1

Príloha I.B, 1.7

 

Článok 17 ods. 2

Príloha I.B, 1.8

 

Článok 17 ods. 3

Príloha I.B, 4.10

 

Článok 17 ods. 4

Príloha I.B, 6.1.2

 

Článok 18 ods. 1

Príloha I.B, 6.1.3

 

Článok 18 ods. 2

Príloha I.C, 7.2

 

Článok 18 ods. 3

Príloha I.B, 6.2.1

 

Článok 18 ods. 4

Príloha I.B, 4.3

 

Článok 19 ods. 1

Príloha I.C, 5.1, 5.2

 

Článok 19 ods. 2 až 4

Príloha I.B, 4.1, 4.5, 4.7 a 4.11

 

Článok 20

Príloha I.B, 4.4

 

Článok 21

Článok 7

 

Článok 22

Príloha I.B, 3.13, 5.4, 8.2.5 a 8.4.6

 

Článok 23

Príloha I.B, 5.3, 5.4, 5.7 a 5.8

 

Článok 24

Príloha I.C, 6

 

Článok 25

Príloha III, E.3 a B

 

Článok 26

Článok 5 ods. 3 a príloha VI, časť A a B

 

Článok 27

Článok 5 ods. 3

 

Článok 28

Článok 5 ods. 3

1.: Článok 3

Článok 29

Príloha III, B.3

 

Článok 30

Príloha III.7

 

Článok 31

Príloha III, E.5

 

Článok 32

Príloha III.7a

 

Článok 33

Príloha III, C.6

 

Článok 34

Príloha III.8 a A.2.5

 

Článok 35

Príloha I.A, 1.1 až 1.4

 

Článok 36

Príloha I.B, 2.1.2

 

Článok 37

Príloha I.B, 2.1.1, 2.2.1, 2.3 a príloha I.C, 2.1, 2.3

 

Článok 38

Príloha I.B, 6.1.6

 

Článok 39

Príloha III, A1.3 a b

 

Článok 40

Príloha I.C, 1.3

 

Článok 41

Príloha I.B, 3.4 [prvá zarážka a 3.6(b)]

 

Článok 42

Príloha I.B, 4.8

 

Článok 43

Príloha I.C, 8.3

 

Článok 44

Článok 6 ods. 3

 

Článok 45

 

3.: Článok 1 ods. 1 a 2

Článok 45 ods. 1 a 2

 

3.: Článok 3 písm. a)

Článok 45 ods. 1

 

3.: Článok 4

Článok 45 ods. 3

 

3.: Článok 5 ods. 1

Článok 45 ods. 4

 

3.: Článok 5 ods. 2

Článok 45 ods. 5

 

3.: Článok 5 ods. 3

Článok 45 ods. 6

 

3.: Článok 5 ods. 4

Článok 45 ods. 7

 

3.: Článok 5 ods. 5

Článok 45 ods. 8

Príloha I.B, 8.3.4

 

Článok 46

Príloha I.B, 3.6(a)

 

Článok 47 ods. 1

Príloha I.B, 4.9

 

Článok 47 ods. 2

Príloha I.C, 3.5

 

Článok 47 ods. 3

 

3.: Článok 6

Článok 48

 

3.: Článok 7

Článok 49

 

3.: Článok 8 ods. 1

Článok 50 ods. 1

 

3.: Článok 8 ods. 2

Článok 50 ods. 2

 

3.: Článok 9 ods. 1

Článok 51 ods. 1

 

3.: Článok 9 ods. 2 a 3

Článok 51 ods. 2

 

 

Článok 51 ods. 3

 

3.: Článok 10

Článok 52

 

3.: Článok 11

Článok 53

 

3.: Článok 12 ods. 1

Článok 54 ods. 1

 

3.: Článok 12 ods. 2

Článok 54 ods. 2

 

3.: Článok 13

Článok 55

 

3.: Článok 14

Článok 56

 

 

Článok 57

 

 

Článok 58

 

2.: Článok 1 a článok 5

Článok 59

 

2.: Článok 5 a 3

Článok 60

 

2.: Článok 4

Článok 61

Článok 5 ods. 5

 

Článok 62

Príloha III.3

 

Článok 63

Príloha III.4

 

Článok 64

Príloha III.5

 

Článok 65

Príloha III.6

 

Článok 66

Príloha III.10

 

Článok 67

 

Článok 68

 

Článok 69

Príloha III, A.1

 

Článok 70

Príloha III, A.1.2

 

Článok 71

 

Článok 72

Príloha III, A.1.3

 

Článok 73

Príloha III, A.2.1

 

Článok 74

Príloha III, A.2.2

 

Článok 75

Príloha III, A.2.3

 

Článok 76

Príloha I.B, 5.6

 

Článok 77

Príloha I.C, 5.5, 6.7, 7.7, 7.8

 

Článok 78

Príloha III, A.2.4

 

Článok 79

Príloha III, B.1

 

Článok 80

Príloha III, C

 

Článok 81

Príloha III, C.1

 

Článok 82

Príloha III, C.2

 

Článok 83

Príloha III, C.3

 

Článok 84

Príloha III, C.5

 

Článok 85

Príloha III, D

 

Článok 86

Príloha III, E

 

Článok 87

Príloha III, E.1

 

Článok 88

Príloha III, E.2

 

Článok 89

Príloha III, E.4

 

Článok 90

Príloha III, 9

 

Článok 91

Príloha III, 11

 

Článok 92

 

 

Článok 93

 

 

Článok 94

Príloha I.B, 6.1.5

 

Článok 95 ods. 1

Príloh I.B, 8.5.1

 

Článok 95 ods. 2

 

Článok 95 ods. 3 až 8

 

Článok 95

 

Článok 96

 

 

Článok 97

Príloha II, časť A

 

Príloha I

Príloha II, časť B

 

Príloha II

Príloha VIII

 

Príloha III

Príloha VII

 

Príloha IV

Príloha II, časť C

 

Príloha V

Príloha II, časť D

 

Príloha VI

Príloha II, časť E

 

Príloha VII

Príloha VI, časť A a B

 

Príloha VIII

Príloha VI, časť C

 

Príloha IX

 

Príloha X

 

Príloha XI

 

Príloha XIII

 

Príloha IX