3.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 485/2008

z 26. mája 2008

o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) majú členské štáty prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Spoločenstva, a najmä na kontrolu skutočnej realizácie a súladu operácií financovaných Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) na zabránenie nezrovnalostiam a ich riešenie a na opätovné získanie strát, ktoré nastali v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbalosti.

(3)

Kontrola obchodnej dokumentácie podnikov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby, môže byť veľmi účinným prostriedkom dohľadu nad operáciami tvoriacimi súčasť financovania EPZF. Táto kontrola dopĺňa ostatné kontroly vykonávané členskými štátmi. Týmto nariadením navyše nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy týkajúce sa kontroly, ktoré sú širšie ako jeho ustanovenia.

(4)

Dokumenty, na základe ktorých sa uskutočňuje príslušná kontrola, by mali byť určené tak, aby bola umožnená úplná kontrola.

(5)

Podniky, ktoré majú byť kontrolované, by mali byť vybraté najmä s ohľadom na povahu operácií vykonávaných v rámci ich zodpovednosti a rozloženie podnikov prijímajúcich alebo vykonávajúcich platby podľa ich finančného významu v systéme financovania EPZF.

(6)

Je ďalej nutné stanoviť minimálny počet kontrol obchodnej dokumentácie. Tento počet by mal byť stanovený spôsobom, ktorý vylučuje podstatné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v dôsledku rozdielnej skladby ich výdavkov v rámci EPZF. Tento spôsob sa dá stanoviť na základe počtu podnikov na určitom stupni finančného významu v systéme financovania EPZF.

(7)

Je nutné vymedziť právomoci úradníkov, ktorí sú poverení vykonávaním kontrol, ako aj povinnosť podnikov sprístupniť im na určité obdobie obchodnú dokumentáciu a poskytovať im informácie, ktoré si vyžiadajú. Tiež by sa malo stanoviť, že obchodná dokumentácia môže byť v niektorých prípadoch zabavená.

(8)

So zreteľom na medzinárodnú skladbu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a vyhliadkou na fungovanie vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Je rovnako nevyhnutné vytvoriť na úrovni Spoločenstva centralizovaný dokumentačný systém, ktorý podchytáva podniky prijímajúce alebo vykonávajúce platby založené v tretích krajinách.

(9)

Zatiaľ čo prijímanie programov kontroly prislúcha v prvom rade členským štátom, je nutné, aby tieto programy sledovala Komisia, aby mohla prevziať koordinačnú a dohliadajúcu funkciu a zabezpečiť, že tieto programy sú prijímané na základe vhodných kritérií. Kontroly sa dajú tiež sústrediť na odvetvia a podniky, v ktorých je vysoké nebezpečenstvo sprenevery.

(10)

Je nevyhnutné, aby každý členský štát mal zvláštny orgán poverený sledovaním uplatňovania tohto nariadenia a koordináciou kontrol vykonávaných v súlade s týmto nariadením. Úradníci tohto orgánu môžu vykonávať kontroly podnikov v súlade s týmto nariadením.

(11)

Orgány vykonávajúce kontroly podľa tohto nariadenia by mali byť organizované nezávisle od orgánov vykonávajúcich kontroly pred vyplatením.

(12)

Na informácie získané v priebehu kontrol obchodnej dokumentácie by sa malo vzťahovať služobné tajomstvo.

(13)

Je potrebné zaviesť výmenu informácií na úrovni Spoločenstva, aby sa výsledky uplatňovania tohto nariadenia využili s väčšou účinnosťou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na kontrolu obchodných dokumentov tých subjektov, ktoré prijímajú alebo uskutočňujú platby vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo na systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) alebo ich reprezentantov, ďalej len „podnik“, s cieľom zistiť, či sa uskutočnili operácie tvoriace časť systému financovania EPZF a či sa uskutočnili správne.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na opatrenia v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (5). Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 stanoví zoznam opatrení, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

3.   Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce definície:

a)

„obchodné dokumenty“ predstavujú všetky účtovné knihy, evidencie, záznamy a súvisiace podporné dokumenty, záznamy o výrobe a kvalite, účtovníctve a korešpondencii, ktoré sa týkajú obchodnej činnosti podniku, rovnako ako obchodné údaje v akejkoľvek podobe, vrátane elektronickej, pokiaľ sa tieto dokumenty alebo údaje priamo alebo nepriamo týkajú transakcií uvedených v odseku 1;

b)

„tretia strana“ predstavuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je priamo alebo nepriamo spojená s transakciami, ktoré sa vykonávajú v rámci systému financovania EPZF.

Článok 2

1.   Členské štáty vykonávajú kontroly obchodnej dokumentácie podnikov s prihliadnutím k povahe operácií, ktorých sa kontrola týka. Členské štáty zabezpečia, aby výber podnikov na kontrolu poskytoval najlepšiu záruku účinnosti opatrení kvôli predchádzaniu nezrovnalostiam v systéme financovania EPZF a ich vyšetrovaniu. Výber prihliada okrem iného na finančný význam podnikov v tejto oblasti a k ostatným rizikovým faktorom.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 sú počas každého kontrolného obdobia uvedeného v odseku 7 v počte podnikov, ktorý nesmie byť menší ako polovica počtu podnikov, ktoré v rozpočtovom roku EPZF predchádzajúcom začiatok daného kontrolného obdobia prijali alebo vyplatili v rámci systému financovania EPZF viac ako 150 000 EUR.

3.   Pre každé aktuálne kontrolné obdobie členské štáty bez toho, aby by boli dotknuté ich záväzky vymedzené v odseku 1, vyberú podniky, ktoré majú byť kontrolované na základe analýzy rizík v oblasti vývozných náhrad a všetkých ostatných opatrení, na ktoré ju možno použiť. Členské štáty predložia Komisii svoje návrhy na využívanie analýzy rizík. Návrhy zahŕňajú všetky relevantné informácie týkajúce sa navrhovaných postupov, techník, kritérií a metód zavádzania. Musia sa predložiť najneskôr do 1. decembra roku, ktorý predchádza začiatku kontrolného obdobia, na ktoré sa majú vzťahovať. Členské štáty berú do úvahy pripomienky, ktoré Komisia podá k ich návrhom do ôsmich týždňov od doručenia návrhu.

4.   Pokiaľ ide o opatrenia, pre ktoré členský štát usudzuje, že analýza rizík nie je možná, je povinná kontrola podnikov, ktorých suma prijatých alebo vyplatených platieb alebo súčet obidvoch v rámci systému financovania EPZF bola viac ako 350 000 EUR a ktoré neboli kontrolované podľa tohto nariadenia počas jedného z dvoch predchádzajúcich kontrolných období.

5.   Podniky, ktoré prijali alebo vyplatili menej ako 40 000 EUR, sú kontrolované podľa tohto nariadenia len na základe špecifických dôvodov, ktoré uvedú členské štáty vo svojom ročnom pláne kontrol uvedenom v článku 10 alebo Komisia v akomkoľvek návrhu na zmenu uvedeného plánu.

6.   Vo vhodných prípadoch sa kontrola uvedená v odseku 1 rozšíri aj na fyzické a právnické osoby, s ktorými sú podniky v zmysle článku 1 v spojení, a na všetky ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré môžu mať záujem na sledovaní cieľov stanovených v článku 3.

7.   Kontrolné obdobie trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku.

Kontrola pokrýva obdobie najmenej 12 mesiacov, ktoré sa končí počas predošlého skúšobného obdobia; môže byť rozšírená na obdobia určené členským štátom, ktoré predchádzajú tomuto 12-mesačnému obdobiu alebo po ňom nasledujú.

8.   Kontrolami vykonávanými podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté kontroly vykonávané na základe článkov 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 3

1.   Presnosť primárnych údajov podrobovaných kontrole sa overuje viacerými krížovými kontrolami, ak je to potrebné, vrátane obchodných dokumentov tretích strán, v závislosti od stupňa prítomného rizika, ktoré inter alia zahrňujú:

a)

porovnania s obchodnými dokumentmi dodávateľov, zákazníkov, dopravcov a iných tretích strán;

b)

prípadne fyzické kontroly zamerané na množstvo a kvalitu zásob;

c)

porovnanie s účtovníctvom finančných tokov predchádzajúcich alebo nasledujúcich po príslušných operáciách vykonávaných v rámci systému financovania EPZF a

d)

kontroly vzťahujúce sa na účtovníctvo alebo záznamy o finančných pohyboch, ktoré dokazujú, že v čase kontroly sú podkladové dokumenty pre vyplatenie pomoci príjemcovi v držbe platobnej agentúry presné.

2.   Najmä v prípadoch, keď sa od podnikov vyžaduje viesť si podrobnú účtovnú skladovú evidenciu v súlade s predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi, kontrola takejto evidencie zahrnie vo vhodných prípadoch aj porovnanie s obchodnou dokumentáciou a prípadne so skutočným stavom zásob.

3.   Pri výbere transakcií, ktoré sa majú kontrolovať, sa v plnej miere berie do úvahy miera existujúceho rizika.

Článok 4

Podniky uchovávajú obchodnú dokumentáciu minimálne počas troch rokov od konca roku, v ktorom bola vystavená.

Členské štáty môžu stanoviť dlhšie obdobie uchovávania tejto dokumentácie.

Článok 5

1.   Osoby zodpovedné za podnik alebo tretia strana zabezpečia, aby sa úradníkom zodpovedným za kontrolu alebo osobám, ktoré sú oprávnené na tento účel, poskytli všetky obchodné dokumenty a dodatočné informácie. Elektronicky uchovávané údaje sa poskytujú na vhodnom nosiči.

2.   Úradníci poverení vykonávaním kontroly alebo osoby k tomu splnomocnené si môžu vyžiadať poskytnutie výňatkov alebo kópií dokumentov uvedených v odseku 1.

3.   Pokiaľ sa počas kontroly vykonávanej podľa tohto nariadenia obchodné dokumenty uchovávané podnikom označia za neadekvátne pre kontrolné účely, podnik je požiadaný, aby v budúcnosti viedol dané záznamy tak, ako to požaduje členský štát zodpovedný za kontrolu, bez toho, aby boli dotyčné záväzky stanovené v iných nariadeniach, ktoré sa týkajú príslušného odvetvia.

Členské štáty určia dátum, od ktorého treba takéto záznamy zriadiť.

Pokiaľ sú všetky obchodné dokumenty požadované na kontrolu podľa tohto nariadenia alebo ich časť umiestnené v podniku tej istej obchodnej skupiny, toho istého konzorcia alebo združenia podnikov riadených na zjednotenej úrovni ako kontrolovaný podnik bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na území Spoločenstva alebo mimo neho, podnik sprístupní tieto obchodné dokumenty úradníkom zodpovedným za kontrolu, a to na mieste a v čase určenom členskými štátmi zodpovednými za vykonávanie kontroly.

Článok 6

1.   Členské štáty zabezpečia, aby úradníci poverení vykonávaním kontroly boli tiež oprávnení zabaviť alebo dať zabaviť obchodnú dokumentáciu. Toto právo je potrebné vykonávať v súlade so zodpovedajúcimi vnútroštátnymi predpismi, a nie je ním dotknuté použitie predpisov, ktoré upravujú trestno-právne veci o zaistení dokumentov.

2.   Členské štáty príjmu primerané opatrenia umožňujúce potrestanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

Článok 7

1.   Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní kontrol ustanovených v článkoch 2 a 3 v nasledujúcich prípadoch:

a)

pokiaľ podnik alebo tretia strana majú sídlo v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom bola alebo mala byť predmetná platba zaplatená alebo doručená;

b)

pokiaľ podnik alebo tretia strana majú sídlo v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom možno nájsť dokumenty a informácie potrebné pre kontrolu.

Komisia môže koordinovať spoločné činnosti, ktoré zahrňujú vzájomnú pomoc medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi. Ustanovenia pre takúto kontrolu sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Ak dva alebo viaceré členské štáty zahrnú do programu podľa článku 10 ods. 2 návrh na jednotný postup týkajúci sa vzájomnej pomoci, môže Komisia povoliť zníženie maximálne do výšky 25 % minimálneho počtu kontrol určených podľa článku 2 ods. 2 až 5 týkajúcich sa členských štátov.

2.   Počas prvých troch mesiacov, ktoré nasledujú po rozpočtovom roku platby EPZF, členské štáty pošlú zoznam podnikov uvedený v odseku 1 písm. a) každému členskému štátu, v ktorom má takýto podnik sídlo. Zoznam obsahuje všetky podrobnosti potrebné k tomu, aby štát, ktorému je určený, identifikoval podniky a vykonal svoje záväzky, pokiaľ ide o kontrolu. Členský štát určenia je zodpovedný za kontrolu takýchto podnikov podľa článku 2. Kópia každého zoznamu sa zasiela Komisii.

Členský štát, ktorý prijíma platbu alebo ju vykonáva, môže požiadať členský štát, v ktorom má podnik sídlo, aby skontroloval niektoré podniky z tohto zoznamu podľa článku 2, s uvedením dôvodov žiadosti a najmä rizík, ktoré sú s nimi spojené.

Členský štát, ktorý žiadosť prijíma, vezme do úvahy riziká spojené s podnikom, ktoré mu oznámi žiadajúci členský štát.

Požiadaný členský štát informuje žiadajúci členský štát o opatreniach, ktoré učinil po prijatí žiadosti. Pokiaľ vykoná kontrolu niektorého podniku zo zoznamu, požiadaný členský štát, ktorý vykonal kontrolu, informuje o výsledkoch spomínanej kontroly žiadajúci členský štát najneskôr do troch mesiacov od skončenia kontrolného obdobia.

Prehľad týchto žiadostí sa odošle štvrťročne Komisii, a to do jedného mesiaca po uplynutí každého štvrťroka. Komisia môže požadovať predloženie kópií jednotlivých žiadostí.

3.   Počas prvých troch mesiacov, ktoré nasledujú po rozpočtovom roku platby EPZF, v ktorom bola platba vykonaná, členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov sídliacich v tretej krajine, pre ktoré bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy v tomto členskom štáte.

4.   Ak sa požadujú dodatočné informácie ako súčasť kontroly podnikov v súlade s článkom 2, najmä v prípade výnimočných krížových kontrol v súlade s článkom 3, v ďalšom členskom štáte, môžu sa stanoviť osobitné požiadavky kontroly na určenie príčiny žiadosti. Prehľad týchto osobitných žiadostí sa odošle štvrťročne Komisii, a to do jedného mesiaca po ukončení každého štvrťroka. Komisia môže požadovať poskytnutie kópií jednotlivých žiadostí.

Žiadosti o vykonanie kontroly sa zrealizujú najneskôr do šiestich mesiacov po ich prijatí; výsledky kontroly sa oznámia bez zbytočného odkladu žiadajúcemu členskému štátu a Komisii. Oznámenie Komisii sa uskutočňuje štvrťročne, vrátane jedného mesiaca po ukončení každého štvrťroka.

5.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 určí minimálne požiadavky na obsah žiadostí uvedených v odsekoch 2 a 4 tohto článku.

Článok 8

1.   Na informácie získané v priebehu kontroly obchodnej dokumentácie sa podľa tohto nariadenia vzťahuje služobné tajomstvo. Nesmú byť oznámené iným osobám okrem tých, ktoré ich musia poznať pre výkon povinností vyplývajúcich z ich postavenia v členských štátoch alebo orgánoch Spoločenstva.

2.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy o súdnom konaní.

Článok 9

1.   Do 1. januára roku nasledujúcom po kontrolnom období predložia členské štáty Komisii podrobnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

V tejto správe musia uviesť akékoľvek problémy, s ktorými sa kontrola prípadne stretla, ako aj opatrenia prijaté na ich prekonanie a táto správa tiež musí obsahovať prípadné návrhy na zlepšenie.

2.   Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú svoje názory na uplatňovanie tohto nariadenia.

3.   Komisia každoročne vyhodnotí dosiahnutý pokrok vo svojej výročnej správe o správe fondov uvedenej v článku 43 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 10

1.   Členské štáty vypracujú plán kontrol, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 2 v priebehu nasledujúceho kontrolného obdobia.

2.   Do 15. apríla každého roka oznámia členské štáty Komisii svoj plán kontrol uvedený v odseku 1 a bližšie určia:

a)

počet podnikov, v ktorých sa vykoná kontrola, a ich rozčlenenie podľa odvetvia s ohľadom na s nimi súvisiace sumy;

b)

kritériá sledované pri vypracovaní plánu kontrol.

3.   Plány kontrol vypracované členskými štátmi a oznámené Komisii vykonávajú členské štáty, ak k nim Komisia nepodá v lehote ôsmich týždňov pripomienky.

4.   Na zmeny plánu kontrol vykonané členskými štátmi sa vzťahuje rovnaký postup.

5.   Vo výnimočných prípadoch si Komisia môže na ktoromkoľvek stupni vyžiadať zaradenie určitej kategórie podnikov do plánu kontrol jedného alebo viacerých členských štátov.

Článok 11

1.   V každom členskom štáte je zvláštny orgán poverený sledovaním uplatňovania tohto nariadenia a:

a)

vykonávaním kontrol podľa neho úradníkmi priamo zamestnanými týmto zvláštnym orgánom, alebo

b)

koordináciou a všeobecným dohľadom nad kontrolami vykonávanými úradníkmi zamestnanými inými orgánmi.

Členské štáty môžu tiež stanoviť, že kontroly vykonávané podľa tohto nariadenia sú rozdelené medzi zvláštny orgán a iné vnútroštátne orgány, ak zvláštny orgán zabezpečuje ich koordináciu.

2.   Orgán alebo orgány zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia musia byť organizované tak, aby boli nezávislé od orgánu alebo orgánov, alebo oddelení orgánov zodpovedných za platby a kontroly vykonané uskutočnením platby.

3.   Zvláštny orgán uvedený v odseku 1 urobí všetky potrebné podnety a opatrenia, aby zaručil správne uplatňovanie tohto nariadenia.

4.   Zvláštny orgán ďalej zabezpečí:

a)

školenie vnútroštátnych úradníkov poverených vykonávaním kontrol podľa tohto nariadenia určené na to, aby im umožnilo získať znalosti dostatočné k výkonu ich povinností;

b)

spracovanie správ o vykonaných kontrolách a ďalších dokumentov súvisiacich s kontrolami vykonávanými a stanovenými na základe tohto nariadenia;

c)

spracovanie a prejednávanie správ podľa článku 9 ods. 1 a programov podľa článku 10.

5.   Zvláštnemu orgánu zverí príslušný členský štát všetku právomoc nevyhnutnú na výkon úloh uvedených v odsekoch 3 a 4.

Vytvára ho dostatočný počet úradníkov, ktorí sú vhodným spôsobom odborne vzdelaní na výkon týchto úloh.

6.   Tento článok sa nepoužije, ak je minimálny počet podnikov, ktoré majú byť kontrolované v súlade s článkom 2 ods. 2 až 5, menší ako 10.

Článok 12

Sumy v eurách uvádzané v tomto nariadení sa podľa potreby prepočítavajú na národné meny s použitím výmenných kurzov platných k prvému pracovnému dňu kalendárneho roka, v ktorom sa začína kontrolné obdobie, a uverejnených v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 13

Podrobné pravidlá k tomuto nariadeniu môžu byť stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 14

Na kontrolu špecifických výdavkov hradených Spoločenstvom podľa tohto nariadenia sa použijú články 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 15

1.   V súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov majú zástupcovia Komisie prístup k všetkým dokumentom vypracovaným v súvislosti s kontrolami vykonanými na základe tohto nariadenia alebo v ich dôsledku, ako aj k zhromaždeniu údajov vrátane údajov uložených v informačných systémoch. Tieto údaje sa na požiadanie poskytnú na vhodnom nosiči.

2.   Kontroly uvedené v článku 2 vykonávajú úradníci členských štátov.

Na týchto kontrolách sa môžu zúčastňovať úradníci Komisie. Nemajú však kontrolné právomoci, ktoré prislúchajú vnútroštátnym úradníkom; napriek tomu však majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci členských štátov.

3.   V prípade kontrol vykonávaných podľa článku 7 môžu úradníci žiadajúceho členského štátu so súhlasom požiadaného členského štátu byť prítomní na kontrole v požiadanom členskom štáte a mať prístup do tých istých zariadení a k tým istým dokumentom ako úradníci spomínaného členského štátu.

Úradníci žiadajúceho členského štátu, ktorí sú prítomní na kontrolách v požiadanom členskom štáte, musia byť kedykoľvek schopní predložiť dôkaz svojej úradnej moci. Kontroly sa vždy vykonávajú úradníkmi požiadaného členského štátu.

4.   Pokiaľ vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa trestného konania vyhradzujú isté úkony úradníkom osobitne určeným vnútroštátnym právom, úradníci Komisie ani úradníci členského štátu uvedení v odseku 3 sa na týchto úkonoch nezúčastnia. V žiadnom prípade sa nezúčastnia najmä na domových prehliadkach alebo formálnom vypočúvaní osôb na základe trestného práva členského štátu. Napriek tomu však majú prístup k takto získaným informáciám.

Článok 16

Nariadenie (EHS) č. 4045/89 v znení zmenenom a doplnenom nariadeniami uvedenými v prílohe I sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko z 19. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 388, 30.12.1989, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2154/2002 (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 4).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1 Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 293/2008 (Ú. v. EÚ L 90, 2.4.2008, s. 5).


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

nariadenie Rady (EHS) č. 4045/89

(Ú. v. ES L 388, 30.12.1989, s. 18)

 

nariadenie Rady (ES) č. 3094/94

(Ú. v. ES L 328, 20.12.1994, s. 1)

 

nariadenie Rady (ES) č. 3235/94

(Ú. v. ES L 338, 28.12.1994, s. 16)

iba článok 1 ods. 1

nariadenie Rady (ES) č. 2154/2002

(Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 4)

 


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

nariadenie (EHS) č. 4045/89

toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 úvodná veta a článok 1 ods. 3 písm. a)

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3 písm. b)

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 5

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

článok 2 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 2 piaty pododsek

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 6

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 7

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 8

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 prvá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 1 druhá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 tretia zarážka

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 1 štvrtá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. d)

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 7 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 7 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 7 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 7 ods. 1 tretí pododsek

článok 7 ods. 1 tretí pododsek

článok 7 ods. 2, 3, 4 a 5

článok 7 ods. 2 až 5

článok 8

článok 8

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 4

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 5

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 2 úvodná veta

článok 10 ods. 2 úvodná veta

článok 10 ods. 2 prvá zarážka

článok 10 ods. 2 písm. a)

článok 10 ods. 2 druhá zarážka

článok 10 ods. 2 písm. b)

článok 10 ods. 3, 4 a 5

článok 10 ods. 3, 4 a 5

článok 11 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 11 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 11 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 11 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 11 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 11 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

článok 11 ods. 2 a 3

článok 11 ods. 2 a 3

článok 11 ods. 4 úvodná veta

článok 11 ods. 4 úvodná veta

článok 11 ods. 4 prvá zarážka

článok 11 ods. 4 písm. a)

článok 11 ods. 4 druhá zarážka

článok 11 ods. 4 písm. b)

článok 11 ods. 4 tretia zarážka

článok 11 ods. 4 písm. c)

článok 11 ods. 5 a 6

článok 11 ods. 5 a 6

článok 18

článok 12

článok 19

článok 13

článok 20

článok 14

článok 21

článok 15

článok 22

článok 16

článok 23

článok 17

príloha I

príloha II