3.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 629/2008

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pre kontaminujúce látky v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách vrátane maximálnych hodnôt pre kovy olovo, kadmium a ortuť.

(2)

V záujme ochrany verejného zdravia je nevyhnutné udržiavať také hodnoty obsahu kontaminantov, ktoré nevyvolávajú obavy o ohrozenie zdravia. Maximálne hodnoty obsahu pre olovo, kadmium a ortuť musia byť bezpečné a také nízke, aby boli primerane dosiahnuteľné dodržiavaním správnej výrobnej a poľnohospodárskej/rybárskej praxe.

(3)

Na základe nových informácií už správna poľnohospodárska a rybárska prax neumožňuje udržať hodnoty obsahu olova, kadmia a ortuti v určitých morských druhoch a hubách také nízke, aby zodpovedali požiadavkám uvedeným v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006. Preto je nevyhnutné maximálne hodnoty stanovené pre uvedené kontaminanty prehodnotiť a pritom zachovať vysokú úroveň ochrany zdravia spotrebiteľa.

(4)

Vysoké hodnoty obsahu olova, kadmia a ortuti sa našli v určitých potravinových doplnkoch stanovených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (3) a boli oznámené prostredníctvom systému včasného varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Ukázalo sa, že tieto potravinové doplnky môžu výrazne zvýšiť expozíciu človeka účinkom olova, kadmia a ortuti. V záujme ochrany verejného zdravia je preto vhodné stanoviť maximálne hodnoty pre olovo, kadmium a ortuť v potravinových doplnkoch. Tieto maximálne hodnoty musia byť bezpečné a také nízke, aby boli primerane dosiahnuteľné dodržiavaním správnej výrobnej praxe.

(5)

V morských riasach sa kadmium hromadí prirodzeným spôsobom. Potravinové doplnky, ktorých obsahom sú výlučne alebo najmä sušené morské riasy, prípadne výrobky získané z morských rias, môžu preto obsahovať vyššie hodnoty kadmia ako iné potravinové doplnky. Aby bolo možné túto skutočnosť zohľadniť, je potrebné zvýšiť maximálnu hodnotu obsahu kadmia v potravinových doplnkoch obsahujúcich výlučne alebo najmä morské riasy.

(6)

Členským štátom a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov by sa mal poskytnúť čas na to, aby sa mohli prispôsobiť novým maximálnym hodnotám v potravinových doplnkoch. Uplatňovanie maximálnych hodnôt pre potravinové doplnky by sa preto malo odložiť.

(7)

Je potrebné zmeniť a doplniť znenie poznámky pod čiarou č. 1 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 tak, aby bolo jednoznačné, že maximálna hodnota pre ovocie sa neuplatňuje v prípade orechov stromových.

(8)

Odporúčaním Komisie 2007/196/ES z 28. marca 2007 o monitorovaní prítomnosti furánu v potravinách (4) a odporúčaním Komisie 2007/331/ES z 3. mája 2007 o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách (5) sa zavádzajú nové odporúčania pre monitorovanie. Ustanovenia o monitorovaní a oznamovaní v nariadení (ES) č. 1881/2006 by sa preto mali doplniť o odkaz na tieto nové odporúčania. Monitorovanie polycyklických aromatických uhľovodíkov stanovené v odporúčaní Komisie 2005/108/ES (6) bolo ukončené. Preto je možné odkaz na toto odporúčanie o monitorovaní vypustiť.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa odsek 3 nahrádza týmto:

„3.   Členské štáty by mali Komisii oznamovať zistenia týkajúce sa aflatoxínov, dioxínov, PCB podobných dioxínom, PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie 2006/504/ES (7) a odporúčaní Komisie 2006/794/ES (8). Členské štáty by mali EFSA oznamovať zistenia týkajúce sa akrylamidu a furánu, ako sa stanovuje v odporúčaní Komisie 2007/196/ES (9) a odporúčaní Komisie 2007/331/ES (10).

2.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Maximálne hodnoty stanovené v bodoch 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 a 3.3.3 prílohy sa uplatňujú od 1. júla 2009. Neuplatňujú sa na výrobky, ktoré boli zákonne uvedené na trh pred 1. júlom 2009. Dôkaz o dátume uvedenia výrobkov na trh zabezpečuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1126/2007 (Ú. v. EÚ L 255, 29.9.2007, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/37/ES (Ú. v. EÚ L 94, 1.4.2006, s. 32).

(4)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 56.

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 33.

(6)  Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2005, s. 43.

(7)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 21.

(8)  Ú. v. EÚ L 322, 22.11.2006, s. 24.

(9)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 56.

(10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 33.“


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V pododdiele 3.1 (Olovo) sa nahrádza bod 3.1.11 a dopĺňa sa nový bod 3.1.18 takto:

„3.1.11

Hlúbová zelenina, listová zelenina a uvedené huby (27): Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take)

0,30

3.1.18

Potravinové doplnky (1)

3,0

2.

Pododdiel 3.2 (Kadmium) sa nahrádza týmto:

„3.2

Kadmium

 

3.2.1

Mäso z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny okrem vedľajších jatočných produktov (6)

0,050

3.2.2

Konské mäso okrem vedľajších jatočných produktov (6)

0,20

3.2.3

Pečeň z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny a koní (6)

0,50

3.2.4

Obličky z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny a koní (6)

1,0

3.2.5

Svalovina rýb (24)(25), s výnimkou druhov uvedených v bodoch 3.2.6, 3.2.7 a 3.2.8

0,050

3.2.6

Svalovina týchto rýb (24)(25):

 

pelamída atlantická (Sarda sarda)

 

pleskáč morský obyčajný (Diplodus vulgaris)

 

úhor (Anguilla anguilla)

 

parmica šedá (Chelon labrosus)

 

stavridy (Trachurus spp.)

 

luvar (Luvarus imperialis)

 

makrely (Scomber spp.)

 

sardinka európska (Sardina pilchardus)

 

sardinky z rodu Sardinops (Sardinops spp.)

 

tuniaky (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

 

morský jazyk (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Svalovina týchto rýb (24)(25):

tuniak makrelovitý (Auxis spp.)

0,20

3.2.8

Svalovina týchto rýb (24)(25):

 

sardely (Engraulis spp.)

 

mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Kôrovce okrem hnedého krabieho mäsa a mäsa z hlavy a hrude langusty a podobných veľkých kôrovcov (Nephropidae a Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Lastúrniky (26)

1,0

3.2.11

Hlavonožce (bez vnútorností) (26)

1,0

3.2.12

Obilie s výnimkou otrúb, klíčkov, pšenice a ryže

0,10

3.2.13

Otruby, klíčky, pšenica a ryža

0,20

3.2.14

Sójové zrná

0,20

3.2.15

Zelenina a ovocie s výnimkou listovej zeleniny, čerstvých bylín, húb, stonkovej zeleniny, koreňovej zeleniny a zemiakov (27)

0,050

3.2.16

Stonková zelenina, koreňová zelenina a zemiaky, s výnimkou zeleru (27). V prípade zemiakov sa maximálne hodnoty uplatňujú na ošúpané zemiaky.

0,10

3.2.17

Listová zelenina, čerstvé bylinky, zeler a uvedené huby (27): Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take)

0,20

3.2.18

Huby, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Potravinové doplnky (2) okrem potravinových doplnkov uvedených v bode 3.2.20

1,0

3.2.20

Potravinové doplnky (2) obsahujúce výlučne alebo najmä sušené morské riasy, prípadne výrobky získané z morských rias

3,0

3.

V pododdiele 3.3 (Ortuť) sa nahrádza bod 3.3.2 a dopĺňa sa nový bod 3.3.3 takto:

„3.3.2

Svalovina týchto rýb (24)(25):

 

čert morský (Lophius spp.)

 

zubatka pruhovaná (Anarhichas lupus)

 

pelamída atlantická (Sarda sarda)

 

úhor (Anguilla spp.)

 

ryby z druhov Hoplostethus (Hoplostethus spp.)

 

granatier (Coryphaenoides rupestris)

 

halibut (Hippoglossus hippoglossus)

 

Genypterus capensis

 

marlin (Makaira spp.)

 

platesa (Lepidorhombus spp.)

 

parmica (Mullus spp.)

 

ružový úhor (Genypterus blacodes)

 

šťuka obyčajná (Esox lucius)

 

pelamída jednofarebná (Orcynopsis unicolor)

 

treska malá (Trisopterus minutus)

 

žralok portugalský (Centroscymnes coelolepis)

 

raje (Raja spp.)

 

morské ostrieže (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

plachetník obyčajný (Istiophorus platypterus)

 

šupinoplutvovec (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

pražma (Pagellus spp.)

 

žraloky (všetky druhy)

 

makrela hadia (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jesetery (Acipenser spp.)

 

mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

 

tuniaky (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Potravinové doplnky (3)

0,10

4.

Do poznámky pod čiarou č. (1) sa dopĺňa nasledujúca veta:

„Na orechy stromové sa maximálne hodnoty pre ovocie nevzťahujú.“

5.

Poznámka pod čiarou č. (8) sa nahrádza týmto:

„(8)

Potraviny uvedené v tejto kategórii, ako sú definované v smernici Komisie 2006/141/ES (Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1).“


(1)  Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.“

(2)  Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.“

(3)  Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.“