7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/59


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 509/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa stanovuje konečné dodatočné množstvo surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v hospodárskom roku 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa s cieľom zabezpečiť adekvátne dodávky pre rafinérie Spoločenstva pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na doplnkové množstvo dovezeného surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Toto dodatočné množstvo by sa malo vypočítať v súlade s článkom 19 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), na základe predpokladanej úplnej bilancie zásobovania Spoločenstva surovým cukrom.

(3)

Bilancia za hospodársky rok 2007/2008 naznačuje potrebu doviesť dodatočné množstvo surového cukru na rafináciu v množstve 286 597 ton vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru, aby sa uspokojili potreby rafinérií Spoločenstva. Toto dodatočné množstvo zahŕňa odhad žiadostí o dovozné povolenia počas posledných mesiacov hospodárskeho roka 2007/2008, týkajúce sa dovozu uvedeného v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 stanovujú podrobné pravidlá otvorenia a správy colných kvót na surový trstinový cukor na rafináciu s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách a podrobné pravidlá uplatňované pri dovoze výrobkov colného sadzobníka 1701, ktoré majú pôvod v najmenej rozvinutých krajinách (3).

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 1545/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008 (4), a v nariadení Komisie (ES) č. 97/2008 z 1. februára 2008, ktorým sa stanovuje doplnkové množstvo surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v hospodárskom roku 2007/2008 (5), sa už stanovili dodatočné množstvá na 80 000 ton a 120 000 ton v uvedenom poradí. Je preto vhodné stanoviť konečné množstvo dodatočného cukru na hospodársky rok 2007/2008 na 86 597 ton.

(5)

Adekvátne dodávky do rafinérií sa môžu zaručiť, iba ak sa budú dodržiavať tradičné vývozné dohody medzi krajinami prijímajúcimi pomoc. Je preto potrebné rozčlenenie medzi krajinami prijímajúcimi pomoc alebo skupinami takýchto krajín. Pre Indiu sa otvára množstvo 6 000 ton, čím sa celkové množstvo pre Indiu na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje na 20 000 ton, čo sa považuje za ekonomicky realizovateľný objem dovozu. Zostávajúce množstvo by sa malo stanoviť pre štáty AKT, ktoré sa kolektívne rozhodli zaviesť medzi sebou postupy prideľovania množstiev s cieľom zaistiť primerané dodávky pre rafinérie.

(6)

Rafinérie musia pred dovozom tohto dodatočného množstva cukru uzavrieť s prijímajúcimi krajinami a obchodnými subjektmi dohody týkajúce sa dodávok a prepravy. S cieľom umožniť im včasnú prípravu žiadostí o dovozné povolenia je potrebné ustanoviť, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na doplnenie množstiev ustanovených v nariadeniach (ES) č. 1545/2007 a (ES) č. 97/2008 sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje konečné množstvo 86 597 ton dodatočného surového trstinového cukru v ekvivalente bieleho cukru:

a)

80 597 ton vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 318/2006, okrem Indie,

b)

6 000 ton vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru s pôvodom z Indie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 18.7.2006, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 67.

(5)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2008, s. 3.