1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 759/2008

z 31. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Vývozné náhrady za výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) nariadenia (ES) č. 318/2006 sú stanovené od 25. júla 2008 nariadením Komisie (ES) č. 712/2008 (2).

(2)

Vzhľadom na ďalšie informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, týkajúce sa najmä zmeneného pomeru cien na vnútornom a svetovom trhu, je potrebné upraviť v súčasnosti platné vývozné náhrady.

(3)

Nariadenie (ES) č. 712/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 712/2008 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 32.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 1. augusta 2008

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1829

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).