1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 760/2008

z 31. júla 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o povolenie na používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syra

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho články 121 písm. i), 192 a 194 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2204/90 z 24. júla 1990, ktorým sa ustanovujú ďalšie všeobecné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, pokiaľ ide o syr (2), sa zrušuje nariadením (ES) č. 1234/2007 od 1. júla 2008.

(2)

Ustanovenia článku 3 nariadenia (EHS) č. 2204/90 o výmene informácií a o kontrole a administratívnych opatreniach sa nezapracovali do nariadenia (ES) č. 1234/2007. Podľa článkov 192 a 194 nariadenia (ES) č. 1234/2007 by sa mali tieto ustanovenia zapracovať do nariadenia Komisie (ES) č. 1547/2006 z 13. októbra 2006 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2204/90 (3).

(3)

V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa nariadenie (ES) č. 1547/2006 malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(4)

V článku 119 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syrov podlieha predbežnému povoleniu. Je nevyhnutné ustanoviť podrobné pravidlá udeľovania takýchto povolení so zreteľom na požiadavky na kontrolu podnikov. S cieľom uľahčiť vykonávanie a monitorovanie príslušných výnimiek by sa mali povolenia udeľovať na určité obdobie.

(5)

V článku 121 bod i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že maximálne percento kazeínu a kazeinátov, ktoré môže byť zapracované do syra, sa musí určiť na základe objektívnych kritérií stanovených so zreteľom na to, čo je technologicky nevyhnutné. Na základe dostupných znalostí je vhodné stanoviť tieto percentá na úrovni Spoločenstva. Aby sa uľahčili kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto ustanovenia, odporúča sa stanoviť skôr celkové percentuálne množstvá než percentuálne množstvá pre jednotlivé výrobky bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie normy na vnútroštátnej úrovni.

(6)

Pri používaní kazeínu a/alebo kazeinátov pri výrobe syru by sa mali dodržiavať medzinárodné normy pre syry, najmä dodržiavanie pomeru srvátková bielkovina/kazeín (4).

(7)

Je nevyhnutné stanoviť podrobné pravidlá kontroly a pokút pri zohľadnení štruktúry daného odvetvia. Výška pokuty by sa mala stanoviť, keď sa znovu zavedie pomoc v súlade s článkom 100 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(8)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek vnútroštátne pokuty pri nepovolenom používaní kazeínu a kazeinátov pri výrobe syru, je v prípade stanovenia výšky pomoci v súlade s článkom 100 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vhodné nárokovať pokutu stanovenú na základe hodnoty kazeínu a kazeinátov na jednej strane a hodnoty príslušného množstva sušeného odstredeného mlieka na druhej strane s cieľom zneutralizovať prinajmenšom ekonomický prospech vyplývajúci z tohto nepovoleného používania. Pokiaľ je hodnota pomoci na výrobu kazeínu a kazeinátov nulová, je vhodné nestanovovať výšku pokuty.

(9)

V článku 204 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2008, pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov, s výnimkou ustanovení časti II hlavy I kapitoly III. Týmto dňom sa ruší nariadenie (EHS) č. 2204/90. Preto by sa malo toto nariadenie uplatňovať od 1. júla 2008.

(10)

S cieľom umožniť odvetviu, aby sa prispôsobilo novému maximálnemu percentuálnemu podielu zapracovania a rozšíreniu tohto percenta aj na iné syry by sa mala ustanoviť výnimka na obdobie šiestich mesiacov.

(11)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Povolenia uvedené v článku 119 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa udeľujú na obdobie 12 mesiacov na žiadosť príslušného podniku, pokiaľ sa predtým písomne zaviazal, že s ustanoveniami článku 3 uvedeného nariadenia súhlasí a bude ich dodržiavať.

2.   Povolenie sa vydáva s poradovým číslom pre každý podnik alebo v prípade potreby pre každú výrobnú jednotku.

3.   Povolenie sa môže vzťahovať na jeden alebo viac typov syra v súlade so žiadosťou podanou príslušným podnikom.

Článok 2

1.   Maximálny percentuálny podiel uvedený v článku 121 písm. i) bod (i) nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktorý sa má použiť v produktoch patriacich pod číselný znak KN 0406, je vo výške 10 %. Vzťahuje sa na hmotnosť syra vyrobeného v podniku alebo v príslušnej výrobnej jednotke počas obdobia šiestich mesiacov.

Syry s pridaným kazeínom alebo kazeinátom nesmú presiahnuť pomer srvátkovej bielkoviny/kazeín v mlieku a musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy krajiny výroby týkajúce sa používania kazeínu a kazeinátov.

2.   Odchylne od odseku 1 by mal byť maximálny percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku tohto odseku vo výške 5 % do 31. decembra 2008 pre:

a)

tavený syr patriaci pod číselný znak KN 0406 30,

b)

strúhaný tavený syr patriaci pod číselný znak KN ex 0406 20 vyrobený v nepretržitom procese bez pridania už vyrobeného taveného syru,

c)

tavený syr v sušenej forme patriaci pod číselný znak KN ex 0406 20 vyrobený v nepretržitom procese bez pridania už vyrobeného taveného syru.

Článok 3

1.   Podniky:

a)

nahlasujú príslušnému orgánu množstvá a druhy vyrábaného syra a množstvá kazeínu a kazeinátov obsiahnuté v rôznych produktoch,

b)

vedú skladové účtovníctvo, ktoré umožňuje overenie množstiev a druhov vyrábaného syra, množstiev kúpeného a/alebo vyrobeného kazeínu a kazeinátov a ich určenie a/alebo použitie.

2.   Skladové účtovníctvo uvedené v odseku 1 písm. b) zahŕňa informácie o pôvode, zložení a množstve surovín použitých na výrobu syrov. Členské štáty môžu požadovať, aby sa odobrali vzorky na overenie týchto informácií. Členské štáty zabezpečia, aby sa s informáciami získanými od podnikov zaobchádzalo ako s dôvernými.

Článok 4

1.   Členské štáty zabezpečia dodržiavanie tohto nariadenia prostredníctvom administratívneho a fyzického overovania, najmä:

a)

častými, neoznamovanými kontrolami na mieste s cieľom krížovej kontroly skladového účtovníctva na jednej strane a príslušných obchodných dokumentov na strane druhej; tieto kontroly sa vzťahujú na reprezentatívny počet vyhlásení uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a),

b)

náhodnými kontrolami podnikov, ktoré vyrábajú syry a ktorým nebolo udelené povolenie.

2.   Každý podnik, ktorý dostane povolenie, sa bude kontrolovať aspoň raz do roka.

Článok 5

Členské štáty vedú záznamy o

a)

počte udelených a/alebo zrušených povolení,

b)

množstvách kazeínu a kazeinátov nahlásených v súvislosti s týmito povoleniami a množstve vyrobených syrov,

c)

prípadoch, v ktorých sa kazeín a/alebo kazeináty použili buď bez povolenia, alebo bez dodržania ustanovených percentuálnych podielov pri nepovolených množstvách použitého kazeínu a kazeinátov.

Článok 6

1.   Bez toho, aby boli dotknuté pokuty ustanovené príslušným členským štátom, kazeín a kazeináty použité bez povolenia sú predmetom pokút. Pokuta sa stanoví, keď sa v súlade s článkom 100 nariadenia (ES) č. 1234/2007 upraví výška pomoci.

2.   Zinkasované čiastky podľa odseku 1 sa považujú za pridelené príjmy v súlade s článkom 12 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 (5) a nahlasujú sa Komisii v súlade s článkom 5 uvedeného nariadenia.

Článok 7

1.   Nariadenie (ES) č. 1547/2006 sa zrušuje.

Povolenia udelené v súlade s článkom 1 nariadenia (ES) č. 1547/2006 zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie a na článok 3 nariadenia (EHS) č. 2204/90 sa chápu ako odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa tabuľky zhody v prílohe.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008. Článok 2 ods. 1 sa však uplatňuje od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. ES L 201, 31.7.1990, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2583/2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 8.

(4)  Všeobecná norma pre syry Codex Alimentarius (CODEX STAN A-6, zmenený a doplnený v roku 2006).

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 1547/2006

nariadenie (EHS) č. 2204/90

toto nariadenie

články 1 a 2

 

články 1 a 2

 

článok 3 ods. 1 písm. a) a b)

článok 3 ods. 1

 

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 1

 

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 2

 

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 3

 

článok 5 písm. c)

článok 4 ods. 1

 

Článok 6

článok 4 ods. 2

 

Článok 5

 

článok 5 písm. a) a b)

Článok 6

 

 

Článok 7

Článok 7

 

Článok 8

Príloha I

 

Príloha II

 

Príloha III