25.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 598/2008

z 24. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 589/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o obchodné normy pre vajcia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 121 písm. d) v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Po zjednodušení obchodných noriem pre vajcia by členské štáty mali prevádzkovateľov oslobodiť od požiadavky označovania len na ich žiadosť. Aby sa však správnym orgánom členských štátov umožnilo vykonávať nové pravidlá, v článku 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 557/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodných normách pre vajcia (2), pokiaľ ide o označovanie vajec určených na spracovanie vyprodukovaných v Spoločenstve alebo v tretích krajinách, sa ustanovilo optimálne prechodné obdobie jedného roka trvajúce od 1. júla 2007 do 30. júna 2008.

(2)

Od 1. júla 2008 môžu príslušné orgány členských štátov oslobodiť prevádzkovateľov od požiadavky označovania vajec Spoločenstva určených na spracovanie. Podobné opatrenia sa neustanovili v prípade produktov dovezených z tretích krajín. S ohľadom na zásadu národného zaobchádzania ustanovenú v článku 2.1 Dohody o technických prekážkach obchodu by sa takéto prípadné oslobodenie od označovania malo uplatňovať nediskriminačne takisto v prípade produktu dovezeného z tretích krajín.

(3)

Pri udelení uvedeného oslobodenia od označovania by sa mali ustanoviť pravidlá kontroly skutočného konečného miesta určenia takýchto neoznačených vajec určených pre potravinársky priemysel.

(4)

Nariadenie (ES) č. 589/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Aby sa po skončení prechodného obdobia predišlo odlišnému zaobchádzaniu s vajciami vyprodukovanými v Spoločenstve a dovezenými z tretích krajín, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. júla 2008.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 11 nariadenia (ES) č. 589/2008 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Označovanie vajec dodávaných priamo do potravinárskeho priemyslu

1.   Pokiaľ sa v hygienických predpisoch neustanovuje inak, môžu členské štáty prevádzkovateľov na ich žiadosť oslobodiť od povinnosti označovania ustanovenej v časti A bode III ods. 1 prílohy XIV a v časti A bode IV ods. 3 prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ak sa vajcia dodávajú priamo z miesta produkcie potravinárskemu priemyslu.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1:

a)

členské štáty, v ktorých je zriadené miesto produkcie, ešte pred uskutočnením akýchkoľvek dodávok náležite informujú príslušné orgány príslušných členských štátov o udelení výnimky z označovania;

b)

ak sa výnimka týka dodávateľa nachádzajúceho sa v tretej krajine, vajcia sa priemyslu dodávajú len pod podmienkou, že ich konečné miesto určenia s ohľadom na spracovanie skontrolovali príslušné orgány členského štátu udeľujúceho výnimku;

c)

za dodávku plne zodpovedá prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý sa tým zaväzuje vajcia výhradne len spracovať.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1336/2007 (Ú. v. EÚ L 298, 16.11.2007, s. 3). Nariadenie (ES) č. 557/2007 sa nahradí nariadením (ES) č. 589/2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 6) s účinnosťou od 1. júla 2008.